De minimis pravilo – izuzimanje manjih iznosa potpore od obveze prijave

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1407/2013 o de minimis potporama za državne potpore

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se utvrđuju pravila o manjim iznosima državnih potpora (takozvanim de minimis potporama) koje su izuzete iz nadzora državnih potpora jer se smatra da ne utječu na tržišno natjecanje i trgovinu na unutarnjem tržištu EU-a.

De minimis potpore odnose se na manje iznose državne potpore poduzetnicima (uglavnom društvima), a o kojima države članice EU-a nisu obvezne obavijestiti Europsku komisiju. Gornja granica je 200 000 eura po poduzetniku tijekom trogodišnjeg razdoblja.

KLJUČNE TOČKE

Državno financiranje koje ispunjuje kriterije iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije smatra se državnom potporom te se na temelju članka 108. stavka 3. UFEU-a mora prijaviti Komisiji. Međutim, Vijeće može odrediti kategorije potpore koje se izuzimaju od te obveze prijave a Komisija može donijeti uredbe koji se odnose na te kategorije državnih potpora De minimis potpora može se smatrati takvom kategorijom i zbog toga se na nju ne primjenjuje postupak prijave.

Komisija je 2006. donijela Uredbu o de minimis potporama (Uredba (EZ) br. 1998/2006) koja je bila na snazi od 2007. do 2013. Tom je Uredbom udvostručena gornja granica za iznose izuzetih potpora sa 100 000 eura po poduzeću za trogodišnje razdoblje na 200 000 eura. Tim je povećanjem uzet u obzir ne samo razvoj inflacije i bruto domaćeg proizvoda u EU-u do 2006., već i vjerojatni razvoj ovih čimbenika od 2007. do 2013. Stvarna inflacija je zbog financijske krize bila znatno niža od očekivane u 2006. Na temelju navedenih razloga stoga nije odobreno daljnje povećanje gornje granice.

Postojećom Uredbom (EU) br. 1407/2013, kojom je revidirana i zamijenjena Uredba (EZ) br. 1998/2006, tretman manjih mjera potpora dodatno je pojednostavnjen. Konkretno, poduzeća u financijskim teškoćama više nisu izuzeta iz područja primjene Uredbe i stoga im je omogućeno da primaju de minimis potporu.

Uz to, pojednostavljena je i razjašnjena definicija „poduzetnika”. Pojedinosti o tome nalaze se u članku 2.2. Uredbe.

Nadalje, Uredba o de minimis potporama mogla bi se primjenjivati i na subvencionirane zajmove u iznosu do 1 milijun eura, ako su zadovoljeni određeni uvjeti. Te pojedinosti nalaze se u članku 4. Uredbe.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014. Primjenjivat će se do 31. prosinca 2020.

POZADINA

Nakon epidemije bolesti COVID-19 i uvođenja mjera za suočavanje s krizom Europska komisija donijela je:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013., str. 1.–8.)

Posljednje ažuriranje 02.06.2020