Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.05.001.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

05.   Sloboda kretanja radnika i socijalna politika

Svezak 001

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1962

P 057

1650

 

 

31962L0302

 

 

 

Direktiva o slobodi zapošljavanja stručnjaka u području nuklearne energije

3

1977

L 199

32

 

 

31977L0486

 

 

 

(1977/486/EEZ)
Direktiva Vijeća od 25. srpnja 1977. o obrazovanju djece radnika migranata

7

1985

L 160

7

 

 

31985R1661

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1661/85 od 13. lipnja 1985. o utvrđivanju tehničkih prilagodbi pravilima Zajednice o socijalnoj sigurnosti radnika migranata s obzirom na Grenland

9

1988

L 183

34

 

 

31988D0383

 

 

 

(1988/383/EEZ)
Odluka Komisije od 24. veljače 1988. o poboljšanju obavješćivanja o sigurnosti, higijeni i zdravlju na radu

11

1988

L 183

35

 

 

31988D0384

 

 

 

(1988/384/EEZ)
Odluka Komisije od 8. lipnja 1988. o uspostavi postupka za prethodno priopćavanje i savjetovanje o migracijskoj politici u odnosu na države nečlanice

12

1990

L 156

9

 

 

31990L0269

 

 

 

(1990/269/EEZ)
Direktiva Vijeća od 29. svibnja 1990. o minimumu zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta pri ručnom prenošenju tereta u slučajevima kad postoji opasnost osobito od ozljeda leđa radnika (Četvrta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

14

1991

L 235

9

 

 

31991D0424

 

 

 

(1991/424/EEZ)
Odluka br. 146 od 10. listopada 1990. o tumačenju članka 94. stavka 9. Uredbe (EEZ) br. 1408/71

19

1991

L 235

21

 

 

31991D0425

 

 

 

(1991/425/EEZ)
Odluka br. 147 od 10. listopada 1990. o primjeni članka 76. Uredbe (EEZ) br. 1408/71

29

1993

L 022

124

 

 

31993D0068

 

 

 

(1993/68/EEZ)
Odluka br. 148 od 25. lipnja 1992. o uporabi potvrde o zakonodavstvu koje se primjenjuje (obrazac E 101) kada razdoblje upućivanja ne traje duže od tri mjeseca

35

1997

L 176

1

 

 

31997R1290

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/97 od 27. lipnja 1997. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71

36

1998

L 168

1

 

 

31998R1223

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1223/98 od 4. lipnja 1998. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71

52

2000

L 142

47

 

 

32000L0039

 

 

 

Direktiva Komisije 2000/39/EZ od 8. lipnja 2000. o utvrđivanju prvog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (1)

65

2000

L 303

16

 

 

32000L0078

 

 

 

Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja

69

2002

L 062

17

 

 

32002R0410

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 410/2002 od 27. veljače 2002. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice

76

2003

L 271

3

 

 

32003R1851

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1851/2003 od 17. listopada 2003. o izmjeni Uredbe Vijeća (EE) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice

86

2004

L 100

1

 

 

32004R0631

 

 

 

Uredba (EZ) br. 631/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71, u vezi s ujednačavanjem prava i pojednostavljivanjem postupaka (1)

96

2004

L 373

37

 

 

32004L0113

 

 

 

Direktiva Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga

101

2005

L 117

1

 

 

32005R0647

 

 

 

Uredba (EZ) br. 647/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (1)

108

2005

L 184

5

 

 

32005R1112

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1112/2005 od 24. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2062/94 o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu

120

2005

L 255

22

 

 

32005L0036

 

 

 

Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (1)

125

2006

L 204

23

 

 

32006L0054

 

 

 

Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (preinaka)

246

2006

L 392

1

 

 

32006R1992

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1992/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (1)

260

2007

L 082

6

 

 

32007R0311

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 311/2007 od 19. ožujka 2007. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice

266

2009

L 122

28

 

 

32009L0038

 

 

 

Direktiva 2009/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o osnivanju Europskog radničkog vijeća ili uvođenju postupka koji obuhvaća poduzeća i skupine poduzeća na razini Zajednice radi obavješćivanja i savjetovanja radnika (preinačeno) (1)

284

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP


05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

1
/

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

01.07.2013.


Uvodna napomena

U skladu s člankom 52. Akta o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, potpisanog 9. prosinca 2011., tekstovi akata institucija donesenih prije pristupanja koje su te institucije sastavile na hrvatskom jeziku od dana pristupanja vjerodostojni su pod istim uvjetima kao i tekstovi sastavljeni na sadašnjim službenim jezicima. Tim se člankom također predviđa da se tekstovi objavljuju u Službenom listu Europske unije ako su tekstovi na sadašnjim jezicima tako objavljeni.

U skladu s tim člankom objavljuje se posebno izdanje Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku, koje sadržava tekstove obvezujućih općih akata. To izdanje obuhvaća akte usvojene u razdoblju od 1952. godine do dana pristupanja.

Objavljeni tekstovi podijeljeni su na 20 poglavlja koja slijede raspored iz Registra važećeg zakonodavstva Europske unije, i to:

01

Opća, financijska i institucionalna pitanja

02

Carinska unija i slobodno kretanje robe

03

Poljoprivreda

04

Ribarstvo

05

Sloboda kretanja radnika i socijalna politika

06

Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

07

Prometna politika

08

Politika tržišnog natjecanja

09

Porezi

10

Ekonomska i monetarna politika i slobodno kretanje kapitala

11

Vanjski odnosi

12

Energetika

13

Industrijska politika i unutarnje tržište

14

Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

15

Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

16

Znanost, informiranje, obrazovanje i kultura

17

Pravo poduzećâ

18

Zajednička vanjska i sigurnosna politika

19

Područje slobode, sigurnosti i pravde

20

Europa građana

Spomenuti registar, koji vodi Ured za publikacije, dostupan je na internetu (eur-lex.europa.eu) na službenim jezicima Europske unije. Bibliografskoj bilješci svakog akta može se pristupiti putem registra, gdje se mogu pronaći upućivanja na posebno izdanje i na ostale analitičke metapodatke.

Akti objavljeni u posebnom izdanju, uz određene iznimke, objavljuju se u obliku u kojem su bili objavljeni u Službenom listu na izvornim službenim jezicima. Stoga pri uporabi posebnog izdanja treba uzeti u obzir naknadne izmjene, prilagodbe ili odstupanja koje su usvojile institucije, Europska središnja banka ili su predviđene u Aktu o pristupanju.

Iznimno, kad se opsežni tehnički prilozi poslije zamijene novim prilozima, navodi se samo upućivanje na posljednji akt koji zamjenjuje prilog. Takav je slučaj u pojedinim aktima koji sadržavaju popise carinskih oznaka (poglavlje 02), aktima o prijevozu opasnih tvari, aktima o pakiranju i označivanju tih tvari (poglavlja 07 i 13) te nekima od protokola i priloga Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru.

Također, Pravilnik o osoblju objavljuje se kao pročišćeni tekst koji obuhvaća sve izmjene do kraja 2012. godine. Daljnje izmjene objavljuju se u izvornom obliku.

Posebno izdanje sadržava dva sustava numeracije stranica:

i.

izvorna numeracija stranica, zajedno s datumom objave francuskog, talijanskog, njemačkog i nizozemskog izdanja Službenog lista, engleskog i danskog izdanja od 1. siječnja 1973., grčkog izdanja od 1. siječnja 1981., španjolskog i portugalskog izdanja od 1. siječnja 1986., finskog i švedskog izdanja od 1. siječnja 1995., češkog, estonskog, latvijskog, litavskog, mađarskog, malteškog, poljskog, slovačkog i slovenskog izdanja od 1. svibnja 2004. te bugarskog i rumunjskog izdanja od 1. siječnja 2007.

U numeraciji stranica postoje praznine jer svi akti objavljeni u to vrijeme nisu objavljeni u posebnom izdanju. Kada se prilikom citiranja akata upućuje na Službeni list, potrebno je navesti stranicu sukladno izvornoj numeraciji;

ii.

numeracija stranica posebnog izdanja neprekinuta je i ne smije se navoditi prilikom citiranja akata.

Do lipnja 1967. numeracija stranica u Službenom listu počinjala je iznova svake godine. Od tada nadalje svaki broj Službenog lista počinje na prvoj stranici.

Od 1. siječnja 1968. Službeni list podijeljen je na dva dijela:

Zakonodavstvo („L”),

Informacije i objave („C”).

Od 1. veljače 2003. prijašnje ime „Službeni list Europskih zajednica” promijenjeno je, na temelju Ugovora iz Nice, u „Službeni list Europske unije”.


05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

3


31962L0302


P 057/1650

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.03.1962.


DIREKTIVA

o slobodi zapošljavanja stručnjaka u području nuklearne energije

VIJEĆE EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 96.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora,

nakon savjetovanja s Europskim parlamentom,

budući da je sloboda zapošljavanja stručnjaka u području nuklearne energije bitan uvjet za postizanje ciljeva Europske zajednice za atomsku energiju;

budući da takvo zapošljavanje iziskuje posebna znanja vezana za nuklearnu energiju; budući da je posebna izobrazba za takvo zapošljavanje još uvijek u fazi organiziranja; budući da se znanja izričito vezana za nuklearnu energiju često stječu samo kroz praktičan rad;

budući da propisi koji se primjenjuju na pravo zapošljavanja stručnjaka u području nuklearne energije moraju biti usklađeni s propisima koji uređuju slobodu kretanja radnika u Europskoj ekonomskoj zajednici;

budući da mjere poduzete u skladu s člancima 48. i 49. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice predviđaju izravno davanje potrebnih odobrenja radnicima koji su poimence određeni u ponudama za određene kategorije zaposlenja;

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Države članice, u skladu s ovom Direktivom, poduzimaju potrebne mjere za ukidanje svih ograničenja koja se temelje na državljanstvu, a koja utječu na prava državljana svih država članica na zapošljavanje stručnjaka u području nuklearne energije.

Članak 2.

U smislu ove Direktive, „zapošljavanje stručnjaka” je zapošljavanje u području nuklearne energije koje zahtijeva posebna znanja u području nuklearne energije čije stjecanje iziskuje posebnu izobrazbu ili najmanje pet mjeseci praktičnog rada što se odnosi na:

(a)

istraživanja nuklearne energije u područjima navedenima u Prilogu I. Ugovora;

(b)

nadzor, održavanje, popravak ili tehničko rukovanje instalacijama i opremom za:

proizvodnju, odvajanje ili bilo kakvu uporabu rude, izvornih ili specijalnih fisibilnih materijala, ili za preradu ozračenih nuklearnih goriva,

odvajanje izotopa,

proizvodnju posebnih materijala potrebnih u području nuklearne energije, kao što su moderatori i strukturni materijali te materijali za oblaganje i zaštitu napravljeni posebno u nuklearne svrhe,

proizvodnju nuklearne energije,

odlaganje nuklearnog i radioaktivnog otpada,

prijevoz ili skladištenje radioaktivnih materijala,

proizvodnju, pripremu ili uporabu radioaktivnih izotopa;

(c)

planiranje, oblikovanje ili izradu instalacija ili opreme, ili sastavnih dijelova instalacija ili opreme koji se koriste u područjima navedenim u podstavcima (a) i (b);

(d)

zaštitu od zračenja.

Članak 3.

Radna mjesta navedena u Prilogu ovoj Direktivi u svim se slučajevima uvrštavaju u okvir definicije o zapošljavanju stručnjaka iz članka 2.

Članak 4.

Države članice donose sve potrebne mjere za izravno davanje potrebnih odobrenja za svako zapošljavanje iz članaka 2. i 3. Uvjeti za davanje takvih odobrenja nikad ne smiju biti manje liberalni od uvjeta vezanih za ponude poimence određenim osobama, koji su utvrđeni mjerama poduzetima u skladu s člancima 48. i 49. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice.

Članak 5.

U svim pitanjima koja nisu obuhvaćena ovom Direktivom države članice primjenjuju mjere poduzete u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske ekonomske zajednice koje se odnose na slobodu kretanja radnika.

Ova Direktiva ne dovodi u pitanje mjere poduzete u provedbi Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik koje se odnose na radnike s priznatim kvalifikacijama za zanimanja rudara i proizvođača čelika.

Članak 6.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. ožujka 1962.

Za Vijeće

Predsjednik

M. COUVE de MURVILLE


PRILOG

Prvi popis vrsta zapošljavanja stručnjaka u smislu članka 2. ove Direktive

Radno mjesto koje zahtijeva znanje jednako znanju nuklearnog inženjera ili nuklearnog tehničara

Radno mjesto koje zahtijeva znanje iz jednog od sljedećih područja:

Radni uvjeti svojstveni području nuklearne energije i oblikovanju nuklearne opreme (nuklearni inženjer i nuklearni tehničar).

Posebni mehanički problemi u području nuklearne energije i oblikovanje pomoćne opreme (strojarski inženjer i tehničar).

Zračenje tvari i nuklearna svojstva raznih tvari koja se koriste kao goriva, moderatori i strukturni materijali za nuklearnu opremu; priprema nuklearnih tvari, prerada ozračenih goriva, odlaganje radioaktivnog otpada i dekontaminacija (kemijski inženjer i tehničar).

Svojstva keramike koja se koristi u području nuklearne energije (uranov i torijev oksid, uranov karbid itd.) (keramički inženjer i tehničar).

Svojstva strukturnih materijala za nuklearne reaktore, materijala za oblaganje za goriva i metalna goriva; ponašanje takvih materijala za vrijeme zračenja i uz prisutnost tvari koje se koriste u reaktorima i postrojenjima za preradu (metalurški inženjer i tehničar).

Nadzor nuklearnih reaktora, mjerenje radioaktivnosti (elektronički inženjer i tehničar).

Neutronska fizika nuklearnih reaktora i bitni zahtjevi koji iz nje nastaju (termodinamički inženjer i tehničar).

Posebna svojstva i operativni nadzor reaktora i potrebna mjerenja u slučaju većeg kvara (operativni inženjer i tehničar).

Procjena i provjera tehničke sigurnosti reaktora i eksperimentalnog nuklearnog pogona (inženjer i tehničar za sigurnost).

Ispitivač

Radno mjesto koje uključuje otkrivanje pomoću posebnih instrumenata (Geiger-Mullerovi brojači itd.) tragova radioaktivnosti, pa i u najmanjim količinama, na mjestima što su ih označili geolozi; tumačenje dobivenih informacija s ciljem provođenja budućih ispitivanja.

Pokusni bušač u rudnicima urana

Radno mjesto koje zahtijeva vještinu usmjerenja radnji vezanih za pokusna bušenja radi određivanja prirode tla i otkrivanja prisutnosti radioaktivnih materijala i vještinu tumačenja dobivenih informacija s ciljem usmjeravanja budućih radnji.

Nadzornik u rudnicima urana

Radno mjesto koje uključuje usmjeravanje, nadzor i/ili kontrolu jednog ili više ili svih podzemnih dijelova i aktivnosti rudnika urana, ili provođenje tehničkih ispitivanja ili složenih mjerenja i nadzor zadovoljavanja sigurnosnih mjera što ih iziskuje posebna priroda takvih rudnika.

Laboratorijski tehničar

Radno mjesto koje uključuje proučavanje radioaktivnih ruda i provođenje, u suradnji s analitičarima, kemijskih i fizičkih analiza uzoraka radi određivanja jačine njihova zračenja, njihova kemijskog sastava i drugih svojstava.

Tehničar (priprema gorivih elemenata)

Radno mjesto koje uključuje postupke proizvodnje kovanjem gorivih elemenata, njihov pregled i testiranje; pripremu i prihvaćanje metalnih obloga za goriva.

Nadzornik reaktora

Radno mjesto koje uključuje rukovanje reaktorom i zahtijeva temeljno znanje iz elektronike i dinamike reaktora te mogućnost tumačenja dijagrama i lociranja i popravljanja manjih kvarova.

Nadzornik rada reaktora

Radno mjesto koje uključuje rukovanje reaktorom i zahtijeva dobro opće znanje te iscrpno znanje svih razlikovnih osobina reaktora; sposobnost izdavanja naredbi i donošenja odluka.

Tehničar zadužen za punjenje, pražnjenje i hlađenje nuklearnih goriva

Radno mjesto koje zahtijeva sposobnost rukovanja, u skladu s uputama, napravama za punjenje, pražnjenje i hlađenje nuklearnih goriva.

Laboratorijski tehničar (vrući laboratorij)

Radno mjesto koje zahtijeva sposobnost tumačenja dijagrama i vršenje potrebnih sakupljanja i prilagodbi, samostalno testiranje u skladu s iscrpnim uputama i izražavanje nalaza mjerama za količinu; znanje o opasnostima koje nastaju zračenjem i sposobnost uporabe aparata na daljinsko upravljanje.

Inženjer za tehničko crtanje (specijaliziran za područje nuklearne energije)

Radno mjesto koje zahtijeva sposobnost izvođenja jednostavnih crteža iz pisanih podataka i njihova brzog ilustriranja u crteže ili skice, kojima se vizualno predstavlja predmet crteža kako je definiran i sposobnost primjene propisa za zaštitu od zračenja.

Tehničar (akcelerator čestica)

Radno mjesto koje uključuje upravljanje i rukovanje visokonaponskim uređajem za elektrostatičke akceleratore; konstruiranje, upotrebu i rukovanje izvorima iona; rukovanje i upravljanje uređajem za detekciju i mjerenje radioaktivnosti itd.

Službenik zadužen za zaštitu od radijacije

Radno mjesto koje uključuje nadzor sigurnosti reaktora kojima upravlja osoblje u rudnicima urana ili drugih nuklearnih postrojenja, koje zahtijeva poznavanje opasnosti koje nastaju zbog zračenja i poznavanje zaštite od zračenja.

Službenik za dekontaminaciju

Radno mjesto koje zahtijeva sposobnost poduzimanja, u slučaju kontaminacije, potrebnih mjera i određenih posebnih postupaka dekontaminacije, te, prema potrebi, poduzimanja praktičnih mjera.


05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

7


31977L0486


L 199/32

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.07.1977.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 25. srpnja 1977.

o obrazovanju djece radnika migranata

(1977/486/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 49.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Skupštine (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

budući da je Vijeće u svojoj rezoluciji od 21. siječnja 1974. vezano uz socijalni akcijski program (3) kao svoje prioritetne mjere uključilo djelatnosti koje se odnose na poboljšanje uvjeta slobode kretanja radnika, posebno u vezi s prihvaćanjem i obrazovanjem njihove djece;

budući da bi se s ciljem omogućavanja njihove integracije u odgojno-obrazovno okruženje i školski sustav države domaćina, takvoj djeci trebala omogućiti odgovarajuća poduka, uključujući poučavanje jezika države domaćina;

budući da bi država članica domaćin, zajedno s državom članicom porijekla, trebala također poduzeti odgovarajuće mjere za promicanje poučavanja materinjeg jezika i kulture države porijekla gore spomenute djece, uglavnom radi olakšavanja njihove moguće reintegracije u državu članicu porijekla,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Ova se Direktiva primjenjuje na djecu za koju je pohađanje škole obvezno prema propisima države domaćina, a koju radnik koji je državljanin neke druge države članice uzdržava, ako ta djeca borave na državnom području države članice u kojoj taj državljanin obavlja ili je obavljao djelatnost kao zaposlena osoba.

Članak 2.

Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere u skladu sa svojim nacionalnim prilikama i pravnim sustavom, kako bi osigurale da se djeci navedenoj u članku 1. pruži besplatno poučavanje kojim se olakšava početno prihvaćanje djece na njezinom državnom području uključujući, posebno, poučavanje službenog jezika ili jednog od službenih jezika države domaćina koje mora biti prilagođeno posebnim potrebama takve djece.

Države članice poduzimaju mjere potrebne za obuku i daljnje osposobljavanje nastavnika koji održavaju takvo poučavanje.

Članak 3.

Države članice poduzimaju u skladu sa svojim nacionalnim prilikama i pravnim sustavima i uz suradnju s državama podrijetla odgovarajuće mjere, kako bi poticale, uz uobičajeno obrazovanje, poučavanje materinjeg jezika i kulture zemlje podrijetla za djecu navedenu u članku 1.

Članak 4.

Države članice poduzimaju mjere potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom u roku od četiri godine od njezine objave i o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Države članice također obavješćuju Komisiju o svim zakonima i drugim propisima koje donese u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 5.

Države članice dostavljaju Komisiji u roku od pet godina od objave ove Direktive, a nakon toga u redovitim vremenskim razmacima na zahtjev Komisije, sve bitne podatke kako bi Komisiji omogućile da izvješćuje Vijeće o primjeni ove Direktive.

Članak 6.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. srpnja 1977.

Za Vijeće

Predsjednik

H. SIMONET


(1)  SL C 280, 8.12.1975., str. 48.

(2)  SL C 45, 27.2.1976., str. 6.

(3)  SL C 13, 12.2.1974., str. 1.


05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

9


31985R1661


L 160/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.06.1985.


UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 1661/85

od 13. lipnja 1985.

o utvrđivanju tehničkih prilagodbi pravilima Zajednice o socijalnoj sigurnosti radnika migranata s obzirom na Grenland

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 51.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije sastavljen nakon savjetovanja s Administrativnom komisijom za socijalnu sigurnost radnika migranata,

budući da je Ugovor koji je, s obzirom na Grenland izmijenio ugovore o osnivanju Zajednica (1), stupio na snagu 1. veljače 1985.;

budući da se prilozi Uredbi (EEZ) br. 574/72 (2), kako su zadnje izmijenjeni Uredbom (EEZ) br. 1660/85 (3), trebaju izmijeniti radi novog područja primjene Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (4), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 1660/85, u skladu s područjem primjene iz Ugovora;

budući da treba zaštititi prava koja su ostvarili državljani država članica koji su radili na Grenlandu u razdoblju u kojem je Grenland pripadao Europskim zajednicama, ili koja su bila u postupku ostvarivanja, kao i prava koja su ostvarili tijekom tog razdoblja oni državljani koji su radili na području države članice, a koji borave na Grenlandu;

budući da u slučaju boravišta izvan nadležne države treba zadržati pravo na naknadu u slučaju bolesti ili majčinstva, kada se radi o zaposlenim ili samozaposlenim osobama i članovima njihovih obitelji čiji položaj zahtijeva osiguranje takvih naknada bez odgode,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Sljedeći odjeljci Priloga Uredbi (EEZ) br. 574/72 stavljaju se izvan snage:

u Prilogu 1., odjeljak B:

točka 4.,

u Prilogu 2., odjeljak B:

rubrika „1. Danska osim Grenlanda” i točka 2.,

u Prilogu 3., odjeljak B:

rubrika „1. Danska osim Grenlanda” i točka II.,

u Prilogu 4., odjeljak B:

rubrika „1. Danska osim Grenlanda” i točka II.,

u Prilogu 10., odjeljak B:

rubrika „1. Danska osim Grenlanda” i točka II.

Članak 2.

Ova Uredba ne utječe na:

bilo koje pravo koje su ostvarili, ili je u postupku ostvarivanja u razdoblju u kojem je Grenland pripadao Europskim zajednicama, državljani država članica, osim Danske, koji su radili na Grenlandu u tom razdoblju,

bilo koje pravo koje su ostvarili, ili je u postupku ostvarivanja u razdoblju u kojem je Grenland pripadao Europskim zajednicama, državljani država članica koji su radili na području države članice, osim Danske, i koji borave na Grenlandu.

Članak 3.

Odredbe članka 22. stavka 1. točke (a) i članka 22. stavka 3. Uredbe (EEZ) br. 1408/71 te članaka 21. i 23. Uredbe (EEZ) br. 574/72 ostaju na snazi u slučaju privremenog boravišta na Grenlandu državljana država članica koji udovoljavaju uvjetima koje zahtijeva zakonodavstvo država članica osim Danske.

Ugovor, koji u vezi s Grenlandom izmjenjuje Ugovore o osnivanju Europskih zajednica ne isključuje primjenu odredbi iz prvog stavka ako danski državljani s boravištem na Grenlandu privremeno borave na području jedne od država članica, osim Danske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje se od 1. veljače 1985.

Međutim, članak 3. primjenjuje se od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 13. lipnja 1985.

Za Vijeće

Predsjednik

G. DE MICHELIS


(1)  SL L 29, 1.2.1985., str. 1.

(2)  SL L 74, 27.3.1972., str. 1.

(3)  SL L 160, 20.6.1985., str 1.

(4)  SL L 149, 5.7.1971., str. 2.


05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

11


31988D0383


L 183/34

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

24.02.1988.


ODLUKA KOMISIJE

od 24. veljače 1988.

o poboljšanju obavješćivanja o sigurnosti, higijeni i zdravlju na radu

(1988/383/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 118.,

budući da je važno da Komisija raspolaže potrebnim informacijama prije nego što države članice donesu zakone i druge propise o sigurnosti, higijeni i zdravlju na radu; budući da u određenim slučajevima sve države članice također moraju biti obaviještene o zakonima i drugim propisima koje razmatra bilo koja država članica;

budući da se Direktivom Vijeća 83/189/EEZ (1) utvrđuje sustav obavješćivanja u području tehničkih normi i propisa, uključujući one koji se odnose na sigurnost, higijenu i zdravlje na radu;

budući da se čini potrebnim dopuniti taj postupak poboljšanjem obaviještenosti o drugim zakonima i propisima predviđenim na temelju ove Odluke;

budući da je potrebno osnovati stručnu skupinu čije će članove imenovati države članice sa zadatkom pomaganja Komisiji u pregledavanju nacrta nacionalnih zakona i drugih propisa,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Države članice bez odgode obavješćuju Komisiju o svim zakonima i drugim propisima o sigurnosti, higijeni i zdravlju na radu te o svim nacrtima zakona i drugih propisa u ovom području, uz iznimku nacrta tehničkih propisa iz članka 1. stavka 6. Direktive 83/189/EEZ. Države članice podnose i sve ostale propise navedene u ovom području.

Članak 2.

1.   Komisija prosljeđuje državama članicama sve nacrte zakona i drugih propisa koje primi na temelju članka 1. a za koje smatra da su relevantni u smislu ove Odluke.

2.   Komisija i ostale države članice mogu podnijeti opažanja državi članici čije su nacrte propisa primili na temelju stavka 1.; dotične države članice uzimaju ova opažanja u obzir u što je moguće većoj mjeri. Države članice prosljeđuju svoja opažanja preko Komisije.

Članak 3.

Komisiji pomaže skupina stručnjaka čiji je predsjednik predstavnik Komisije. Skupina se sastoji od 24 člana, od kojih svaka država članica predlaže dva stručnjaka koje imenuje Komisija. Za svakog člana bira se zamjenik na gore navedeni način.

Članak 4.

Komisija periodično obavješćuje Savjetodavni odbor za sigurnost, higijenu i zdravstvenu zaštitu na radu o svim djelatnostima koje proizlaze iz provedbe ove Odluke, uz iznimku svih aspekata koje države članice smatraju povjerljivim, i, po potrebi, Stalni odbor osnovan u skladu s člankom 5. Direktive 83/189/EEZ.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. veljače 1988.

Za Komisiju

Manuel MARÍN

Potpredsjednik


(1)  SL L 109, 26.4.1983., str. 8.


05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

12


31988D0384


L 183/35

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.06.1988.


