Zajednička organizacija poljoprivrednih tržišta u EU-u

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1308/2013 – zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Najvažnije značajke zajedničke organizacije tržišta (ZOT) jesu:

Tržišna intervencija

Uredbom se utvrđuju pravila o:

Preispituje postojeće sustave javne intervencije i pomoći za privatno skladištenje, što ih čini odgovornijima i učinkovitijima. To se, primjerice, čini tehničkim prilagodbama za proizvode od govedine i mliječne proizvode te određene sireve sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.

Izvanredne mjere

Mjere kontrole isporučenih proizvoda

Ostale mjere

Godišnji proračun za programe kojima se promiče konzumacija voća i mlijeka u školama povećao se (s 90 na 150 milijuna EUR).

Organizacije proizvođača i sektorske organizacije

Uredbom se promiče osnivanje organizacija proizvođača radi jačanja njihovih ovlasti u prehrambenom lancu. Uredba je izmijenjena i dopunjena:

Trgovina sa zemljama izvan EU-a

Uvoz i izvoz određenih proizvoda može zahtijevati dozvolu.

Uvozne carine u Zajedničkoj carinskoj tarifi primjenjuju se na poljoprivredne proizvode, iako su utvrđena posebna pravila za određene proizvode (npr. konoplja, hmelj, vino i šećer za rafiniranje). Nadalje, Komisija može fiksno odrediti uvozne carinske kvote, tj. određena ograničenja u vezi s volumenom robe koja se može uvesti po umanjenoj carini.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

POZADINA

Uredba o zajedničkim organizacijama tržišta poljoprivrednih proizvoda jedan je od paketa mjera reformi ZPP-a. Paket također uključuje uredbe o:

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.–854.)

Naknadne izmjene Uredbe (EU) br. 1308/2013 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal (SL L 350, 29.12.2017., str. 15.–49.)

Presuda Suda (sedmo vijeće) od 14. lipnja 2017. Verband Sozialer Wettbewerb eV protiv TofuTown.com GmbH. Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Trier. Zahtjev za prethodnu odluku – Uredba (EU) br. 1308/2013 – Članak 78. i Prilog VII. dio III. – Odluka 2010/791/EU – Definicije, oznake i prodajne oznake – „Mlijeko” i „mliječni proizvodi” – Oznake korištene za promociju i stavljanje na tržište čisto biljnih proizvoda. U predmetu C-422/16

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/891 od 13. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 (SL L 138, 25.5.2017., str. 4.–56.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/892 od 13. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 138, 25.5.2017., str. 57.–91.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (SL L 346, 20.12.2013., str. 12.–19.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.–607.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 18.09.2018