Alternativno rješavanje sporova u slučajevima sporova potrošača

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2013/11/EU o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova između trgovaca i potrošača

KOJI JE CILJ DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE PRIMJENJUJE DIREKTIVA?

Primjenjuje se od 8. srpnja 2013. Zemlje EU-a trebale su je uvrstiti u nacionalno pravo do 9. srpnja 2015.

POZADINA

Za više informacija posjetite:

* KLJUČNI POJMOVI

Trgovac: osoba ili poduzeće koje prodaje proizvod ili uslugu.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju sporova za potrošačke sporove i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o potrošačkom ARS-u) (SL L 165, 18.6.2013., str. 63.–79.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršenje zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u području zaštite potrošača) (SL L 364 od 9.12.2004., str. 1.–11.)).

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 2006/2004 uključene su u izvorni tekst. Ta pročišćena verzija ima samo dokumentarnu vrijednost.

Direktiva 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača (SL L 110, 1.5.2009., str. 30.–36.).

Vidi pročišćeni tekst.

Direktiva 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 136 od 24.5.2008., str. 3.–8.).

Posljednje ažuriranje 17.10.2016