ODLUKA KOMISIJE

od 8. lipnja 1988.

o uspostavi postupka za prethodno priopćavanje i savjetovanje o migracijskoj politici u odnosu na države nečlanice

(1988/384/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 118.,

budući da strano stanovništvo u Zajednici i promjene u njegovom sastavu predstavljaju važne demografske čimbenike, posebno zbog trajne prirode njegove prisutnosti, spajanja njegovih obitelji i visoke stope njegovog nataliteta;

budući da postoje problemi vezani za njihovu integraciju na tržište radne snage i u društvo, a posebno problemi vezani za obrazovanje, izobrazbu i zapošljavanje druge generacije;

budući da je važno osigurati da migracijske politike država članica prema državama nečlanicama vode računa o zajedničkim politikama i radnjama koje se poduzimaju na razini Zajednice, posebno unutar okvira politike tržišta rada Zajednice, kako se ne bi doveli u pitanje njezini rezultati; budući da je potrebno olakšati izmjenu informacija i stajališta na tim područjima s ciljem donošenja zajedničkih prijedloga te je stoga važno organizirati postupak savjetovanja koji osigurava sudjelovanje svih država članica;

budući da je, osim toga, Vijeće u svojoj Rezoluciji od 9. veljače 1976. (1) u vezi s akcijskim programom u korist radnika i članova njihovih obitelji i u svojoj Rezoluciji od 27. lipnja 1980. (2) u vezi s usmjeravanjem prema politici tržišta rada Zajednice istaknulo važnost organiziranja odgovarajućih savjetovanja o migracijskim politikama prema državama nečlanicama i budući da treba dati prednost integraciji tržišta rada Zajednice u okviru slobodnog kretanja radne snage unutar Zajednice, posebno putem odgovarajućega savjetovanja o tim politikama, u skladu sa zaključcima Vijeća donesenima u vezi s time 22. studenoga 1979.; budući da je njegova Rezolucija od 16. lipnja 1985. (3) o smjernicama za migracijsku politiku Zajednice ponovno potvrdila potrebu za takvim savjetovanjem;

budući da, osim toga, konačno priopćenje konferencije predsjednika država ili vlada od 9. i 10. prosinca 1974. u Parizu u točki 10. preporučuje postupno usklađivanje zakonodavstva u odnosu na strance; budući da je Europsko vijeće 25. i 26. lipnja 1984. donijelo zaključke o socijalnoj politici; budući da je u deklaraciji priloženoj Završnom aktu Jedinstvenog europskog akta (4) međuvladina konferencija izrazila volju država članica za suradnjom „ne dovodeći u pitanje ovlaštenja Zajednice, posebno što se tiče ulaska, kretanja i boravka državljana trećih zemalja”;

budući da je u svojoj Rezoluciji od 9. lipnja 1983. (5) u odnosu na, među ostalim, zajedničku putovnicu i uklanjanje pojedinačnih pregleda na granicama Zajednice, Europski parlament pozvao Vijeće i Komisiju da daju daljnje prijedloge, posebno s ciljem usklađivanjem politika viza i zakonodavstva u odnosu na strance;

budući da je uloga Komisije, u odnosu na ovlasti koje joj dodjeljuje Ugovor, promicati suradnju između država članica u području socijalne politike, posebno na različitim gore navedenim područjima te organizirati odgovarajuća savjetovanja u tu svrhu;

budući da je, s tim ciljem, Komisija donijela Odluku 85/381/EEZ (6) kojom utvrđuje prethodni postupak priopćavanja i savjetovanja o migracijskim politikama prema državama nečlanicama;

budući da je u svojoj presudi od 9. lipnja 1987., donesenoj u jedinstvenom postupku 281, 283, 284, 285 i 287/85 (Savezna Republika Njemačka, Francuska Republika, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Danska, Ujedinjena Kraljevina protiv Komisije), Sud odlučio da se suradnja između država članica u socijalnom području, predviđena u članku 118. prvom stavku Ugovora, proširuje na migracijske politike prema državama nečlanicama, tako da joj ovlasti za organiziranje savjetovanja, koje su Komisiji bile dane na temelju članka 118. drugog stavka, dopuštaju da donese obvezujuća pravila;

budući da ova Odluka preuzima sadržaj Odluke 85/381/EEZ s izmjenama koje određuje prethodno navedena presuda od 9. srpnja 1987.,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Države članice Komisiji i drugim državama članicama, pravovremeno, a najkasnije u trenutku njihove objave, daju prethodne informacije o:

nacrtu mjera koje one namjeravaju poduzeti u odnosu na radnike iz trećih zemalja i članove njihovih obitelji u području ulaska, boravka i zapošljavanja, uključujući nezakoniti ulazak, boravak i zapošljavanje kao i ostvarenje jednakog postupanja u odnosu na životne i radne uvjete, plaću i imovinska prava, promicanje integracije na tržište rada i u društvo, kao i dragovoljni povratak takvih osoba u njihove matične države,

nacrtu sporazuma koji se odnose na gore navedena pitanja, kao i o nacrtu sporazuma o suradnji o kojem namjeravaju pregovarati ili ponovno pregovarati s trećim zemljama, ako ti sporazumi uključuju odredbe koje se odnose na gore navedena pitanja,

nacrtu sporazuma koji se odnose na uvjete prebivanja i zapošljavanja njihovih državljana koji rade u trećim zemljama i na članove njihovih obitelji o kojima namjeravaju pregovarati ili ponovno pregovarati s tim državama.

2.   Iz područja navedenih u stavku 1. države članice šalju Komisiji i drugim državama članicama tekstove odredaba važećih zakona i drugih propisa kao i tekstove sporazuma s trećim zemljama.

Članak 2.

1.   Ako u roku od dva tjedna od primitka dokumenata navedenih u članku 1. država članica tako zahtijeva ili ako Komisija tako odluči na vlastitu inicijativu, Komisija nastavlja savjetovanje s državama članicama o tim dokumentima u roku od šest tjedana od njihova primitka.

Komisija odmah nastavlja ovo savjetovanje ako to od nje zahtijeva država članica kao hitno pitanje.

2.   Komisija može u svakom trenutku na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu organizirati savjetovanje o nacrtu odredaba i sporazuma navedenih u članku 1., osim ako se radi o pitanjima o kojima je savjetovanje već održano i u vezi s kojima nije došlo do novih zaključaka.

Članak 3.

Ciljevi su postupka savjetovanja predviđenog u članku 2. stavku 1., među ostalim:

(a)

olakšati međusobnu razmjenu informacija i prepoznavanje problema od zajedničkog interesa i, u vezi s tim problemima, olakšati prihvaćanje zajedničke politike od strane država članica, posebno u odnosu na međunarodne dokumente vezane za migraciju;

(b)

ispitati mogućnost mjera koje mogu donijeti Zajednica ili države članice u područjima navedenima u članku 1., namijenjenih ostvarenju napretka prema usklađivanju nacionalnog zakonodavstva o strancima, promicanju uključenja najvećeg dijela zajedničkih odredbi u dvostrane sporazume i poboljšanju zaštite građana Zajednice koji rade i žive u trećim zemljama.

Članak 4.

1.   Komisija organizira savjetovanje. Sastancima predsjedava Komisija koja također osigurava usluge tajništva.

2.   Postupak savjetovanja koji predviđa ova Odluka ne utječe na odgovornosti već postojećih odbora, posebno Savjetodavnog i tehničkog odbora, kako je utvrđeno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1612/68 (7).

3.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale pravilnu provedbu postupka savjetovanja, a posebno, kada je potrebno, čuvaju povjerljivu prirodu informacija koje su im s tim u vezi na raspolaganju.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. lipnja 1988.

Za Komisiju

Manuel MARÍN

Potpredsjednik


(1)  SL C 34, 14.2.1976., str. 2.

(2)  SL C 168, 8.7.1980., str. 1.

(3)  SL C 186, 26.7.1985., str. 3.

(4)  SL L 169, 29.6.1987., str. 26.

(5)  SL C 184, 11.7.1983., str. 112.

(6)  SL L 217, 14.8.1985., str. 25.

(7)  SL L 257, 19.10.1968., str. 2.


05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

14


31990L0269


L 156/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.05.1990.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 29. svibnja 1990.

o minimumu zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta pri ručnom prenošenju tereta u slučajevima kad postoji opasnost osobito od ozljeda leđa radnika (Četvrta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

(1990/269/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 118.a,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1) podnesen nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za sigurnost, higijenu i zaštitu zdravlja na radu,

u suradnji s Europskim parlamentom (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da članak 118.a Ugovora predviđa da će Vijeće u obliku direktiva utvrditi minimum uvjeta potrebnih za poticanje poboljšanja, posebno u radnoj okolini, s ciljem povećanja razine zaštite zdravlja i sigurnosti radnika;

budući da se prema članku 118.a u tim direktivama mora izbjegavati propisivanje upravnih, financijskih i zakonskih ograničenja koja bi usporavala osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzeća;

budući da priopćenje Komisije o njezinom programu koji se odnosi na sigurnost, higijenu i zdravlje na radu (4) predviđa donošenje direktiva koje imaju za cilj osigurati zdravlje i sigurnost radnika na radnom mjestu;

budući da je Vijeće, u svojoj Rezoluciji od 21. prosinca 1987. o sigurnosti, higijeni i zdravlju na radu (5), uzelo u obzir namjeru Komisije da mu u bliskoj budućnosti podnese direktivu o zaštiti od opasnosti koje nastaju pri ručnom prenošenju teških tereta;

budući da je ispunjavanje minimuma uvjeta s ciljem osiguravanja veće razine zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu neophodno za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika;

budući da je ova Direktiva pojedinačna u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja u području sigurnosti i zdravlja radnika na radu (6); budući da su odredbe navedene direktive potpuno primjenjive na područje ručnog prenošenja tereta pri kojem postoji opasnost osobito od ozljede leđa radnika, ne dovodeći u pitanje strože i/ili posebne odredbe ove Direktive;

budući da ova Direktiva predstavlja praktični korak prema ostvarenju socijalne dimenzije unutarnjeg tržišta;

budući da se, u skladu s Odlukom 74/325/EEZ (7), Komisija savjetuje sa Savjetodavnim odborom za sigurnost, higijenu i zaštitu zdravlja na radu s ciljem izrade prijedloga u ovom području,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

ODJELJAK I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

1.   Ova Direktiva, koja je četvrta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ, postavlja minimum zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta potrebnih za ručno prenošenje tereta pri kojem postoji opasnost osobito od ozljede leđa radnika.

2.   Odredbe Direktive 89/391/EEZ u cijelosti se primjenjuju na čitavo područje iz stavka 1. ovog članka, ne dovodeći u pitanje strože i/ili posebne odredbe iz ove Direktive.

Članak 2.

Definicija

U smislu ove Direktive, „ručno prenošenje tereta” je svaki prijenos ili pridržavanje tereta od strane jednog ili više radnika, uključujući podizanje, spuštanje, guranje, povlačenje, nošenje ili pomicanje tereta koji, zbog svojih osobina ili nepovoljnih ergonomskih uvjeta, predstavlja opasnost osobito od ozljeda leđa radnika.

ODJELJAK II.

OBVEZE POSLODAVACA

Članak 3.

Opća odredba

1.   Poslodavac je dužan poduzeti odgovarajuće organizacijske mjere ili koristiti odgovarajuća sredstva, posebno mehaničku opremu, kako bi izbjegao ručno prenošenje tereta.

2.   U slučajevima kada se ne može izbjeći ručno prenošenje tereta, poslodavac je dužan poduzeti odgovarajuće organizacijske mjere, koristiti odgovarajuća sredstva ili osigurati radnicima takva sredstva kako bi se smanjila opasnost pri ručnom prenošenju takve vrste tereta, u skladu s Prilogom I.

Članak 4.

Organizacija radnih mjesta

U slučajevima kada se ne može izbjeći ručno prenošenje tereta, poslodavac je dužan organizirati radna mjesta tako da takvo obavljanje posla učini što je moguće sigurnijim i zdravijim te:

(a)

procijeniti, ako je moguće unaprijed, zdravstvene i sigurnosne uvjete za pojedinu vrstu posla, te naročito ispitati svojstva tereta uzimajući u obzir Prilog I.;

(b)

pobrinuti se da se izbjegne ili smanji opasnost, osobito od ozljeda leđa radnika, poduzimanjem odgovarajućih mjera, osobito vodeći računa o karakteristikama radne okoline i potrebama posla uzimajući u obzir Prilog I.

Članak 5.

Upućivanje na Prilog II.

Pri provedbi članka 6. stavka 3. točke (b) i članaka 14. i 15. Direktive 89/391/EEZ, treba uzeti u obzir Prilog II.

Članak 6.

Obavješćivanje i osposobljavanje radnika

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 10. Direktive 89/391/EEZ, radnici i/ili njihovi predstavnici se obavješćuju o svim mjerama koje se trebaju provesti u skladu s ovom Direktivom, a odnose se na zaštitu sigurnosti i zdravlja.

Poslodavci moraju osigurati da radnici i/ili njihovi predstavnici dobiju opće te, ako je moguće, i detaljnije podatke o:

težini tereta,

o težištu najteže strane, kad je paket utovaren na neuobičajen način.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 12. Direktive 83/391/EEZ, poslodavci moraju osigurati radnicima dodatnu odgovarajuću obuku i podatke o pravilnom rukovanju teretom i o mogućim opasnostima, osobito u slučajevima kad spomenuti zadaci nisu pravilno izvedeni, uzimajući u obzir priloge I. i II.

Članak 7.

Savjetovanje radnika i njihovo sudjelovanje

Savjetovanje i sudjelovanje radnika i/ili njihovih predstavnika odvija se u skladu s člankom 11. Direktive 89/391/EEZ o pitanjima na koje se odnosi ta direktiva, uključujući i njezine priloge.

ODJELJAK III.

OSTALE ODREDBE

Članak 8.

Prilagodbe priloga

Promjene u prilozima I. i II. koje su isključivo tehničke prirode, a posljedica su tehničkog napretka i promjena u međunarodnim propisima i specifikacijama ili znanjima u području ručnog prenošenja tereta, donose se u skladu s postupkom predviđenim člankom 17. Direktive 89/391/EEZ.

Članak 9.

Završne odredbe

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 1992.

One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu ili su donijele u području na koje se odnosi ova Direktiva.

3.   Države članice izvješćuju Komisiju svake četiri godine o praktičnoj provedbi odredaba ove Direktive, navodeći stajališta poslodavaca i radnika.

Komisija o tome obavješćuje Europski parlament, Vijeće, Gospodarski i socijalni odbor i Savjetodavni odbor za sigurnost, higijenu i zaštitu zdravlja na radu.

4.   Komisija periodično obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Gospodarski i socijalni odbor o provedbi Direktive u smislu stavaka 1., 2. i 3.

Članak 10.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. svibnja 1990.

Za Vijeće

Predsjednik

B. AHERN


(1)  SL C 117, 4.5.1988., str. 8.

(2)  SL C 326, 19.12.1988., str. 137. i SL C 96, 17.4.1990., str. 82.

(3)  SL C 318, 12.12.1988., str. 37.

(4)  SL C 28, 3.2.1988., str. 3.

(5)  SL C 28, 3.2.1988., str. 1.

(6)  SL L 183, 29.6.1983., str. 1.

(7)  SL L 185, 9.7.1974., str. 15.


PRILOG I. (1)

REFERENTNI ČIMBENICI

(članak 3. stavak 2., članak 4. točke (a) i (b) i članak 6. stavak 2.)

1.

Osobine tereta

Ručno prenošenje tereta može predstavljati opasnost osobito od ozljede leđa, ako je teret:

pretežak ili prevelik,

nespretan ili težak za obuhvatiti,

nestabilan ili čiji se sadržaj može lako pomaknuti,

postavljen na način koji zahtijeva da ga se drži ili da se njime rukuje na određenoj udaljenosti od kontejnera, uz mogućnost savijanja ili iskrivljenja kontejnera,

kad postoji vjerojatnost da zbog svog oblika i/ili sastava može ozlijediti radnike, pogotovo u slučaju sudara.

2.

Potreban fizički napor

Fizički napor može predstavljati osobito opasnost od ozljede leđa, ako:

je prenaporan,

izvodi se samo okretanjem kontejnera,

postoji vjerojatnost naglog pomicanja tereta,

izvodi se u nestabilnom položaju za tijelo.

3.

Osobine radne okoline

Osobine radne okoline mogu povećati opasnost od ozljede leđa, ako:

nema dovoljno prostora, osobito u visinu, za obavljanje posla,

pod je neravan, te postoji opasnost od spoticanja, ili je klizak za obuću radnika,

radno mjesto ili radna okolina sprečavaju rukovanje teretom na sigurnoj visini ili iz primjerenog položaja radnika,

postoje razlike u visini poda ili radne površine zbog čega se teret mora premještati s različitih visina,

pod ili uporište za nogu su nestabilni,

temperatura, vlaga ili ventilacija je neprimjerena.

4.

Obavljanje posla

Obavljanje posla može predstavljati opasnost, posebno za ozljedu leđa, ako uključuje jedan ili više sljedećih uvjeta:

suviše čest ili suviše dug fizički napor koji djeluje osobito na kralježnicu,

nedovoljan odmor ili vrijeme oporavka,

prekomjerne udaljenosti kod podizanja, spuštanja ili prenošenja,

brzinu rada koju nameće postupak, a koju radnik ne može promijeniti.


(1)  U svjetlu provođenja analize koja uključuje veći broj čimbenika, moguće je istodobno pozvati se na različite čimbenike navedene u prilozima I. i II.


PRILOG II. (1)

POJEDINAČNI RIZIČNI ČIMBENICI

(članak 5. i članak 6. stavak 2.)

Radnik je izložen opasnosti ako:

zbog fizičkih nedostataka ne može obaviti određeni zadatak,

nosi neprikladnu odjeću, obuću ili druge neprikladne osobne stvari,

nema prikladno ili dostatno znanje ili osposobljenost.


(1)  U svjetlu provođenja analize koja uključuje veći broj čimbenika moguće je istodobno pozvati se na različite čimbenike navedene u prilozima I. i II.


05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

19


31991D0424


L 235/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

10.10.1990.


ODLUKA br. 146

od 10. listopada 1990.

o tumačenju članka 94. stavka 9. Uredbe (EEZ) br. 1408/71

(1991/424/EEZ)

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA ZA SOCIJALNU SIGURNOST RADNIKA MIGRANATA,

uzimajući u obzir članak 81. točku (a) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice, prema kojoj je odgovorna za rješavanje svih upravnih pitanja i pitanja u vezi tumačenja koja proizlaze iz Uredbe (EEZ) br. 1408/71 i naknadnih Uredaba,

uzimajući u obzir članak 2. stavak 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. na temelju kojega priprema obrasce potvrda, ovjerenih izjava, iskaza, zahtjeva i drugih dokumenata potrebnih za primjenu Uredaba,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3427/89 od 30. listopada 1989. kojom se uvodi jedinstveno isplaćivanje obiteljskih davanja članovima obitelji koji ne borave na području nadležne države,

uzimajući u obzir članak 94. stavak 9., kako je izmijenjen navedenom Uredbom, koji s jedne strane propisuje da se obiteljski doplaci koje primaju zaposlene osobe u Francuskoj za članove svojih obitelji koji su na dan 15. studenoga 1989. boravili u nekoj drugoj državi članici, nastavljaju isplaćivati prema stopama, u okviru i u skladu s postupcima koji su bili važeći na taj dan sve dok njihov iznos prelazi iznos davanja koja bi se isplaćivala od 16. studenoga 1989. i sve dok se na dotične osobe primjenjuje francusko zakonodavstvo, a s druge strane propisuje da Administrativna komisija donosi mišljenje o postupku za provedbu ovog stavka, posebno u pogledu podjele troškova ovih doplataka,

budući da je važno točno utvrditi područje primjene članka 94. stavka 9. i uvjete njegove primjene;

budući da je potrebno utvrditi postupak koji omogućuje isplatu tih doplataka, s obzirom na odgovornosti dotičnih ustanova, usporedbu iznosa obiteljskih doplataka (zajamčeni iznos) i iznos francuskih obiteljskih davanja, isplate, ako je potrebno, dodatka koji je jednak razlici između ta dva iznosa, i podjele troškova ovih doplataka između dotičnih ustanova;

budući da je, nadalje, potrebno utvrditi stopu konverzije valuta koja će se koristiti u navedenom uspoređivanju;

budući da je potrebno izraditi dva specifična obrasca, od kojih jedan služi kao potvrda isplate obiteljskih doplataka za studeni 1989., a drugi kao potvrda o nastavku ili prekidu isplate obiteljskih doplataka u skladu s člankom 94. stavkom 9.;

budući da je jezik na kojem se obrasci moraju izdavati utvrđen u Preporuci Administrativne komisije br. 15;

budući da je, konačno, potrebno utvrditi rokove za ostvarivanje prava na primanja zajamčenih iznosa obiteljskih doplataka;

u skladu s uvjetima iz članka 80. stavka 3. Uredbe (EEZ) br. 1408/71,

ODLUČILA JE:

1.

(a)

Odredbe članka 94. stavka 9. Uredbe (EEZ) br. 1408/71 primjenjuju se ako je zaposlena osoba na koju se primjenjuje francusko zakonodavstvo na dan 15. studenoga 1989. primala obiteljske doplatke iz prijašnjeg članka 73. stavka 2. za članove svoje obitelji koji borave u nekoj drugoj državi članici; one se ne primjenjuju ako je pravo na obiteljska davanja stečeno u državi boravišta na dan 15. studenoga 1989.; one se trajno prestaju primjenjivati ako je pravo na obiteljska davanja naknadno stečeno u državi boravišta.

Nadalje, obiteljski doplaci koje osoba zaposlena u Francuskoj primi 15. studenoga 1989. za članove svoje obitelji koji borave u nekoj drugoj državi članici i dalje se isplaćuju u skladu s odredbama članka 94. stavka 9. sve dok članovi obitelji imaju boravište na području te druge države članice.

(b)

Obiteljski doplaci iz članka 94. stavka 9. Uredbe (EEZ) br. 1408/71 su oni doplaci koji su zaposlenoj osobi u stvarnosti bili isplaćeni u studenome 1989. za članove njezine obitelji na temelju kojih je stekla pravo na te doplatke. Iznos tih doplataka predstavlja zajamčeni iznos.

Obiteljska davanja iz navedenog članka su francuska obiteljska davanja koja se zaposlenim osobama isplaćuju od 16. studenoga 1989.

(c)

Ako je iznos francuskih obiteljskih davanja, osim onih koji se isplaćuju jednokratno (a koja se pri usporedbi ne uzimaju u obzir), dva mjeseca zaredom veći od ili jednak zajamčenom iznosu za određeni mjesec, pravo na taj iznos trajno se uskraćuje.

U vezi s uvjetom iz članka 94. stavka 9. da se na dotičnu osobu i dalje primjenjuje francusko zakonodavstvo, prekidi rada manje od mjesec dana ili razdoblja privremene obustave rada u slučaju bolesti, majčinstva, nesreće na poslu, profesionalne bolesti ili nezaposlenosti neće se uzimati u obzir kod nastavka primanja plaće ili primanja odgovarajućih davanja prema francuskom zakonodavstvu, osim mirovine i rente ili zbog plaćenog dopusta, štrajka ili isključenja s rada.

(d)

Zajamčeni iznos se utvrđuje konačno. Iznos posebno ne može biti podvrgnut naknadnoj procjeni zbog promjene stope obiteljskih doplataka, po zakonodavstvu države članice na čijem području su članovi obitelji 15. studenoga 1989. boravili ili zbog povećanja broja članova obitelji.

Međutim, u slučaju naknadnog smanjenja broja članova obitelji iz članka 94. stavka 9. u državi članici boravišta zajamčeni iznos ponovno će se utvrditi na temelju broja preostalih članova obitelji po stopi i u okviru koji se primjenjuje na dan 15. studenoga 1989. na području navedene države članice.

2.

(a)

Kako bi se nadležnoj francuskoj ustanovi omogućilo da utvrdi trebaju li se primjenjivati odredbe članka 94. stavka 9., ustanova u mjestu boravišta članova obitelji na dan 15. studenoga 1989. na zahtjev dotičnih osoba ili francuske ustanove daje izjavu u skladu s obrascem E 412 u nastavku, kojom potvrđuju jesu li obiteljski doplaci za studeni 1989. stvarno isplaćeni ili ne.

Ako su obiteljski doplaci isplaćeni, ustanova u mjestu boravišta na ovjerenoj izjavi posebno navodi članove obitelji za koje se doplaci isplaćuju, kao i iznos doplatka po članu obitelji ili za cijelu obitelj u skladu s odredbama zakonodavstva koje se primjenjuje.

Navedena ovjerena izjava također mora sadržavati podatke o tome je li se supružnik zaposlene osobe ili osoba kojoj su isplaćeni obiteljski doplaci u studenome 1989. bavila nekom djelatnošću ili aktivnošću koja se smatra takvom, u skladu s Odlukom br. 199.

(b)

Po primitku te ovjerene izjave, francuska nadležna ustanova prema potrebi uspoređuje iznos obiteljskih davanja iz druge rečenice stavka 1. točke (b) sa zajamčenim iznosom.

Ako je iznos obiteljskih davanja veći od ili jednak od zajamčenog iznosa, nadležna ustanova isplaćuje samo davanja.

Ako je iznos obiteljskih davanja manji od zajamčenog iznosa, francuska nadležna ustanova isplaćuje obiteljska davanja, a doplatak u iznosu koji je jednak razlici između zajamčenog iznosa i tih obiteljskih davanja isplaćuje ustanova u mjestu boravišta.

Ako je iznos francuskih obiteljskih davanja jednak nuli, doplatak koji isplaćuje ustanova u mjestu boravišta jednak je zajamčenom iznosu.

(c)

Za usporedbu iz prethodnog podstavka, francuska nadležna ustanova mora izvršiti konverziju zajamčenog iznosa u svoju valutu, koristeći pritom stopu konverzije iz članka 107. stavka 1. Uredbe (EEZ) br. 574/72. Stopa konverzije koja se uzima u obzir je stopa koja se primjenjivala 16. studenoga 1989.

3.

(a)

Ako je potrebno radi razlike u iznosima potrebno isplatiti dodatni iznos, francuska nadležna ustanova svaki mjesec šalje ustanovi u mjestu boravišta potvrdu o produljenju ili prekidu plaćanja obiteljskih doplataka u skladu s obrascem E 413 F u nastavku.

Po primitku potvrde ustanova u mjestu boravišta isplaćuje dodatak koji je jednak razlici između zajamčenog iznosa i iznosa francuskih obiteljskih davanja u vlastitoj valuti u protuvrijednosti prema službenom deviznom tečaju na dan usporedbe.

(b)

Ako zakonodavstvo koje primjenjuje ustanova u mjestu boravišta predviđa isplatu obiteljskih davanja u nekim drukčijim intervalima osim mjesečno, navedena ustanova može isplaćivati dodatne diferencijalne iznose u takvim drukčijim intervalima.

(c)

Ako za osobu istekne pravo na povlastice iz članka 94. stavka 9., nadležna francuska ustanova koristi potvrdu iz prethodnih podstavaka kako bi ustanovu u mjestu boravišta obavijestila o stalnom prestanku prava na zajamčeni iznos.

4.

Nadležna tijela država članica stavljaju na raspolaganje dotičnim nadležnim ustanovama obrasce iz stavka 2. točke (a) i stavka 3. točke (a). Ti su obrasci dostupni na službenim jezicima Zajednice, a sastavljeni su tako da su različite verzije potpuno usklađene i time svakoj osobi omogućuju dobivanje obrazaca na vlastitom jeziku.

5.

U slučaju novog utvrđivanja zajamčenog iznosa u skladu s uvjetima iz treće rečenice stavka 1. točke (d), ustanova u mjestu boravišta ponovno izdaje potvrde iz stavka 2. točke (a). Nadležna francuska ustanova potom ponovno provodi usporedbu prema stavku 2. točkama (b) i (c).

6.

Troškovi doplataka koji čine iznos zajamčen člankom 94. stavkom 9. Uredbe (EEZ) br. 1408/71 dijele se na sljedeći način:

francuska nadležna ustanova snosi dio tih doplataka do ukupnog iznosa obiteljskih davanja koja se zaposlenoj osobi u Francuskoj isplaćuju za članove njezine obitelji koji borave u nekoj drugoj državi članici,

ustanova u mjestu boravišta članova obitelji snosi iznos razlike između zajamčenog iznosa i iznosa tih obiteljskih davanja.

Međutim, Francuska i druga država članica ili njihova nadležna tijela mogu se sporazumjeti o drukčijem načinu podjele troškova i o tome moraju obavijestiti Administrativnu komisiju.

7.

Za korištenje prava iz članka 94. stavka 9. na primanje zajamčenog iznosa obiteljskih doplataka, rok od dvije godine u skladu s francuskim zakonodavstvom odgađa se do datuma početka primjene ove Odluke i primjenjuje se samo od toga datuma.

