02019R2072 — HR — 16.08.2020 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072

оd 28. studenoga 2019.

o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 690/2008 i izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019

( L 319 10.12.2019, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1199 оd 13. kolovoza 2020.

  L 267

3

14.8.2020
▼B

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072

оd 28. studenoga 2019.

o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 690/2008 i izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom provodi Uredba (EU) 2016/2031 u pogledu izrade popisa karantenskih štetnih organizama Unije, karantenskih štetnih organizama zaštićenih područja i reguliranih nekarantenskih štetnih organizama Unije te mjera za bilje, biljne proizvode i druge predmete kako bi se rizici tih štetnih organizama smanjili na prihvatljivu razinu.

Članak 2.

Definicije

1.  Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz Priloga I.

2.  Osim toga, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) 

„praktički slobodno od štetnih organizama” znači da su štetni organizmi, osim karantenskih štetnih organizama Unije ili karantenskih štetnih organizama zaštićenih područja, prisutni na bilju za sadnju ili sadnicama u dovoljno maloj mjeri da se osigura prihvatljiva kvaliteta i korisnost tog bilja;

(b) 

„službena izjava” znači fitosanitarni certifikat iz članka 71. Uredbe (EU) 2016/2031, biljna putovnica iz članka 78. te uredbe, oznaka drvenog materijala za pakiranje, drva ili drugih predmeta iz članka 96. te uredbe ili službene potvrde iz članka 99. te uredbe;

(c) 

„sustavni pristup” znači integracija različitih mjera za upravljanje rizikom, od kojih se najmanje dvije samostalno primjenjuju i kojima se, kada se primjenjuju zajedno, postiže odgovarajuća razina zaštite od karantenskih štetnih organizama Unije, karantenskih štetnih organizama zaštićenih područja i štetnih organizama na koje se primjenjuju mjere donesene u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) 2016/2031.

Članak 3.

Popis karantenskih štetnih organizama Unije

Popis karantenskih štetnih organizama Unije iz članka 5. Uredbe (EU) 2016/2031 naveden je u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Popis karantenskih štetnih organizama Unije za koje nije poznato da se pojavljuju na području Unije naveden je u dijelu A Priloga II., a popis karantenskih štetnih organizama Unije za koje je poznato da se pojavljuju na području Unije naveden je u dijelu B Priloga II.

Članak 4.

Popis zaštićenih područja i odgovarajućih karantentskih štetnih organizama zaštićenih područja

Popis zaštićenih područja i odgovarajućih karantenskih štetnih organizama zaštićenih područja iz članka 32. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/2031 naveden je u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Popis reguliranih nekarantenskih štetnih organizama Unije i određenog bilja za sadnju s kategorijama i pragovima

Popis reguliranih nekarantenskih štetnih organizama Unije i određenog bilja za sadnju s kategorijama i pragovima iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/2031 naveden je u Prilogu IV. ovoj Uredbi. To bilje za sadnju ne smije se unositi u Uniju ni premještati unutar Unije ako je prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama ili simptoma uzrokovanih njima na tom bilju za sadnju iznad tih pragova.

Zabrana unosa i premještanja iz prvog stavka primjenjuje se samo na kategorije bilja za sadnju koje su predviđene u Prilogu IV.

Članak 6.

Mjere za sprečavanje prisutnosti reguliranih nekarantenskih štetnih organizama na određenom bilju za sadnju

1.  Mjere za sprečavanje prisutnosti reguliranih nekarantenskih štetnih organizama koje se odnose na premještanje unutar Unije i unos u Uniju određenog bilja za sadnju, kako je navedeno u članku 37. stavku 4. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđene su u Prilogu V. ovoj Uredbi.

2.  Popis utvrđen u Prilogu IV. ovoj Uredbi i njezin Prilog V. ne utječu na mjere donesene u skladu s direktivama 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 98/56/EZ, 1999/105/EZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ, 2002/57/EZ, 2008/72/EZ i 2008/90/EZ za:

(a) 

inspekcije, uzorkovanje i testiranje dotičnog bilja za sadnju ili bilja od kojeg potječe;

(b) 

podrijetlo dotičnog bilja za sadnju iz područja ili lokacija slobodnih od dotičnih reguliranih nekarantenskih štetnih organizama ili fizički zaštićenih od njih;

(c) 

postupke tretiranja dotičnog bilja za sadnju ili bilja od kojeg potječe;

(d) 

proizvodnju bilja za sadnju.

3.  Osim toga, popis utvrđen u Prilogu IV. ovoj Uredbi i njezin Prilog V. ne utječu na iznimke za bilje za sadnju, donesene u skladu s direktivama 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 98/56/EZ, 1999/105/EZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ, 2002/57/EZ, 2008/72/EZ i 2008/90/EZ, od zahtjeva za stavljanje na tržište utvrđenih u tim direktivama, uključujući:

(a) 

iznimke za dostavu bilja za sadnju tijelima za službeno testiranje i inspekciju;

(b) 

iznimke koje se odnose na dostavu bilja za sadnju uzgojenog za pružatelje usluga radi prerade ili pakiranja, pod uvjetom da pružatelj usluga ne stječe pravo vlasništva na tako isporučeno bilje i da se osigura identitet bilja;

(c) 

iznimke za dostavu bilja za sadnju pod određenim uvjetima pružateljima usluga radi proizvodnje određenih poljoprivrednih sirovina za industrijske svrhe ili umnažanje sjemena u tu svrhu;

(d) 

iznimke za bilje za sadnju namijenjeno za znanstvene svrhe, selektiranje, druga testiranja ili pokuse;

(e) 

iznimke od zahtjeva za stavljanje na tržište koji se odnose na bilje koje nije konačno certificirano;

(f) 

iznimke od zahtjeva za stavljanje na tržište utvrđenih u odredbama Provedbene odluke (EU) 2017/478;

(g) 

iznimke od zahtjeva za stavljanje na tržište za bilje za sadnju namijenjeno izvozu u treće zemlje.

Članak 7.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta čiji je unos u Uniju iz određenih trećih zemalja zabranjen

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta čiji je unos na područje Unije zabranjen, zajedno s trećim zemljama, skupinama trećih zemalja ili određenim područjima trećih zemalja na koje se zabrana primjenjuje, kako je navedeno u članku 40. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu VI. ovoj Uredbi.

