02014D0119 — HR — 04.03.2022 — 011.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA VIJEĆA 2014/119/ZVSP

od 5. ožujka 2014.

o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini

( L 066 6.3.2014, 26)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA 2014/216/ZVSP od 14. travnja 2014.

  L 111

91

15.4.2014

►M2

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/143 od 29. siječnja 2015.

  L 24

16

30.1.2015

►M3

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/364 od 5. ožujka 2015.

  L 62

25

6.3.2015

►M4

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/876 od 5. lipnja 2015.

  L 142

30

6.6.2015

►M5

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/1781 od 5. listopada 2015.

  L 259

23

6.10.2015

►M6

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/318 od 4. ožujka 2016.

  L 60

76

5.3.2016

►M7

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/381 od 3. ožujka 2017.

  L 58

34

4.3.2017

►M8

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/333 od 5. ožujka 2018.

  L 63

48

6.3.2018

►M9

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/354 od 4. ožujka 2019.

  L 64

7

5.3.2019

►M10

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2020/373 od 5. ožujka 2020.

  L 71

10

6.3.2020

►M11

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/394 od 4. ožujka 2021.

  L 77

29

5.3.2021

►M12

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/376 od 3. ožujka 2022.

  L 70

7

4.3.2022


Koju je ispravio:

 C1

Ispravak,  L 070, 11.3.2014,  35 (2014/119/ZVSP)

 C2

Ispravak,  L 350, 6.12.2014,  15 (2014/216/ZVSP)

 C3

Ispravak,  L 086, 28.3.2019,  118 (2019/354)
▼B

ODLUKA VIJEĆA 2014/119/ZVSP

od 5. ožujka 2014.

o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u UkrajiniČlanak 1.

▼M2

1.  
Sva sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju ili su u vlasništvu, u posjedu ili pod kontrolom osoba za koje je utvrđeno da su odgovorne za zloupotrebu ukrajinskih državnih sredstava i osoba odgovornih za kršenja ljudskih prava u Ukrajini te fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela povezanih s njima, kako je navedeno u Prilogu, zamrzavaju se.

Za potrebe ove Odluke, osobe za koje je utvrđeno da su odgovorne za zloupotrebu ukrajinskih državnih sredstava uključuju i osobe koje su predmetom istrage ukrajinskih vlasti:

(a) 

zbog zloupotrebe ukrajinskih javnih sredstava ili imovine ili zbog sudioništva u tome; ili

(b) 

zbog toga što su kao nositelji javnih dužnosti zloupotrijebili službeni položaj radi pribavljanja nepripadajuće koristi sebi ili trećoj osobi te time nanijeli štetu ukrajinskim javnim sredstvima ili imovini, ili zbog sudioništva u tome.

▼B

2.  
Fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu ne daju se na raspolaganje niti u njihovu korist, izravno ili neizravno, nikakva sredstva ni gospodarski izvori.
3.  

Nadležno tijelo države članice može odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora ili raspolaganje određenim sredstvima ili gospodarskim izvorima, pod uvjetima koje smatra primjerenima, nakon što utvrdi da su dotična sredstva ili gospodarski izvori:

(a) 

nužni za zadovoljenje osnovnih potreba fizičkih osoba navedenih u Prilogu i njihovih uzdržavanih članova obitelji, uključujući plaćanja za hranu, najamninu ili hipoteku, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknada za javne komunalne usluge;

(b) 

namijenjeni isključivo plaćanju opravdanih honorara i povrata za nastale izdatke povezane s pružanjem pravnih usluga;

(c) 

namijenjeni isključivo plaćanju pristojbi ili naknada za usluge za redovito čuvanje ili upravljanje zamrznutim sredstvima ili gospodarskim izvorima; ili

(d) 

potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je nadležno tijelo priopćilo nadležnim tijelima drugih država članica i Komisiji razloge na temelju kojih smatra da bi trebalo izdati posebno odobrenje, najmanje dva tjedna prije odobrenja;

Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanim na temelju ovog stavka.

4.  

Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) 

sredstva ili gospodarski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz stavka 1. uvrštena na popis u Prilogu ili sudske ili upravne odluke donesene u Uniji ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili nakon tog datuma;

(b) 

sredstva ili gospodarski izvori koristit će se isključivo za podmirenje potraživanja osiguranog takvom odlukom ili koje je priznato kao valjano takvom odlukom, u okviru ograničenja određenih primjenjivim pravom i propisima kojima se uređuju prava osoba s takvim potraživanjima;

(c) 

odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenih na popis u Prilogu; i

(d) 

priznanje odluke nije u suprotnosti s javnim poretkom dotične države članice.

Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanim na temelju ovog stavka.

5.  
Stavak 1. ne sprečava fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo uvrštene na popis da izvrše dospjela plaćanja prema ugovoru sklopljenom prije datuma na koji su takva osoba, subjekta ili tijelo uvršteni na popis u Prilogu, pod uvjetom da je dotična država članica utvrdila da plaćanje, ne primaju izravno ni neizravno osoba, subjekt ili tijelo iz stavka 1.
6.  

Stavak 2. ne primjenjuje se na priljeve na zamrznute račune:

(a) 

kamata ili drugih prihoda na tim računima;

(b) 

plaćanja dospjelih na temelju ugovora, sporazuma ili obveza koji su zaključeni ili su nastupili prije datuma na koji su ti računi postali podložni mjerama predviđenima u stavcima 1. i 2., ili

(c) 

plaćanja dospjelih na temelju sudskih, upravnih ili arbitražnih odluka donesenih u Uniji ili izvršivih u dotičnoj državi članici,

pod uvjetom da sve takve kamate, druge vrste prihoda i plaćanja ostaju podložne mjerama predviđenima u stavku 1.

Članak 2.

1.  
Vijeće, na prijedlog države članice ili visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, odlučuje o uspostavljanju i izmjeni popisa iz Priloga.
2.  
Vijeće svoju odluku iz stavka 1., uključujući razloge za uvrštavanje na popis, priopćuje dotičnoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu izravno, ako je adresa poznata, ili objavom obavijesti te na taj način daje takvoj osobi, subjektu ili tijelu mogućnost očitovanja.
3.  
Ako se očitovanja podnesu ili su predočeni novi važni dokazi, Vijeće preispituje odluku iz stavka 1. i o tome obavješćuje dotičnu osobu, subjekt ili tijelo.

Članak 3.

1.  
U Prilogu su navedeni razlozi za uvrštavanje na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 1. stavka 1.
2.  
Prilog uključuje i informacije, ako su dostupne, potrebne za identifikaciju dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela. Kad je riječ o fizičkim osobama, ti podaci mogu uključivati imena, uključujući i nadimke, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putovnice i broj osobne iskaznice, spol, adresu, ako je poznata, te funkciju ili zanimanje. Kad je riječ o pravnim osobama, subjektima i tijelima, ti podaci mogu uključivati imena, mjesto i datum registracije, broj registracije i sjedište poslovanja.

Članak 4.

Kako bi utjecaj mjera iz članka 1. stavaka 1. i 2. bio što učinkovitiji, Unija potiče treće države da donesu mjere ograničavanja slične onima predviđenima u ovoj Odluci.

▼M5

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

▼M12

Ova Odluka primjenjuje se do 6. ožujka 2023. U pogledu unosa 1., 3., 7. i 9. iz Priloga, mjere iz članka 1. primjenjuju se do 6. rujna 2022.

▼M5

Ovu se Odluku redovito preispituje. Nju se produljuje ili prema potrebi mijenja, ako Vijeće procijeni da njezini ciljevi nisu ispunjeni.

▼M3
PRILOG

▼M9

A.    Popis osoba, subjekata i tijela iz članka 1

▼M3 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja na popis

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Вiктор Федорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Фёдорович Янукович)

rođen 9. srpnja 1950. u Yenakiievu (Donetsk oblast), bivši predsjednik Ukrajine

Osoba koja podliježe kaznenom postupku koji provode ukrajinske vlasti zbog zloupotrebe javnih sredstava ili imovine.

6.3.2014.

▼M6

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Rođen 20. siječnja 1963. u Kostiantynivki (Donetsk oblast), bivši ministar unutarnjih poslova.

Osoba koja podliježe kaznenom postupku koji provode ukrajinske vlasti zbog zloupotrebe javnih sredstava ili imovine i u vezi s time što je kao nositelj javne dužnosti zloupotrijebila svoj položaj radi pribavljanja nepripadajuće koristi za sebe ili treću osobu te je time nanijela štetu ukrajinskom javnom proračunu ili imovini.

6.3.2014.