8.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana mjeseca nakon objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Predsjednik Administrativne komisije

M. T. FERRARO


 

Image

Image

Image

Image

Image

Image


05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

29


31991D0425


L 235/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

10.10.1990.


ODLUKA br. 147

od 10. listopada 1990.

o primjeni članka 76. Uredbe (EEZ) br. 1408/71

(1991/425/EEZ)

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA ZA SOCIJALNU SIGURNOST RADNIKA MIGRANATA,

uzimajući u obzir članak 81. točku (a) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice, prema kojoj je odgovorna za rješavanje svih upravnih pitanja i pitanja u vezi s tumačenjima koja proizlaze iz Uredbe (EEZ) br. 1408/71 i naknadnih Uredaba,

uzimajući u obzir članak 2. stavak 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. na temelju kojega Administrativna komisija ima obvezu pripremiti obrasce potvrda, ovjerenih izjava, iskaza, zahtjeva i drugih dokumenata potrebnih za primjenu uredaba,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3427/89 od 30. listopada 1989. o izmjeni, posebno članka 76., Uredbe (EEZ) br. 1408/71,

budući da članak 76. u stavku 1. sada predviđa da se u slučaju preklapanja prava na obiteljska davanja po zakonodavstvu nadležne države i po zakonodavstvu države boravišta članova obitelji iznos predviđen zakonodavstvom nadležne države umanjuje do iznosa predviđenog zakonodavstvom države boravišta članova obitelji, a u stavku 2. predviđa da nadležna ustanova druge države može primijeniti odredbe stavka 1. kao da su davanja priznata u prvoj državi ako se u državi boravišta ne podnese zahtjev za obiteljska davanja;

budući da je stoga potrebno odrediti postupak ili provedbu navedenog članka u pogledu podataka koje ustanova u mjestu boravišta treba dostaviti nadležnoj ustanovi za potrebe prije navedene obustave plaćanja, u pogledu usporedbe između iznosa koje su utvrdila dva predmetna zakonodavstva te u pogledu utvrđivanja diferencijalnih dodataka koje bi nadležna ustanova morala platiti;

budući da je u tu svrhu potrebno sastaviti izmijenjeni predložak obrasca E 411;

budući da je jezik na kojem se obrasci moraju izdavati utvrđen u Preporuci Administrativne komisije br. 15;

budući da je, konačno, potrebno odrediti stopu konverzije valuta koja će se koristiti u u navedenom uspoređivanju,

ODLUČILA JE:

1.

(a)

Ako nadležna ustanova nema na raspolaganju podatke koji upućuju na obavljanje zanimanja (ili djelatnosti koja se smatra kao takva u smislu Odluke br. 119) kojim se ostvaruje pravo na obiteljska davanja u državi boravišta člana obitelji, ustanova treba plaćati obiteljska davanja u potpunosti.

(b)

U slučaju sumnje ili kada postoji sigurnost bavljenja zanimanjem (ili djelatnošću koja se smatra kao takva u smislu Odluke br. 119) kojim se ostvaruje pravo na obiteljska davanja u državi boravišta članova obitelji, nadležna ustanova može obustaviti plaćanje obiteljskih davanja. Tada odmah traži od ustanove u mjestu boravišta članova obitelji podatke u vezi s pravom na obiteljska davanja u državi boravišta članova obitelji, u skladu s izmijenjenim predloškom obrasca E 411 otisnutim niže.

Nadležna tijela država članica stavljaju taj obrazac na raspolaganje dotičnim nadležnim ustanovama. Taj je obrazac na raspolaganju na službenim jezicima Zajednice i oblikovan tako da su različite verzije u potpunosti usklađene te osoba može primiti obrazac na svojem jeziku.

(c)

Nadležna ustanova tada svake godine šalje obrazac E 411 ustanovi u mjestu boravišta članova obitelji. Ta ustanova vraća obrazac nadležnoj ustanovi u roku tri mjeseca od primitka.

(d)

Po prijmu informacija koje dostavlja ustanova u mjestu boravišta, nadležna ustanova za svakog člana obitelji uspoređuje iznos obiteljskih davanja predviđenih zakonodavstvom države boravišta članova obitelji (navedenih u informacijama koje je ovjerila ustanova u mjestu boravišta) te iznos obiteljskih davanja predviđen zakonodavstvom koje provodi.

(e)

Nakon obavljene usporedbe nadležna ustanova treba prema potrebi osigurati dodatak davanjima predviđenima zakonodavstvom države članice u kojoj članovi obitelji imaju boravište, koji je jednak razlici između davanja predviđenog navedenim zakonodavstvom i iznosom davanja priznatih u skladu sa zakonodavstvom nadležne države.

Iznos dodatka prvi se put utvrđuje najkasnije dvanaest mjeseci nakon stjecanja prava na davanja u državi članici u kojoj član obitelji ima boravište i u nadležnoj državi. Dodatak se nakon toga utvrđuje najmanje svakih dvanaest mjeseci.

Ako zakonodavstvo koje primjenjuje nadležna ustanova ne predviđa davanja za istog člana obitelji ili ako je iznos koji to zakonodavstvo predviđa manji od iznosa koji je ovjerila ustanova u mjestu boravišta članova obitelji, nadležna ustanova ne isplaćuje dodatak.

Kada su, u skladu sa zakonom, predviđena davanja za istog člana obitelji i kada je njihov iznos viši od iznosa koji je ovjerila ustanova u mjestu boravišta članova obitelji, plaća se dodatak jednak razlici između dvaju iznosa.

Ako su davanja priznata u skladu sa zakonodavstvom koje provodi nadležna ustanova, navedena ustanova ta davanja osigurava u potpunosti, dok zakonodavstvo države boravišta istog člana obitelji ne predviđa davanja.

Nadležna ustanova može pridodati iznose koji pripadaju kao dodatak cijeloj obitelji prije nego što osigura navedene iznose dotičnim osobama.

(f)

Nadležna ustanova može isplatiti predujam dodatka na ime razlike. U tom slučaju, ako se nakon toga pokaže da iznos predujma prelazi pripadajući iznos, nadležna ustanova to uređuje odbijanjem preplaćenog iznosa od dodatka koji se osobi isplaćuje u sljedećem razdoblju.

(g)

U slučaju da u državi boravišta članova obitelji nije podnesen zahtjev za obiteljskim davanjima te ako informacija koja je na raspolaganju ustanovi u mjestu boravišta ne dopušta da se navede iznos obiteljskih davanja koji bi bili priznati u slučaju podnošenja zahtjeva, navedena ustanova dostavlja nadležnoj ustanovi opću ljestvicu stopa predviđenu u zakonodavstvu koje ta ustanova primjenjuje, a na snazi je za dotično razdoblje ili razdoblja.

2.

Za usporedbu obaju iznosa nadležna ustanova iznos obiteljskih davanja koji predviđa zakonodavstvo države boravišta članova obitelji pretvara u svoju valutu, koristeći stopu konverzije valuta iz članka 107. stavka 1. Uredbe (EEZ) br. 574/72. Stopa konverzije valuta koju treba uzeti u obzir stopa je koja se primjenjuje na dan kada je napravljena usporedba.

3.

Ova se Odluka primjenjuje od prvog dana mjeseca nakon objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Predsjednik Administrativne komisije

M.T. FERRARO


 

Image

Image

Image


05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

35


31993D0068


L 022/124

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.06.1992.


ODLUKA br. 148

od 25. lipnja 1992.

o uporabi potvrde o zakonodavstvu koje se primjenjuje (obrazac E 101) kada razdoblje upućivanja ne traje duže od tri mjeseca

(1993/68/EEZ)

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA ZA SOCIJALNU SIGURNOST RADNIKA MIGRANATA,

uzimajući u obzir članak 81. točku (a) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice, prema kojoj je odgovorna za rješavanje svih upravnih pitanja koja se odnose na provedbu navedene Uredbe,

budući da bi Odluka br. 125 trebala biti izmijenjena zbog potrebe ograničavanja rizika od zlouporabe i budući da je s tim ciljem potrebno u svim slučajevima unijeti poseban datum u polje 5 obrasca E 101;

budući da zbog uvjeta modernog ekonomskog života mnogi zaposlenici industrijskih, trgovačkih i poljoprivrednih poduzeća moraju ići na česta kratka putovanja u inozemstvo za dobrobit poduzeća koje ih zapošljava;

budući da je u takvim slučajevima teško pravovremeno od određene institucije države u kojoj poduzeće ima svoje registrirano sjedište prije odlaska dobiti potvrdu o primjenjivom zakonodavstvu;

budući da postoje temelji da se postupak izdavanja potvrde o zakonodavstvu koje se primjenjuje učini fleksibilnijim kako bi se osiguralo da osigurana osoba sa sobom ima isprave koje dokazuju da privremeno boravi u jednoj državi članici poslovno te da je i dalje obuhvaćena zakonodavstvom države u kojoj je smješteno poduzeće koje je zapošljava,

ODLUČILA JE:

(1)   Za razdoblja upućivanja koja nisu duža od tri mjeseca, institucija iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EEZ) br. 574/72 može na zahtjev izdati poduzećima preslike obrasca E 101 sa serijskim brojem, u kojem trebaju popuniti samo polje 5.

(2)   Poduzeće popunjava dvije preslike obrasca. Jednu od tih preslika uručuje se radniku prije odlaska, a druga preslika šalje se u roku od 24 sata određenoj instituciji države u kojoj poduzeće ima svoje registrirano sjedište.

(3)   Ova Odluka, koja zamjenjuje Odluku br. 125, stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Predsjednik Administrativne komisije

S. PINTO PIZARRO


05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

36


31997R1290


L 176/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.06.1997.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1290/97

od 27. lipnja 1997.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 51. i 235.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1), podnesen nakon konzultacije s Administrativnom komisijom za socijalnu sigurnost radnika migranata,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

(1)

budući da treba donijeti određene izmjene Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (4), i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i njihove obitelji koje se kreću unutar Zajednice (5); budući da su neke od tih izmjena povezane s promjenama koje su države članice uvele u svoje zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti, dok su druge tehničke prirode i namijenjene su tomu da navedene Uredbe učine cjelovitijima;

(2)

budući da je zbog jasnoće preporučljivo prilagoditi zadnju rečenicu članka 1. točke (f) podtočke i., u vezi sa značenjem izraza „član obitelji”;

(3)

budući da bi se među osobe obuhvaćene Uredbom (EEZ) br. 1408/71 izričito moralo uključiti članove obitelji i nadživjele osobe iza državnih službenika te s njima izjednačene osobe;

(4)

budući da je poželjno da se osobe koje radi studija ili strukovnog osposobljavanja privremeno borave u državi članici koja nije nadležna država, te članovi njihovih obitelji koji ih prate, obuhvate odredbama članka 22. stavka 1. točke (a) Uredbe (EEZ) br. 1408/71 za svaki slučaj koji iziskuje davanja; budući da treba uzeti u obzir administrativne teškoće koje se mogu pojaviti u Kraljevini Nizozemskoj te za poslovanje s njom predvidjeti prijelazno razdoblje;

(5)

budući da će modernizacija postojećih sredstava za razmjenu informacija između ustanova socijalne sigurnosti u državama članicama poboljšati usluge koje se pružaju osiguranim osobama koje se kreću unutar Zajednice;

(6)

budući da uporaba telematskih usluga za razmjenu podataka između ustanova zahtijeva odredbe koje jamče da se dokumenti koji se razmjenjuju elektronskim sredstvima prihvaćaju kao istovrijedni papirnatim dokumentima;

(7)

budući da takve razmjene treba izvršiti u skladu s odredbama Zajednice o zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka;

(8)

budući da razvoj i uporaba telematskih usluga za razmjenu informacija zahtijeva osnivanje Tehničke komisije pod okriljem Administrativne komisije za socijalnu sigurnost radnika migranata, s posebnim odgovornostima na području obrade podataka;

(9)

budući da je potrebno izmijeniti dio II. Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 1408/71 kako bi se pojasnio opseg navoda u rubrici „E. FRANCUSKA”;

(10)

budući da je potrebno, zbog izmjena u relevantnom zakonodavstvu Španjolske, izmijeniti rubriku „D. ŠPANJOLSKA” u dijelu I. Priloga II.;

(11)

budući da su, zbog uzimanja u obzir ujedinjavanja odgovarajućeg španjolskog zakonodavstva, potrebne prilagodbe u rubrici „D. ŠPANJOLSKA” u Prilogu II.a; budući da treba prilagoditi i rubrike „L. PORTUGAL” i „N. ŠVEDSKA” jer se promijenilo imenovanje nekih davanja;

(12)

budući da treba zbog zakonodavnih promjena u Njemačkoj i Luksemburgu izbrisati pozivanje na sporazum između ovih dviju država članica iz točke 3., dijela D, Priloga IV. Uredbi (EEZ) br. 1408/71;

(13)

budući da točku 2. u rubrici „B. DANSKA” u Prilogu VI. Uredbi (EEZ) br. 1408/71 treba prilagoditi kako bi se uzele u obzir posebne značajke danskog zakonodavstva koje uređuje osiguranje za slučaj bolesti;

(14)

budući da su zbog promjena u odgovarajućemu njemačkom zakonodavstvu potrebne prilagodbe u rubrici „C. NJEMAČKA” u Prilogu VI. Uredbi (EEZ) br. 1408/71;

(15)

budući da treba uzeti u obzir nove odredbe u španjolskom zakonodavstvu koje uređuju dobrovoljno osiguranje dužnosnika u međunarodnim organizacijama s boravištem u inozemstvu; budući da treba dosljednije urediti tekst točaka 1. i 2. u rubrici „D. ŠPANJOLSKA” u Prilogu VI. Uredbi (EEZ) br. 1408/71;

(16)

budući da je potrebno proširiti i rubriku „F. GRČKA” u Prilogu VI. Uredbi (EEZ) br. 1408/71 kako bi se osiguralo da aktivni ili umirovljeni državni službenici, s njima izjednačene osobe i članovi njihovih obitelji mogu u slučaju bolesti i/ili majčinstva ostvarivati davanja u naravi u slučaju trenutačne potrebe tijekom privremenog boravka na području druge države članice ili za vrijeme putovanja u drugu državu članicu, kako bi dobili njegu primjerenu njihovom zdravstvenom stanju uz prethodno odobrenje nadležne grčke ustanove;

(17)

budući da je potrebno proširiti opseg članka 22.b Uredbe (EEZ) br. 1408/71 na sve državne službenike, s njima izjednačene osobe i članove njihovih obitelji koji su osigurani u posebnom grčkom sustavu zdravstvenog osiguranja;

(18)

budući da je, kao posljedica uvođenja Uredbe (EEZ) br. 1247/92 i promjena u odgovarajućem zakonodavstvu Ujedinjene Kraljevine, potrebno izmijeniti točku 11. u rubrici „O. UJEDINJENA KRALJEVINA” u Prilogu VI. kako bi se, s jedne strane, pojasnilo da se na doplatak za njegu (attendance allowance) ne primjenjuje članak 10. navedene Uredbe i, s druge strane, da se neka posebna nedoprinosna davanja za potrebe davanja za slučaj bolesti smatraju mirovinama;

(19)

budući da se radi promjena koje su uvele uredbe (EZ) br. 3095/95 i (EZ) br. 3096/95 i novi članak 22.c pokazalo potrebnim dopuniti članak 93. Uredbe (EEZ) br. 574/72;

(20)

budući da su, nakon preustrojstva uprave u Belgiji, Danskoj, Njemačkoj, Španjolskoj, Grčkoj, Nizozemskoj i Portugalu, potrebne odgovarajuće izmjene u rubrikama „A. BELGIJA” u prilozima 1., 4. i 10.; „B. DANSKA” u prilozima 2., 3., 4. i 10.; „C. NJEMAČKA” u prilozima 2., 3., 4., 6. i 10.; „D. ŠPANJOLSKA” u prilozima 1. i 10.; „F. GRČKA” u prilozima 1. i 10.; „J. NIZOZEMSKA” u Prilogu 1.; „L. PORTUGAL” u prilozima 1., 2., 3., 4. i 10.; i „N. ŠVEDSKA” u Prilogu 10. Uredbi (EEZ) br. 574/72;

(21)

budući da treba dodati rubrike „58. FRANCUSKA-FINSKA” i „59. FRANCUSKA-ŠVEDSKA” te prilagoditi rubrike „12. BELGIJA-FINSKA”, „17. DANSKA-FRANCUSKA”, „54. FRANCUSKA-LUKSEMBURG” i „102. FINSKA- UJEDINJENA KRALJEVINA” u Prilogu 5. Uredbi (EEZ) br. 574/72;

(22)

budući da treba dopuniti Prilog 8. Uredbi (EEZ) br. 574/72;

(23)

budući da treba prilagoditi tekst u rubrici „C. NJEMAČKA” u Prilogu 9. Uredbi (EEZ) br. 574/72;

(24)

budući da je radi postizanja cilja slobode kretanja radnika unutar Zajednice potrebno primjereno izmijeniti propise koji koordiniraju nacionalne sustave sigurnosti obvezujućim pravnim instrumentom Zajednice koji je izravno primjenjiv u svakoj državi članici,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 1408/71 mijenja se kako slijedi:

1.

Posljednja rečenica članka 1. točke (f) podtočke i. zamjenjuje se sljedećim:

„Ako zakonodavstvo države članice ne omogućuje razlikovanje članova obitelji od drugih osoba na koje se primjenjuje, izraz ‚član obitelji’ ima značenje koje mu je određeno u Prilogu I.”.

2.

U članku 2. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim stavkom:

„3.   Ova se Uredba primjenjuje na državne službenike i osobe koje su u skladu sa zakonodavstvom koje se primjenjuje s njima izjednačene, u slučajevima kada se na njih primjenjuje ili se primjenjivalo zakonodavstvo države članice na koje se ova Uredba odnosi, kao i na članove njihovih obitelji i nadživjele osobe.”.

3.

Sljedeći članak umeće se nakon članka 22.b:

„Članak 22.c

Studij u državi članici koja nije nadležna država - privremeno boravište u državi u kojoj se studira

Osoba iz članka 22. stavaka 1. i 3., i članka 22.a, koja privremeno boravi u državi članici koja nije nadležna država radi studija ili strukovnog osposobljavanja koji dovode do kvalifikacije koju službeno priznaju tijela države članice, i članovi njene obitelji koji ju prate za vrijeme njezinog privremenog boravka, obuhvaćeni su odredbom članka 22. stavka 1. točke (a) za svaki slučaj koji iziskuje davanja tijekom privremenog boravka na području države članice u kojoj takva osoba studira ili je na osposobljavanju”.

4.

U članku 81., točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

poticati i razvijati suradnju između država članica modernizirajući postupke za razmjenu podataka, posebno prilagodbom tijeka podataka između ustanova za potrebe telematske razmjene, uzimajući u obzir razvoj obrade podataka u svakoj državi članici. Glavni je cilj takve modernizacije ubrzavanje ostvarivanja davanja.”.

5.

Sljedeći stavak dodaje se članku 85.:

„3.   Elektroničku poruku koju pošalje ustanova u skladu s odredbama ove Uredbe i provedbene Uredbe ne može odbaciti nijedno tijelo ni ustanova druge države članice na temelju toga što je primljena elektroničkim putem, nakon što je ustanova koja ju je primila izjavila da je sposobna primati elektroničke poruke. Reprodukcija i zapis takvih poruka smatra se ispravnom i točnom reprodukcijom originalnog dokumenta ili snimkom informacije na koju se odnosi, osim ako postoji dokaz o suprotnom.

Elektronička poruka smatra se valjanom ako računalni sustav na kojem je poruka snimljena sadrži potrebne zaštitne mjere koje onemogućuju bilo kakve ispravke, otkrivanje informacija ili pristup zapisu. U svakom trenutku mora biti moguće reproducirati snimljenu informaciju u izravno čitljivom obliku. Kada se elektronička poruka šalje iz jedne ustanove socijalne sigurnosti u drugu, poduzimaju se odgovarajuće mjere sigurnosti u skladu s odgovarajućim odredbama Zajednice.”.

6.

U dijelu II. Priloga I., tekst u rubrici „E. FRANCUSKA” zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„E.   FRANCUSKA

U smislu određivanja prava na obiteljske doplatke ili obiteljska davanja, izraz ‚član obitelji’ znači bilo koja osoba navedena u članku L 512-3 Zakonika o socijalnoj sigurnosti.”.

7.

U dijelu I. Priloga II., točka 1. u rubrici „D. ŠPANJOLSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Samozaposlene osobe iz članka 10. stavka 2. točke (c), pročišćenog teksta Općeg zakona o socijalnoj sigurnosti (Kraljevski zakonodavni ukaz br. 1/1994 od 20. lipnja 1994.) i članka 3. Odluke 2530/1970 od 20. kolovoza 1970. koji uređuju posebne sustave za samozaposlene osobe koje se pridruže strukovnom udruženju i odluče postati članovi uzajamnog osiguravajućeg društva koje je osnovalo navedeno udruženje umjesto da se priključe u posebni sustav socijalne sigurnosti za samozaposlene osobe.”.

8.

Prilog II.a mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (c) u rubrici „D. ŠPANJOLSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

nedoprinosne invalidske mirovine i starosne mirovine te davanja za uzdržavanu djecu u skladu s člankom 38. stavkom 1. točkama (c) i (d) pročišćenog teksta Općeg zakona o socijalnoj sigurnosti odobrenom Kraljevskim zakonodavnim ukazom br. 1/1994 od 20. lipnja 1994.”;

(b)

točka (h) u rubrici „L. PORTUGAL” zamjenjuje se sljedećim:

„(h)

Doplatak za njegu (attendance allowance) za osobe koje primaju invalidske ili starosne mirovine ili mirovine za udovice i siročad (Uredba sa zakonskom snagom br. 160/80 od 27. svibnja 1980. i provedbena Naredba br. 1066/94 od 5. prosinca 1994.)”;

(c)

u rubrici „N. ŠVEDSKA” točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Dodaci za stanovanje za osobe koje primaju mirovinu (Zakon 1994:308).”.

9.

U točki 3. dijela D Priloga IV. briše se pozivanje na Sporazum od 20. srpnja 1978. između Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga i Vlade Savezne Republike Njemačke.

10.

Prilog VI. mijenja se kako slijedi:

(a)

u rubrici „B. DANSKA” točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.   Osobe koje u skladu s poglavljem 1. glave III. Uredbe imaju pravo na davanja u naravi tijekom razdoblja privremenog boravka ili boravka u Danskoj imaju pravo na takva davanja pod istim uvjetima kakvi su po danskom zakonodavstvu navedeni za osobe koje, prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju (lov om offentlig sygesikring) pripadaju razredu 1. Međutim, osobe koje počnu boraviti u Danskoj i koje se pridruže danskom sustavu zdravstvenog osiguranja mogu, pod jednakim uvjetima kao osigurani danski državljani, odlučiti da pripadaju u razred 2.”;

(b)

u rubrici „C. NJEMAČKA” točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.   Ako primjena ove Uredbe ili kasnijih propisa o socijalnoj sigurnosti stavi izniman teret na određene ustanove osiguranja za slučaj bolesti, to će se nadoknaditi u cijelosti ili djelomično. Njemačko tijelo za vezu za osiguranja za slučaj bolesti za strane zemlje u Bonnu (Krankenversicherung — Ausland) odlučuje o takvoj nadoknadi zajedničkim dogovorom s drugim središnjim udruženjima fondova za slučaj bolesti. Sredstva koja su potrebna za obavljanje takvih nadoknada dijele se između ustanova osiguranja za slučaj bolesti u razmjeru prema prosječnom broju članova tijekom prethodne godine, s iznimkom umirovljenih članova.”;

(c)

u rubrici „D. ŠPANJOLSKA” točke 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

1.   Uvjet obavljanja djelatnosti u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe, ili uvjet prijašnjeg obveznog osiguranja za isti osigurani slučaj u okviru sustava organiziranog u korist zaposlenih ili samozaposlenih osoba iste države članice, naveden u članku 1. točki (a) podtočki iv. ove Uredbe, neće se zahtijevati od osoba koje su se kao dužnosnici ili zaposlenici u međuvladinoj međunarodnoj organizaciji u skladu s odredbama Kraljevskog ukaza br. 317/1985 od 6. veljače 1985. dobrovoljno pridružile općem sustavu socijalne sigurnosti.

2.   U skladu s načelom jednakog postupanja davanja koja osigurava Kraljevski ukaz br. 2805/79 od 7. prosinca 1979. o dobrovoljnom uključenju u opći sustav socijalne sigurnosti proširuju se na državljane drugih država članica, izbjeglice i osobe bez državljanstva koje, prihvaćajući zaposlenje u međunarodnom tijelu, prestaju biti obvezno osigurani u španjolskom sustavu socijalne sigurnosti.”;

(d)

u rubrici „F. GRČKA” dodaju se sljedeće točke:

7.   Aktivni ili umirovljeni državni službenici, s njima izjednačene osobe i članovi njihovih obitelji, koji su obuhvaćeni posebnim sustavom zdravstvene skrbi, mogu ostvarivati hitno potrebna davanja u naravi za slučaj bolesti ili majčinstva tijekom privremenog boravka na području druge države članice ili kad s prethodnim odobrenjem nadležne grčke ustanove tamo otputuju kako bi dobili njegu primjerenu svojem zdravstvenom stanju, u skladu s postupcima navedenima u članku 22. stavku 1. točkama (a) i (c), članku 22. stavku 3. i članku 31. točki (a) ove Uredbe, pod istim uvjetima kao zaposlene i samozaposlene osobe koje su obuhvaćene grčkim zakonodavstvom o socijalnoj sigurnosti (zakonski sustavi).

8.   Članak 22.b primjenjuje se analogno na sve državne službenike, s njima izjednačene osobe i članove njihove obitelji koji su obuhvaćeni posebnim grčkim sustavom zdravstvene skrbi.”;

(e)

u rubrici „O. UJEDINJENA KRALJEVINA” točka 11. zamjenjuje se sljedećim:

11.   Za potrebe članaka 27., 28., 28.a, 29., 30. i 31. ove Uredbe, davanja koja se isplaćuju izvan Ujedinene Kraljevine isključivo radi članka 95.b, stavka 8. Uredbe smatraju se davanjima za slučaj invalidnosti.”.

Članak 2.

Uredba (EEZ) br. 574/72 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim stavkom:

„1.   Obrasce potvrda, ovjerenih iskaza, izjava, zahtjeva i drugih dokumenata koji su potrebni za primjenu Uredbe i provedbene Uredbe sastavlja Administrativna komisija.

Dvije države članice ili njihova nadležna tijela mogu zajedničkim sporazumom i nakon što dobiju mišljenje Administrativne komisije donijeti pojednostavljene obrasce za međusobnu uporabu.

Potvrde, ovjereni iskazi, izjave, zahtjevi i drugi dokumenti mogu se slati između ustanova u papirnatom obliku ili putem telematskih usluga kao standardizirane elektroničke poruke u skladu s odredbama glave VI.a. Razmjena informacija putem telematskih usluga ovisi o sporazumu između nadležnih tijela države članice pošiljateljice i države članice primateljice.”.

2.

U članku 93. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Stvarni iznos davanja u naravi osiguranih na temelju članka 19. stavaka 1. i 2. Uredbe zaposlenim i samozaposlenim osobama te članovima njihovih obitelji koji borave na području iste države članice, i davanja u naravi predviđena na temelju članka 21. stavka 2., članaka od 22. do 22.c, članka 25. stavaka 1., 3. i 4., članka 26., članka 29. stavka 1. i članka 31. Uredbe nadoknadit će nadležna ustanova ustanovi koja je osigurala navedena davanja, kako je prikazano u računima te ustanove.”.

3.

Sljedeći naslov umeće se nakon članka 116.:

„GLAVA VI.a

ODREDBE KOJE UREĐUJU ELEKTRONIČKU OBRADU PODATAKA”.

4.

Članak 117. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 117.