Članak 8.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta podrijetlom iz trećih zemalja ili područja Unije i odgovarajućih posebnih zahtjeva za njihov unos na područje Unije ili premještanje unutar njega

1.  Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta podrijetlom iz trećih zemalja i odgovarajući posebni zahtjevi za njihov unos na područje Unije, kako je navedeno u članku 41. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu VII. ovoj Uredbi.

2.  Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta podrijetlom iz područja Unije i odgovarajući posebni zahtjevi za njihovo premještanje unutar područja Unije, kako je navedeno u članku 41. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu VIII. ovoj Uredbi.

Članak 9.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta čiji je unos na određena zaštićena područja zabranjen

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta podrijetlom iz trećih zemalja ili područja Unije čiji je unos na određena zaštićena područja zabranjen, kako je navedeno u članku 53. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu IX. ovoj Uredbi.

Članak 10.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji se unose na zaštićena područja ili premještaju unutar njih te odgovarajućih posebnih zahtjeva za zaštićena područja

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta, odgovarajućih zaštićenih područja i odgovarajućih posebnih zahtjeva za zaštićena područja, kako je navedeno u članku 54. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu X. ovoj Uredbi.

Članak 11.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta te odgovarajućih trećih zemalja podrijetla ili otpreme za koje su potrebni fitosanitarni certifikati

1.  Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji je unos u Uniju potreban fitosanitarni certifikat te odgovarajućih trećih zemalja podrijetla ili otpreme, kako je navedeno u članku 72. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu XI. ovoj Uredbi.

2.  Popis bilja na koji se primjenjuje iznimka od obveze fitosanitarnog certifikata, kako je opisano u članku 73. drugom podstavku Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u dijelu C Priloga XI. ovoj Uredbi.

3.  Sve bilje, osim bilja iz stavaka 1. i 2., unosi se u Uniju samo ako je popraćeno fitosanitarnim certifikatom u skladu s člankom 73. prvim podstavkom Uredbe (EU) 2016/2031. Dostupne oznake KN tog bilja navedene su u dijelu B Priloga XI. ovoj Uredbi.

Članak 12.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji je unos na zaštićeno područje iz određenih trećih zemalja podrijetla ili otpreme potreban fitosanitarni certifikat

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji je unos na određena zaštićena područja iz određenih trećih zemalja podrijetla ili otpreme potreban fitosanitarni certifikat, kako je navedeno u članku 74. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu XII. ovoj Uredbi.

Članak 13.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čije je premještanje unutar područja Unije potrebna biljna putovnica

1.  Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čije je premještanje unutar područja Unije potrebna biljna putovnica, kako je navedeno u članku 79. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu XIII. ovoj Uredbi.

2.  Odstupajući od stavka 1., biljna putovnica nije potrebna za premještanje unutar Unije sjemena koje ispunjava oba sljedeća uvjeta:

(a) 

na njega se primjenjuju iznimke iz članka 6. stavka 3.; i

(b) 

na njega se ne primjenjuju posebni zahtjevi iz Priloga VIII. ili Priloga X.

Članak 14.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji je unos na određena zaštićena područja i premještanje unutar njih potrebna biljna putovnica s oznakom „PZ”

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji je unos na određena zaštićena područja ili premještanje unutar njih potrebna biljna putovnica, kako je navedeno u članku 80. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu XIV. ovoj Uredbi.

Biljne putovnice iz prvog stavka nose oznaku „PZ”.

Članak 15.

Stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 690/2008

Uredba (EZ) br. 690/2008 stavlja se izvan snage.

Članak 16.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) 2018/2019

Provedbena uredba (EU) 2018/2019 mijenja se kako slijedi:

(1) 

članak 2. briše se;

(2) 

Prilog II. briše se.

Članak 17.

Prijelazne mjere

Sjeme i drugo bilje za sadnju koje je uneseno na područje Unije, premješteno unutar njezina područja ili proizvedeno prije 14. prosinca 2019. u skladu s primjenjivim zahtjevima direktiva 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 98/56/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ, 2002/57/EZ, 2008/72/EZ i 2008/90/EZ u pogledu prisutnosti reguliranih nekarantentskih štetnih organizama prije tog datuma, može se do 14. prosinca 2020. unijeti u područje Unije ili premještati unutar njega ako je u skladu s tim zahtjevima. Stanje na dan 14. prosinca 2020. Članci 5. i 6. primjenjuju se na sve bilje za sadnju obuhvaćeno ovom Uredbom.

Biljne putovnice propisane ovom Uredbom za premještanje sjemena i drugog bilja za sadnju na području Unije, na koje se primjenjuje prijelazno razdoblje utvrđeno u stavku 1. ovog članka do 14. prosinca 2020. potrebne su samo radi potvrđivanja njihove usklađenosti s pravilima za karantenske štetne organizme Unije, karantenske štetne organizme zaštićenih područja ili mjerama donesenima na temelju članka 30. Uredbe (EU) 2016/2031.

Članak 18.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Definicije iz članka 2. stavka 1.

Za potrebe ove Uredbe izrazi navedeni u dijelu A upotrijebljeni u prilozima ovoj Uredbi imaju značenje koje je utvrđeno u odgovarajućim direktivama navedenima u drugom stupcu dijela B.

DIO A

Popis izraza

— 
predosnovno sjeme;
— 
osnovno sjeme;
— 
certificirano sjeme;
— 
standardno sjeme;
— 
loza;
— 
predosnovni reprodukcijski materijal;
— 
osnovni reprodukcijski materijal;
— 
predosnovni materijal;
— 
osnovni materijal;
— 
certificirani materijal;
— 
standardni materijal;
— 
sadni materijal ukrasnog bilja;
— 
šumski reprodukcijski materijal;
— 
reprodukcijski sadni materijal povrća;
— 
voćni sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća
— 
biljka kandidat za predosnovni matični materijal;
— 
predosnovna matična biljka;
— 
osnovna matična biljka
— 
certificirana matična biljka;
— 
Conformitas Agraria Communitatis (CAC) materijal;
— 
sjeme krmnog bilja;
— 
sjeme žitarica;
— 
sjeme povrća;
— 
sjemenski krumpir;
— 
sjeme uljarica i predivog bilja.