▼M3

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Вiктор Павлович Пшонка)

rođen 6. veljače 1954. u Serhiyivki (Donetsk oblast), bivši glavni tužitelj Ukrajine

Osoba koja podliježe kaznenom postupku koji provode ukrajinske vlasti zbog zloupotrebe javnih sredstava ili imovine.

6.3.2014.

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M3

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Вiктор Iванович Ратушняк)

rođen 16. listopada 1959., bivši zamjenik ministra unutarnjih poslova

Osoba koja podliježe kaznenom postupku koji provode ukrajinske vlasti zbog zloupotrebe javnih sredstava ili imovine i zbog toga što je sudjelovao u tom činu.

6.3.2014.

▼M8

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

rođen 10. srpnja 1973., u Yenakiievu (Donetsk oblast), sin bivšeg predsjednika, poduzetnik

Osoba koja podliježe kaznenom postupku koji provode ukrajinske vlasti zbog zloupotrebe javnih sredstava ili imovine i zbog toga što je sudjelovao u tom činu.

6.3.2014.

▼M4 —————

▼M3

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вiкторович Пшонка)

rođen 19. ožujka 1976. u Kramatorsku (Donetsk oblast), sin bivšeg glavnog tužitelja, zamjenik voditelja frakcije Stranke regija u ukrajinskom parlamentu

Osoba koja podliježe kaznenom postupku koji provode ukrajinske vlasti zbog zloupotrebe javnih sredstava ili imovine i zbog toga što je sudjelovao u tom činu.

6.3.2014.

▼M8 —————

▼M10 —————

▼M8

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

rođen 21. rujna 1985. u Harkivu, poduzetnik

Osoba koja podliježe kaznenom postupku koji provode ukrajinske vlasti zbog zloupotrebe javnih sredstava ili imovine i zbog toga što je zloupotrijebio službeni položaj radi pribavljanja nepripadajuće koristi za sebe ili treću osobu i time nanio štetu ukrajinskim javnim sredstvima ili imovini.

6.3.2014.

▼M11 —————

▼M6 —————

▼M11 —————

▼M7 —————

▼M12 —————

▼M10 —————

▼M12

B.   Pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu

Pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu na temelju Zakonika o kaznenom postupku Ukrajine

Člankom 42. Zakonika o kaznenom postupku Ukrajine („Zakonik o kaznenom postupku”) predviđa se da svaka osoba koja je osumnjičena ili optužena u kaznenom postupku uživa pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu. To uključuje: pravo da bude obaviještena o tome za koje je kazneno djelo osumnjičena ili optužena; pravo da bude precizno i brzo obaviještena o svojim pravima na temelju Zakonika o kaznenom postupku; pravo na branitelja nakon što ga prvi put zatraži; pravo da podnese prijedloge za postupovne radnje; i pravo da ospori odluke, radnje i propuste istražitelja, javnog tužitelja i suca istrage.

Člankom 303. Zakonika o kaznenom postupku razlikuju se odluke i propusti koji se mogu pobijati tijekom postupka prije suđenja (prvi stavak) te odluke, radnje i propusti koji se mogu razmatrati na sudu tijekom pripremnog postupka (drugi stavak). Člankom 306. Zakonika o kaznenom postupku predviđa se da pritužbe na odluke, radnje ili propuste istražitelja ili javnog tužitelja mora razmotriti sudac istrage lokalnog suda u prisutnosti podnositelja pritužbe ili njegova branitelja ili pravnog zastupnika. Člankom 308. Zakonika o kaznenom postupku predviđa se da se pritužbe u pogledu propusta istražitelja ili javnog tužitelja da poštuju razuman rok tijekom istrage prije suđenja mogu podnijeti višem javnom tužitelju i da se moraju razmotriti u roku od tri dana od njihova podnošenja. Osim toga, u članku 309. Zakonika o kaznenom postupku navode se odluke sudaca istrage protiv kojih je moguće podnijeti žalbu te se navodi da druge odluke mogu biti predmetom sudskog preispitivanja tijekom pripremnog postupka pred sudom. Štoviše, određene postupovne istražne mjere moguće su samo podložno odluci suca istrage ili suda (npr. zapljena imovine na temelju članaka od 167. do 175. i mjere pritvaranja na temelju članaka od 176. do 178. Zakonika o kaznenom postupku).