Obrada podataka

1.   Administrativna komisija, na temelju studija i prijedloga Tehničke komisije iz članka 117.c provedbene Uredbe, prilagođuje obrasce potvrda, ovjerenih iskaza, izjava, zahtjeva i drugih dokumenata novim tehnikama obrade podataka, kao i kanale za odašiljanje i postupke prijenosa podataka koji su potrebni za primjenu Uredbe i provedbene Uredbe.

2.   Administrativna komisija poduzima potrebne mjere za osiguravanje opće primjene ovih prilagođenih obrazaca, kanala za odašiljanje i postupaka, uzimajući u obzir razvoj novih tehnika obrade podataka u svakoj državi članici.”.

5.

Sljedeći se članci umeću nakon članka 117.:

„Članak 117.a

Telematske usluge

1.   Države članice postupno promiču uporabu telematskih usluga za razmjenu onih podataka između ustanova koji su potrebni za primjenu Uredbe i provedbene Uredbe.

Europska komisija daje potporu aktivnostima od zajedničkog interesa čim države članice ustanove telematske usluge.

2.   Administrativna komisija, na temelju prijedloga Tehničke komisije iz članka 117.c provedbene Uredbe, donosi zajednička pravila o arhitekturi telematskih usluga, posebno glede sigurnosti i uporabe normativa.

Članak 117.b

Funkcioniranje telematskih usluga

1.   Svaka država članica odgovorna je za upravljanje svojim dijelom telematskih usluga u skladu s odredbama Zajednice o zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka.

2.   Administrativna komisija navodi odredbe za rad zajedničkog dijela telematskih usluga.

Članak 117.c

Tehnička komisija za obradu podataka

1.   Administrativna komisija osniva Tehničku komisiju, koja dostavlja izvještaje i obrazloženo mišljenje prije nego se donesu odluke na temelju članaka 117., 117.a i 117.b. Administrativna komisija određuje način funkcioniranja i sastav Tehničke komisije.

2.   Tehnička komisija:

(a)

prikuplja odgovarajuće tehničke dokumente i priprema studije i radi istraživanja potrebna zbog primjene ove glave;

(b)

podnosi Administrativnoj komisiji izvještaje i obrazložena mišljenja iz stavka 1.;

(c)

obavlja sve druge zadaće i studije o pitanjima koja joj upućuje Administrativna komisija.”.

6.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

tekst u rubrici „A. BELGIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„A.   BELGIJA

1.   Ministre des affaires sociales, BruxellesMinister van Soziale Zaken, Brussel (Ministar za socijalna pitanja, Bruxelles)

2.   Ministre de l’agriculture et des petites et moyennes entreprises, BruxellesMinister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Brussel (Ministar za poljoprivredu i malo i srednje poduzetništvo, Bruxelles)”;

(b)

točke 1. i 2. u rubrici „F. GRČKA” zamjenjuju se sljedećim:

1.   Ministar rada i socijalne sigurnosti, Atena

2.   Ministar zdravstva i socijalne skrbi, Atena”;

(c)

točka 2. u rubrici „J. NIZOZEMSKA” zamjenjuje se sljedećim:

2.   Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministar za javno zdravlje, socijalnu skrb i sport), Rijswijk”;

(d)

točke 1. i 3. u rubrici „L. PORTUGAL” zamjenjuju se sljedećim:

1.   Ministro da Solidariedade e Segurança Social, Lisboa (Ministar za solidarnost i socijalnu sigurnost, Lisabon)

3.   Secretário Regional da Saúde e Segurança Social da Região Autónoma dos Açores (Regionalni tajnik za zdravstvo i socijalnu sigurnost autonomne regije Azorskih otoka), Angra do Heroísmo”.

7.

Prilog 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

u rubrici „B. DANSKA”:

i.

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Bolest i majčinstvo

(a)

Davanja u naravi:

Nadležna amstkommune (područna uprava). U općini Kopenhagen: Magistraten (općinska uprava); u općini Frederiksberg: općinska uprava. Bolnički tretman u tim dvjema općinama: Hovedstadens Sygehusfælleskab (Udruženje bolnica glavnoga grada);

(b)

Novčana davanja:

Lokalno tijelo općine u kojoj korisnik boravi. U općinama Kopenhagena, Odensea, Ålborga i Århusa: Magistraten (općinska uprava).”;

ii.

točka 2. podtočka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Davanja za rehabilitaciju:

Lokalno tijelo općine u kojoj korisnik boravi. U općinama Kopenhagena, Odensea, Ålborga i Århusa: Magistraten (općinska uprava).”;

iii.

točka 4. podtočka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Dnevni doplaci:

Lokalno tijelo općine u kojoj korisnik boravi. U općinama Kopenhagena, Odensea, Ålborga i Århusa: Magistraten (općinska uprava).”;

iv.

točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Posmrtna pripomoć

Lokalno tijelo općine u kojoj korisnik boravi. U općinama Kopenhagena, Odensea, Ålborga i Århusa: Magistraten (općinska uprava).”;

v.

točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Obiteljska davanja (obiteljski doplaci)

Lokalno tijelo općine u kojoj korisnik boravi. U općinama Kopenhagena, Odense,a Ålborga i Århusa: Magistraten (općinska uprava).”;

(b)

u rubrici „C. NJEMAČKA”:

i.

u točki 1. podtočki (a) riječi „nadležni Allgemeine Ortskrankenkasse (Opći lokalni fond za slučaj bolesti) u mjestu boravišta dotične osobe” zamjenjuje se riječima „Fond za slučaj bolesti koji je odabrala dotična osoba u mjestu boravišta.”;

ii.

u točki 1. podtočki (b) riječi „Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Opći lokalni fond za slučaj bolesti, Bonn)”, Bonn zamjenjuje se riječima „Fond za slučaj bolesti koji je dotična osoba odabrala na području Bonna.”;

iii.

u točki 1. podtočki (c) trećem odjeljku brišu se i. i ii. Riječi „Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Opći lokalni fond za slučaj bolesti, Bonn), Bonn” i „ustanova za osiguranje za slučaj bolesti kod koje je podnositelj zahtjeva ili umirovljenik osiguran” zamjenjuju se s „fond za osiguranje u slučaju bolesti koji je odabrala dotična osoba u mjestu boravišta. Ako bi u skladu s tim nadležna bila Allgemeine Ortskrankenkassse (Opći lokalni fond za slučaj bolesti), osoba pripada pod AOK-Rheinland, Regional-direktion Bonn (Lokalni opći fond za slučaj bolesti — Porajnje, Regionalna uprava Bonn).”;

iv.

u točki 2. podtočki (a) i. peta alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

ako dotična osoba boravi u Danskoj, Finskoj ili Švedskoj ili je danski, finski ili švedski državljanin s boravištem na području države koja nije članica:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Regionalni ured za osiguranje Schleswig-Holstein), Lübeck”;

v.

u točki 2. podtočki (a) i., dodaje se sljedeća alineja:

„—

ako dotična osoba boravi u Austriji ili je austrijski državljanin s boravištem na području države koja nije članica:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Regionalni ured za osiguranje Gornje Bavarske), München”;

vi.

u točki 2. podtočki (b) peta alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

ako je posljednji doprinos prema zakonodavstvu druge države članice uplaćen ustanovi za mirovinsko osiguranje Danske, Finske ili Švedske:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Regionalni ured za osiguranje Schleswig-Holstein), Lübeck”;

vii.

sljedeća alineja dodaje se u točki 2. podtočki (b):

„—

ako je posljednji doprinos prema zakonodavstvu druge države članice uplaćen ustanovi za mirovinsko osiguranje Austrije:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Regionalni ured za osiguranje Gornje Bavarske), München”;

(c)

pod točkama I.3, II.3 i III.3 rubrike „L.PORTUGAL” navod u desnom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (Nacionalni centar za zaštitu od profesionalnih rizika)”.

8.

Prilog 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u rubrici „B. DANSKA”:

i.

točka 1. podtočka (a) ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

u smislu primjene članaka 18. i 25. provedbene Uredbe:

lokalno tijelo općine u kojoj korisnik boravi. U općinama Kopenhagena, Odensea, Ålborga i Århusa: Magistraten (općinska uprava).”;

ii.

točka I. podtočka (d) ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

u smislu primjene članka 61. provedbene Uredbe:

lokalno tijelo općine u kojoj korisnik boravi. U općinama Kopenhagena, Odensea, Ålborga i Århusa: Magistraten (općinska uprava).”;

iii.

točka 2. podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„i.

u smislu primjene članaka 19.a, 20., 21. i 31. provedbene Uredbe:

nadležna amstkommune (područna uprava). U općini Kopenhagena: Magistraten (općinska uprava); u općini Frederiksberga: općinska uprava. Bolničko liječenje u bolnici u tim dvjema općinama: Hovedstadens Sygehusfælleskab (Udruženje bolnica glavnoga grada);

ii.

u smislu primjene članka 24. provedbene Uredbe:

lokalno tijelo općine u kojoj korisnik boravi. U općinama Kopenhagena, Odensea, Ålborga i Århusa: Magistraten (općinska uprava).”;

iv.

točka 2. podtočka (b) ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

u smislu primjene članka 64. provedbene Uredbe:

lokalno tijelo općine u kojoj korisnik boravi. U općinama Kopenhagena, Odensea, Ålborga i Århusa: Magistraten (općinska uprava).”;

(b)

u rubrici „C. NJEMAČKA”:

i.

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.   U svim slučajevima: fond za slučaj bolesti koji je odabrala dotična osoba u mjestu boravišta ili privremenog boravišta.”;

ii.

točka 3. podtočka (a) vi. zamjenjuje se sljedećim i dodaje se novi odlomak iza ix.:

„vi.

poslovanje s Danskom, Finskom i Švedskom:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Regionalni ured za osiguranje Schleswig-Holsteina), Lübeck.”;

(…)

„x.

poslovanje s Austrijom:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Regionalni ured za osiguranje Gornje Bavarske), München.”;

(c)

pod točkama I.3, II.3 i III.3 rubrike „L.PORTUGAL” navod u desnom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (Nacionalni centar za zaštitu od profesionalnih rizika)”.

9.

Prilog 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 4. podtočki (b) rubrike „A. BELGIJA” navod u desnom stupcu zamjenjuje se sljedećim: „Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l’environnement (Ministarstvo za socijalna pitanja, javno zdravlje i okoliš), Bruxelles”;

(b)

u točki 7. rubrike „B. DANSKA” u desnom stupcu izraz „Socialministeriet (Ministarstvo za socijalna pitanja)” zamjenjuje se izrazom „Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Uprava za socijalnu sigurnost i pomoć)”;

(c)

u rubrici „C. NJEMAČKA”, točka 3. podtočka (b) ii. zamjenjuje se sljedećim i dodaje se novi odlomak x.:

„ii.

poslovanje s Danskom, Finskom i Švedskom:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Regionalni ured za osiguranje Schleswig-Holsteina), Lübeck.”;

(…)

„x.

poslovanje s Austrijom:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Regionalni ured za osiguranje Gornje Bavarske), München”;

(d)

u rubrici „L. PORTUGAL” navod u desnom stupcu zamjenjuje se sljedećim: „Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Odjel za međunarodne odnose u području socijalne sigurnosti), Lisabon”.

10.

Prilog 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

u rubrici „12. BELGIJA-FINSKA” riječi „ne primjenjuje se” zamjenjuju se sljedećim tekstom:

„Razmjena pisama od 18. kolovoza i 15. rujna 1994. u vezi s člankom 36. stavkom 3. i člankom 63. stavkom 3. Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (nadoknada ili odustajanje od nadoknade troška davanja u naravi) i članka 105. stavka 2. Uredbe (EEZ) br. 574/72 (odustajanje od nadoknade troška administrativnih provjera i liječničkih pregleda).”;

(b)

tekst rubrike „17. DANSKA-FRANCUSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„17.   DANSKA-FRANCUSKA

Dogovor od 29. lipnja 1979. i dodatni dogovor od 2. lipnja 1993. u vezi s djelomičnim odustajanjem od nadoknade na temelju članka 36. stavka 3. i članka 63. stavka 3. Uredbe i uzajamnim odustajanjem od nadoknade na temelju članka 105. stavka 2. provedbene Uredbe (djelomično odustajanje od troška davanja u naravi u pogledu bolesti, majčinstva, nesreća na radu i profesionalnih bolesti, i odustajanje od nadoknada troška administrativnih provjera i liječničkih pregleda).”;

(c)

u rubrici „54. FRANCUSKA-LUKSEMBURG” dodaje se sljedeća točka:

„(e)

Razmjena pisama od 17. srpnja i 20. rujna 1995. u vezi s uvjetima za rješavanje uzajamnih zahtjeva prema člancima 93., 95. i 96. provedbene Uredbe.”;

(d)

umeću se sljedeće rubrike:

„58.a   FRANCUSKA-FINSKA

Ne primjenjuje se.

58.b   FRANCUSKA-ŠVEDSKA

Nema.”;

(e)

u rubrici „102. FINSKA-UJEDINJENA KRALJEVINA” riječ „nema” zamjenjuje se sljedećim:

„Razmjena pisama od 1. i 20. lipnja 1995. u vezi s člankom 36. stavkom 3. i člankom 63. stavkom 3. Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (nadoknada ili odustajanje od nadoknade troška davanja u naravi) i člankom 105. stavkom 2. Uredbe (EEZ) br. 574/72 (odustajanje od nadoknade troška administrativnih provjera i liječničkih pregleda).”.

11.

Prilog 6. mijenja se kako slijedi:

u rubrici „C. NJEMAČKA”:

i.

točka 1. podtočka (a) i točka 2. podtočka (a) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

poslovanje s Belgijom, Danskom, Grčkom, Španjolskom, Francuskom, Irskom, Italijom, Luksemburgom, Portugalom, Ujedinjenom Kraljevinom, Austrijom, Finskom i Švedskom: izravno plaćanje.”;

ii.

točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.   Osiguranje od nezgode:

(a)

poslovanje sa Španjolskom, Grčkom, Italijom, Nizozemskom i Portugalom: plaćanje preko tijela za vezu nadležne države i države boravišta (zajednička primjena članaka 53. i 58. provedbene Uredbe i odredbi navedenih u Prilogu 5.);

(b)

poslovanje s Belgijom, Francuskom i Austrijom: plaćanje preko tijela za vezu nadležne države;

(c)

poslovanje s Danskom, Finskom, Irskom, Luksemburgom, Ujedinjenom Kraljevinom i Švedskom: izravno plaćanje, osim ako nije drukčije predviđeno.”.

12.

Prilog 9. mijenja se kako slijedi:

tekst u rubrici „C. NJEMAČKA” zamjenjuje se sljedećim:

„Prosječni godišnji trošak davanja u naravi izračunava se uzimajući u obzir opći sustav.”.

13.

Prilog 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

pod točkom 4. rubrike „A. BELGIJA”, dva uvučena navoda u desnom stupcu treba zamijeniti sljedećim:

„—

Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l’environnement; administration de la sécurité sociale, service des relations internationales, Bruxelles (Ministarstvo za socijalna pitanja, javno zdravstvo i okoliš; Uprava za socijalnu sigurnost, Odjel za međunarodne odnose, Bruxelles),

Ministère des classes moyennes et de l’agriculture; administration du statut social des indépendants, Bruxelles (Ministarstvo za mala poduzeća, trgovce i poljoprivredu; Uprava za socijalno osiguranje samozaposlenih osoba), Bruxelles.”;

(b)

u rubrici „B. DANSKA” točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.   U smislu primjene članka 38. stavka 1., članka 70. stavka 1. i članka 82. stavka 2. provedbene Uredbe:

lokalno tijelo općine u kojoj korisnik boravi. U općinama Kopenhagena, Odensea, Ålborga i Århusa: Magistraten (općinska uprava).”;

(c)

u rubrici „C. NJEMAČKA”, točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.   U smislu primjene članka 13. stavaka 2., 3. i 4. i članka 14. provedbene Uredbe:

Fond za slučaj bolesti na području Bonna koji je odabrala dotična osoba.”;

(d)

točka 1. u rubrici „D. ŠPANJOLSKA” zamjenjuje se sljedećim:

1.   U smislu primjene članka 17. Uredbe u pojedinim slučajevima i članka 6. stavka 1. (s iznimkom posebnog sporazuma između pomoraca i Instituto social de la Marina (Institut za socijalnu skrb pomoraca)), članka 11. stavka 1., članka 11.a, članka 12.a, članka 13. stavaka 2. i 3., članka 14. stavaka 1., 2. i 3.,te članka 109. provedbene Uredbe:

Tesoreria General de la Seguridad Social (Opća riznica za socijalnu sigurnost).”;

(e)

tekst u rubrici „F. GRČKA” zamjenjuje se sljedećim:

1.   U smislu primjene članka 6. stavka 1. provedbene Uredbe:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Αθήνα (Institut za socijalno osiguranje (IKA)), Atena.

2.   U smislu primjene:

(a)

Članka 14. stavka 1., članka 14.b stavka 1. i sporazuma u skladu s člankom 17. Uredbe, u vezi s člankom 11. provedbene Uredbe;

(b)

Članka 14. stavka 2. točke (b) i sporazuma u skladu s člankom 17. Uredbe, u vezi s člankom 12.a provedbene Uredbe:

i.

općenito:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje (IKA)), Atena;

ii.

za pomorce:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Mirovinski fond pomoraca (NAT), Pirej.

3.   U smislu primjene:

(a)

Članka 14.a stavka 1., članka 14.b stavka 2. i sporazuma u skladu s člankom 17. Uredbe, u vezi s člankom 11.a provedbene Uredbe;

(b)

Članka 14.a stavka 2., članka 14.c i sporazuma u skladu s člankom 17. Uredbe, u vezi s člankom 12.a provedbene Uredbe;

(c)

Članka 13., stavaka 2. i 3., i članka 14., stavaka 1. i 2., provedbene Uredbe:

i.

za zaposlene osobe:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje (IKA)), Atena;

ii.

za samozaposlene osobe:

(njihovo određeno osiguravajuće tijelo),

konkretnije:

vlasnici prijevoznih sredstava za javnu uporabu:

Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ), Αθήνα (Mirovinski fond vozača (TSA)), Atena,

obrtnici i trgovci na malo:

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ), Αθήνα (Fond osiguranja obrtnika i trgovaca na malo (TEBE)), Atena,

trgovci:

Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων (ΤΑΕ), Αθήνα (Fond osiguranja trgovaca (TAE)), Atena,

zastupnici za turizam i pomorski promet:

Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ), Πειραιάς (Fond osiguranja zaposlenih u agencijama za pomorski promet (TANPY)), Pirej,

pravni zastupnici, odvjetnici i javni bilježnici:

Ταμείο Νομικών, Αθήνα (Fond pravnika), Atena,

liječnici, stomatolozi, veterinari i farmaceuti:

Ταμείο Σύνταξης και Αυτασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), Αθήνα (Osiguravajući i mirovinski fond zdravstvenog osoblja (TSAY)), Atena,

inženjeri i arhitekti:

Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Αθήνα (Mirovinski fond za inženjere i izvođače javnih radova (TSMEDE)), Atena,

zaposleni u dnevnim novinama u Ateni i Solunu:

Ταμείο Σύνταξης Προσωπικού Εφημερίδων Αθήνας-θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑθ), Αθήνα (Mirovinski fond novinara u Ateni i Solunu (TSPEATH)), Atena,

vlasnici regionalnih dnevnih novina i revija te novinari:

Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ), Αθήνα (Fond osiguranja vlasnika novina, urednika i zaposlenika (TAISYT)), Atena,

hotelijeri:

Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων, Αθήνα (Potporni fond hotelijera), Atena,

prodavači novina:

Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών, Αθήνα-θεσσαλονίκη (Mirovinski fond prodavača novina), Atena-Solun;

iii.

za pomorce:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Mirovinski fond pomoraca (NAT)), Pirej.

4.   U smislu primjene članka 14.c stavka 3. Uredbe:

(a)

općenito:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje (IKA)), Atena;

(b)

za pomorce:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Mirovinski fond pomoraca (NAT)), Pirej.

5.   U smislu primjene članka 80. stavka 2., članka 82. stavka 2. i članka 85. stavka 2. provedbene Uredbe:

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Γλυφάδα (Organizacija za zapošljavanje radnika (OAED)), Glyfada.

6.   U smislu primjene članka 81. provedbene Uredbe:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje (IKA)), Atena.

7.   U smislu primjene članka 102. stavka 2. provedbene Uredbe:

(a)

obiteljski doplaci, davanja za slučaj nezaposlenosti:

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Γλυφάδα (Organizacija za zaposlenje radnika (OAED)), Glyfada.

(b)

davanja za pomorce:

Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Dom pomoraca, Pirej);

(c)

druga davanja:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje (IKA)), Atena.

8.   U smislu primjene članka 110. provedbene Uredbe:

(a)

obiteljski doplaci, davanja za slučaj nezaposlenosti:

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Γλυφάδα (Organizacija za zapošljavanje radnika (OAED)), Glyfada;

(b)

davanja za pomorce:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Mirovinski fond pomoraca (NAT)), Pirej;

(c)

druga davanja:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje (IKA)), Atena.

9.   U smislu primjene članka 113. stavka 2. provedbene Uredbe:

(a)

davanja za pomorce:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Mirovinski fond pomoraca (NAT)), Pirej;

(b)

druga davanja:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje (IKA)), Atena”;

(f)

pod točkama I.1., 4., 5. i 11. odjeljaka I., II. i III. u rubrici „L. PORTUGAL” navod u desnom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Odjel za međunarodne odnose za socijalnu sigurnost), Lisabon”;

(g)

u rubrici „N. ŠVEDSKA” točka 6. podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Ured za socijalno osiguranje u mjestu gdje se obavlja ili će se obavljati rad, te kada će se rad obavljati u drugoj državi članici, ured za socijalno osiguranje gdje je osoba osigurana kad se sklapa sporazum i”.

Članak 3.

1.   Ova Uredba stupa na snagu 4. listopada 1997.

2.   Članak 1. točka 3. stupa na snagu za osobe koje studiraju ili su na strukovnom osposobljavanju u Nizozemskoj i za članove njihove obitelji koji ih u tom razdoblju prate, po donošenju primjerenih odredbi o nadoknadi troškova u skladu s člankom 93. stavkom 3. Uredbe (EEZ) br. 574/72, a najkasnije do 1. siječnja 1999.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 27. lipnja 1997.

Za Vijeće

Predsjednik

A. MELKERT


(1)  SL C 341, 13.11.1996., str. 6.

(2)  SL C 182, 16.6.1997.

(3)  SL C 89, 19.3.1997., str. 20.

(4)  SL L 149, 5.7.1971., str. 2. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 118/97 (SL L 28, 30.1.1997., str. 1.).

(5)  SL L 74, 27.3.1972., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 118/97 (SL L 28, 30.1.1997., str. 1.).


05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

52


31998R1223


L 168/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.06.1998.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1223/98

od 4. lipnja 1998.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 51. i 235.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1) podnesen nakon savjetovanja s Administrativnom komisijom za socijalnu sigurnost radnika migranata,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

(1)

budući da je prikladno izvršiti određene izmjene Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (4) i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (5); ove izmjene povezane su s izmjenama koje su države članice izvršile u svojim zakonodavstvima iz područja socijalne sigurnosti;

(2)

budući da je potrebno izmijeniti članke 29. i 31. Uredbe (EEZ) br. 1408/71 i članke 29., 30., 31., 93. i 95. Uredbe (EEZ) br. 574/72, nakon što je Uredbom (EZ) br. 3095/95 (6) izmijenjen članak 95. Uredbe (EEZ) br. 574/72, kojim se paušalna nadoknada po obitelji zamjenjuje paušalnom nadoknadom po osobi;

(3)

budući da je potrebno izmijeniti stavke 1. i 2. odjeljka „G. IRSKA” dijela I. Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 1408/71, kako bi se uzele u obzir promjene u irskom zakonodavstvu iz područja socijalne sigurnosti i socijalnih službi;

(4)

budući da je zbog izmjena u austrijskom zakonodavstvu potrebno izbrisati upućivanje na doplatak za rođenje djeteta u odjeljku „K. AUSTRIJA” u dijelu II. Priloga II. Uredbi (EEZ) br. 1408/71;

(5)

budući da bi bilo prikladno prilagoditi odjeljke „G. IRSKA”, „H. ITALIJA”, „J. NIZOZEMSKA” i „M. FINSKA” Priloga II.a Uredbi (EEZ) br. 1408/71 kako bi se uzele u obzir izmjene u irskom, talijanskom, nizozemskom i finskom zakonodavstvu;

(6)

budući da je zbog promjena u irskom i nizozemskom zakonodavstvu potrebno izmijeniti upućivanja na zakonodavstvo u Prilogu IV. Uredbi (EEZ) br. 1408/71, odjeljak „G. IRSKA” u dijelu A., odjeljak „J. NIZOZEMSKA”, u podstavku (b) u dijelu A. te stavak 1. točku (f) dijela D;

(7)

budući da je potrebno izbrisati stavak 1. odjeljka „B. DANSKA” Priloga VI. Uredbi (EEZ) br. 1408/71, kako bi se uzele u obzir izmjene danskog zakonodavstva iz područja osiguranja za slučaj nezaposlenosti;

(8)

budući da je potrebno u skladu sa sudskom praksom Suda (posebno presudom u slučaju C-251/94 Lafuente Nieto) prilagoditi stavak 4. točku (b) odjeljka „D. ŠPANJOLSKA” Priloga VI. Uredbi (EEZ) br. 1408/71 u skladu s unutarnjim odredbama, gdje se osnovni iznos mirovine izračunava na temelju prošlih doprinosa;

(9)

budući da je potrebno dopuniti stavak 7. odjeljka „E. FRANCUSKA” Priloga VI. Uredbi (EEZ) br. 1408/71 upućivanjem na obiteljski doplatak za zapošljavanje osobe registrirane za čuvanje djece;

(10)

budući da je potrebno izmijeniti stavak 5. odjeljka „G. IRSKA” Priloga VI. Uredbi (EEZ) br. 1408/71 kako bi se uzela u obzir metoda izračunavanja davanja za bolest i za slučaj nezaposlenosti;

(11)

budući da je zbog promjena u nizozemskom zakonodavstvu koje se odnose na nadživjele i na nesposobnost za rad u slučaju samozaposlenih osoba potrebno prilagoditi odjeljak „J. NIZOZEMSKA” Priloga VI. Uredbi (EEZ) br. 1408/71;

(12)

budući da je potrebno razjasniti primjenu finskog zakonodavstva na državne mirovine; budući da je potrebno dodati novi stavak 4. u odjeljak „M. FINSKA” Priloga VI. Uredbi (EEZ) br. 1408/71;

(13)

budući da je zbog administrativnih reorganizacija u Danskoj, Grčkoj, Irskoj, Italiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Austriji i Finskoj potrebno prilagoditi odjeljke „B. DANSKA” priloga 2., 3., 4. i 10., „F. GRČKA” priloga 1., 2. i 10., „G. IRSKA” priloga 2., 3. i 4., „H. ITALIJA” priloga 2., 3. i 10., „I. LUKSEMBURG” Priloga 10., „J. NIZOZEMSKA” priloga 2., 3., 4. i 10., „K. AUSTRIJA” priloga 1., 2., 3., 4. i 10., „M. FINSKA” priloga 2., 3., 4. i 10. Uredbi (EEZ) br. 574/72;

(14)

budući da je potrebno prilagoditi stavke „9. BELGIJA-NIZOZEMSKA”, „77. ITALIJA-NIZOZEMSKA”, „87. LUKSEMBURG-ŠVEDSKA”, „93. NIZOZEMSKA-UJEDINJENA KRALJEVINA” i „103. ŠVEDSKA-UJEDINJENA KRALJEVINA” Priloga 5. Uredbi (EEZ) br. 574/72;

(15)

budući da je potrebno izmijeniti odjeljak „K. AUSTRIJA” Priloga 9. Uredbi (EEZ) br. 574/72 kako bi se uzele u obzir izmjene austrijskog zakonodavstva koje se odnosi na davanja za bolest i majčinstvo;

(16)

budući da je, radi postizanja cilja slobodnog kretanja radnika u području socijalne sigurnosti, potrebno i prikladno izmijeniti pravila koja se odnose na koordinaciju nacionalnih sustava socijalne sigurnosti putem pravnog instrumenta Zajednice koji obvezuje i izravno se primjenjuje u svakoj državi članici;

(17)

budući da je ovo u skladu s odredbama članka 3.b trećeg stavka Ugovora,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 1408/71 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 29. stavku 1., točka (a) zamjenjuje se kako slijedi:

„(a)

davanja u naravi pruža ustanova mjesta boravišta članova obitelji u skladu s odredbama zakonodavstva koje ta ustanova primjenjuje, troškove snosi ustanova određena u skladu s odredbama članka 27. ili članka 28. stavka 2.; ako se mjesto boravišta nalazi u nadležnoj državi članici, nadležna ustanova osigurava davanja u naravi i snosi troškove;”.