DIO B

Popis direktiva i priloga1.  PRILOZI OVOJ UREDBI

2.  DIREKTIVE

PRILOG IV., dio A

(RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu krmnog bilja)

PRILOG V. dio A

(mjere koje se odnose na sjeme krmnog bilja)

Direktiva 66/401/EEZ

PRILOG IV., dio B

(RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu žitarica)

PRILOG V. dio B

(mjere koje se odnose na sjeme žitarica)

Direktiva 66/402/EEZ

PRILOG IV., dio C

(RNQP-i koji se mogu naći na sadnom materijalu loze)

Direktiva 68/193/EEZ

PRILOG IV., dio D

(RNQP-i koji se mogu naći na sadnom materijalu ukrasnog bilja)

PRILOG V., dio C

(mjere koje se odnose na ukrasno bilje)

Direktiva 98/56/EZ

PRILOG IV., dio E

(RNQP-i koji se mogu naći na šumskom reprodukcijskom materijalu, osim sjemena)

PRILOG V., dio D

(mjere koje se odnose na šumski reprodukcijski materijal, osim sjemena)

Direktiva 1999/105/EZ

PRILOG IV., dio F

(RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu povrća)

PRILOG V., dio E

(mjere koje se odnose na sjeme povrća)

Direktiva 2002/55/EZ

PRILOG IV., dio G

(RNQP-i koji se mogu naći na sjemenskom krumpiru)

PRILOG V., dio F

(mjere koje se odnose na sjemenski krumpir)

Direktiva 2002/56/EZ

PRILOG IV., dio H

(RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu uljarica i predivog bilja)

PRILOG V., dio G

(mjere koje se odnose na sjeme uljarica i predivog bilja)

Direktiva 2002/57/EZ

PRILOG IV., dio I

(RNQP-i koji se mogu naći na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća)

PRILOG V., dio H

(mjere koje se odnose na reprodukcijski sadni materijal povrća)

Direktiva 2008/72/EZ

PRILOG IV., dio J

(RNQP-i koji se mogu naći na voćnom sadnom materijalu i sadnicama namijenjenima za proizvodnju voća)

Direktiva 2008/90/EZ

PRILOG XIII., točka 4.

(sjeme žitarica)

Direktiva 66/402/EEZ

Prilog XIII., točka 5.

(sjeme povrća)

Direktiva 2002/55/EZ

PRILOG XIII., točka 6.

(sjeme uljarica i predivog bilja)

Direktiva 2002/57/EZ
PRILOG II

Popis karantenskih štetnih organizama Unije i njihove oznake

SADRŽAJ

Dio A: Štetni organizmi za koje nije poznato da se pojavljuju na području Unije

A.

Bakterije

B.

Gljive i pseudogljive

C.

Kukci i grinje

D.

Nematode

E.

Parazitsko bilje

F.

Virusi, viroidi i fitoplazme

Dio B: Štetni organizmi za koje je poznato da se pojavljuju na području Unije

A.

Bakterije

B.

Gljive i pseudogljive

C.

Kukci i grinje

D.

Mekušci

E.

Nematode

F.

Virusi, viroidi i fitoplazme

DIO A

ŠTETNI ORGANIZMI ZA KOJE NIJE POZNATO DA SE POJAVLJUJU NA PODRUČJU UNIJE 

Karantenski štetni organizmi i oznake koje im je dodijelio EPPO

A. Bakterije

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Gljive i pseudogljive

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], osim Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] i Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], osim:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (izolati iz trećih zemalja) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Kukci i grinje

1.

Acleris spp. (izvaneuropski) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropske populacije), poznat kao vektor virusa [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (izvaneuropski) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (izvaneuropski) [1CICDF] poznati kao vektori štetnog organizma Xylella fastidiosa, kao što su:

(a)  Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU]

(b)  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

(c)  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT].

(d)  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith i Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, izvaneuropske vrste [1MARGG], kao što su:

(a)  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

(b)  Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

(c)  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (izvaneuropske populacije) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard i Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O'Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (izvaneuropski) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai i Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (izvaneuropski) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (izvaneuropski) [1TEPHF], kao što su:

(a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

(b)  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

(c)  Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

(d)  Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

(e)  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

(f)  Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

(g)  Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

(h)  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

(i)  Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

(j)  Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

(k)  Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

(l)  Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

(m)  Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

(n)  Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

(o)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

(p)  Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

(q)  Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

(r)  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

(s)  Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

(t)  Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

(u)  Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Nematode

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], osim:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] and Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh i Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne i Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA ]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9.

Xiphinema rivesi (populacije iz trećih zemalja) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Parazitsko bilje

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], osim:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl i Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Virusi, viroidi i fitoplazme

1.

Virus kovrčavosti vrha repe [BCTV00]

2.

Latentni virus kupine [TSVBL0]

3.

Cadang-cadang viroid kokosa [CCCVD0]

4.

Virus nekroze na stabljici krizanteme [CSNV00]

5.

Virus Citrus tristeza (izolati iz trećih zemalja) [CTV000]

6.

Virusi leproze agruma [CILV00]:

(a)  CiLV-C [CILVC0];

(b)  CiLV-C2 [CILVC2];

(c)  HGSV-2 [HGSV20]

(d)  soj virusa OFV koji napada agrume [OFV00] (soj koji napada agrume);

(e)  CiLV-N sensu novo.

7.

Fitoplazma smrtonosnog žutila palme [PHYP56]

8.

Virusi, viroidi i fitoplazme krumpira, kao što su:

(a)  andski latentni virus krumpira [APLV00];

(b)  andski virus šarenila krumpira [APMOV0];

(c)  arracacha virus B, soj oca [AVBO00];

(d)  virus crne prstenaste pjegavosti krumpira [PBRSV0];

(e)  virus krumpira T [PVT000];

(f)  izvaneuropski izolati virusa krumpira A, M, S, V, X i Y (uključujući Yo, Yn i Yc) i virusa uvijenosti lista krumpira [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (uključujući Yo , PVYN00, PVYC00)] i [PLRV00].

9.

Virus kržljavosti japanske mandarine [SDV000]

10.

Virus prstenaste pjegavosti duhana [TRSV00]

11.

Virus prstenaste pjegavosti rajčice [TORSV0]

12.

Virusi, viroidi i fitoplazme rodova Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. i Vitis L., kao što su:

(a)  virus šarenila lista borovnice [BLMOV0];

(b)  virus hrapavog lista trešnje [CRLV00];

(c)  virus mozaika breskve [PCMV00];

(d)  virus rosette mozaika breskve [PRMV00];

(e)  američki virus crtičavosti šljive [APLPV0];

(f)  virus kovrčavosti lista maline [RLCV00];

(g)  fitoplazma vještičje metle jagode [SYWB00];

(h)  izvaneuropski virusi, viroidi i fitoplazme rodova Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. i Vitis L.

