Nova hrana — pravila od 2018

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2015/2283 o novoj hrani

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

OTKADA SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Nova hrana: hrana koja se nije u značajnoj mjeri upotrebljavala za prehranu ljudi u EU-u prije 15. svibnja 1997. Ovo obuhvaća široki raspon proizvoda, kao što je hrana s novom ili namjerno izmijenjenom molekularnom strukturom, hrana za čiju se proizvodnju rabi novi proizvodni postupak (kruh koji je izložen ultraljubičastom svjetlu da bi se povećala razina vitamina D) ili proizvedena od mikroorganizama, gljivica ili algi (npr. uporaba mikroalge Schizochytrium sp u hrani kao što su žitni štapići, masti za kuhanje itd., kao alternativnog izvora dokosaheksaenoične kiseline).

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (SL L 327, 11.12.2015., str. 1.–22.)

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2468 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se odnose na tradicionalnu hranu iz trećih zemalja u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 55.–63.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2469 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva u vezi sa zahtjevima iz članka 10. Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 64.–71.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.–201.)

Posljednje ažuriranje 04.04.2018