2.

U članku 31. točki (a) riječi „ustanova mjesta boravišta umirovljenika” zamjenjuju se riječima „ustanova mjesta boravišta umirovljenika ili članova njegove obitelji;”.

3.

U Prilogu I. dijelu I., odjeljku „G. IRSKA”:

(a)

u stavku 1. riječi „Odjeljak 5. i 37. Zakona o socijalnoj skrbi iz 1981. (pročišćeni tekst)” zamjenjuju se riječima „Odjeljak 9., 21. i 49. Zakona o socijalnoj skrbi iz 1993. (pročišćeni tekst)”;

(b)

u stavku 2. riječi „Odjeljak 17.A Zakona o socijalnoj skrbi iz 1981. (pročišćeni tekst)” zamjenjuju se riječima „Odjeljak 17. i 21. Zakona o socijalnoj skrbi iz 1993. (pročišćeni tekst)”.

4.

U Prilogu II. dijelu II., odjeljak „K. AUSTRIJA” zamjenjuje se kako slijedi:

„K.   AUSTRIJA

Nema”.

5.

Prilog II.a mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku „B. DANSKA” nova točka dodaje se kako slijedi:

„(c)

Privremeno davanje za nezaposlene osobe koje su dobile ‚fleksibilan posao’ na 12 mjeseci (ledighedsydelse) (Zakon br. 455 od 10. lipnja 1997.)”;

(b)

u odjeljku „F. GRČKA” točke (d), (e), (g), (h) i (i) zamjenjuju se sljedećim:

„(d)

doplatak za osobe koje pate od urođene hemolitičke anemije (Zakon 2362/1995; zajednička ministarska naredba G4a/F.167/2073/82 i zajednička ministarska naredba P47/F.222/225 oik. 4711/94);

(e)

doplatak za gluhonijeme osobe (Posebni zakon 421/37; zajednička ministarska naredba D 8b 423/73, zajednička ministarska naredba G4/F/11.2/oik. 1929/82 i zajednička ministarska naredba G4/F.422/oik. 1142/85);

(g)

doplatak za osobe koje boluju od spazmofilije (Uredba sa zakonskom snagom 162/73; zajednička ministarska naredba G4a/F.224/oik. 1434/84);

(h)

doplatak za osobe koje pate od teških mentalnih poremećaja (Uredba sa zakonskom snagom 162/73; zajednička ministarska naredba G4/F.12/oik. 1930/82, zajednička ministarska naredba G4b/F.423/oik. 1167/84 i zajednička ministarska naredba G4b/F.423/oik.82/oik. 529/85);

(i)

doplatak za slijepe osobe (Zakon 958/79)”;

(c)

u odjeljku „G. IRSKA” podstavci od (a) do (g) zamjenjuju se kako slijedi:

„(a)

pomoć za nezaposlene (Zakon o socijalnoj skrbi iz 1993. (pročišćeni tekst), dio III., poglavlje 2.);

(b)

starosne mirovine i mirovine za slijepe osobe (nedoprinosna davanja) (Zakon o socijalnoj skrbi iz 1993. (pročišćeni tekst) dio III., poglavlja 4. i 5.);

(c)

mirovina udovica (nedoprinosno davanje), mirovina udovaca (nedoprinosno davanje) i mirovina siročadi (nedoprinosno davanje). (Zakon o socijalnoj skrbi iz 1993. (pročišćeni tekst) dio III., poglavlje 6. kako je izmijenjen dijelom V. Zakona o socijalnoj skrbi iz 1997.);

(d)

potpora obiteljima s jednim roditeljem (Zakon o socijalnoj skrbi iz 1993. (pročišćeni tekst), dio III., poglavlje 9.);

(e)

doplatak za njegovatelja (Zakon o socijalnoj skrbi iz 1993. (pročišćeni tekst), dio III., poglavlje 10.);

(f)

obiteljski dodatak (Zakon o socijalnoj skrbi iz 1993. (pročišćeni tekst), dio V.);

(g)

doplatak za slučaj invalidnosti (Zakon o socijalnoj skrbi iz 1996., dio IV.).”;

(d)

u odjeljku „H. ITALIJA” dodaje se sljedeća točka:

„(h)

socijalni doplatak (Zakon br. 335 od 8. kolovoza 1995.)”;

(e)

u odjeljku „J. NIZOZEMSKA” riječ „Nema” zamjenjuje se kako slijedi:

„davanja zbog nesposobnosti za rad za mlade invalidne osobe (Zakon od 24. travnja 1997.)”;

(f)

u odsjeku „M. FINSKA” podstavak (d) zamjenjuje se kako slijedi:

„(d)

potpora tržištu radne snage (Zakon o potpori tržištu radne snage 1542/93)”.

6.

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu A. stavka „98. AUSTRIJA-ŠVEDSKA” zamjenjuje se kako slijedi:

„98.   AUSTRIJA-ŠVEDSKA

Konvencija o socijalnoj sigurnosti od 21. ožujka 1996.”;

(b)

u dijelu B. stavka „98. AUSTRIJA-ŠVEDSKA” zamjenjuje se kako slijedi:

„98.   AUSTRIJA-ŠVEDSKA

Članak 5. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 21. ožujka 1996.”.

7.

Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu A. tekst odjeljka „G. IRSKA” zamjenjuje se kako slijedi:

„G.   IRSKA

Dio II., poglavlje 15. Zakona o socijalnoj skrbi iz 1993. (pročišćeni tekst)”;

(b)

u dijelu A., odjeljku „J. NIZOZEMSKA” podstavak (b) zamjenjuje se kako slijedi:

„(b)

Zakon od 24. travnja 1997. o osiguranju samozaposlenih osoba za slučaj nesposobnosti za rad (WAZ), kako je izmijenjen”;

(c)

u dijelu C. tekst odjeljka „G. IRSKA” zamjenjuje se kako slijedi:

„G.   IRSKA

Svi zahtjevi za starosne mirovine, (doprinosne) starosne mirovine, (doprinosne) mirovine udovica i (doprinosne) mirovine udovaca”;

(d)

u dijelu D. stavak 1. točka (f) zamjenjuje se kako slijedi:

„(f)

obiteljska mirovina u Nizozemskoj prema Zakonu od 21. prosinca 1995. o općem osiguranju za nadživjele uzdržavanike”.

8.

Prilog VI. mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku „B. DANSKA” briše se stavak 1.;

(b)

u odjeljku „D. ŠPANJOLSKA” stavak 4. točka (b) zamjenjuje se kako slijedi:

„(b)

iznos dobivene mirovine uvećava se za iznos povećanja i revalorizacije koji se izračunava za svaku sljedeću godinu, za mirovine iste vrste”;

(c)

stavak 7. odjeljka „E. FRANCUSKA” zamjenjuje se kako slijedi:

7.   Bez obzira na članke 73. i 74. Uredbe, doplatak za stanovanje, doplatak za čuvanje djeteta kod kuće, obiteljski doplatak za zapošljavanje registrirane osobe za čuvanje djece i roditeljski doplatak za podizanje djeteta ostvaruju samo osobe i članovi njihovih obitelji koji borave na području Francuske”;

(d)

stavak 5. odjeljka „G. IRSKA” zamjenjuje se kako slijedi:

5.   Za izračun davanja za slučaj bolesti ili nezaposlenosti prema irskom zakonodavstvu, zaposlenoj osobi se za svaki tjedan zaposlenja koji je ta osoba navršila kao zaposlena osoba prema zakonodavstvu druge države članice u propisanom razdoblju, priznaje prema potrebi iznos jednak prosječnoj tjednoj plaći zaposlenih muškaraca i žena u toj godini, bez obzira na članak 23. stavak 1. i članak 68. stavak 1. Uredbe”;

(e)

u odjeljku „J. NIZOZEMSKA”:

1.

u stavku 2. točki (f):

i.

prvi stavak zamjenjuje se kako slijedi:

„(f)

iznimno od odredaba članka 45. stavka 1. Zakona o općem starosnom osiguranju (AOW) i članka 63. stavka 1. Općeg zakona o osiguranju nadživjelih uzdržavanika (ANW), supružnik zaposlene ili samozaposlene osobe obuhvaćene sustavom obveznog osiguranja, koji boravi u državi članici izvan Nizozemske, ovlašten je za ulazak u dobrovoljno osiguranje prema tom zakonodavstvu, ali samo za razdoblje nakon 2. kolovoza 1989. tijekom kojeg zaposlena ili samozaposlena osoba jest ili je bila obvezno osigurana prema gore navedenom zakonodavstvu. Ovo ovlaštenje prestaje važiti na datum prestanka obveznog osiguranja zaposlene ili samozaposlene osobe”;

ii.

u drugom, četvrtom i petom stavku riječi „opće zakonodavstvo o osiguranju za udovice i siročad” zamjenjuju se riječima „opći zakon o osiguranju nadživjelih uzdržavanika”;

2.

u stavku 3.:

i.

dodaje se sljedeći naslov:

„3.   Primjena nizozemskog općeg zakona o osiguranju za nadživjele uzdržavanike”;

ii.

Podstavak (a) zamjenjuje se kako slijedi:

„(a)

svaka zaposlena ili samozaposlena osoba, na koju se više ne odnosi nizozemsko zakonodavstvo o općem osiguranju za nadživjele uzdržavanike, smatra se osiguranom prema takvom zakonodavstvu prilikom nastanka osiguranog slučaja radi provedbe odredaba poglavlja III. glave III. Uredbe, ako je ta osoba osigurana za isti slučaj prema zakonodavstvu druge države članice ili, ako to nije slučaj, kada davanje za nadživjele članove pripada na temelju zakonodavstva druge države članice. Smatra se da je ovaj posljednji uvjet ispunjen u slučaju iz članka 48. stavka 1.”;

iii.

prvi odlomak podstavka (b) zamjenjuje se kako slijedi:

„(b)

kada sukladno podstavku (a) udovica ima pravo na udovičku mirovinu prema nizozemskom zakonodavstvu o općem osiguranju za nadživjele uzdržavanike, ta se mirovina određuje u skladu s člankom 46. stavkom 2. Uredbe”;

iv.

podstavak (d) zamjenjuje se kako slijedi:

„(d)

za potrebe članka 46. stavka 2. Uredbe, samo ona razdoblja osiguranja koja su navršena nakon dobi od 15 godina u skladu s nizozemskim zakonodavstvom smatraju se razdobljima osiguranja”;

3.

u stavku 4.:

i.

dodaje se sljedeći naslov:

„4.   Primjena nizozemskih zakona koji se odnose na nesposobnost za rad”;

ii.

u podstavku (a) nakon riječi „Zakon od 11. prosinca 1975. koji se odnosi na nesposobnost za rad (AAW)” umeće se sljedeće: „i Zakon od 24. travnja 1997. o osiguranju samozaposlenih osoba za slučaj nesposobnosti za rad”;

iii.

u podstavku (b) ii.:

riječi „Zakon od 11. prosinca 1975. (AAW)” zamjenjuju se riječima: „Zakon od 24. travnja 1997. o osiguranju samozaposlenih osoba za slučaj nesposobnosti za rad”,

briše se rečenica: „Ako je iznos davanja koji je određen sukladno odredbama pod i. manji od onog određenog primjenom odredaba pod ii., isplaćuje se davanje u posljednjem navedenom iznosu”;

iv.

u podstavku (c):

u prvom stavku riječi „gore navedeni zakon od 11. prosinca 1975. (AWW)” zamjenjuju se riječima: „Zakon od 24. travnja 1997. o osiguranju samozaposlenih osoba za slučaj nesposobnosti za rad”,

nakon treće alineje dodaje se četvrta alineja kako slijedi:

„—

razdoblja osiguranja koja su navršena u skladu sa Zakonom od 24. travnja 1997. o osiguranju samozaposlenih osoba za slučaj nesposobnosti za rad (WAZ)”;

(f)

u odjeljku „K. AUSTRIJA” dodaje se novi stavak kako slijedi:

5.   Odredbe članka 22. stavka 1. točke (a) Uredbe primjenjuju se i na osobe koje imaju zdravstveno osiguranje prema austrijskim propisima o zaštiti za posebne žrtve (Versorgungsgesetze)”;

(g)

u odjeljku „M. FINSKA” dodaje se sljedeći novi stavak:

4.   Smatra se da zaposlena ili samozaposlena osoba koja više nije osigurana prema nacionalnom mirovinskom sustavu u skladu s odredbama glave III. poglavlja 3. ove Uredbe zadržava status osigurane osobe ako je u trenutku nastupanja osiguranog slučaja ta osoba bila osigurana prema zakonodavstvu druge države članice ili, ako to nije slučaj, ako s obzirom na isti osigurani slučaj ima pravo na mirovinu prema zakonodavstvu druge države članice. Ipak, smatra se da je posljednji zahtjev ispunjen u slučaju iz članka 48. stavka 1.”.

Članak 2.

Uredba (EEZ) br. 574/72 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 29. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. nakon riječi „umirovljenik i članovi njegove obitelji” dodaju se riječi „koji borave u istoj državi članici”;

(b)

u stavcima 2. i 5. nakon riječi „članovi njegove obitelji” dodaju se riječi „koji borave u istoj državi članici”.

2.

Članak 30. mijenja se kako slijedi:

(a)

u naslovu nakon riječi „koji ima boravište” umeću se riječi „izvan nadležne države članice”;

(b)

stavak 1. mijenja se kako slijedi:

druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ova ovjerena izjava, koju izdaje ustanova ili jedna od ustanova nadležnih za isplatu mirovine ili, ako je potrebno, ustanova koja je ovlaštena odlučivati o pravima na davanja u naravi, ostaje na snazi sve dok ustanova mjesta boravišta članova obitelji ne bude obaviještena o njezinom poništenju”,

nakon druge rečenice umeće se sljedeća rečenica:

„Ako članovi obitelji ne predoče ovjerenu izjavu, ustanova mjesta boravišta stupa u vezu s ustanovom ili ustanovama nadležnim za isplatu mirovina ili s ovlaštenom ustanovom, radi pribavljanja te izjave”;

(c)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ustanova koja je izdala ovjerenu izjavu iz stavka 1. obavještava ustanovu mjesta boravišta članova obitelji o obustavi ili ukidanju mirovine. Ustanova mjesta boravišta članova obitelji može u svako doba zatražiti od ustanove koja je izdala ovjerenu izjavu da je dostavi zajedno sa svim podacima koji su vezani za pravo na davanja u naravi”;

(d)

nakon stavka 4. dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Ustanova mjesta boravišta obavještava ustanovu koja je izdala izjavu iz stavka 1. o svim provedenim registracijama u skladu s odredbama tog stavka”.

3.

U članku 31. na kraju stavka 3. dodaje se sljedeća rečenica:

„Ako te osobe borave na području države članice koja je različita od one umirovljenika, ovjerenu izjavu iz stavka 1. izdaje ustanova njihovog mjesta boravišta, koja se u smislu stavka 2. smatra nadležnom ustanovom”.

4.

U članku 93. stavcima 1. i 2. brišu se riječi „članak 29. stavak 1.”.

5.

Članak 95. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. nakon riječi „članak 28. stavak 1. i članak 28. stavak (a)” dodaju se riječi „i članak 29. stavak 1.”;

(b)

u stavku 3. točki (b) riječi „umirovljenici i članovi njihove obitelji iz članka 28. stavka 2.” zamjenjuju se riječima „umirovljenici, i/ili članovi njihove obitelji, iz članka 28. stavka 2. ili članka 29. stavka 1.”.

6.

Prilog 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku „F. GRČKA” dodaju se sljedeći stavci:

4.   Υπουργός Εθνικής Αμύνης (Ministarstvo obrane, Atena)

5.   Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministarstvo za obrazovanje i vjerska pitanja, Atena)”;

(b)

u odjeljku „G. IRSKA” stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.   Ministar za socijalna, društvena i obiteljska pitanja, Dublin”;

(c)

odjeljak „K. AUSTRIJA” zamjenjuje se kako slijedi:

K.   AUSTRIJA

1.   Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales (Savezni ministar za rad, zdravlje i socijalna pitanja), Beč

2.   Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Savezni ministar za okoliš, mladež i obitelj), Beč”.

7.

Prilog 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku „B. DANSKA”, stavku 2. točki (a) i stavku 3. točki (a), riječi „Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb), Kopenhagen” u desnom stupcu zamjenjuju se riječima:

„Den Sociale Sikringsstyrelse (Uprava za socijalnu sigurnost), Kopenhagen”.

(b)

u odjeljku „F. GRČKA”:

1.

u točkama od 1. do 6., podstavci i., ii. i iii. dobivaju nove oznake (a), (b) i (c);

2.

u točku 1. umeću se sljedeći podstavci:

(d)   Posebni sustav za zaposlene u državnim službama:

 

i.   državni službenici:

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα (Ministarstvo zdravlja i skrbi, Atena)

ii.   zaposleni u lokalnoj samoupravi:

Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ) Αθήνα (Zdravstveni fond za zaposlene u općinama i zajednicama, TYDKY, Atena)

iii.   vojno osoblje u aktivnoj službi:

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, Αθήνα (Ministarstvo obrane, Atena)

iv.   vojno osoblje u aktivnoj službi u lučkoj straži:

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, (Ministarstvo trgovačke mornarice, Pirej).

(e)   Posebni automobilski sustav za studente viših i tehnoloških ustanova:

Ειδικό σύστημα περίθαλψης φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Više i tehnološke ustanove (AEI i TEI), ovisno o slučaju”;

(c)

u odjeljku „G. IRSKA” u stavku 2. postojeći tekst zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Davanja u novcu:

(a)   Davanja za slučaj nezaposlenosti:

Odjel za socijalna, društvena i obiteljska pitanja, Dublin, uključujući i područne urede odgovorne za davanja za slučaj nezaposlenosti

(b)   Starost i smrt (mirovine):

Odjel za socijalna, društvena i obiteljska pitanja, Mirovinski ured, Sligo

(c)   Obiteljska davanja:

Odjel za socijalna, društvena i obiteljska pitanja, Odsjek za davanja za djecu, St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal

(d)   Davanja za invalidnost i majčinstvo:

Odjel za socijalna, društvena i obiteljska pitanja, Ured za socijalnu skrb, Longford

(e)   Ostala novčana davanja:

Odjel za socijalna, društvena i obiteljska pitanja, Dublin”;

(d)

u odjeljku „H. ITALIJA”:

1.

u stavku 1.A, podstavcima (b) ii. i (c) ii., riječi „Cassa marittima (pomorski fond pri kojemu je dotična osoba prijavljena)” u desnom stupcu zamjenjuju se riječima:

„IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Zavod za socijalnu skrb u pomorskom sektoru)”;

2.

u stavku 2.A, podstavcima (b) ii. i (c) ii., riječi „Casa marittima (pomorski fond pri kojem je dotična osoba prijavljena)” u desnom stupcu zamjenjuju se riječima:

„IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Zavod za socijalnu skrb u pomorskom sektoru)”;

3.

u stavku 3.B briše se podstavak (d);

4.

u stavku 4. riječi „Cassa marittima (pomorski fond pri kojem je dotična osoba prijavljena)” u desnom stupcu zamjenjuju se riječima:

„IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Zavod za socijalnu skrb u pomorskom sektoru)”;

(e)

u odjeljku „J. NIZOZEMSKA”:

1.

u stavku 1. točki (b), stavku 2. točki (a) pod i. i stavku 4. riječi „Bedrijfsvereniging (Stručno i trgovačko udruženje) pri kojem je osiguran poslodavac osigurane osobe” zamjenjuju se riječima:

„Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Državna ustanova za socijalnu sigurnost) preko agencije pri kojoj je prijavljen poslodavac osigurane osobe”;

2.

u stavku 2. točki (a) ii. riječi „Bedrijfsvereniging (Stručno i trgovačko udruženje) pri kojem bi osigurana osoba bila osigurana kad bi imala vlastite zaposlenike” zamjenjuju se riječima:

„Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Državna ustanova za socijalnu sigurnost) preko agencije pri kojoj bi osigurana osoba bila prijavljena kad bi imala vlastite zaposlenike”;

3.

u stavku 2. točki (b) i stavku 6. točki (b) riječi „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Novo opće stručno i trgovačko udruženje), Amsterdam”, zamjenjuju se riječima:

„Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Državna ustanova za socijalnu sigurnost) preko GAK Nizozemska BV, Amsterdam”;

(f)

u odjeljku „K. AUSTRIJA” stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Obiteljska davanja:

(a)   Obiteljska davanja, osim Karenzgeld (doplatak za roditeljski dopust):

Finanzamt (Porezni ured)

(b)   Karenzgeld (doplatak za roditeljski dopust):

Gebietskrankenkasse (Područni fond zdravstvenog osiguranja) nadležan u mjestu boravišta ili privremenog boravišta dotične osobe”;

(g)

u odjeljku „M. FINSKA”:

1.

stavak 1. točka (b) mijenja se kako slijedi:

i.

umeće se sljedeći novi podstavak:

ii.   zavod za socijalno osiguranje i rehabilitaciju:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Zavod za socijalno osiguranje), Helsinki”;

ii.

u sadašnjem stavku 1. točki (b), ii. postaje iii.;

2.

u stavku 4. u desnom stupcu brišu se riječi „Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Zavod za socijalno osiguranje), Helsinki, ili”;

3.

u stavku 5. točki (a) u desnom stupcu između riječi „Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Zavod za socijalno osiguranje), Helsinki” i riječi „ili” dodaje se sljedeće:

„i Ahvenanmaan maakunnan työvoimatoimikunta/Arbetskraftskommissionen i landskapet Aland (Komisija za zapošljavanje u provinciji Aland)”;

4.

dodaje se sljedeći novi stavak:

7.   Posebna nedprinosna davanja:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Zavod za socijalno osiguranje), Helsinki”.

8.

Prilog 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku „B. DANSKA”, dijelu „I. USTANOVE MJESTA BORAVIŠTA”, točkama (b) i (c) riječi „Direktoratet for Social Sikring og Bistand, (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb), Kopenhagen” u desnom stupcu zamjenjuju se riječima:

„Den Sociale Sikringsstyrelse (Odjel za socijalnu sigurnost) Kopenhagen”;

(b)

u odjeljku „G. IRSKA” u stavku 2. postojeći tekst zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Novčana davanja:

(a)   Davanja za slučaj nezaposlenosti:

Odjel za socijalna, društvena i obiteljska pitanja, Dublin, uključujući područne urede zadužene za davanja za slučaj nezaposlenosti

(b)   Starost i smrt (mirovine):

Odjel za socijalna, društvena i obiteljska pitanja, Mirovinski ured, Sligo

(c)   Obiteljska davanja:

Odjel za socijalna, društvena i obiteljska pitanja, Odsjek za davanja za djecu, St. Olivier Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal

(d)   Davanja za invalidnost i majčinstvo:

Odjel za socijalna, društvena i obiteljska pitanja, Ured za socijalnu skrb, Longford

(e)   Ostala novčana davanja:

Odjel za socijalna, društvena i obiteljska pitanja, Dublin”;

(c)

u odjeljku „H. ITALIJA”:

1.

u stavku 1.A, podstavku (b) ii. u desnom stupcu riječi „Cassa marittima competente per territorio (pomorski fond zadužen za područje)” zamjenjuju se riječima:

„IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Zavod za socijalno osiguranje u pomorskom sektoru)”;

2.

u stavku 3.B briše se podstavak (d);

(d)

u odjeljku „J. NIZOZEMSKA”:

1.

u stavku 1. točki (b), stavku 2. točki (b) i stavku 4., u desnom stupcu riječi „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Novo opće stručno i trgovačko udruženje) Amsterdam” zamjenjuju se riječima:

„Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Državni zavod za socijalnu sigurnost) preko GAK Nizozemska BV, Amsterdam”;

2.

u stavku 2. točki (a) u desnom stupcu riječi „Bedrijfsvereniging (Stručno i trgovačko udruženje)” zamjenjuju se riječima:

„Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Državni zavod za socijalnu sigurnost) preko GAK Nizozemska BV, Amsterdam”;

(e)

u odjeljku „K. AUSTRIJA”:

1.

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Zdravstveno osiguranje:

(a)   za primjenu:

 

i.   članka 27. Uredbe:

nadležna ustanova

ii.   članka 31. Uredbe i članka 31. stavka 1. provedbene Uredbe u vezi s ustanovom mjesta boravišta umirovljenika iz članka 27. Uredbe:

nadležna ustanova

iii.   članka 31. Uredbe i članka 31. stavka 1. provedbene Uredbe u vezi s ustanovom mjesta boravišta člana obitelji koji živi u nadležnoj državi:

nadležna ustanova

(b)   u svim ostalim slučajevima:

Gebietskrankenkasse (Područni fond zdravstvenog osiguranja) koji je nadležan prema mjestu boravišta ili privremenog boravišta dotične osobe ili, u slučaju liječenja u bolnici ili klinici za koju je zadužen Landesfonds (Državni fond), Landesfonds koji je nadležan prema mjestu boravišta ili privremenog boravišta dotične osobe”;

2.

u stavku 3. točki (a) tekst u desnom stupcu zamjenjuje se tekstom:

„Gebietskrankenkasse (Područni fond zdravstvenog osiguranja) nadležan prema mjestu boravišta ili privremenog boravišta dotične osobe ili, u slučaju liječenja u bolnici ili klinici za koju je zadužen Landesfonds (Državni fond), Landesfonds koji je nadležan prema mjestu boravišta ili privremenog boravišta dotične osobe, ili Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Zavod za opće osiguranje od nesretnog slučaja), Beč, koji također može odobriti davanja”;

3.

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Obiteljska davanja

(a)   Obiteljska davanja, osim Karenzgeld (doplatak za roditeljski dopust):

Finanzamt (Porezni ured) nadležan prema mjestu boravišta ili privremenog boravišta dotične osobe

(b)   Karenzgeld (doplatak za roditeljski dopust):

Gebietskrankenkasse (Područni ured zdravstvenog osiguranja) koji je nadležan prema mjestu boravišta ili privremenog boravišta dotične osobe”;

(f)

u odjeljku „M. FINSKA”:

1.

u stavku 1. točki (b), i. se zamjenjuje sljedećim:

i.   Naknade za zdravstveno osiguranje i rehabilitaciju koje pružaju ustanove za socijalno osiguranje:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Zavod za socijalno osiguranje)”,

2.

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.   Nesreće na radu i profesionalne bolesti

Tapaturmavakuutuslaitosten: liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (Udruženje ustanova za osiguranje od nesretnog slučaja), Helsinki”;

3.

u stavku 1. točki (a), stavku 2. točki (a), stavku 4. točkama (a) i (b) i. te stavku 5., u desnom stupcu briše se riječ „Helsinki” nakon naziva ustanove.

9.