13.

Begomovirusi, osim:

virusa mozaika mračnjaka [ABMV00], virusa kovrčavosti lista slatkog krumpira [SPLCV0], New Delhi virusa kovrčavosti lista rajčice [TOLCND], virusa žućenja i kovrčavosti lista rajčice [TYLCV0], Sardinia virusa žućenja i kovrčavosti lista rajčice [TYLCSV], Malaga virusa žućenja i kovrčavosti lista rajčice [TYLCMA], Axarquia virusa žućenja i kovrčavosti lista rajčice [TYLCAX]

14.

Virus blagog šarenila crnookice [CPMMV0]

15.

Virus zaraznog žutila zelene salate [LIYV00]

16.

Žućenju dinje pridruženi virus [MYAV00]

17.

Virus povezan sa žućenjem žila tikve [SQVYVX]

18.

Virus klorotične kržljavosti slatkog krumpira [SPCSV0]

19.

Virus blagog šarenila slatkog krumpira [SPMMV0]

20.

Chocolate virus rajčice [TOCHV0]

21.

Marchitez virus rajčice [TOANV0]

22.

Virus blagog šarenila rajčice [TOMMOV]

23.

Fitoplazma bolesti vještičjih metli limete [PHYPAF]

DIO B

ŠTETNI ORGANIZMI ZA KOJE JE POZNATO DA SE POJAVLJUJU NA PODRUČJU UNIJE 

Karantenski štetni organizmi i oznake koje im je dodijelio EPPO

A. Bakterije

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Gljive i pseudogljive

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Kukci i grinje

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Mekušci

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Nematode

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Virusi, viroidi i fitoplazme

1.

Fitoplazma zlatnog žutila vinove loze [PHYP64]

2.

New Delhi virus kovrčavosti lista rajčice [TOLCND]
PRILOG III.

Popis zaštićenih područja i odgovarajućih karantenskih štetnih organizama u zaštićenim područjima i njihovih oznaka

Zaštićena područja iz trećeg stupca tablice u nastavku obuhvaćaju jedno od sljedećeg:

(a) 

cijelo državno područje navedene države članice;

(b) 

državno područje navedene države članice uz iznimke utvrđene u zagradama;

(c) 

samo dio državnog područja države članice koji je utvrđen u zagradama.Karantenski štetni organizmi u zaštićenim područjima

Oznaka EPPO-a

Zaštićena područja

(a)  Bakterije

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

(a)  Estonija

(b)  Španjolska (osim autonomnih zajednica Andaluzije, Aragonije, Kastilje i La Manche, Kastilje i Leóna, Ekstremadure, autonomne zajednice Madrida, Murcije, Navarre i La Rioje, pokrajine Guipuzcoe (Baskija), okruga Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleidi (Comunidad autonoma de Catalunya); te općina Alborache i Turís u pokrajini Valenciji i okruga L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicanteu (Comunidad Valenciana));

(c)  Francuska (Korzika);

(d)  Italija (Abruzzo, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Lacij, Ligurija, Marche, Molise, Pijemont (osim općina Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villavleto u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija (osim općina Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) i Centuripe, Regalbuto i Troina (pokrajina Enna)), Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta);

(e)  Latvija;

(f)  Finska;

(g)  Ujedinjena Kraljevina (Otok Man; Kanalski otoci);

(h)  do 30. travnja 2020.: Irska (osim grada Galwaya);

(i)  do 30. travnja 2020.: Italija (Apulija, Lombardija (osim pokrajina Milana, Mantue, Sondrija i Varesea te općina Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo u pokrajini Monza Brianza), Veneto (osim pokrajina Roviga i Venecije, općina Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi te područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Veroni));

(j)  do 30. travnja 2020.: Litva (osim općina Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas));

(k)  do 30. travnja 2020.: Slovenija (osim regija Gorenjske, Koroške, Maribora i Notranjske te općina Lendava i Renče-Vogrsko (južno od autoceste H4) i Velike Poljane te naselja Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki u općini Ivančna Gorica);

(l)  do 30. travnja 2020.: Slovačka (osim okruga Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)).

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

do 30. travnja 2020.: Ujedinjena Kraljevina

(b)  Gljive i pseudogljive

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grčka

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

(a)  Češka;

(b)  Irska;

(c)  Švedska;

(d)  Ujedinjena Kraljevina.

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju

HYPOMA

(a)  Irska;

(b)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irska

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld (izolati iz EU-a)

PHYTRA

do 30. travnja 2023.: Francuska (osim departmana Finistère (Bretanja))

(c)  Kukci i grinje

1.

Bemisia tabaci Genn. (europske populacije)

BEMITA

(a)  Irska;

(b)  Švedska;

(c)  Ujedinjena Kraljevina.

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

(a)  Irska;

(b)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska, Otok Man i Jersey).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

(a)  Irska;

(b)  Grčka;

(c)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska, Otok Man i Jersey).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

(a)  Irska;

(b)  Ujedinjena Kraljevina.

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

(a)  Irska;

(b)  Grčka;

(c)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska, Otok Man i Jersey).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

(a)  Grčka;

(b)  Portugal (Azori).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

(a)  Irska;

(b)  Grčka;

(c)  Ujedinjena Kraljevina.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

(a)  Irska;

(b)  Grčka;

(c)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska i Otok Man).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

(a)  Irska;

(b)  Grčka;

(c)  Ujedinjena Kraljevina.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

(a)  Irska;

(b)  Cipar;

(c)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska i Otok Man).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

(a)  Irska;

(b)  Ujedinjena Kraljevina.

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

(a)  Irska;

(b)  Španjolska (Ibiza i Menorca);

(c)  Cipar;

(d)  Malta;

(e)  Portugal (Azori i Madeira);

(f)  Finska (okruzi Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

(g)  Švedska (okruzi Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar i Skåne);

(h)  Ujedinjena Kraljevina.

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

(a)  Irska;

(b)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

(a)  do 30. travnja 2020.: Irska;

(b)  do 30. travnja 2020.: Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

(a)  do 30. travnja 2020.: Irska;

(b)  do 30. travnja 2020.: Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

(a)  Irska;

(b)  Malta;

(c)  Ujedinjena Kraljevina.

