Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (2014. – 2020.)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 508/2014 — Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) namijenjen je za pomoć priobalnim zajednicama i onima koji rade u sektoru ribarstva i akvakulture u svrhu njihove prilagodbe na novu zajedničku ribarstvenu politiku (ZRP) EU-a u razdoblju od 2014. – 2020.

KLJUČNE TOČKE

Proračun i prioriteti

S proračunom od 6,5 milijardi eura za razdoblje od 2014. do 2020., EFPR za cilj ima:

Provedba

Pandemija COVID-19 — izmjene uredbe

OD KADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014. Privremene mjere vezane za izbijanje pandemije COVID-19 primjenjuju se retroaktivno od 1. veljače 2020. i dostupne su do 31. prosinca 2020.

POZADINA

EFPR je financijski instrument koji podržava ZRP za razdoblje 2014-2020. Jedan je od 5 europskih strukturnih i investicijskih fondova koji se međusobno nadopunjuju i imaju za cilj promicati oporavak u Europi na temelju rasta i radnih mjesta.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.–66.)

Naknadne izmjene Uredbe (EU) br. 508/2014 ugrađene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/852 od 27. ožujka 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu slučajeva povrede i slučajeva ozbiljne povrede pravila zajedničke ribarstvene politike koji mogu dovesti do prekida roka za plaćanje ili suspenzije plaćanja u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 135, 2.6.2015., str. 13.–17.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1362/2014 od 18. prosinca 2014. o utvrđivanju pravila o pojednostavnjenom postupku za odobravanje određenih izmjena operativnih programa koji se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i pravila o formatu i prezentaciji godišnjih izvješća o provedbi tih programa (SL L 365, 19.12.2014., str. 124.–136.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1243/2014 od 20. studenoga 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo o informacijama koje trebaju slati države članice te potrebama za podacima i sinergijama među potencijalnim izvorima podataka (SL L 334, 21.11.2014., str. 39.–51.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1242/2014 od 20. studenoga 2014 o utvrđivanju pravila o prezentaciji relevantnih kumulativnih podataka o operacijama u skladu s Uredbom (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo (SL L 334, 21.11.2014., str. 11.–38.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1014/2014 od 22. srpnja 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sadržaja i oblikovanja zajedničkog sustava praćenja i evaluacije za operacije koje se financiraju iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 283, 27.9.2014., str. 11.–19.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 763/2014 od 11. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu tehničkih obilježja mjera informiranja i promidžbe i uputa za izradu amblema Unije (SL L 209, 16.7.2014., str. 1.–4.)

Provedbena odluka Komisije 2014/372/EU od 11. lipnja 2014. o određivanju godišnje raspodjele, za svaku državu članicu, globalnih resursa Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo raspoloživih u okviru podijeljenog upravljanja za razdoblje od 2014. do 2020. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 3781) (SL L 180, 20.6.2014., str. 18.–20.)

Posljednje ažuriranje 09.06.2020