Prilog 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku „B. DANSKA”, stavku 1. točki (b), stavcima 2., 3. i 5. riječi „Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb), Kopenhagen” u desnom stupcu, zamjenjuju se riječima:

„Den Sociale Sikringsstyrelse (Direktorat za socijalnu sigurnost), Kopenhagen”;

(b)

u odjeljku „G. IRSKA” stavku 2. postojeći tekst zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Novčana davanja

(a)   Starost i smrt (mirovine):

Odjel za socijalna, društvena i obiteljska pitanja, Mirovinski ured, Sligo

(b)   Obiteljska davanja:

Odjel za socijalna, društvena i obiteljska pitanja, Odsjek za davanja za djecu, St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal

(c)   Davanja za invalidnost i majčinstvo:

Odjel za socijalna, društvena i obiteljska pitanja, Ured za socijalnu skrb, Longford

(d)   Ostala novčana davanja:

Odjel za socijalna, društvena i obiteljska pitanja, Dublin”;

(c)

u odjeljku „J. NIZOZEMSKA” stavku 1. točki (b) u desnom stupcu riječi „Algemene Bedrijfsvereniging, (Novo opće stručno i trgovačko udruženje), Amsterdam” zamjenjuju se riječima:

„Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Državni zavod za socijalnu sigurnost) preko GAK Nizozemska BV, Amsterdam”;

(d)

u odjeljku „K. AUSTRIJA”:

1.

tekst stavka 2. zamjenjuje se kako slijedi:

2.   Osiguranje za slučaj nezaposlenosti

Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice, Beč (Područni ured za usluge tržišta radne snage, Beč)”;

2.

tekst stavka 3. „Obiteljska davanja” zamjenjuje se kako slijedi:.

„3.   Obiteljska davanja

(a)   Obiteljska davanja, osim Karenzgeld (doplatak za roditeljski dopust):

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Beč (Savezno ministarstvo za okoliš, mladež i obitelj, Beč);

(b)   Karenzgeld (doplatak za roditeljski dopust):

Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (Savezno ministarstvo za rad, zdravlje i socijalna pitanja), odsjek III., Beč”;

(e)

u odjeljku „M. FINSKA”:

1.

u stavku 1. riječi „pomoć za slučaj smrti” u lijevom stupcu zamjenjuju se riječima „mirovine zaposlenih”;

2.

stavak 2. briše se.

10.

Prilog 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku „9. BELGIJA-NIZOZEMSKA” briše se podstavak (a), a podstavci (b), (c) i (d) postaju odgovarajući podstavci (a), (b) i (c);

(b)

u odjeljku „77. ITALIJA-NIZOZEMSKA” dodaje se sljedeći podstavak (c):

„(c)

Sporazum od 24. prosinca 1996./27. veljače 1997. o članku 36. stavku 3. i članku 63. stavku 3. Uredbe”;

(c)

odjeljak „87. LUKSEMBURG-ŠVEDSKA” zamjenjuje se riječima:

„87.   LUKSEMBURG-ŠVEDSKA

Dogovor od 27. studenoga 1996. o nadoknadi troškova na području socijalne sigurnosti”;

(d)

u odjeljku „93. NIZOZEMSKA-UJEDINJENA KRALJEVINA” brišu se podstavci (b) i (c), a podstavak (d) postaje podstavak (b);

(e)

odjeljak „103. ŠVEDSKA-UJEDINJENA KRALJEVINA” zamjenjuje se kako slijedi:

„103.   ŠVEDSKA-UJEDINJENA KRALJEVINA

Dogovor od 15. travnja 1997. u vezi s člankom 36. stavkom 3. i člankom 63. stavkom 3. Uredbe (nadoknada ili odricanje od nadoknade troškova za davanja u naravi) i člankom 105. stavkom 2. provedbene Uredbe (odricanje od povrata troškova za upravne provjere i liječničke preglede)”.

11.

U Prilogu 9. odjeljak „K. AUSTRIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„K.   AUSTRIJA

Prosječni godišnji trošak davanja u naravi izračunava se tako da se uzimaju u obzir davanja koja osiguravaju Gebietskrankenkassen (Područni fondovi za zdravstveno osiguranje) i Landesfonds (tijela zadužena za bolničko liječenje na državnoj razini)”.

12.

Prilog 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku „B. DANSKA”:

1.

u stavcima 1., 2., 3. i 7. točki (b) u desnom stupcu riječi „Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Državni ured za socijalnu sigurnost i skrb), Kopenhagen” zamjenjuju se riječima:

„Den Sociale Sikringsstyrelse (Uprava za socijalnu sigurnost), Kopenhagen”;

2.

stavak 2. lijevi stupac zamjenjuje se sljedećim:

2.   Za potrebe članka 14. stavka 1. točke (b), stavka 2. točke (a), članka 14.a stavka 1. točke (b) i članka 14.b stavaka 1. i 2. Uredbe:”;

3.

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5.   Za potrebe primjene članka 80. stavka 2., članka 81. i članka 84. stavka 2. provedbene Uredbe:

Fond osiguranja za slučaj nezaposlenosti, u kojem je osoba posljednje bila uključena. Direktoratet for Arbejdsloshedsforsikringen (Državni ured za osiguranje od nezaposlenosti), Kopenhagen, ako osoba nije bila uključena u fond osiguranja za slučaj nezaposlenosti”;

(b)

u odjeljku „E. FRANCUSKA” stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5.   Za potrebe primjene članka 14. stavka 1. točke (b), članka 14.a stavka 1. točke (b) i članka 17. Uredbe:

 

i.   općenito:

Centre de securite sociale des travailleurs migrants (Centar za socijalno osiguranje radnika migranata)

ii.   sustavi za poljoprivrednike (zaposlene i samozaposlene osobe):

Ministère de l’agriculture (Ministarstvo poljoprivrede), Pariz”;

(c)

u odjeljku „F. GRČKA”, u stavku 7., točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c)   Ostala davanja:

 

i.   za zaposlene, samozaposlene i osobe zaposlene u lokalnoj samoupravi:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Zavod za socijalno osiguranje, Atena)

ii.   za državne službenike:

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα (Ministarstvo zdravlja i skrbi, Atena)

iii.   za vojno osoblje u aktivnoj službi:

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, Αθήνα (Ministarstvo obrane, Atena)

iv.   za vojno osoblje u aktivnoj službi u lučkoj straži:

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς (Ministarstvo trgovačke mornarice, Pirej)

v.   za studente na AEI i TEI:

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθήνα (Ministarstvo za obrazovanje i vjerska pitanja, Atena)”;

(d)

u odjeljku „G. IRSKA” u stavku 1. stavku 2. stavku 3. točki (b) i stavku 4. točki (a) riječi „Odjel za socijalnu skrb, Dublin” u desnom stupcu mijenjaju se i glase:

„Odjel za socijalna, društvena i obiteljska pitanja, Dublin”;

(e)

u odjeljku „H. ITALIJA” stavku 3. briše se tekst u oba stupca četvrtog navoda pod naslovom „za primalje”;

(f)

u stavku 3. odjeljka „I. LUKSEMBURG” u desnom stupcu riječi „Inspection generale de la securite sociale (Opći inspektorat za socijalnu sigurnost), Luksemburg” mijenjaju se i glase:

„Centre commun de la securite sociale (Zajednički centar za socijalnu sigurnost), Luksemburg”;

(g)

u odjeljku „J. NIZOZEMSKA”:

1.

u stavku 3. riječi „Nieuwe Algemene Bedrijfsverenigning (Novo opće stručno i trgovačko udruženje), Amsterdam” u desnom stupcu zamjenjuju se kako slijedi:

„Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Državni zavod za socijalnu sigurnost) preko GAK Nizozemska BV, Amsterdam”;

2.

u stavku 4. točki (b) riječi „Algemeen Werkloosheidsfonds (Opći fond za nezaposlene), Zoetermeer”, u desnom stupcu zamjenjuju se riječima:

„Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Državni zavod za socijalnu sigurnost) preko GAK Nizozemska BV, Amsterdam”;

(h)

u odjeljku „K. AUSTRIJA”:

1.

stavci 1. do 3. zamjenjuju se s:

1.   Radi primjene članka 14. stavka 1. točke (b), članka 14.a stavka 1. točke (b) i članka 17. Uredbe:

Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales (Savezni ministar za rad, zdravlje i socijalna pitanja), Beč, u dogovoru s Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Savezni ministar za okoliš, mladež i obitelj), Beč

2.   U svrhu primjene članaka 11., 11.a, 12.a, 13. i 14. provedbene Uredbe:

 

(a)   Kada se na dotičnu osobu primjenjuje austrijsko zakonodavstvo:

nadležni sustav zdravstvenog osiguranja:

(b)   U svim ostalim slučajevima:

Hauptverband der österreichischen Versicherungsträger (Središnje udruženje austrijskih ustanova za socijalno osiguranje), Beč

3.   Za primjenu članka 14.d stavka 3. Uredbe:

nadležna ustanova”;

2.

stavak 6. zamjenjuje se s:

6.   U svrhu primjene članka 85. stavka 2. i članka 86. stavka 2. provedbene Uredbe vezane za Karenzgeld (doplatak za roditeljski dopust):

Gebietskrankenkasse (Područni fond zdravstvenog osiguranja) koji je nadležan za posljednje mjesto boravišta ili privremenog boravišta dotične osobe”;

(i)

u odsjeku „M. FINSKA”:

1.

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5.   U svrhu primjene članka 41. provedbene Uredbe:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Središnji zavod za mirovinsko osiguranje), Helsinki”;

2.

stavak 6. briše se.

13.

U Prilogu 11., odjeljku „F. GRČKA” brišu se unosi 1., 2., 3. i 4.

Članak 3.

1.   Ova Uredba stupa na snagu prvog dana mjeseca nakon objave u Službenom listu Europskih zajednica.

2.   Članak 1. stavak 7. točka (d), stavak 8. točka (e) (1) i stavak 8. točka (e) (2) od i. do iv. primjenjuju se od 1. srpnja 1996.

3.   Članak 2. stavak 7. točka (e), stavak 8. točka (d), stavak 9. točka (c) i stavak 12. točka (g) primjenjuju se od 1. ožujka 1997.

4.   Članak 1. stavak 5. točka (e), stavak 7. točka (b) i stavak 8. točka (e) (3) od ii. do iv. primjenjuju se od 1. siječnja 1998.

5.   Članak 1. stavak 1. i stavak 2. i članak 2. stavci od 1. do 5. primjenjuju se od 1. siječnja 1998., ali za Francusku Republiku od 1. siječnja 2002.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 4. lipnja 1998.

Za Vijeće

Predsjednik

D. BLUNKETT


(1)  SL C 290, 24.9.1997., str. 28.

(2)  SL C 152, 18.5.1998.

(3)  SL C 73, 9.3.1998., str. 42.

(4)  SL L 149, 5.7.1971., str. 2. Uredba ažurirana Uredbom (EZ) br. 118/97 (SL L 28, 30.1.1997., str. 1.) i zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1290/97 (SL L 176, 4.7.1997., str. 1.).

(5)  SL L 74, 27.3.1972., str. 1. Uredba ažurirana Uredbom (EZ) br. 118/97 (SL L 28, 30.1.1997., str. 1.) i zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1290/97 (SL L 176, 4.7.1997., str. 1.).

(6)  SL L 335, 30.12.1995., str. 1.


05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

65


32000L0039


L 142/47

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.06.2000.


DIREKTIVA KOMISIJE 2000/39/EZ

od 8. lipnja 2000.

o utvrđivanju prvog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (1), a posebno njezin članak 3. stavak 2.,

uzimajući u obzir mišljenje Savjetodavnog odbora za sigurnost, higijenu i zaštitu zdravlja na radu,

budući da:

(1)

U skladu s Direktivom 98/24/EZ, Komisija treba predložiti europske ciljeve u obliku indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti za zaštitu radnika od kemijskih rizika, koje treba utvrditi na razini Zajednice.

(2)

Komisiji u provođenju tog zadatka pomaže Znanstveni odbor za ograničenja profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima (SCOEL) osnovan na temelju Odluke Komisije 95/320/EZ (2).

(3)

Za bilo koje kemijsko sredstvo za koje su indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti utvrđene na razini Zajednice, države članice dužne su utvrditi nacionalnu graničnu vrijednost profesionalne izloženosti, uzimajući u obzir graničnu vrijednost Zajednice te određujući njegova svojstva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom.

(4)

Indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti treba smatrati važnim dijelom cjelokupnog pristupa osiguranju zaštite zdravlja radnika na radnom mjestu od rizika koji se javljaju zbog opasnih kemikalija.

(5)

Prvi i drugi popis indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti utvrđeni su direktivama Komisije 91/322/EEZ (3) i 96/94/EZ (4) u okviru Direktive Vijeća 80/1107/EEZ od 27. studenoga 1980. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem kemijskim, fizikalnim i biološkim sredstvima na radu (5).

(6)

Direktiva 80/1107/EEZ stavljena je izvan snage s učinkom od 5. svibnja 2001. Direktivom 98/24/EZ.

(7)

Primjereno je u okviru Direktive 98/24/EZ indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti utvrđene direktivama 91/322/EEZ i 96/94/EZ ponovno donijeti u okviru Direktive 80/1107/EEZ.

(8)

Popis naveden u Prilogu sadrži tvari navedene u Prilogu Direktivi 96/94/EZ i uključuje i niz drugih sredstava za koje SCOEL preporučuje indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti nakon evaluacije najnovijih dostupnih znanstvenih podataka o učincima na zdravlje radnika i uzimajući u obzir dostupnost mjernih tehnika. S obzirom na gore navedeno i radi jasnoće Direktivu 96/94/EZ treba preinačiti.

(9)

Za određene tvari treba utvrditi granične vrijednosti kratkoročne izloženosti kako bi se u obzir uzeli učinci takve kratkoročne izloženosti.

(10)

Kod nekih sredstava isto tako treba uzeti u obzir i mogućnost penetracije kroz kožu kako bi se osigurala najbolja moguća razina zaštite.

(11)

Ova Direktiva predstavlja praktični korak prema ostvarenju socijalne dimenzije unutarnjeg tržišta.

(12)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 17. Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (6),

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Ovime se na razini Zajednice utvrđuju indikativne granične vrijednosti izloženosti za kemijska sredstva navedena u Prilogu.

Članak 2.

Države članice utvrđuju nacionalne granične vrijednosti profesionalne izloženosti za kemijska sredstva navedena u Prilogu uzimajući u obzir vrijednosti Zajednice.

Članak 3.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 2001. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 4.

Direktiva 96/94/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od datuma iz članka 3. stavka 1.

Članak 5.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 6.

Ova Direktiva je upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. lipnja 2000.

Za 0Komisiju

Anna DIAMANTOPOULOU

Članica Komisije


(1)  SL L 131, 5.5.1998., str. 11.

(2)  SL L 188, 9.8.1995., str. 14.

(3)  SL L 177, 5.7.1991., str. 22.

(4)  SL L 338, 28.12.1996., str. 86.

(5)  SL L 327, 3.12.1980., str. 8.

(6)  SL L 183, 29.6.1989., str. 1.


PRILOG

INDIKATIVNE GRANIČNE VRIJEDNOSTI PROFESIONALNE IZLOŽENOSTI

Einecs (1)

CAS (2)

Ime sredstva

Granične vrijednosti

Napomena (3)

8 sati (4)

kratkoročno (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-467-2

60-29-7

dietileter

308

100

616

200

200-662-2

67-64-1

aceton

1 210

500

200-663-8

67-66-3

kloroform

10

2

koža

200-756-3

71-55-6

1, 1, 1-trikloroetan

555

100

1 110

200

200-834-7

75-04-7

etilamin

9,4

5

200-863-5

75-34-3

1,1-dikloroetan

412

100

koža

200-870-3

75-44-5

fosgen

0,08

0,02

0,4

0,1

200-871-9

75-45-6

klorodifluorometan

3 600

1 000

201-159-0

78-93-3

butanon

600

200

900

300

201-176-3

79-09-4

propionska kiselina

31

10

62

20

202-422-2

95-47-6

oksilen

221

50

442

100

koža

202-425-9

95-50-1

1,2-diklorobenzen

122

20

306

50

koža

202-436-9

95-63-6

1,2,4-trimetilbenzen

100

20

202-704-5

98-82-8

kumen

100

20

250

50

koža

202-705-0

98-83-9

2-fenilpropen

246

50

492

100

202-849-4

100-41-4

etilbenzen

442

100

884

200

koža

203-313-2

105-60-2

ε-kaprolactam (prašina i para)

10

40

203-388-1

106-35-4

heptan-3-on

95

20

203-396-5

106-42-3

p-ksilen

221

50

442

100

koža

203-400-5

106-46-7

1,4-diklorobenzen

122

20

306

50

203-470-7

107-18-6

alil alkohol

4,8

2

12,1

5

koža

203-473-3

107-21-1

etilen glikol

52

20

104

40

koža

203-539-1

107-98-2

1-metoksipropanol-2

375

100

568

150

koža

203-550-1

108-10-1

4-metilpentan-2-on

83

20

208

50

203-576-3

108-38-3

m-ksilen

221

50

442

100

koža

203-603-9

108-65-6

2-metoksi-1-metiletilni acetat

275

50

550

100

koža

203-604-4

108-67-8

mezitilen (trimetilbenzeni)

100

20

203-628-5

108-90-7

klorobenzen

47

10

94

20

203-631-1

108-94-1

cikloheksanon

40,8

10

81,6

20

koža

203-632-7

108-95-2

fenol

7,8

2

koža

203-726-8

109-99-9

tetrahidrofuran

150

50

300

100

koža

203-737-8

110-12-3

5-metilheksan-2-on

95

20

203-767-1

110-43-0

heptan-2-on

238

50

475

100

koža

203-808-3

110-85-0

piperazin

0,1

0,3

203-905-0

111-76-2

2-butoksietanol

98

20

246

50

koža

203-933-3

112-07-2

2-butoksietil acetat

133

20

333

50

koža

204-065-8

115-10-6

dimetileter

1 920

1 000

204-428-0

120-82-1

1,2,4-triklorobenzen

15,1

2

37,8

5

koža

204-469-4

121-44-8

trietilamin

8,4

2

12,6

3

koža

204-662-3

123-92-2

izopentil acetat

270

50

540

100

204-697-4

124-40-3

dimetilamin

3,8

2

9,4

5

204-826-4

127-19-5

N,N-dimetilacetamid

36

10

72

20

koža

205-480-7

141-32-2

n-butilakrilat

11

2

53

10

205-563-8

142-82-5

n-heptan

2 085

500

208-394-8

526-73-8

1,2,3-trimetilbenzen

100

20

208-793-7

541-85-5

5-metilheptan-3-on

53

10

107

20

210-946-8

626-38-0

1-metilbutil acetat

270

50

540

100

211-047-3

628-63-7

pentil acetat

270

50

540

100

620-11-1

3-pentil acetat

270

50

540

100

625-16-1

amil acetat, terc.

270

50

540

100

215-535-7

1330-20-7

ksilen, miješani izomeri, čisti

221

50

442

100

koža

222-995-2

3689-24-5

sulfotep

0,1

koža

231-634-8

7664-39-3

vodikov fluorid

1,5

1,8

2,5

3

231-131-3

7440-22-4

srebro, metalno

0,1

231-595-7

7647-01-0

vodikov klorid

8

5

15

10

231-633-2

7664-38-2

ortofosforna kiselina

1

2

231-635-3

7664-41-7

amonijak, bezvodni

14

20

36

50

231-954-8

7782-41-4

fluor

1,58

1

3,16

2

231-978-9

7783-07-5

dihidrogen selenid

0,07

0,02

0,17

0,05

233-113-0

10035-10-6

vodikov bromid

6,7

2

247-852-1

26628-22-8

natrijev azid

0,1

0,3

koža

252-104-2

34590-94-8

2-metoksimetil-etoksipropanol

308

50

koža

fluoridi, anorganski

2,5


(1)  EINECS: Europski popis postojećih kemijskih tvari.

(2)  CAS: broj Chemical Abstract Service.

(3)  Napomena u vezi s kožom, pripisana OEL-u, opisuje mogućnost značajnog unosa preko kože.

(4)  Mjereno ili izračunano u odnosu na referentno osmosatno vremenski ponderirano razdoblje.

(5)  Granična vrijednost iznad koje ne bi smjelo doći do izlaganja, odnosi se na 15-minutno razdoblje, ako nije drukčije navedeno.

(6)  mg/m3: miligrami na kubični metar zraka pri 20 °C i 101,3 kPa.

(7)  ppm: dijelova po milijunu u volumenu zraka (ml/m3).


05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

69


32000L0078


L 303/16

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.11.2000.


DIREKTIVA VIJEĆA 2000/78/EZ

od 27. studenoga 2000.

o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (4),

budući da:

(1)

Sukladno članku 6. Ugovora o Europskoj uniji, Europska unija temelji se na načelima slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda te vladavine prava, načelima koja su zajednička svim državama članicama, i poštuje temeljna prava zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i prava koja proizlaze iz ustavnih tradicija zajedničkih državama članicama, kao opća načela prava Zajednice.

(2)

Načelo jednakog postupanja prema ženama i muškarcima čvrsto je ugrađeno u brojnim pravnim aktima Zajednice, a posebno u Direktivi Vijeća 76/207/EEZ od 9. veljače 1976. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pogledu pristupa zapošljavanju, strukovnom osposobljavanju i napredovanju te uvjeta rada (5).

(3)

U provedbi načela jednakog postupanja, Zajednica bi, u skladu s člankom 3. stavkom 2. Ugovora o EZ-u, trebala nastojati ukloniti nejednakosti i poticati jednakost muškaraca i žena, posebno stoga što su žene često žrtve višestruke diskriminacije.

(4)

Pravo svih osoba na jednakost pred zakonom i zaštita od diskriminacije predstavljaju opće pravo priznato Općom deklaracijom o ljudskim pravima, Konvencijom Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, sporazumima Ujedinjenih naroda o građanskim i političkim pravima te o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, kao i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koju su potpisale sve države članice. Konvencija br. 111 Međunarodne organizacije rada (ILO) zabranjuje diskriminaciju u području zapošljavanja i obavljanja zanimanja.

(5)

Važno je poštovati takva temeljna prava i slobode. Ova Direktiva ne dovodi u pitanje slobodu udruživanja, uključujući pravo na osnivanje sindikata i uključivanje u sindikate radi obrane svojih interesa.

(6)

Povelja Zajednice o temeljnim socijalnim pravima radnika pridaje važnost borbi protiv svakog oblika diskriminacije, uključujući potrebu za poduzimanjem odgovarajućih mjera za socijalno i gospodarsko uključivanje starijih ljudi i osoba s invaliditetom.

(7)

Jedan od ciljeva navedenih u Ugovoru o EZ-u je poticanje koordinacije između politika zapošljavanja u državama članicama. U tu je svrhu u Ugovor o EZ-u uneseno novo poglavlje o zapošljavanju, kao sredstvo razvoja koordinirane europske strategije zapošljavanja s ciljem podupiranja kvalificirane, obučene i prilagodljive radne snage.

(8)

U Smjernicama za zapošljavanje u 2000. godini, usvojenima od strane Europskog Vijeća u Helsinkiju 10. i 11. prosinca 1999., naglašena je potreba za jačanjem tržišta radne snage naklonjenog socijalnom uključivanju, oblikovanjem povezanog niza politika koje za cilj imaju borbu protiv diskriminacije skupina kao što su osobe s invaliditetom. U Smjernicama se također ističe potreba za pridavanjem posebne pozornosti pružanju potpore starijim radnicima kako bi se povećao njihov udio u ukupnoj radnoj snazi.

(9)

Zapošljavanje i obavljanje zanimanja glavni su elementi za osiguranje jednakih mogućnosti za sve i snažno pridonose punom sudjelovanju građana u gospodarskome, kulturnom i društvenom životu te ostvarenju njihovih osobnih potencijala.

(10)

Vijeće je 29. lipnja 2000. donijelo Direktivu 2000/43/EZ (6) o provođenju načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo. Ova Direktiva već osigurava zaštitu od diskriminacije u području zapošljavanja i obavljanja zanimanja.

(11)

Diskriminacija na temelju vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolnog opredjeljenja može ugroziti ostvarivanje ciljeva postavljenih Ugovorom o EZ-u, a posebice postizanje visoke razine zaposlenosti i socijalne zaštite, podizanje životnog standarda i kvalitete života, gospodarsku i društvenu koheziju i solidarnost te slobodno kretanje osoba.

(12)

Stoga bi, na cijelom području Zajednice, svaka izravna ili neizravna diskriminacija na temelju vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolnog opredjeljenja, u pogledu područja koja obuhvaća ova Direktiva, trebala biti zabranjena na cijelom području Zajednice. Ta bi se zabrana diskriminacije trebala primjenjivati i na državljane trećih zemalja, ali ona ne obuhvaća razlike u postupanju na temelju državljanstva i ne dovodi u pitanje odredbe kojima se uređuje ulazak i boravak državljana trećih zemalja te njihov pristup zapošljavanju i obavljanju zanimanja.

(13)

Ova se Direktiva ne primjenjuje na sustave socijalnog osiguranja i socijalne zaštite, čija se davanja ne smatraju dohotkom u značenju koje se tom pojmu daje radi primjene članka 141. Ugovora o EZ-u, kao ni na bilo koju vrstu plaćanja od strane države s ciljem osiguranja pristupa ili zadržavanja zaposlenja.

(14)

Ova Direktiva ne dovodi u pitanje nacionalne odredbe kojima se uređuje dobna granica za stjecanje prava na mirovinu.

(15)

Procjena činjenica na temelju kojih je moguće izvesti zaključak o postojanju izravne ili neizravne diskriminacije je pitanje u nadležnosti nacionalnih pravosudnih ili drugih nadležnih tijela, u skladu s pravilima nacionalnog prava ili prakse. Takva pravila posebice omogućuju utvrđivanje neizravne diskriminacije svim sredstvima, uključujući statističke dokaze.

(16)

Osiguranje mjera kojima se u obzir uzimaju potrebe osoba s invaliditetom na radnom mjestu ima važnu ulogu u borbi protiv diskriminacije na temelju invaliditeta.

(17)

Ovom se Direktivom ne zahtijeva zapošljavanje, unapređivanje, zadržavanje na radu ili usavršavanje osobe koja nije stručna, sposobna i raspoloživa za obavljanje osnovnih zadataka odgovarajućeg radnog mjesta ili za provedbu odgovarajućeg usavršavanja, ne dovodeći u pitanje obvezu razumne prilagodbe potrebama osoba s invaliditetom.

(18)

Ovom se Direktivom od oružanih snaga, policije, zatvora ili hitnih službi posebno ne zahtijeva zapošljavanje ili zadržavanje na radu osoba koje ne posjeduju odgovarajuće sposobnosti za obavljanje niza zadataka koji bi pred njih mogli biti postavljeni, uzimajući u obzir legitiman cilj očuvanja operativne spremnosti tih službi.

(19)

Osim toga, kako bi i nadalje mogle štititi bojnu pripravnost svojih oružanih snaga, države članice mogu odlučiti da neće primjenjivati odredbe ove Direktive koje se odnose na invaliditet i dob na dio svojih oružanih snaga ili u cijelosti. Države članice koje donesu takvu odluku moraju točno utvrditi opseg takvog odstupanja.

(20)

Potrebno je osigurati odgovarajuće, odnosno učinkovite i praktične mjere za prilagodbu radnog mjesta invaliditetu, na primjer, prilagodbom prostorije i opreme, rasporeda radnog vremena, raspodjelom zadataka ili osiguranjem sredstava za osposobljavanje ili uvođenje u rad.

(21)

Kako bi se utvrdilo uzrokuju li određene mjere nerazmjerno opterećenje, posebice je potrebno voditi računa o povezanim financijskim i drugim troškovima, razmjeru i financijskim izvorima organizacije ili poduzeća te o mogućnostima dobivanja pomoći iz javnih sredstava ili kakve druge pomoći.

(22)

Ova Direktiva ne dovodi u pitanje na nacionalne propise o bračnom statusu i davanjima koja se na tome temelje.

(23)

Različito postupanje može se opravdati u vrlo malom broju slučajeva, ako određena značajka povezana s vjerom ili uvjerenjem, invaliditetom, dobi ili spolnim opredjeljenjem predstavlja stvarni ili odlučujući uvjet za obavljanje tog posla te ako je cilj opravdan, a zahtjev razmjeran. Takve bi slučajeve trebalo navesti u obavijesti koje države članice dostavljaju Komisiji.