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

(a)  Irska;

(b)  Portugal (Azori);

(c)  Ujedinjena Kraljevina.

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

(a)  Španjolska (Granada i Malaga);

(b)  Portugal (Alentejo, Algarve i Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Ujedinjena Kraljevina

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

(a)  Irska;

(b)  do 30. travnja 2020.: Ujedinjena Kraljevina (osim područja u nadležnosti lokalnih tijela Barking i Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham i Wycombe).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Cipar

(d)  Virusi, viroidi i fitoplazme

1.

Virus nekrotičnoga žućenja žila šećerne repe

BNYVV0

(a)  Irska;

(b)  Francuska (Bretanja);

(c)  Portugal (Azori);

(d)  Finska;

(e)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Ujedinjena Kraljevina

3.

Virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a)

CTV000

Malta
PRILOG IV.

Popis reguliranih nekarantenskih štetnih organizama Unije („RNQP-i”) i određenog bilja za sadnju s kategorijama i pragovima iz članka 5.

SADRŽAJ

Dio A:

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu krmnog bilja

Dio B:

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu žitarica

Dio C:

RNQP-i koji se mogu naći na sadnom materijalu loze

Dio D:

RNQP-i koji se mogu naći na sadnom materijalu ukrasnog bilja i drugog bilja za sadnju za ukrasne namjene

Dio E:

RNQP-i koji se mogu naći na šumskom reprodukcijskom materijalu, osim sjemena

Dio F:

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu povrća

Dio G:

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenskom krumpiru

Dio H:

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu uljarica i predivog bilja

Dio I.:

RNQP-i koji se mogu naći na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća, osim sjemena

Dio J:

RNQP-i koji se mogu naći na voćnom sadnom materijalu i sadnicama namijenjenima za proizvodnju voća

Dio K:

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu vrste Solanum tuberosum

Dio L:

RNQP-i koji se mogu naći na bilju za sadnju vrste Humulus lupulus, osim sjemena

DIO A

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu krmnog biljaRNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Pragovi za predosnovno sjeme

Pragovi za osnovno sjeme

Pragovi za certificirano sjeme

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

DIO B

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu žitaricaNematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Pragovi za predosnovno sjeme

Pragovi za osnovno sjeme

Pragovi za certificirano sjeme

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Gljive

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktički slobodno

Praktički slobodno

Praktički slobodno

DIO C

RNQP-i koji se mogu naći na sadnom materijalu lozeBakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju osim sjemena (rod ili vrsta)

Prag za predosnovni reprodukcijski materijal, osnovni reprodukcijski materijal, certificirani materijal

Prag za standardni materijal

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Kukci i grinje

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju osim sjemena (rod ili vrsta)

Prag za predosnovni reprodukcijski materijal, osnovni reprodukcijski materijal, certificirani materijal

Prag za standardni materijal

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Necijepljene biljke vrste Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., osim necijepljenih biljaka Vitis viniferaL.

Praktički slobodno

Praktički slobodno

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju osim sjemena (rod ili vrsta)

Prag za predosnovni reprodukcijski materijal, osnovni reprodukcijski materijal, certificirani materijal

Prag za standardni materijal

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Virus lepezastog lista vinove loze [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Virus pjegavosti vinove loze [GFKV00]

Podloge bilja roda Vitis spp. i njihovih križanaca, osim vrste Vitis vinifera L.

0 % za predosnovni reprodukcijski materijal

Nije primjenjivo za osnovni reprodukcijski materijal i certificirani materijal

Nije primjenjivo

Uvijenosti lista vinove loze pridruženi virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Uvijenosti lista vinove loze pridruženi virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

DIO D

RNQP-i koji se mogu naći na sadnom materijalu ukrasnog bilja i drugog bilja za sadnju za ukrasne namjeneBakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni sadni materijal ukrasnog bilja i drugog bilja za sadnju za ukrasne namjene

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Bilje za sadnju osim sjemena

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Gljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni sadni materijal ukrasnog bilja i drugog bilja za sadnju za ukrasne namjene

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Bilje za sadnju osim sjemena

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Bilje za sadnju osim sjemena

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Bilje za sadnju osim sjemena

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Bilje za sadnju osim sjemena

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Sjeme

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Bilje za sadnju osim sjemena

Chrysanthemum L.

0 %

Kukci i grinje

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni sadni materijal ukrasnog bilja i drugog bilja za sadnju za ukrasne namjene

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Bilje za sadnju osim sjemena

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Bilje za sadnju osim sjemena

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Bilje za sadnju, osim sjemena

Palmae, za sljedeće rodove i vrste: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni sadni materijal ukrasnog bilja i drugog bilja za sadnju za ukrasne namjene

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Bilje za sadnju osim sjemena

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni sadni materijal ukrasnog bilja i drugog bilja za sadnju za ukrasne namjene

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Bilje za sadnju osim sjemena

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Bilje za sadnju osim sjemena

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Bilje za sadnju osim sjemena

Lavandula L.

0 %

Viroid kržljavosti krizanteme [CSVD00]

Bilje za sadnju osim sjemena

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Egzokortis-viroid agruma [CEVD00]

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L.

0 %

Virus Citrus tristeza [CTV000] (izolati iz EU-a)

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovi križanci

0 %

Virus nekrotične pjegavosti vodenike [INSV00]

Bilje za sadnju osim sjemena

Begonia x hiemalis

Fotsch, novogvinejski križanci roda Impatiens L.

0 %

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Virus boginja šljive [PPV000]

Bilje sljedećih vrsta roda Prunus L., namijenjeno za sadnju, osim sjemena:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl i Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. i Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., ostale vrste roda Prunus L. prijemljive na virus boginja šljive

0 %

Virus pjegavosti i venuća rajčice [TSWV00]

Bilje za sadnju osim sjemena

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novogvinejski križanci roda Impatiens L., Pelargonium L.