Primjena prava na obranu i prava na djelotvornu sudsku zaštitu svake osobe uvrštene na popis

1.    Viktor Fedorovych Yanukovych

Kazneni postupak koji se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Yanukovycha, uključujući temeljno pravo da neovisan i nepristran sud u razumnom roku ispita njegov slučaj, poštovani tijekom kaznenog postupka na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano odlukom Vrhovnog antikorupcijskog suda Ukrajine od 10. kolovoza 2020. u kaznenom postupku br. 42016000000000785, u kojoj je Sud razmotrio prijedlog Nacionalnog antikorupcijskog ureda Ukrajine i izdao odobrenje za uhićenje g. Yanukovycha. U presudi suda, sudac istrage potvrdio je kako postoji osnovana sumnja da je g. Yanukovych sudjelovao u kaznenom djelu koje se odnosi na zloupotrebu te je potvrdio status g. Yanukovycha kao osumnjičenika u kaznenom postupku.

Vrhovni antikorupcijski sud je također utvrdio da g. Yanukovych boravi izvan Ukrajine od 2014. Sud je zaključio da ima dovoljno razloga vjerovati da se g. Yanukovych skrivao od tijela nadležnih za istragu prije suđenja.

Osim toga, 15. rujna 2021. Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine udovoljio je zahtjevu Nacionalnog antikorupcijskog ureda Ukrajine i izdao odobrenje za istražni zatvor za g. Yanukovycha. Tom je odlukom sudac istrage potvrdio zaključke Vrhovnog antikorupcijskog suda Ukrajine od 10. kolovoza 2020.

U kaznenom postupku br. 42015000000002833 Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odobrio je u presudi od 25. kolovoza 2021. provedbu posebne istrage prije suđenja u vezi s g. Yanukovychem. U toj presudi sudac istrage potvrdio je status g. Yanukovycha kao osumnjičenika i zaključio da na temelju dokaza postoji osnovana sumnja da je g. Yanukovych počinio kaznena djela za koja je osumnjičen. Sudac je također zaključio da postoji osnovana sumnja da g. Yanukovych namjerno izbjegava istragu i sud kako bi izbjegao kaznenu odgovornost. Nadalje, Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine u svojoj je presudi od 7. listopada 2021. g. Yanukovychu odredio istražni zatvor. Sud je presudom potvrdio status g. Yanukovycha kao osumnjičenika, kao i osnovane razloge za sumnju da je g. Yanukovych počinio kaznena djela. Sudac je istaknuo i da postoji rizik od skrivanja g. Yanukovycha od istrage i suda kako bi se izbjegla kaznena odgovornost.

Vijeće raspolaže informacijama da je 29. prosinca 2021. javni tužitelj smatrao da su dokazi prikupljeni tijekom istrage prije suđenja bili dovoljni za sastavljanje optužnice te da su g. Yanukovych i njegovi odvjetnici bili obaviješteni o dovršetku istrage prije suđenja. Obrani je odobren pristup materijalima prikupljenima tijekom istrage prije suđenja radi upoznavanja s njima, u skladu s odredbama Zakonika o kaznenom postupku Ukrajine.

U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeće smatra da razdoblja tijekom kojih g. Yanukovych izbjegava istragu moraju biti isključena iz izračuna razdoblja relevantnog za procjenu poštovanja prava na suđenje u razumnom roku. Vijeće stoga smatra da su okolnosti opisane u odluci Vrhovnog antikorupcijskog suda koje se pripisuju g. Yanukovychu znatno doprinijele trajanju istrage.

2.    Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Kazneni postupak koji se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Zakharchenka, uključujući temeljno pravo da neovisan i nepristran sud u razumnom roku ispita njegov slučaj, poštovani tijekom kaznenog postupka na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano odlukama suca istrage od 19. travnja 2021. kojima se određuje istražni zatvor za g. Zakharchenka, kao i presudom Suda Pečerskog okruga u Kijevu od 10. kolovoza 2021. kojom je izdano odobrenje za provedbu posebne istrage prije suđenja u kaznenom postupku br. 42016000000002929. Te odluke sudaca istrage potvrđuju status g. Zakharchenka kao osumnjičenika i naglašavaju da se osumnjičenik skriva od istrage kako bi izbjegao kaznenu odgovornost.