(24)

Europska unija je u svojoj Deklaraciji br. 11 o statusu crkava i nekonfesionalnih organizacija, koja je prilog Završnom aktu Ugovora iz Amsterdama, izričito potvrdila da poštuje i ne dovodi u pitanje status koji crkve i vjerska udruženja ili zajednice imaju u državama članicama sukladno nacionalnom pravu te da jednako poštuje status filozofskih i nekonfesionalnih organizacija. Imajući to u vidu, države članice mogu zadržati ili donijeti posebne odredbe o stvarnim, legitimnim i opravdanim profesionalnim uvjetima koji mogu biti pretpostavka za obavljanje pojedine profesionalne djelatnosti.

(25)

Zabrana diskriminacije na temelju dobi predstavlja bitan dio ispunjavanja ciljeva navedenih u smjernicama za zapošljavanje, kao i poticanja raznolikosti radne snage. Međutim, u određenim okolnostima, razlike u postupanju povezane sa starosnom dobi mogu se opravdati te su stoga potrebni posebni propisi koji se mogu razlikovati ovisno o stanju u pojedinoj državi članici. Stoga je važno razlikovati opravdano različito postupanja, posebice onog koje se temelji na opravdanim ciljevima politike zapošljavanja, tržišta rada i ciljeva usavršavanja, od diskriminacije koju treba zabraniti.

(26)

Zabrana diskriminacije ne smije utjecati na očuvanje ili donošenje mjera, kojima je cilj spriječiti ili kompenzirati nepovoljniji položaj skupine osoba određene vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolnog opredjeljenja, a takve mjere mogu dopuštati postojanje organizacija osoba određene vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolnog opredjeljenja, ako je glavni cilj takvih mjera promoviranje posebnih potreba tih osoba.

(27)

U svojoj Preporuci 86/379/EEZ od 24. srpnja 1986. o zapošljavanju osoba s invaliditetom u Zajednici (7), Vijeće je utvrdilo okvirne smjernice u kojima su navedeni primjeri pozitivnih mjera za poticanje zapošljavanja i usavršavanja osoba s invaliditetom, a u svojoj Rezoluciji od 17. lipnja 1999. o jednakim mogućnostima zapošljavanja za osobe s invaliditetom (8), potvrdilo je važnost pridavanju osobite pozornosti, između ostalog, zapošljavanju, očuvanju zaposlenja, usavršavanju i cjeloživotnom učenju osoba s invaliditetom.

(28)

Ova Direktiva postavlja minimalne zahtjeve i državama članicama daje mogućnost uvođenja ili zadržavanja povoljnijih odredaba. Provedba ove Direktive ne smije služiti kao opravdanje za vraćanje unazad u odnosu na stanje koje već prevladava u pojedinoj državi članici.

(29)

Žrtve diskriminacije na temelju vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolnog opredjeljenja trebale bi imati na raspolaganju odgovarajuća sredstva pravne zaštite. Kako bi se osigurala djelotvornija zaštita, udruženja ili pravne osobe također trebaju imati pravo da, na način koji to utvrđuju države članice, sudjeluju u postupcima u ime ili kao podrška žrtvi, čime se ne dovode u pitanje nacionalna pravila o postupanju u vezi s predstavljanjem i obranom pred sudovima.

(30)

Učinkovita provedba načela jednakosti zahtijeva odgovarajuću sudsku zaštitu protiv viktimizacije.

(31)

Pravila o teretu dokazivanja moraju se prilagoditi kod očite diskriminacije, a da bi se načelo jednakog postupanja moglo učinkovito primijeniti, teret dokazivanja mora se vratiti na tuženika, ako su podneseni dokazi o takvoj diskriminaciji. Međutim, tuženik nije dužan dokazivati da tužitelj pripada određenoj vjeri ili ima određena uvjerenja ili invaliditet ili je određene dobi ili određenog spolnog opredjeljenja.

(32)

Države članice ne moraju primjenjivati pravila o teretu dokazivanja u postupcima u kojima je sud ili drugo nadležno tijelo dužno ispitati činjenice slučaja. To se odnosi na postupke u kojima tužitelj nije dužan dokazivati činjenice, već postoji obveza suda ili drugog nadležnog tijela da izvede takvo dokazivanje.

(33)

Države članice bi trebale poticati dijalog između socijalnih partnera i, u okviru nacionalne prakse, s nevladinim organizacijama radi upozoravanja na različite oblike diskriminacije na radnom mjestu i borbe protiv takve diskriminacije.

(34)

Zbog potrebe promicanja mira i pomirbe između glavnih zajednica Sjeverne Irske, u Direktivu je potrebno uključiti određene posebne odredbe.

(35)

Države članice bi trebale predvidjeti učinkovite, proporcionalne, odvraćajuće sankcije za slučaj povrede obveza iz ove Direktive.

(36)

Države članice mogu povjeriti socijalnim partnerima, na njihov zajednički zahtjev, provedbu ove Direktive u pogledu odredaba koje su u vezi s kolektivnim ugovorima, pod uvjetom da socijalni partneri poduzmu nužne mjere kojima će osigurati da u svakom trenutku mogu jamčiti ostvarenje rezultata koje zahtjeva ova Direktiva.

(37)

U skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o EZ-u, cilj ove Direktive ne mogu dostatno ostvariti države članice, a to je stvaranje jednakih uvjeta u Zajednici u pogledu jednakosti pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja te se stoga taj cilj zbog razmjera i učinka djelovanja može bolje ostvariti na razini Zajednice. Sukladno načelu proporcionalnosti, utvrđenom u spomenutom članku, Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje ovog cilja,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Svrha

Svrha ove Direktive je utvrditi opći okvir za borbu protiv diskriminacije na temelju vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolnog opredjeljenja u vezi sa zapošljavanjem i obavljanjem zanimanja, kako bi se u državama članicama ostvarila primjena načela jednakog postupanja.

Članak 2.

Pojam diskriminacije

1.   Za potrebe ove Direktive „načelo jednakog postupanja” znači nepostojanje bilo kakve izravne ili neizravne diskriminacije na temelju bilo kojeg od razloga iz članka 1.

2.   Za potrebe stavka 1.:

(a)

smatra se da se radi o izravnoj diskriminaciji u slučaju kada se prema jednoj osobi postupa lošije nego prema drugoj osobi ili je došlo do takvog postupanja ili je moglo doći do takvog postupanja u sličnim situacijama, zbog bilo kojeg od razloga iz članka 1.;

(b)

smatra se da se radi o neizravnoj diskriminaciji u slučaju kada kakva naizgled neutralna odredba, mjerilo ili postupanje dovede u neravnopravan položaj osobe određene vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolnog opredjeljenja, u usporedbi s ostalim osobama, osim u sljedećim slučajevima:

i.

ako su ta odredba, mjerilo ili postupanje objektivno opravdani legitimnim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja su primjerena i nužna; ili

ii.

ako je, u pogledu osoba s invaliditetom, poslodavac ili bilo koja osoba ili organizacija na koju se ova Direktiva primjenjuje, dužna u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s načelima iz članka 5., kako bi se uklonili nedostatci koje uzrokuje takva odredba, mjerilo ili postupanje.

3.   Uznemiravanje se smatra oblikom diskriminacije u smislu stavka 1., pri kojem dolazi do nepoželjnog ponašanja povezanog s nekim od razloga iz članka 1., sa svrhom ili učinkom povrede dostojanstva osobe i stvaranja zastrašujuće, neprijateljske, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljive sredine. U tom kontekstu, pojam uznemiravanja može se definirati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom država članica.

4.   Poticanje na diskriminacijsko postupanje protiv određene osobe, zbog bilo kojeg od razloga iz članka 1., smatra se diskriminacijom u značenju iz stavka 1.

5.   Ova Direktiva ne utječe na mjere koje proizlaze iz nacionalnog zakonodavstva, a koje su u demokratskom društvu potrebne zbog očuvanja javne sigurnosti, održanja javnog reda i prevencije kaznenih djela, radi zaštite zdravlja te zaštite prava i sloboda drugih ljudi.

Članak 3.

Područje primjene

1.   U granicama nadležnosti prenesenih na Zajednicu, ova se Direktiva primjenjuje na sve osobe, bilo u javnom ili privatnom sektoru, uključujući javna tijela, u odnosu na:

(a)

uvjete za pristup zapošljavanju, samozapošljavanju ili uvjete za obavljanje zanimanja, uključujući mjerila odabira i uvjete za primanje u radni odnos, bez obzira na to o kojoj se vrsti djelatnosti radi te na svim profesionalnim razinama, uključujući napredovanje;

(b)

pristup svim vrstama i razinama profesionalne orijentacije, strukovnog osposobljavanja daljnjeg strukovnog osposobljavanja i prekvalifikacije, uključujući iskustvo u praktičnom radu;

(c)

zapošljavanje i uvjete rada, uključujući otkaze i plaće;

(d)

članstva ili sudjelovanja u organizacijama radnika ili poslodavaca ili u drugim strukovnim organizacijama, uključujući povlastice koje takve organizacije osiguravaju.

2.   Ova Direktiva ne obuhvaća razlike u postupanju na temelju državljanstva i ne dovodi u pitanje odredbe i uvjete u vezi s ulaskom i boravkom državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva na teritoriju država članica, kao ni na postupanje koje proizlazi iz pravnog statusa tih državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva.

3.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na isplate bilo koje vrste koje se provode iz javnih ili sličnih sustava, uključujući javne sustave socijalne sigurnosti i socijalne zaštite.

4.   Države članice mogu predvidjeti da se ova Direktiva, u pogledu diskriminacije na temelju invaliditeta ili dobi, ne primjenjuje na oružane snage.

Članak 4.

Uvjeti za obavljanje zanimanja

1.   Neovisno o članku 2. stavcima 1. i 2., države članice mogu propisati da različito postupanje, koje se temelji na nekoj od značajki u vezi s bilo kojim od razloga iz članka 1., ne predstavlja diskriminaciju kada zbog prirode određenih profesionalnih djelatnosti ili zbog uvjeta u kojima se obavljaju takva značajka predstavlja stvarni i odlučujući uvjet za obavljanje određenog zanimanja, ako je svrha opravdana, a zahtjev proporcionalan.

2.   Države članice mogu zadržati na snazi svoje nacionalno zakonodavstvo na datum donošenja ove Direktive ili predvidjeti buduće zakonodavne odredbe za preuzimanje nacionalne prakse kakva postoji na datum donošenja ove Direktive, u skladu s kojom, kod profesionalnih djelatnosti u crkvama i drugim javnim ili privatnim organizacijama, čiji se sustav vrijednosti temelji na vjeri ili uvjerenju, različito postupanje zbog vjere ili uvjerenja određene osobe ne predstavlja diskriminaciju u slučaju kada, zbog prirode tih djelatnosti ili okolnosti u kojima se obavljaju, vjera ili uvjerenje određene osobe predstavljaju stvarni, legitiman i opravdan uvjet za obavljanje tog zanimanja, uzimajući u obzir sustav vrijednosti te organizacije. Takvo se različito postupanje provodi uzimajući u obzir ustavne odredbe i načela država članica, kao i opća načela prava Zajednice te ne bi trebala služiti kao opravdanje za diskriminaciju na temelju nekog drugog razloga.

Pod uvjetom da se u ostalim pitanjima poštuju odredbe ove Direktive, ona ne dovodi u pitanje pravo crkava i drugih javnih ili privatnih organizacija, čiji se sustav vrijednosti temelji na vjeri ili uvjerenju i koje djeluju u skladu s nacionalnim ustavima i zakonima, da od osoba koje zapošljavaju zahtijevaju rad u dobroj vjeri i odanost duhu te organizacije.

Članak 5.

Razumne prilagodbe potrebama osoba s invaliditetom

Kako bi se zajamčilo poštovanje načela jednakog postupanja u pogledu osoba s invaliditetom, moraju se osigurati razumne prilagodbe njihovim posebnim potrebama. To znači da poslodavci prema potrebi u određenoj situaciji poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi se osobi s invaliditetom omogućio pristup zapošljavanju, sudjelovanje ili napredovanje na radu ili usavršavanje, ako takve mjere za poslodavca ne predstavljaju nerazmjeran teret. Taj se teret neće smatrati nerazmjernim ako se u dovoljnoj mjeri podupre postojećim mjerama politike za zaštitu osoba s invaliditetom dotične države članice.

Članak 6.

Opravdano različito postupanje na temelju dobi

1.   Neovisno o članku 2. stavku 2., države članice mogu predvidjeti da se različito postupanje na temelju dobi neće smatrati diskriminacijom, ako su, u kontekstu nacionalnog prava, te razlike objektivno i razumno opravdane legitimnim ciljem, uključujući legitimnu politiku zapošljavanja, tržište rada i strukovno obrazovanje te ako su načini ostvarivanja tog cilja primjereni i nužni.

Takvo različito postupanje može, između ostalog, uključivati:

(a)

postavljanje posebnih uvjeta za pristup zapošljavanju i strukovnom osposobljavanju, za zapošljavanje i obavljanje zanimanja, uključujući uvjete u pogledu otkaza i naknada za rad, za mlade osobe, starije radnike i osobe koje su dužne skrbiti o drugima, radi poticanja njihove strukovne integracije ili osiguranja njihove zaštite;

(b)

određivanje minimalnih uvjeta u pogledu dobi, radnog iskustva ili godina provedenih u službi za pristup zapošljavanju ili određenim prednostima vezanim uz zaposlenje;

(c)

određivanje najviše dobi za zapošljavanje, koja se temelji na zahtjevima obuke za određeno radno mjesto ili na potrebi postojanja razumnog razdoblja zaposlenja prije umirovljenja.

2.   Neovisno o članku 2. stavku 2., države članice mogu predvidjeti da utvrđivanje starosne dobi za umirovljenje ili stjecanje prava na starosnu ili invalidsku mirovinu, za potrebe sustava socijalne sigurnosti vezanog za rad, obuhvaćajući, u okviru tih sustava, određivanje različitih dobnih granica za zaposlenike ili skupine ili kategorije zaposlenika te korištenje, u okviru tih sustava, mjerila starosti u aktuarskim izračunima, ne predstavlja diskriminaciju na temelju dobi, pod uvjetom da nemaju za posljedicu diskriminaciju na temelju spola.

Članak 7.

Pozitivne mjere

1.   Kako bi se zajamčila potpuna jednakost u praksi, načelo jednakog postupanja ne sprječava države članice da zadrže ili donesu posebne mjere za sprječavanje ili izjednačavanje neravnopravnog položaja povezanog s bilo kojim od temelja iz članka 1.

2.   U pogledu osoba s invaliditetom, načelo jednakog postupanja ne dovodi u pitanje pravo država članica da zadrže ili donesu odredbe o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, kao i mjere kojima je cilj stvaranje ili zadržavanje odredbi ili mogućnosti za osiguranje ili poticanje uključivanja tih osoba u radno okruženje.

Članak 8.

Minimalni zahtjevi

1.   Države članice mogu uvesti ili zadržati odredbe koje su za zaštitu načela jednakog postupanja povoljnije od odredaba iz ove Direktive.

2.   Provedba ove Direktive ne može ni pod kojim uvjetima biti temelj za snižavanje razine zaštite od diskriminacije koju države članice već pružaju u područjima obuhvaćenim ovom Direktivom.

POGLAVLJE II.

PRAVNI LIJEKOVI I PROVEDBA

Članak 9.

Pravna zaštita

1.   Države članice osiguravaju da su svim osobama koje smatraju da im je učinjena nepravda, zbog toga što nije bilo primijenjeno načelo jednakog postupanja, čak i kad je odnos u kojem je navodno došlo do diskriminacije prestao, dostupni sudski i/ili upravni postupci te, ako se smatraju primjerenima, postupci mirenja, radi provođenja obveza iz ove Direktive.

2.   Države članice osiguravaju da se udruženja, organizacije ili druge pravne osobe koje, u skladu s mjerilima utvrđenim njihovim nacionalnim pravima, imaju legitimni interes da osiguraju postupanje u skladu odredbama ove Direktive, mogu uključiti u bilo koji sudski i/ili upravni postupak radi provedbe obveza iz ove Direktive, bilo u ime ili kao podrška tužitelju, uz njegov ili njezin pristanak.

3.   Stavci 1. i 2. ne dovode u pitanje nacionalna pravila koja se odnose na vremenska ograničenja za pokretanje postupka u pogledu načela jednakog postupanja.

Članak 10.

Teret dokaza

1.   Države članice poduzimaju potrebne mjere u skladu sa svojim nacionalnim pravosudnim sustavima, kojima osiguravaju da je teret dokaza da nije bilo povrede načela jednakog postupanja na strani tuženika, u slučajevima kada osobe koje smatraju da im je nanesena nepravda, jer na njih nije primijenjeno načelo jednakog postupanja, iznesu pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, činjenice iz kojih se može pretpostaviti da je došlo do izravne ili neizravne diskriminacije.

2.   Stavak 1. ne sprječava države članice da donesu pravila o dokazivanju, koja su povoljnija za tužitelja.

3.   Stavak 1. se ne primjenjuje na kaznene postupke.

4.   Stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se i na druge pravne postupke koji se pokreću u skladu s člankom 9. stavkom 2.

5.   Države članice ne moraju primjenjivati stavak 1. na postupke u kojima je sud ili nadležno tijelo dužno ispitati činjenično stanje.

Članak 11.

Viktimizacija

Države članice uvode u svoje nacionalne pravne sustave potrebne mjere kojima se zaposlenici štite od otkaza ili nekog drugog nepovoljnog postupanja od strane poslodavca, kao reakcije na pritužbu iznesenu u okviru poduzeća ili na bilo koji drugi pravni postupak koji ima za cilj provedbu usklađivanja s načelom jednakog postupanja.

Članak 12.

Širenje informacija

Države članice svim odgovarajućim sredstvima osiguravaju da svim osobama na koje se to može odnositi, odredbe donesene u skladu s ovom Direktivom te relevantne odredbe iz ovog područja koje su već na snazi, budu dostupne na cijelom njihovom državnom području, na primjer na radnom mjestu.

Članak 13.

Socijalni dijalog

1.   U skladu sa svojim nacionalnim običajima i praksom, države članice poduzimaju odgovarajuće mjere radi poticanja dijaloga između socijalnih partnera sa svrhom ostvarivanja jednakog postupanja, između ostalog, putem praćenja uobičajenih postupaka na radnom mjestu, kolektivnih ugovora, kodeksa ponašanja te putem istraživanja ili razmjene iskustava i dobre prakse.

2.   Ako je to u skladu s nacionalnim običajima i praksom, države članice potiču socijalne partnere, ne dovodeći u pitanje njihovu autonomiju, da na odgovarajućoj razini sklapaju sporazume kojima se propisuju antidiskriminacijska pravila u područjima iz članka 3., što ulazi u okvir kolektivnog pregovaranja. Ti sporazumi moraju poštovati minimalne zahtjeve utvrđene ovom Direktivom te odgovarajućim nacionalnim provedbenim mjerama.

Članak 14.

Dijalog s nevladinim organizacijama

Države članice potiču dijalog s odgovarajućim nevladinim organizacijama koje, u skladu sa svojim nacionalnim pravom i praksom, imaju legitiman interes pridonositi borbi protiv diskriminacije na temelju bilo kojeg od razloga iz članka 1., s ciljem promicanja načela jednakog postupanja.

POGLAVLJE III.

POSEBNE ODREDBE

Članak 15.

Sjeverna Irska

1.   Radi rješavanja problema nedovoljne zastupljenosti jedne od najvažnijih vjerskih zajednica u policijskoj službi Sjeverne Irske, različito postupanje vezano za primanje u tu službu, što obuhvaća i pomoćno osoblje, ne smatra se diskriminacijom ako te razlike u postupanju izričito odobravaju nacionalnih propisi.

2.   Radi očuvanja ravnoteže mogućnosti za zapošljavanje učitelja u Sjevernoj Irskoj, uz istodobno poticanje smirivanja povijesnih podjela između glavnih vjerskih zajednica na tom području, odredbe o vjeri i uvjerenju iz ove Direktive ne primjenjuju se na zapošljavanje učitelja u školama Sjeverne Irske, ako to nacionalni propisi izričito odobravaju.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Usklađenost

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi se:

(a)

ukinuli svi zakoni i drugi propisi koji su protivni načelu jednakog postupanja;

(b)

proglasile ništavim ili izmijenile sve odredbe koje su protivne načelu jednakog postupanja, u individualnim ili kolektivnim ugovorima, internim aktima poduzeća ili propisima kojima se uređuju samostalne djelatnosti i profesije te udruženja radnika ili poslodavaca.

Članak 17.

Sankcije

Države članice donose pravila o sankcijama koja se primjenjuju na kršenja odredbi nacionalnog prava, donesenih u skladu s ovom Direktivom, a poduzimaju i sve potrebne mjere kako bi se osigurala primjena tih pravila. Sankcije, koje mogu uključivati isplatu odštete žrtvi, moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice o tim odredbama obavješćuju Komisiju najkasnije do 2. prosinca 2003., a neodgodivo je obavješćuju i o svakoj naknadnoj izmjeni koja bi na te odredbe mogla utjecati.

Članak 18.

Provedba

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 2. prosinca 2003. ili povjeravaju svojim socijalnim partnerima, na njihov zajednički zahtjev, provedbu ove Direktive u pogledu odredbi vezanih uz kolektivne ugovore. U takvim slučajevima, države članice osiguravaju da, najkasnije do 2. prosinca 2003., njihovi socijalni partneri sporazumom uvedu potrebne mjere, dok države članice moraju poduzeti sve mjere potrebne kako bi u svakom trenutku mogle jamčiti ostvarivanje rezultata koji se zahtijevaju ovom Direktivom. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Radi uzimanja u obzir posebnih uvjeta, države članice prema potrebi mogu uzeti dodatno razdoblje od 3 godine, počevši od 2. prosinca 2003., odnosno ukupno 6 godina, za provedbu odredbi ove Direktive u vezi s diskriminacijom na temelju dobi i invaliditeta. U tom slučaju o tome odmah obavješćuju Komisiju. Svaka država članica koja odluči da će koristiti dodatno razdoblje mora godišnje izvještavati Komisiju o mjerama koje poduzima za rješavanje problema diskriminacije na temelju dobi i invaliditeta, kao i o napretku u provedbi. Komisija svake godine izvješćuje Vijeće.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 19.

Izvješće

1.   Države članice, najkasnije do 2. prosinca 2005. i svakih 5 godina nakon toga, dostavljaju Komisiji sve informacije potrebne za izradu izvješća o primjeni ove Direktive, koje se upućuje Europskom parlamentu i Vijeću.

2.   U izvješću Komisije u obzir se, prema potrebi, uzimaju stajališta socijalnih partnera i relevantnih nevladinih organizacija. U skladu s načelom sustavnog uzimanja u obzir načela jednakosti spolova u svim područjima aktivnosti Zajednice, to izvješće, među ostalim sadrži procjenu utjecaja poduzetih mjera na muškarce i žene. S obzirom na prikupljene informacije, to izvješće prema potrebi obuhvaća prijedloge za revidiranje i ažuriranje ove Direktive.

Članak 20.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 21.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. studenoga 2000.

Za Vijeće

Predsjednik

É. GUIGOU


(1)  SL C 177 E, 27.6.2000., str. 42.

(2)  Mišljenje doneseno 12. listopada 2000. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL C 204, 18.7.2000., str. 82.

(4)  SL C 226, 8.8.2000., str. 1.

(5)  SL L 39, 14.2.1976., str. 40.

(6)  SL L 180, 19.7.2000., str. 22.

(7)  SL L 225, 12.8.1986., str. 43.

(8)  SL C 186, 2.7.1999., str. 3.


05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

76


32002R0410


L 062/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.02.2002.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 410/2002

od 27. veljače 2002.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća br. 1386/2001 (2), a posebno njezin članak 122.,

budući da:

(1)

Određene države članice ili njihova nadležna tijela zatražili su izmjene priloga Uredbi (EEZ) br. 574/72.

(2)

Te izmjene proizlaze iz odluka koje je donijela država članica ili dotične države članice ili njihova nadležna tijela odgovorna za provođenje zakonodavstva na području socijalne sigurnosti u skladu s pravom Zajednice.

(3)

Doneseno je jednoglasno mišljenje Administrativne komisije za socijalnu sigurnost radnika migranata,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1

Prilozi 1. do 6. i prilozi 9. do 10. Uredbe (EEZ) br. 574/72 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. veljače 2002.

Za Komisiju

Anna DIAMANTOPOULOU

Članica Komisije


(1)  SL L 74, 27.3.1972., str. 1.

(2)  SL L 187, 10.7.2001., str. 1.


PRILOG

1.

Prilog 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „K. AUSTRIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen (Savezni ministar socijalne sigurnosti i generacija), Beč

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Savezni ministar gospodarstva i rada), Beč

3.

Posebni sustavi za državne službenike: Bundesminister für öffentliche Leistung und Sport (Savezni ministar javne uprave i sporta), Beč, ili dotična regionalna vlada”

(b)

Odjeljak „L. PORTUGAL” zamjenjuje se sljedećim:

i.

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Ministro do Trabalho e da Solidariedade (Ministar rada i solidarnosti), Lisabon”;

ii.

točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira (Područni tajnik za socijalna pitanja autonomne regije Madeire), Funchal”;

iii.

točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores (Područni tajnik za socijalna pitanja autonomne regije Azorskih otoka), Angra do Heroísmo”;

iv.

točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública (Ministar reforme vlade i javne uprave), Lisabon”.

2.

Prilog 2. zamjenjuje se sljedećim:

(a)

Odjeljak „K. AUSTRIJA” mijenja se kako slijedi:

Točka 2.(b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Za primjenu članka 45. stavka 6. Uredbe, ako razdoblje plaćanja doprinosa nije navršeno u Austriji, kao i za uzimanje u obzir razdoblja vojne i civilne službe i razdoblja odgajanja djece, kojem nije prethodilo, niti nakon njega uslijedilo, razdoblje osiguranja u Austriji

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Ustanova za mirovinsko osiguranje zaposlenih osoba), Beč”;

(b)

Odjeljak „L. PORTUGAL” mijenja se kako slijedi:

Rubrika „A. OPĆENITO” mijenja se kako slijedi:

i.

točka I.1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Davanja za slučaj bolesti, majčinstva i obiteljska davanja:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Zavod za solidarnost i socijalnu sigurnost: Okružni centar za solidarnost i socijalnu sigurnost) u koji je učlanjena dotična osoba”;

ii.

točka I.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Invalidnost, starost i smrt:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Nacional de Pensões, Lisboa, e Centro Distrital de Segurança Social (Zavod za solidarnost i socijalnu sigurnost: Državni mirovinski centar, Lisabon, i Okružni centar za solidarnost i socijalnu sigurnost) u koji je učlanjena dotična osoba”;

iii.

točka I.4.(b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

priznavanje i isplata davanja za nezaposlene (npr. provjera uvjeta za stjecanje prava na davanja, utvrđivanje iznosa i trajanja davanja, kontrolni pregledi kao preduvjet zadržavanja prava, obustava isplate ili ukidanje davanja):

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Zavod za solidarnost i socijalnu sigurnost: Okružni centar za solidarnost i socijalnu sigurnost) u koji je učlanjena dotična osoba”;

iv.

točka I.5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

Davanja iz nedoprinosnih sustava socijalne sigurnosti:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Zavod za solidarnost i socijalnu sigurnost: Okružni centar za solidarnost i socijalnu sigurnost) u mjestu u kojem dotična osoba boravi”;

v.

točka II.1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Davanja za slučaj bolesti, majčinstva i obiteljska davanja:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centar za socijalnu sigurnost Madeira), Funchal”;

vi.

točka II.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. (a)

Invalidnost, starost i smrt:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centar za socijalnu sigurnost Madeira), Funchal;

(b)

invalidnost, starost i smrt prema posebnom sustavu socijalne sigurnosti za zaposlene u poljoprivredi:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centar za socijalnu sigurnost Madeira), Funchal”;

vii.

točka II.4. zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

primitak zahtjeva i provjera statusa zaposlenosti (npr. potvrda o razdobljima zaposlenosti, klasifikacija nezaposlenosti, provjera okolnosti):

Instituto Regional de Emprego: Centro Regional de Emprego (Područni zavod za zapošljavanje: Područni centar za zapošljavanje), Funchal;

(b)

priznavanje i isplata davanja u slučaju nezaposlenosti (npr. provjera uvjeta za stjecanje prava na davanja, utvrđivanje iznosa i trajanja davanja, kontrolni pregledi kao preduvjet zadržavanja prava, obustava isplate ili ukidanje davanja):

Centro de Segurança Social da Madeira (Centar za socijalnu sigurnost Madeira), Funchal”;

viii.

točka II.5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

Davanja iz nedoprinosnog sustava socijalne sigurnosti:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centar za socijalnu sigurnost Madeira), Funchal”;

ix.

točka III.1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Davanja za slučaj bolesti, majčinstva i obiteljska davanja:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Zavod za upravljanje sustavima socijalne sigurnosti: Centar za novčana davanja) u koji je učlanjena dotična osoba”;

x.

točka III.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. (a)

Invalidnost, starost i smrt:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Zavod za upravljanje sustavima socijalne sigurnosti: Centar za odgođena davanja) Angra do Heroísmo”

(b)

Invalidnost, starost i smrt prema posebnom sustavu socijalne sigurnosti za zaposlene u poljoprivredi:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Zavod za upravljanje sustavima socijalne sigurnosti: Centar za odgođena davanja) Angra do Heroísmo”;

xi.

točka III.4. zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

primitak zahtjeva i provjera statusa zaposlenosti (npr. potvrda o razdobljima zaposlenosti, klasifikacija nezaposlenosti, provjera okolnosti):

Agência para a Qualificação e Emprego (Agencija za kvalifikacije i zapošljavanje) gdje dotična osoba boravi;

(b)

priznavanje i isplata davanja u slučaju nezaposlenosti (npr. provjera uvjeta za stjecanje prava na davanja, utvrđivanje iznosa i trajanja davanja, kontrolni pregledi kao preduvjet zadržavanja prava, obustava isplate ili ukidanje davanja):

Centro de Prestações Pecuniárias (Centar za novčana davanja) u u mjestu u kojem dotična osoba boravi”;

xii.

točka III.5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

Davanja iz nedoprinosnog sustava socijalne sigurnosti:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Zavod za upravljanje sustavima socijalne sigurnosti: Centar za novčana davanja) u mjestu u kojem dotična osoba boravi”.