0 %

DIO E

RNQP-i koji se mogu naći na šumskom reprodukcijskom materijalu, osim sjemenaGljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni šumski reprodukcijski materijal

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

DIO F

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu povrćaBakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetno sjeme povrća

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Kukci i grinje

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetno sjeme povrća

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus ) [BRCHPI]

Pisum sativum L.,

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L

0 %

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetno sjeme povrća

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetno sjeme povrća

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

DIO G

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenskom krumpiruRNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za izravno potomstvo predosnovnog sjemenskog krumpira

Prag za izravno potomstvo osnovnog sjemenskog krumpira

Prag za izravno potomstvo certificiranog sjemenskog krumpira

PBTC

PB

Simptomi virusnih infekcija

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za bilje za sadnju predosnovnog sjemenskog krumpira

Prag za bilje za sadnju osnovnog sjemenskog krumpira

Prag za bilje za sadnju certificiranog sjemenskog krumpira

PBTC

PB

Crna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Praktički slobodno

Praktički slobodno

Praktički slobodno

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Bijela noga koju uzrokuje Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

zahvaća više od 10 % površine gomolja

5,0 %

zahvaća više od 10 % površine gomolja

5,0 %

zahvaća više od 10 % površine gomolja

Prašna krastavost koju uzrokuje Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

zahvaća više od 10 % površine gomolja

3,0 %

zahvaća više od 10 % površine gomolja

3,0 %

zahvaća više od 10 % površine gomolja

Simptomi mozaika koje uzrokuju virusi

i

simptomi zaraze virusom uvijenosti lista [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

DIO H:

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu uljarica i predivog biljaGljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Pragovi za predosnovno sjeme

Pragovi za osnovno sjeme

Pragovi za certificirano sjeme

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – lan

1 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

1 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

1 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – laneno sjeme

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % za infekciju gljivama iz kompleksa Phomopsis

15 % za infekciju gljivama iz kompleksa Phomopsis

15 % za infekciju gljivama iz kompleksa Phomopsis

Fusarium (anamorfni rod) Link [1FUSAG] osim Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium (anamorfni rod) Link osim Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium (anamorfni rod) Link osim Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium (anamorfni rod) Link osim Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 10 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 10 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 10 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

DIO I.

RNQP-i koji se mogu naći na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća, osim sjemenaBakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni reprodukcijski sadni materijal povrća

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Gljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni reprodukcijski sadni materijal povrća

Fusarium Link (anamorfni rod) [1FUSAG], osim štetnih organizama Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni reprodukcijski sadni materijal povrća

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni reprodukcijski sadni materijal povrća

Virus žute prugavosti poriluka [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Virus žute patuljavosti luka [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Virus pjegavosti i venuća rajčice [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Virus žućenja i kovrčavosti lista rajčice [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

DIO J

RNQP-i koji se mogu naći na voćnom sadnom materijalu i sadnicama namijenjenima za proizvodnju voćaBakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni voćni sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Bilje za sadnju osim sjemena

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Bilje za sadnju osim sjemena

Fragaria L.

0 %

Gljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni voćni sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Bilje za sadnju osim sjemena

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Bilje za sadnju osim sjemena

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Kukci i grinje

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni voćni sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni voćni sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Bilje za sadnju osim sjemena

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus Avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni voćni sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Viroid ulegnutog ploda jabuke [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Uzročnik plosnatih grana jabuke [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Uzročnik zvjezdastih pukotina na jabuci [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Uzročnik gumenastog drva jabuke [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. i Pyrus L.

0 %

Viroid ožiljaka na kori ploda jabuke [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Virus brazdavosti stabla jabuke [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Virus jamičavosti stabla jabuke [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Latentni virus marelice [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Uzročnik mozaika kod bilja roda Aucuba u kombinaciji s uzročnikom žutice crnog ribiza

Ribes L.

0 %

Virus nekroze kupine [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Virus reverzije crnog ribiza [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Mozaiku borovnice pridruženi virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Virus crvene prstenaste pjegavosti borovnice [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Virus rubne paleži borovnice [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Virus šoka borovnice [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Virus prugavosti borovnice [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Bilje za sadnju osim sjemena

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Bilje za sadnju osim sjemena

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Virus zelenog prstenastog šarenila trešnje [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Virus uvijenosti lista trešnje [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Virus šarenila lista trešnje [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Virus nekrotičnog hrđastog šarenila trešnje [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Uzročnik mozaika kestena

Castanea sativa Mill.

0 %

Uzročnik kristakortisa agruma [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Egzokortis-viroid agruma [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Uzročnik impietrature agruma [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Virus mrljavosti lista agruma [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Psorosis virus agruma [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Virus Citrus tristeza [CTV000] (izolati iz EU-a)

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca

0 %

Virus šarenila agruma [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Fitoplazma filodije djeteline [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Fitoplazma lažnog cvata brusnice [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Virus mozaika krastavca [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Uzročnik mozaika smokve [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Poremećaji na plodovima: sitni plod [APCF00], zelena deformacija [APGC00], kvrgavi plod Bena Davisa, hrapava pokožica [APRSK0], zvjezdasta pukotina, crvenkasti prsten [APLP00], crvenkasta bradavičavost

Malus Mill.

0 %

Prosvjetljavanju žila ogrozda pridruženi virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Viroid kržljavosti hmelja [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Virus male trešnje 1 i 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Latentni virus prstenaste pjegavosti džanarike [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Žućenju lista masline pridruženi virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Žućenju žila masline pridruženi virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Žutom šarenilu i odumiranju masline pridruženi virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Latentni viroid mozaika breskve [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Uzročnik nekroze kore stabla kruške [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Uzročnik razdvajanja kore stabla kruške [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Viroid plikavog raka kruške [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Uzročnik hrapavosti kore stabla kruške [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Virus boginja šljive [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

U slučaju križanaca roda Prunus kod kojih se materijal cijepi na podloge, druge vrste podloga iz roda Prunus L. prijemljive na virus boginja šljive.

0 %

Virus kržljavosti šljive [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Uzročnik žute mrljavosti dunje [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Virus grmolike kržljavosti maline [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Virus šarenila lista maline [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Virus kloroze žila maline [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Žuta pjegavost maline [RYS000]

Rubus L.

0 %

Virus žute mrežavosti biljaka roda Rubus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Virus mreškavosti jagode [SCRV00]

Bilje za sadnju osim sjemena

Fragaria L.

0 %

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Virus blagog žutila ruba jagode [SMYEV0]

Bilje za sadnju osim sjemena

Fragaria L.

0 %

Virus šarenila jagode [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Fitoplazma bolesti umnožavanja jagode [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Virus prugavosti žila jagode [SVBV00]

Bilje za sadnju osim sjemena

Fragaria L.