Osim toga, Vijeće raspolaže informacijama da su ukrajinske vlasti poduzele mjere traganja za g. Zakharchenkom. Istražno tijelo 12. veljače 2020. odlučilo je uvrstiti g. Zakharchenka na međunarodni popis traženih osoba te je proslijedilo zahtjev Odjelu za međunarodnu policijsku suradnju ukrajinske nacionalne policije za unos u Interpolovu bazu podataka. Osim toga, Ukrajina je 11. svibnja 2021. Ruskoj Federaciji poslala zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć kako bi utvrdila gdje se nalazi g. Zakharchenko, koji je Rusija odbila 31. kolovoza 2021.

U okolnostima u kojima obrana ne ostvaruje prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu ne može se utvrditi povreda tih prava.

U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeće smatra da razdoblja tijekom kojih g. Zakharchenko izbjegava istragu moraju biti isključena iz izračuna razdoblja relevantnog za procjenu poštovanja prava na suđenje u razumnom roku. Vijeće stoga smatra da su opisane okolnosti koje se pripisuju g. Zakharchenku znatno doprinijele trajanju istrage.

3.    Viktor Pavlovych Pshonka

Kazneni postupak koji se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. V. Pshonke, uključujući temeljno pravo da neovisan i nepristran sud u razumnom roku ispita njegov slučaj, poštovani tijekom kaznenog postupka na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano odlukom Vrhovnog antikorupcijskog suda Ukrajine od 2. listopada 2020., kojom je odbijena žalba odvjetnikâ g. V. Pshonke u kojoj se traži poništenje obavijesti o postojanju sumnje od 22. prosinca 2014. Sud je zaključio da je obavijest o postojanju sumnje dostavljena u skladu sa Zakonikom o kaznenom postupku Ukrajine i potvrdio status g. V. Pshonke kao osumnjičenika u kaznenom postupku. Osim toga, Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine 7. svibnja 2020. i 9. studenoga 2020. odbio je zahtjev za pokretanje postupka koji je podnesen na temelju pritužbe odvjetnikâ u pogledu nedjelovanja Nacionalnog antikorupcijskog ureda Ukrajine u kaznenom postupku. Žalbeno vijeće Vrhovnog antikorupcijskog suda potvrdilo je te odluke 1. lipnja 2020. odnosno 26. studenoga 2020.

Nadalje, Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odbio je 16. veljače 2021. žalbu odvjetnikâ u kojoj se traži poništenje odluke Nacionalnog antikorupcijskog ureda Ukrajine o obustavi istrage prije suđenja od 14. siječnja 2021. U toj je odluci Sud potvrdio status g. V. Pshonke kao osumnjičenika. Osim toga, Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine 11. ožujka 2021. odbio je pritužbu odvjetnikâ g. V. Pshonke u pogledu nedjelovanja javnog tužitelja.

Vijeće raspolaže informacijama da su ukrajinske vlasti poduzele mjere traganja za g. V. Pshonkom. Zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć poslan je 24. srpnja 2020. nadležnim tijelima Ruske Federacije kako bi se utvrdilo gdje se g. Pshonka nalazi i kako bi ga se ispitalo. Rusija je odbila taj zahtjev. Prethodno su ruska nadležna tijela odbila zahtjeve za međunarodnu pravnu pomoć koji su im poslani 2016. i 2018.

U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeće smatra da razdoblja tijekom kojih g. V. Pshonka izbjegava istragu moraju biti isključena iz izračuna razdoblja relevantnog za procjenu poštovanja prava na suđenje u razumnom roku. Vijeće stoga smatra da su okolnosti opisane u odluci Vrhovnog antikorupcijskog suda koje se pripisuju g. V. Pshonki, kao i ranije neizvršenje zahtjevâ za međunarodnu pravnu pomoć znatno doprinijeli trajanju istrage.

6.    Viktor Ivanovych Ratushniak

Kazneni postupak koji se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Ratushniaka, uključujući temeljno pravo da neovisan i nepristran sud u razumnom roku ispita njegov slučaj, poštovani tijekom kaznenog postupka na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano odlukama suca istrage od 19. travnja 2021. o određivanju istražnog zatvora g. Ratushniaku odnosno presudom Suda Pečerskog okruga u Kijevu od 10. kolovoza 2021. kojom je izdano odobrenje za provođenje posebne istrage prije suđenja u kaznenom postupku br. 42016000000002929. Tim se odlukama sudaca istrage potvrđuje status g. Ratushniaka kao osumnjičenika i ističe da se osumnjičenik skriva od istrage kako bi izbjegao kaznenu odgovornost.