3.

Prilog 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „K. AUSTRIJA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 1.(b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

u svim ostalim slučajevima:

i.

Gebietskrankenkasse (Područni fond za osiguranje u slučaju bolesti), nadležan u mjestu u kojem dotična osoba boravi ili privremeno boravi, ako nije drukčije navedeno u sljedećim podstavcima;

ii.

u slučaju bolničkog liječenja u bolnici koja je u nadležnosti područnog fonda, područni fond (Landesfonds) nadležan za mjesto u kojem dotična osoba boravi ili privremeno boravi;

iii.

u slučaju liječenja u nekoj drugoj bolnici koja je obuhvaćena ugovorom između Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Središnja udruga austrijskih zavoda za socijalno osiguranje) i Wirtschaftskammer Österreich (Gospodarska komora Austrije) koji se primjenjuje od 31. prosinca 2000., fond osnovan za te bolnice;

iv.

u slučaju oplodnje in vitro, Fonds zur Mitfinanzierung der In-vitro-Fertilisation (Fond za oplodnju in vitro), Beč”;

ii.

točka 3.(a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Davanja u naravi:

i.

Gebietskrankenkasse (Područni fond za osiguranje u slučaju bolesti) nadležan u mjestu u kojem dotična osoba boravi ili privremeno boravi, ako nije drukčije naznačeno u sljedećim podstavcima;

ii.

u slučaju bolničkog liječenja u bolnici koja je u nadležnosti područnog fonda, Landesfonds nadležan u mjestu u kojem dotična osoba boravi ili privremeno boravi;

iii.

u slučaju liječenja u nekoj drugoj bolnici koja je obuhvaćena ugovorom između Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Središnja udruga austrijskih zavoda za socijalno osiguranje) i Wirtschaftskammer Österreich (Gospodarska komora Austrije) koji se primjenjuje od 31. prosinca 2000., fond osnovan za te bolnice;

iv.

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Opći zavod za osiguranje od rizika nesretnog slučaja), Beč, koji može priznavati davanja u svim slučajevima”.

(b)

Odjeljak „L. PORTUGAL” mijenja se kako slijedi:

i.

točka I.1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Davanja za slučaj bolesti, majčinstva i obiteljska davanja (za davanja u naravi za slučaj bolesti i majčinstva vidjeti također Prilog 10.)

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Zavod za solidarnost i socijalnu sigurnost: Okružni centar za solidarnost i socijalnu sigurnost) u mjestu u kojem dotična osoba boravi ili privremeno boravi”;

ii.

točka I.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Invalidnost, starost i smrt:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Nacional de Pensões, Lisboa, e Centro Distrital de Segurança Social (Zavod za solidarnost i socijalnu sigurnost: Državni mirovinski centar, Lisabon, i Okružni centar za solidarnost i socijalnu sigurnost) u mjestu u kojem dotična osoba boravi ili privremeno boravi”;

iii.

točka I.4.(b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

priznavanje i isplata davanja u slučaju nezaposlenosti (npr. provjera uvjeta za stjecanje prava na davanja, utvrđivanje iznosa i trajanja davanja, kontrolni pregledi kao preduvjet zadržavanja prava, obustava isplate ili ukidanje davanja):

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Zavod za solidarnost i socijalnu sigurnost: Okružni centar za solidarnost i socijalnu sigurnost) u mjestu u kojem dotična osoba boravi”;

iv.

točka I.5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

Davanja iz nedoprinosnog sustava socijalne sigurnosti:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Zavod za solidarnost i socijalnu sigurnost: Okružni centar za solidarnost i socijalnu sigurnost) u mjestu u kojem dotična osoba boravi”;

v.

točka II.1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Davanja za slučaj bolesti, majčinstva i obiteljska davanja (za davanja u naravi za slučaj bolesti i majčinstva vidjeti također Prilog 10.)

Centro de Segurança Social da Madeira: (Centar za socijalnu sigurnost Madeire), Funchal”

vi.

točka II.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. (a)

Invalidnost, starost i smrt:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centar za socijalnu sigurnost Madeira), Funchal

(b)

Invalidnost, starost i smrt prema posebnom sustavu socijalne sigurnosti za zaposlene u poljoprivredi:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centar za socijalnu sigurnost Madeira), Funchal”;

vii.

točka II.4. zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

primitak zahtjeva i provjera statusa zaposlenosti (npr. potvrda o razdobljima zaposlenosti, klasifikacija nezaposlenosti, provjera okolnosti):

Instituto Regional de Emprego: Centro Regional de Emprego (Područni zavod za zapošljavanje: Područni centar za zapošljavanje), Funchal

(b)

priznavanje i isplata davanja u slučaju nezaposlenosti (npr. provjera uvjeta za pravo na davanja, utvrđivanje iznosa i trajanja davanja, kontrolni pregledi kao preduvjet zadržavanja prava, obustava isplate ili ukidanje davanja):

Centro de Segurança Social da Madeira (Centar za socijalnu sigurnost Madeira), Funchal”;

viii.

točka II.5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

Davanja iz nedoprinosnog sustava socijalne sigurnosti:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centar za socijalnu sigurnost Madeira), Funchal”;

ix.

točka III.1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Davanja za slučaj bolesti, majčinstva i obiteljska davanja (za davanja u naravi u slučaju bolesti i majčinstva vidjeti također Prilog 10.):

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Zavod za upravljanje sustavima socijalne sigurnosti: Centar za novčana davanja) u mjestu u kojem dotična osoba boravi ili privremeno boravi”;

x.

točka III.2. mijenja si glasi:

„2. (a)

Invalidnost, starost i smrt:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Zavod za upravljanje sustavima socijalne sigurnosti: Centar za odgođena davanja) Angra do Heroísmo

(b)

Invalidnost, starost i smrt prema posebnom sustavu socijalne sigurnosti za zaposlene u poljoprivredi:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Zavod za upravljanje sustavima socijalne sigurnosti: Centar za odgođena davanja) Angra do Heroísmo”;

xi.

točka III.4. zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

primitak zahtjeva i provjera statusa zaposlenosti (npr. potvrda o razdobljima zaposlenosti, klasifikacija nezaposlenosti, provjera okolnosti):

Agência para a Qualificação e Emprego (Agencija za kvalifikacije i zapošljavanje) u mjestu u kojem dotična osoba boravi

(b)

priznavanje i isplata davanja u slučaju nezaposlenosti (npr. provjera uvjeta za pravo na davanja, utvrđivanje iznosa i trajanja davanja, kontrolni pregledi kao preduvjet zadržavanja prava, obustava isplate ili ukidanje davanja):

Centro de Prestações Pecuniárias (Centar za novčana davanja) u mjestu u kojem dotična osoba boravi”;

xii.

točka III.5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

Davanja iz nedoprinosnog sustava socijalne sigurnosti:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Zavod za upravljanje sustavima socijalne sigurnosti: Centar za novčana davanja) u mjestu u kojem dotična osoba boravi”.

4.

Prilog 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „J. NIZOZEMSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 1.a zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

davanja u naravi:

College voor zorgverzekeringen (Odbor skrbničkog osiguranja), Amstelveen”;

(b)

Odjeljak „K. AUSTRIJA” mijenja se kako slijedi:

Točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

obiteljska davanja osim Karenzgelda (doplatka za roditeljski dopust):

Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen (Savezni ministar socijalne sigurnosti i generacija), Beč

(b)

Karenzgeld (doplatak za roditeljski dopust):

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Savezni ministar gospodarstva i rada), Beč”.

5.

Prilog 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

Rubrika „28. NJEMAČKA – ŠPANJOLSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„Ne primjenjuje se”;

(b)

pod rubrikom „32. NJEMAČKA – ITALIJA” dodaje se sljedeća točka (d):

„(d)

Ugovor od 3. travnja 2000. o naplati i povratu doprinosa za socijalnu sigurnost”;

(c)

Rubrika „35. NJEMAČKA – AUSTRIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Odjeljak II., Broj 1. i Odjeljak III. Ugovora od 2. kolovoza 1979. o provođenju Konvencije o osiguranju u slučaju nezaposlenosti od 19. srpnja 1978.

(b)

Ugovor od 21. travnja 1999. o povratu troškova na području socijalne sigurnosti”;

(d)

Rubrika „36. NJEMAČKA – PORTUGAL” zamjenjuje se sljedećim:

„Konvencija od 10. veljače 1998. o povratu troškova davanja u naravi u slučaju bolesti”;

(e)

Rubrika „71. IRSKA – AUSTRIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„Ugovor od 25. travnja 2000. o povratu troškova na području socijalne sigurnosti”;

(f)

Rubrika 74. „IRSKA – ŠVEDSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„Ugovor od 8. studenoga 2000. o odricanju prava na nadoknade troškova za davanja u naravi u slučaju bolesti, majčinstva, nesreća na poslu i profesionalnih bolesti te troškova administrativnih provjera i liječničkih pregleda”;

(g)

Rubrika „92. NIZOZEMSKA – ŠVEDSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„Ugovor od 28. lipnja 2000. o nadoknadi troškova za davanja u naravi u skladu s glavom III., poglavljem 1. Uredbe.”;

(h)

Rubrika „94. AUSTRIJA – PORTUGAL” zamjenjuje se sljedećim:

„Ugovor od 16. prosinca 1998. o povratu troškova za davanja u naravi”.

6.

Prilog 6. mijenja se kako slijedi:

Odjeljak „C. NJEMAČKA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 4.(a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

odnosi s Grčkom, Italijom, Nizozemskom i Portugalom: plaćanje putem tijela za vezu nadležne države i države u kojoj dotična osoba boravi (zajednička primjena članaka 53. do 58. provedbene Uredbe i odredbi donesenih u Prilogu 5.)”;

ii.

točka 4.(b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

odnosi s Belgijom, Španjolskom, Francuskom i Austrijom: plaćanje putem tijela za vezu nadležne države”.

7.

Prilog 9. mijenja se kako slijedi:

Odjeljak „K. AUSTRIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„Prosječni godišnji trošak davanja u naravi određuje se uzimanjem u obzir:

1.

davanja koja pružaju Gebietskrankenkassen (Područni fondovi za osiguranje u slučaju bolesti);

2.

davanja koja pružaju bolnice za koje je odgovoran Landesfonds (područni fond);

3.

davanja koja pružaju ostale bolnice obuhvaćene Ugovorom između Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Središnje udruge austrijskih zavoda za socijalno osiguranje) i Wirtschaftskammer Österreich (Gospodarske komore Austrije) koji se primjenjuje od 31. prosinca 2000.; i

4.

davanja koja pruža Fonds zur Mitfinanzierung der In-vitro-Fertilisation (Fond za sufinanciranje oplodnje in vitro), Beč”.

8.

Prilog 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „J. NIZOZEMSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 4.(a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

povrat koji propisuju članci 36. i 63. Uredbe:

College voor zorgverzekeringen (Odbor skrbničkog osiguranja), Amstelveen”

(b)

Odjeljak „K. AUSTRIJA” mijenja se kako slijedi:

Točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

U svrhu primjene članka 14. stavka 1. točke (b), članka 14.a stavka 1. točke (b) i članka 17. Uredbe:

Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen (Savezni ministar socijalne sigurnosti i generacija), Beč, u dogovoru s odgovarajućom javnom upravom u pogledu posebnih sustava za državne službenike”;

(c)

Odjeljak „L. PORTUGAL” mijenja se kako slijedi:

Rubrika „A. OPĆENITO” mijenja se kako slijedi:

i.

točka I.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

U svrhu primjene članka 11. stavka 1. i članka 11.a provedbene Uredbe:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Zavod za solidarnost i socijalnu sigurnost: Okružni centar za solidarnost i socijalnu sigurnost) u kojem je dotični upućeni radnik prijavljen”;

ii.

točka I.3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

U svrhu primjene članka 12.a provedbene Uredbe:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Zavod za solidarnost i socijalnu sigurnost: Okružni centar za solidarnost i socijalnu sigurnost) u mjestu u kojem radnik boravi ili je prijavljen, ovisno o slučaju”;

iii.

točka I.6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

U svrhu primjene članka 14. stavka 3. provedbene Uredbe:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Zavod za solidarnost i socijalnu sigurnost: Okružni centar za solidarnost i socijalnu sigurnost), Lisabon”;

iv.

točka I.7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.

U svrhu primjene članka 28. stavka 1., članka 29. stavaka 2. i 5., članka 30. stavaka 1. i 3. i članka 31. stavka 1. (druga rečenica) provedbene Uredbe (glede izdavanja potvrda):

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Zavod za solidarnost i socijalnu sigurnost: Okružni centar za solidarnost i socijalnu sigurnost) u mjestu u kojem dotična osoba boravi”;

v.

točka I.10. zamjenjuje se sljedećim:

„10.

U svrhu primjene članka 80. stavka 2., članka 81. i članka 85. stavka 2. provedbene Uredbe:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Zavod za solidarnost i socijalnu sigurnost: Okružni centar za solidarnost i socijalnu sigurnost) u kojem je dotična osoba zadnje prijavljena”;

vi.

točka II.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

U svrhu primjene članka 11. stavka 1. i članka 11.a provedbene Uredbe:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centar za socijalnu sigurnost Madeira), Funchal”;

vii.

točka II.3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

U svrhu primjene članka 12.a provedbene Uredbe:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centar za socijalnu sigurnost Madeira), Funchal”;

viii.

točka II.6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

U svrhu primjene članka 14. stavka 3. provedbene Uredbe:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centar za socijalnu sigurnost Madeira), Funchal”;

ix.

točka II.7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.

U svrhu primjene članka 28. stavka 1., članka 29. stavaka 2. i 5., članka 30. stavaka 1. i 3. i članka 31. stavka 1. (druga rečenica) provedbene Uredbe (glede izdavanja potvrda):

Centro de Segurança Social da Madeira (Centar za socijalnu sigurnost Madeira), Funchal”;

x.

točka II.9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.

U svrhu primjene članka 17. stavaka 6. i 7., članka 18. stavaka 3., 4. i 6., članka 20., članka 21. stavka 1., članka 22., članka 31. stavka 1. (prva rečenica) i članka 34. stavaka 1. i 2. (prvi podstavak) provedbene Uredbe (u vezi s ustanovom u u kojem dotična osoba boravi ili privremeno boravi, ovisno o tome što se primjenjuje):

Centro Regional de Saúde (Područni dom zdravlja), Funchal”;

xi.

točka II.10. zamjenjuje se sljedećim:

„10.

U svrhu primjene članka 80. stavka 2., članka 81. i članka 85. stavka 2. provedbene Uredbe:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centar za socijalnu sigurnost Madeira), Funchal”;

xii.

točka III.1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

U svrhu primjene članka 17. Uredbe:

Direcção Regional de Solidariedade e da Segurança Social (Područna uprava za solidarnost i socijalnu sigurnost), Angra do Heroísmo”;

xiii.

točka III.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

U svrhu primjene članka 11. stavka 1. i članka 11.a provedbene Uredbe:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Zavod za upravljanje sustavima socijalne sigurnosti: Centar za novčana davanja) u kojem je dotični upućeni radnik prijavljen”;

xiv.

točka III.3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

U svrhu primjene članka 12.a provedbene Uredbe:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Zavod za upravljanje sustavima socijalne sigurnosti: Centar za novčana davanja) u mjestu u kojem dotični radnik boravi ili privremeno boravi, ovisno o slučaju”;

xv.

točka III.6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

U svrhu primjene članka 14. stavka 3. provedbene Uredbe:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Zavod za upravljanje sustavima socijalne sigurnosti: Centar za novčana davanja) Angra do Heroísmo”;

xvi.

točka III.7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.

U smislu primjene članka 28. stavka 1., članka 29. stavaka 2. i 5., članka 30. stavaka 1. i 3. i članka 31. stavka 1. (druga rečenica) provedbene Uredbe (glede izdavanja potvrda):

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Zavod za upravljanje sustavima socijalne sigurnosti: Centar za novčana davanja) u mjestu u kojem dotična osoba boravi”;

xvii.

točka III.9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.

U svrhu primjene članka 17. stavaka 6. i 7., članka 18. stavaka 3., 4. i 6., članka 20., članka 21. stavka 1., članka 22., članka 31. stavka 1. (prva rečenica) i članka 34. stavaka 1. i 2. (prvi podstavak) provedbene Uredbe (u vezi s ustanovom u mjestu u kojem dotična osoba boravi ili privremeno boravi, ovisno o tome što se primjenjuje):

Centro de Saúde (Dom zdravlja) u mjestu u kojem dotična osoba boravi ili privremeno boravi”;

xviii.

točka III.10. zamjenjuje se sljedećim:

„10.

U svrhu primjene članka 80. stavka 2., članka 81. i članka 85. stavka 2. provedbene Uredbe:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Zavod za upravljanje sustavima socijalne sigurnosti: Centar za novčana davanja) u kojem je dotična osoba zadnje prijavljena”.


05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

86


32003R1851


L 271/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.10.2003.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1851/2003

od 17. listopada 2003.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EE) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća br. 410/2002 (2), a posebno njezin članak 122.,

budući da:

(1)

Određene države članice ili njihova nadležna tijela zatražili su izmjenu Priloga Uredbi (EEZ) br. 574/72 u odnosu na njome utvrđen postupak.

(2)

Ta predložena izmjena proizlazi iz odluka koje su donijele dotične države članice ili njihova nadležna tijela koja imenuju tijela odgovorna za provedbu zakonodavstva na području socijalne sigurnosti u skladu s pravom Zajednice.

(3)

Doneseno je jednoglasno mišljenje Administrativne komisije za socijalnu sigurnost radnika migranata,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1

Prilozi od 1. do 4. i prilozi 6., 9. i 10. Uredbe (EEZ) br. 574/72 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. listopada 2003.

Za Komisiju

Anna DIAMANTOPOULOU

Članica Komisije


(1)  SL L 74, 27.3.1972., str. 1.

(2)  SL L 62, 5.3.2002., str. 17.


PRILOG

1.

Prilog 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „B. DANSKA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Beskæftigelsesministeriet (Ministarstvo zapošljavanja), Kopenhagen.”;

ii.

točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Ministarstvo unutarnjih poslova i zdravstva), Køpenhagen.”;

(b)

Odjeljak „C. NJEMAČKA” zamjenjuje se sljedećim:

„Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (Savezno ministarstvo zdravstva i socijalne sigurnosti), Bonn.”;

(c)

Odjeljak „G. IRSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„G.   IRSKA

1.

Minister for Social and Family Affairs (Ministar socijalne sigurnosti i obitelji), Dublin.

2.

Minister for Health and Children (Ministar zdravstva i djece), Dublin.”;

(d)

Odjeljak „H. ITALIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma (Ministarstvo rada i socijalne politike, Rim).

2.

Ministero della Salute, Roma (Ministarstvo zdravstva, Rim).

3.

Ministero della Giustizia, Roma (Ministarstvo pravde, Rim).

4.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Roma (Ministarstvo gospodarstva i financija, Rim).”;

(e)

Odjeljak „O. UJEDINJENA KRALJEVINA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Secretary of State for Work and Pensions (Ministar rada i mirovina), London.”;

ii.

točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.   Department for Social Development (Ministarstvo za socijalni razvoj), Belfast;

Department of Health, Social Services and Public Safety (Ministarstvo zdravstva, socijalnih službi i javne sigurnosti), Belfast.”;

2.

Prilog 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „B. DANSKA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Bolest i majčinstvo:

i.

Davanja u naravi

1.

Općenito:

 

Nadležna ‚amtskommune’ (okružna uprava). U Kopenhagenu: Borgerrepræsentationen (gradska uprava). U Frederiksbergu: Kommunalbestyrelsen (lokalna uprava). Za bolničko liječenje u Kopenhagenu ili Frederiksbergu: Hovedstadens Sygehusfællesskab (Udruženje bolnica).

2.

Za podnositelje zahtjeva za mirovinu, umirovljenike i članove njihovih obitelji koji borave u drugoj državi članici, vidjeti odredbe glave III. poglavlja 1. odjeljaka 4. i 5. Uredbe te članke 28. do 30. provedbene Uredbe:

 

Den Sociale Sikringsstyrelse (Uprava za socijalnu sigurnost), Kopenhagen.

ii.

Novčana davanja:

 

Lokalna uprava općine u kojoj korisnik boravi.”;

ii.

u točki (b) tekst pod ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

Davanja za slučaj rehabilitacije:

 

Lokalna uprava općine u kojoj korisnik boravi.”;

iii.

u točki (d) tekst pod ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

Dnevni doplaci:

 

Lokalna uprava općine u kojoj korisnik boravi.”;

iv.

točke (e), (f) i (g) zamjenjuju se sljedećim:

„(e)

Posmrtne pripomoći:

i.

Osigurane osobe koje borave u Danskoj:

 

Lokalna uprava općine u kojoj korisnik boravi. U Kopenhagenu: Borgerrepræsentationen (gradska uprava).

ii.

Korisnici koji borave u drugoj državi članici (vidjeti glavu III. poglavlje 5. Uredbe i članke 78. i 79. provedbene Uredbe):

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Ministarstvo unutarnjih poslova i zdravstva), Kopenhagen.

(f)

Nezaposlenost:

 

Arbejdsdirektoratet (Uprava za rad) Kopenhagen.

(g)

Obiteljska davanja (obiteljski doplaci):

 

Lokalna uprava općine u kojoj korisnik boravi.”;

(b)

Odjeljak „C. NJEMAČKA” mijenja se kako slijedi:

i.

u točki 2.(a) u tekstu pod i., sedmi redak zamjenjuje se sljedećim:

„—

ako dotična osoba boravi u Grčkoj ili je grčki državljanin koji boravi na području države nečlanice:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Područni ured za osiguranje Baden – Würtemberg), Karlsruhe.”;

ii.

u točki 2.(a) tekst pod iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.

u slučaju kad je doprinos bio uplaćen u sustav mirovinskog osiguranja za rudare:

 

Bundesknappschaft (Savezni mirovinski fond za rudare), Bochum.”;

iii.

u točki 2.(b) u tekstu pod i., sedmi redak zamjenjuje se sljedećim:

„—

ako je posljednji doprinos prema zakonodavstvu neke druge države članice uplaćen u neku grčku ustanovu mirovinskog osiguranja:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Područni ured za osiguranje Baden-Württemberg), Karlsruhe.”;

iv.

u točki 2.(b) tekst pod iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.

u slučaju kad je doprinos bio uplaćen u sustav mirovinskog osiguranja za rudare:

 

Bundesknappschaft (Savezni mirovinski fond za rudare), Bochum.”;

(c)

Odjeljak „G. IRSKA” mijenja se kako slijedi:

i.

u točki 1. riječi:

„Eastern Health Board (Istočni odbor za zdravstvo), Dublin 8” mijenjaju se i glase

„Eastern Regional Health Authority (Istočno područno zdravstveno tijelo), Dublin 20.”;

ii.

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Novčana davanja

(a)

Davanja za nezaposlene:

 

Department of Social and Family Affairs (Ministarstvo za socijalnu sigurnost i obitelj).

(b)

Starost i smrt (mirovine):

 

Department of Social and Family Affairs (Ministarstvo za socijalnu sigurnost i obitelj).

(c)

Obiteljska davanja:

 

Department of Social and Family Affairs (Ministarstvo za socijalnu sigurnost i obitelj).

(d)

Davanja za slučaj invalidnosti i davanja za slučaj majčinstva

 

Department of Social and Family Affairs (Ministarstvo za socijalnu sigurnost i obitelj).

(e)

Ostala novčana davanja:

 

Department of Social and Family Affairs (Ministarstvo za socijalnu sigurnost i obitelj).”;

(d)

Odjeljak „H. ITALIJA” mijenja se kako slijedi:

i.

umeće se sljedeća točka 3.B(d):

„(d)

za bolničare, pomoćno medicinsko osoblje, bolničare za djecu:

 

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (IPASVI);”;

ii.

točke od 3.B(e) do (g) mijenjaju se i glase:

„(e)

za inženjere i arhitekte:

 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

(f)

za mjernike:

 

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti;

(g)

za odvjetnike:

 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;”;

iii.

točka 3.B(l) zamjenjuje se sljedećim:

„(l)

za carinske službenike:

 

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC);”;

iv.

dodaju se sljedeće točke 3.B(m) do (q):

„(m)

za biologe:

 

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

(n)

za poljoprivredne tehničare i znanstvenike;

 

Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

(o)

za trgovačke predstavnike:

 

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

(p)

za industrijske tehničare:

 

Ente Nazionale di previdenza dei periti industriali;

(q)

za aktuare, kemičare, agronome, šumare, geologe:

 

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi.”;

(e)

Odjeljak „J. NIZOZEMSKA” mijenja se kako slijedi:

i.

u točki 1.(b) tekst se zamjenjuje sljedećim:

„(b)

novčana davanja:

 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Zavod za osiguranje zaposlenika, Amsterdam).”;

ii.

u točki 2.(a) tekst pod i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

za zaposlene osobe:

 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Zavod za osiguranje zaposlenika, Amsterdam).”;

iii.

u točki 2. (a) tekst pod ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

za samozaposlene osobe:

 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Zavod za osiguranje zaposlenika, Amsterdam).”;

iv.

u točki 2.(b) tekst se zamjenjuje sljedećim:

„(b)

ostali slučajevi:

 

za zaposlene i samozaposlene osobe:

 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Zavod za osiguranje zaposlenika, Amsterdam).”;

v.

točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Nezaposlenost:

 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Zavod za osiguranje zaposlenika, Amsterdam).”;

vi.

u točki 6.(b) tekst se zamjenjuje sljedećim:

„(b)

u slučaju kad stjecanje davanja počinje od dana nakon 30. lipnja 1967.:

 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Zavod za osiguranje zaposlenika, Amsterdam).”;

(f)

Odjeljak „O. UJEDINJENA KRALJEVINA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Novčana davanja (osim obiteljskih davanja):