Opće smjernice ekonomske politike za zemlje EU-a

SAŽETAK DOKUMENTA:

Preporuka Vijeća (EU) 2015/1184 – opće smjernice za ekonomske politike zemalja EU-a i EU-a u cijelosti

SAŽETAK

ČEMU SLUŽE OPĆE SMJERNICE EKONOMSKE POLITIKE?

U skladu s člankom 121. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Vijeće izdaje opće smjernice ekonomske politike za gospodarstvo EU-a. Radi se o smjernicama za makroekonomske i strukturne politike koje imaju u cilju uskladiti ekonomske politike zemalja EU-a kako bi se postigli zajednički ciljevi.

Kada se čitaju zajedno sa smjernicama za politike zapošljavanja zemalja EU-a, koje se izdaju svake godine u okviru odvojenoga članka (članak 148. Ugovora o funkcioniranju Europske unije), oblikuju integrirane smjernice za provedbu strategije Europa 2020.

KLJUČNE TOČKE

Tijekom financijske i gospodarske krize 2008. otkriveni su i pogoršani važni nedostaci EU-a te je do izražaja došla bliska međuovisnost gospodarstava zemalja EU-a. Najnovijim skupom smjernica, iz 2015., želi se:

Vijeće preporučuje da zemlje EU-a te, prema potrebi, EU u cijelosti u svoje ekonomske politike uzme u obzir sljedeće smjernice.

DOKUMENT

Preporuka Vijeća (EU) 2015/1184 od 14. srpnja 2015. o općim smjernicama ekonomskih politika država članica i Europske unije (SL L 192, 18.7.2015., str. 27.–31.)

Posljednje ažuriranje 25.02.2016