Vijeće raspolaže informacijama da su ukrajinske vlasti poduzele mjere traganja za g. Ratushniakom. Istražno tijelo 12. veljače 2020. odlučilo je uvrstiti g. Ratushniaka na međunarodni popis traženih osoba te je Odjelu za međunarodnu policijsku suradnju ukrajinske nacionalne policije proslijedilo zahtjev za unos u Interpolovu bazu podataka. Osim toga, Ukrajina je 11. svibnja 2021. Ruskoj Federaciji poslala zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć kako bi utvrdila gdje se nalazi g. Ratushniak, a koji je Rusija odbila 31. kolovoza 2021.

U okolnostima u kojima obrana ne ostvaruje prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu ne može se utvrditi povreda tih prava.

U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeće smatra da razdoblja tijekom kojih g. Ratushniak izbjegava istragu moraju biti isključena iz izračuna razdoblja relevantnog za procjenu poštovanja prava na suđenje u razumnom roku. Vijeće stoga smatra da su opisane okolnosti koje se pripisuju g. Ratushniaku znatno doprinijele trajanju istrage.

7.    Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Kazneni postupak koji se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. O. Yanukovycha, uključujući temeljno pravo da neovisan i nepristran sud u razumnom roku ispita njegov slučaj, poštovani tijekom kaznenog postupka na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano odlukama Vrhovnog antikorupcijskog suda Ukrajine. U kaznenom postupku br. 42015000000002833 Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odobrio je u presudi od 25. kolovoza 2021. provedbu posebne istrage prije suđenja u vezi s g. O. Yanukovychem. U toj je presudi sudac istrage potvrdio status g. O. Yanukovycha kao osumnjičenika i zaključio da na temelju dokaza postoji osnovana sumnja da je g. O. Yanukovych počinio kaznena djela za koja je osumnjičen. Sudac je također zaključio da postoji osnovana sumnja da g. O. Yanukovych namjerno izbjegava istragu i sud kako bi izbjegao kaznenu odgovornost.

Nadalje, Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine u svojoj je presudi od 13. listopada 2021. g. O. Yanukovychu odredio istražni zatvor. Sud je presudom potvrdio status g. O. Yanukovycha kao osumnjičenika, kao i osnovane razloge za sumnju da je g. O. Yanukovych počinio kaznena djela. Sudac je istaknuo i da postoji rizik od skrivanja od istrage i suda kako bi se izbjegla kaznena odgovornost.

Vijeće raspolaže informacijama da je 29. prosinca 2021. javni tužitelj smatrao da su dokazi prikupljeni tijekom istrage prije suđenja bili dovoljni za sastavljanje optužnice te da su g. O. Yanukovych i njegovi odvjetnici bili obaviješteni o dovršetku istrage prije suđenja. Obrani je odobren pristup materijalima prikupljenima tijekom istrage prije suđenja u svrhu upoznavanja s njima, u skladu s odredbama Zakonika o kaznenom postupku Ukrajine.

Vijeće raspolaže informacijama da su ukrajinske vlasti poduzele mjere traganja za g. O. Yanukovychem, koji boravi u Ruskoj Federaciji i izbjegava istragu.

U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeće smatra da razdoblja tijekom kojih g. Yanukovych izbjegava istragu moraju biti isključena iz izračuna razdoblja relevantnog za procjenu poštovanja prava na suđenje u razumnom roku. Vijeće stoga smatra da su opisane okolnosti koje se pripisuju g. O. Yanukovychu znatno doprinijele trajanju istrage.

9.    Artem Viktorovych Pshonka

Kazneni postupak koji se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. A. Pshonke, uključujući temeljno pravo da neovisan i nepristran sud u razumnom roku ispita njegov slučaj, poštovani tijekom kaznenog postupka na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano odlukom Vrhovnog antikorupcijskog suda Ukrajine od 8. srpnja 2020., kojom je odbijena žalba odvjetnikâ g. A. Pshonke u kojoj se traži poništenje odluke javnog tužitelja od 30. travnja 2015. o obustavi istrage prije suđenja. Sud je također zaključio da je obavijest o postojanju sumnje dostavljena u skladu sa Zakonikom o kaznenom postupku Ukrajine i potvrdio status g. A. Pshonke kao osumnjičenika u kaznenom postupku.

