Poljoprivreda u EU-u — pravila financiranja, upravljanja i nadzora

 

SAŽETAK:

Uredba (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke agrarne politike

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Jedan od temeljnih akata Zajedničke agrarne politike (ZAP-a) EU-a, ova uredba propisuje pravila za financiranje, upravljanje i nadzor u okviru dva glavna fonda ZAP-a.

Uredba je nekoliko puta izmijenjena i dopunjena, a nedavno Uredbom EU-a 2017/2393.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Ova Uredba propisuje pravila koja obuhvaćaju:

Fondovi za financiranje ZAP-a

Struktura upravljanja

Upravljanje financijama

Uredba propisuje pravila za financijsko upravljanje oba fonda, uključujući:

Poravnanje računa

Kontrole

Kaznene sankcije

Uredba propisuje da, osim neplaćanja ili povlačenja plaćanja, zemlje EU-a moraju nametnuti administrativne kazne korisnicima koji ne ispunjavaju zahtjeve prihvatljivosti, dužnosti ili obveze.

Višestruka sukladnost

Savjetodavni sustav za poljoprivredna gospodarstva

Kako bi savjetovali korisnike o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim zemljištem, zemlje EU-a moraju uspostaviti savjetodavni sustav za poljoprivredna gospodarstva.

Sustavi obuhvaćaju više elemenata uključujući:

Zajednička pravila

Uredba također određuje niz zajedničkih pravila koja pokrivaju pitanja kao što su:

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.-607.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 1306/2013 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.–548.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.-670.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.-854.)

Vidjeti pročišćeni tekst

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20.6.2014., str. 48.-73.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014., str. 69.-124.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 906/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu rashoda za javne intervencije (SL L 255, 28.8.2014., str. 1.-17.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18.-58.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28.8.2014., str. 59.-124.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 16.04.2019