01996L0060 — HR — 01.03.2021 — 003.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DIREKTIVA KOMISIJE 96/60/EZ

od 19. rujna 1996.

o provedbi Direktive Vijeća 92/75/EEZ u vezi s energetskim označivanjem kombiniranih perilica-sušilica rublja

( L 266, 18.10.1996, p.1)

Koju je stavila izvan snage:

 

 

br.

stranica

datum

 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2014 оd 11. ožujka 2019.

L 315

29

5.12.2019

 
Zadnja konsolidirana verzija prije stavljanja izvan snage dostupna je na internetskoj stranici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:01996L0060-20070101