0 %

Virus prstenastog crnila rajčice [TBRV00]

Bilje za sadnju osim sjemena

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

DIO K

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu vrste Solanum tuberosum L.Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i

Bilje za sadnju

Prag za sjeme

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

DIO L

RNQP-i koji se mogu naći na bilju za sadnju vrste Humulus lupulus, osim sjemenaGljive i pseudogljive

RNQP-i

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za bilje za sadnju

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %
PRILOG V.

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na određenom bilju za sadnju

SADRŽAJ

Dio A:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenu krmnog bilja

1.

Inspekcijski pregledi kultura

2.

Uzorkovanje i testiranje sjemena krmnog bilja

3.

Dodatne mjere za određene biljne vrste

Dio B:

Mjere koje se odnose na sjeme žitarica

1.

Inspekcijski pregledi kultura

2.

Uzorkovanje i testiranje sjemena žitarica

3.

Dodatne mjere koje se odnose na sjeme vrste Oryza sativa L.

Dio C:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sadnom materijalu ukrasnog bilja i bilju za sadnju za ukrasne namjene

Dio D:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na šumskom reprodukcijskom materijalu, osim sjemena

1.

Vizualni pregledi

2.

Mjere po rodovima ili vrstama i kategorijama

Dio E:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenu povrća

Dio F:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenskom krumpiru

Dio G:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenu uljarica i predivog bilja

1.

Inspekcijski pregledi kultura

2.

Uzorkovanje i testiranje sjemena uljarica i predivog bilja

3.

Dodatne mjere koje se odnose na sjeme uljarica i predivog bilja

Dio H:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća osim sjemena

Dio I.:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenu vrste Solanum tuberosum L.

Dio J:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na bilju za sadnju vrste Humulus lupulus, osim sjemena

DIO A

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenu krmnog bilja

1.    Inspekcijski pregledi kultura

(1) Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi terenske inspekcijske preglede kojima se utvrđuje prisutnosti RNQP-a na kulturama od kojih se proizvodi sjeme krmnog bilja kako bi osiguralo da prisutnost RNQP-a ne premašuje pragove iz ove tablice:RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Pragovi za proizvodnju predosnovnog sjemena

Pragovi za proizvodnju osnovnog sjemena

Pragovi za proizvodnju certificiranog sjemena

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Nadležno tijelo može ovlastiti inspektore, osim specijaliziranih subjekata, da provode terenske inspekcijske preglede u njegovo ime i pod njegovim službenim nadzorom.

(2) Ti terenski inspekcijski pregledi provode se kada stanje i faza razvoja kultura omogućuju odgovarajući inspekcijski pregled. Godišnje se provodi najmanje jedan terenski inspekcijski pregled u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje odgovarajućih RNQP-a.

(3) Nadležno tijelo primjenom primjerenih metoda određuje veličinu, broj i raspored dijelova polja koje treba pregledati.

Nadležno tijelo službenim inspekcijskim pregledima treba podvrgnuti najmanje 5 % kultura za proizvodnju sjemena.

2.    Uzorkovanje i testiranje sjemena krmnog bilja

(1) Nadležno tijelo:

(a) 

službeno uzorkuje sjeme iz partija sjemena krmnog bilja;

(b) 

ovlašćuje uzorkivače sjemena koji provode uzorkovanje u njegovo ime i pod njegovim službenim nadzorom;

(c) 

uspoređuje uzorke sjemena koje je sâmo uzelo s uzorcima iz iste partije sjemena koje su uzeli uzorkivači sjemena pod službenim nadzorom iz točke (b);

(d) 

nadzire rad uzorkivača sjemena kako je propisano u točki 2.

(2) Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom uzorkuje sjeme krmnog bilja i testira ga u skladu s aktualnim međunarodnim metodama.

Osim u slučaju automatskog uzorkovanja, nadležno tijelo uzorkuje i provjerava najmanje 5 % partija sjemena prijavljenih za službeno certificiranje. Navedeni dio što ravnomjernije obuhvaća fizičke i pravne osobe koje prijavljuju sjeme za certifikaciju te prijavljene vrste, ali može biti usmjeren i na otklanjanje određenih sumnji.

(3) U automatskom uzorkovanju primjenjuju se primjereni postupci i ono se službeno nadzire.

Za ispitivanje sjemena radi njegove certifikacije uzorci se uzimaju iz homogenih partija. Kad je riječ o masi partije i uzorka, primjenjuje se tablica iz Priloga III. Direktivi 66/401/EEZ.

3.    Dodatne mjere za određene biljne vrste

Nadležna tijela ili specijalizirani subjekti pod službenim nadzorom nadležnih tijela provode sljedeće dodatne inspekcijske preglede ili poduzimaju druge radnje koje se odnose na određene biljne vrste na:

(1) predosnovnom, osnovnom i certificiranom sjemenu vrste Medicago sativa L. kako bi se spriječila prisutnost štetnog organizma Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus i kako bi se potvrdilo sljedeće:

(a) 

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Clavibacter michiganensis spp. insidiosus; ili

(b) 

kultura je uzgojena na zemlji na kojoj tijekom posljednje tri godine prije sjetve nije bilo kulture vrste Medicago sativa L. te tijekom terenskih inspekcijskih pregleda u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Clavibacter michiganensis spp. insidiosus niti su tijekom prethodnog razdoblja uzgoja na susjednim kulturama vrste Medicago sativa L. uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus; ili

(c) 

kultura pripada sorti za koju je potvrđeno da je vrlo otporna na štetni organizam Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus i sadržaj inertne tvari ne premašuje 0,1 % težinskog udjela;

(2) predosnovnom, osnovnom i certificiranom sjemenu vrste Medicago sativa L. kako bi se spriječila prisutnost štetnog organizma Ditylenchus dipsaci i kako bi se potvrdilo sljedeće:

(a) 

tijekom prethodnog razdoblja uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci i tijekom dvije prethodne godine u njoj nisu uzgajane glavne kulture domaćini te su poduzete primjerene higijenske mjere za sprečavanje zaraze na mjestu proizvodnje; ili

(b) 

tijekom prethodnog razdoblja uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaaci i laboratorijskim testiranjima na reprezentativnom uzorku nije pronađen štetni organizam Ditylenchus dipsaci; ili

(c) 

sjeme je podvrgnuto primjerenom fizičkom ili kemijskom postupku tretiranja protiv štetnog organizma Ditylenchus dipsaci i laboratorijskim testiranjima na reprezentativnom uzorku utvrđeno je da je sjeme slobodno od tog štetnog organizma.