Nadalje, Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odbio je 10. veljače 2021. žalbu odvjetnikâ u kojoj se traži poništenje odluke Nacionalnog antikorupcijskog ureda Ukrajine o obustavi istrage prije suđenja od 14. siječnja 2021. U toj je odluci Sud potvrdio status g. A. Pshonke kao osumnjičenika. Osim toga, Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine 11. ožujka 2021. odbio je pritužbu odvjetnikâ g. A. Pshonke u pogledu nedjelovanja javnog tužitelja.

Vijeće raspolaže informacijama da su ukrajinske vlasti poduzele mjere traganja za g. A. Pshonkom. Zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć poslan je 24. srpnja 2020. nadležnim tijelima Ruske Federacije kako bi se utvrdilo gdje se osumnjičenik nalazi i kako bi ga se ispitalo. Rusija je odbila taj zahtjev. Prethodno su ruska nadležna tijela odbila zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć koji im je poslan 2018.

U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeće smatra da razdoblja tijekom kojih g. A. Pshonka izbjegava istragu moraju biti isključena iz izračuna razdoblja relevantnog za procjenu poštovanja prava na suđenje u razumnom roku. Vijeće stoga smatra da su okolnosti opisane u odluci Vrhovnog antikorupcijskog suda koje se pripisuju g. A. Pshonki kao i ranije neizvršenje zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoć znatno doprinijeli trajanju istrage.

12.    Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Kazneni postupak koji se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Kurchenka, uključujući temeljno pravo da neovisan i nepristran sud u razumnom roku ispita njegov slučaj, poštovani tijekom kaznenog postupka na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je obrana obaviještena o dovršetku istrage prije suđenja u kaznenom postupku br. 42016000000003393 28. ožujka 2019. i da joj je osiguran pristup materijalima u svrhu upoznavanja s njima. Vijeće raspolaže informacijama da je u tijeku upoznavanje obrane s materijalima. Nacionalni antikorupcijski ured Ukrajine 11. listopada 2021. dodatno je obavijestio branitelje g. Kurchenka o dovršetku istrage prije suđenja i pružanju pristupa materijalima prikupljenima tijekom istrage prije suđenja u svrhu upoznavanja s njima. Vijeće je primilo informacije da je Nacionalni antikorupcijski ured Ukrajine podnio zahtjev za određivanje roka za pregled materijala od strane obrane kako bi se riješilo pitanje kašnjenja obrane u pregledu materijala prikupljenih tijekom istrage prije suđenja.

U vezi s kaznenim postupkom br. 12014160020000076 Žalbeni sud u Odesi u svojoj je odluci od 18. rujna 2020. prihvatio žalbu javnog tužitelja i g. Kurchenku odredio preventivnu mjeru istražnog zatvora. Sud je također naveo da je g. Kurchenko 2014. napustio Ukrajinu i da se njegova lokacija ne može utvrditi. Sud je zaključio da se g. Kurchenko skriva od tijela nadležnih za istragu prije suđenja kako bi izbjegao kaznenu odgovornost. Sud Kijevskog okruga u gradu Odesi 20. prosinca 2021. odobrio je provođenje posebne istrage prije suđenja u odsutnosti. Nadalje, Sud Kijevskog okruga u gradu Odesi 20. listopada 2021. odbio je žalbu odvjetnikâ u kojoj se traži poništenje odluke javnog tužitelja o obustavi istrage prije suđenja od 27. srpnja 2021.

Vijeće raspolaže informacijama da su ukrajinske vlasti poduzele mjere traganja za g. Kurchenkom. Glavni odjel nacionalne policije u oblasti Odese 13. svibnja 2021. proslijedio je zahtjev Ukrajinskom uredu Interpola i Europola za objavu crvene tjeralice o g. Kurchenku, koja se razmatra. Vijeće je obaviješteno o tome da su ukrajinske vlasti 29. travnja 2020. poslale zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć Ruskoj Federaciji, koji je 28. srpnja 2020. vraćen neizvršen.

U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeće smatra da razdoblja tijekom kojih g. Kurchenko izbjegava istragu moraju biti isključena iz izračuna razdoblja relevantnog za procjenu poštovanja prava na suđenje u razumnom roku. Vijeće stoga smatra da su okolnosti opisane u odluci Žalbenog suda u Odesi koje se pripisuju g. Kurchenku, kao i neizvršenje zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoć znatno doprinijeli trajanju istrage.