Poslovnik Europskog nadzornika zaštite podataka

Od 2004. godine Ured Europskog nadzornika zaštite podataka narastao je od malog tijela koje se sastoji od dvaju članova i tajništva do tijela s više od 50 zaposlenika. Ured je reorganiziran 2010. godine, a usvajanje poslovnika 2012. godine obilježilo je punoljetnost institucije.

DOKUMENT

Odluka Europskog nadzornika zaštite podataka br. 2013/504/EU od 17. prosinca 2012. o usvajanju poslovnika.

SAŽETAK

Europski nadzornik zaštite podataka (ENZP) jest neovisno nadzorno tijelo koje osigurava da institucije i tijela Europske unije (EU) poštuju osobne podatke i privatnost. Njegove ovlasti definirane su Uredbom (EZ) br. 45/2001 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima EU-a i o slobodnom kretanju takvih podataka. Njegova uloga može se podijeliti u tri skupine:

ENZP je 2012. godine usvojio poslovnik. On ponavlja mnoga načela definirana Uredbom (EZ) br. 45/2001, ali i propisuje podrobna pravila o internim procesima za donošenje oduka, ulogama nadzornika i upravnog odbora, organizaciji i radu tajništva, planiranju, internoj administraciji te otvorenosti i transparentnosti institucije.

Pozadina

Od osnivanja ENZP-a 2004. godine došlo je do velikih promjena u pravnom, gospodarskom i tehnološkom kontekstu. Lisabonski ugovor potvrdio je zaštitu podataka kao opće načelo prava EU-a, a niz presuda Suda Europske unije naglasilo je važnost privatnosti i zaštite podataka kao sastavnog dijela donošenja odluka u EU-u.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Odluka 2013/504/EU

18.12.2012.

-

SL L 273, 15.10.2013.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001.).

27.06.2014