DIO B

Mjere koje se odnose na sjeme žitarica

1.    Inspekcijski pregledi kultura

(1) Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi terenske inspekcijske preglede kultura od kojih se proizvodi sjeme žitarica kako bi potvrdilo da prisutnost RNQP-a ne premašuje pragove iz ove tablice:Gljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Pragovi za proizvodnju predosnovnog sjemena

Pragovi za proizvodnju osnovnog sjemena

Pragovi za proizvodnju certificiranog sjemena

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Najviše dvije biljke sa simptomima na 200 m2 uočene tijekom terenskih inspekcijskih pregleda reprezentativnog uzorka bilja iz svake kulture provedenih u primjereno vrijeme.

Najviše dvije biljke sa simptomima na 200 m2 uočene tijekom terenskih inspekcijskih pregleda reprezentativnog uzorka bilja iz svake kulture provedenih u primjereno vrijeme.

Certificirano sjeme prve generacije (C1):

Najviše četiri biljke sa simptomima na 200 m2 uočene tijekom terenskih inspekcijskih pregleda reprezentativnog uzorka bilja iz svake kulture provedenih u primjereno vrijeme.

Certificirano sjeme druge generacije (C2):

Najviše osam biljaka sa simptomima na 200 m2 uočeno tijekom terenskih inspekcijskih pregleda reprezentativnog uzorka bilja iz svake kulture provedenih u primjereno vrijeme.

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Pragovi za proizvodnju predosnovnog sjemena

Pragovi za proizvodnju osnovnog sjemena

Pragovi za proizvodnju certificiranog sjemena

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Nadležno tijelo može ovlastiti inspektore, osim specijaliziranih subjekata, da provode terenske inspekcijske preglede u njegovo ime i pod njegovim službenim nadzorom.

(2) Ti terenski inspekcijski pregledi provode se kada stanje i faza razvoja kultura omogućuju odgovarajući inspekcijski pregled.

Godišnje se provodi najmanje jedan terenski inspekcijski pregled u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje odgovarajućih RNQP-a.

(3) Nadležno tijelo primjenom primjerenih metoda određuje veličinu, broj i raspored dijelova polja koje treba pregledati.

Nadležno tijelo službenim inspekcijskim pregledima treba podvrgnuti najmanje 5 % kultura za proizvodnju sjemena.

2.    Uzorkovanje i testiranje sjemena žitarica

(1) Nadležno tijelo:

(a) 

službeno uzorkuje sjeme iz partija sjemena žitarica;

(b) 

ovlašćuje uzorkivače sjemena koji provode uzorkovanje u njegovo ime i pod njegovim službenim nadzorom;

(c) 

uspoređuje uzorke sjemena koje je sâmo uzelo s uzorcima iz iste partije sjemena koje su uzeli uzorkivači sjemena pod službenim nadzorom iz točke (b);

(d) 

nadzire rad uzorkivača sjemena kako je propisano u točki 2.

(2) Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom uzorkuje sjeme žitarica i testira ga u skladu s aktualnim međunarodnim metodama.

Osim u slučaju automatskog uzorkovanja, nadležno tijelo uzorkuje i provjerava najmanje 5 % partija sjemena prijavljenih za službeno certificiranje. Navedeni dio što ravnomjernije obuhvaća fizičke i pravne osobe koje prijavljuju sjeme za certifikaciju te prijavljene vrste, ali može biti usmjeren i na otklanjanje određenih sumnji.

(3) U automatskom uzorkovanju primjenjuju se primjereni postupci i ono se službeno nadzire.

Za ispitivanje sjemena radi njegove certifikacije uzorci se uzimaju iz homogenih partija. Kad je riječ o masi partije i uzorka, primjenjuju se odredbe iz tablice iz Priloga III. Direktivi 66/402/EEZ.

3.    Dodatne mjere koje se odnose na sjeme vrste Oryza sativa L.

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi sljedeće dodatne inspekcijske preglede ili poduzima druge radnje kako bi osiguralo da sjeme vrste Oryza sativa L. ispunjava jedan od sljedećih zahtjeva:

(a) 

potječe s područja za koje je poznato da je slobodno od štetnog organizma Aphelenchoides besseyi;

(b) 

reprezentativni uzorak sjemena iz svake partije podvrgnut je službenim primjerenim nematološkim testovima i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Aphelenchoides besseyi;

(c) 

podvrgnuto je primjerenom postupku tretiranja vrućom vodom ili drugom primjerenom postupku tretiranja protiv štetnog organizma Aphelenchoides besseyi.

DIO C

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sadnom materijalu ukrasnog bilja i drugog bilja za sadnju za ukrasne namjene

Poduzimaju se sljedeće mjere koje se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnju:

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi provjere i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da su ispunjeni zahtjevi iz tablice u nastavku koji se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnjuBakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Bilje za sadnju osim sjemena

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

(a)  bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;

ili

(b)  bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici koja je vizualno pregledana u vrijeme primjereno za otkrivanje tog štetnog organizma tijekom posljednje sezone uzgoja, a biljke sa simptomima zaraze tim štetnim organizmom i sve okolne biljke domaćini odmah su izdvojene i uništene

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

(a)  bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

ili

(b)  bilje je uzgajano u proizvodnoj jedinici za koju je utvrđeno da je slobodna od štetnog organizma Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah je izdvojeno i uništeno;

ili

(c)  u okviru vizualnih pregleda provedenih u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom posljednje sezone uzgoja najviše 2 % biljaka u partiji pokazivalo je simptome zaraze i te su biljke i sve druge biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah izdvojene i uništene.

Spiroplasma citri Saglio

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca

Bilje potječe od matičnih biljaka za koje je vizualnim pregledom provedenim u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma utvrđeno da su slobodne od štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio i

(a)  bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizama Spiroplasma citri Saglio ili

(b)  vizualnim pregledom bilja provedenim u najprimjerenije vrijeme tijekom posljednje sezone uzgoja za otkrivanje štetnog organizma utvrđeno je da je proizvodna jedinica bila slobodna od štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio tijekom posljednje cijele sezone uzgoja; ili

(c)  u okviru vizualnog pregleda provedenog u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom posljednje sezone uzgoja najviše 2 % biljaka pokazivalo je simptome zaraze i sve zaražene biljke odmah su izdvojene i uništene.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus L.

(a)  bilje je proizvedeno na području za koje je poznato da je slobodno od štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; ili

(b)  bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju je vizualnim pregledom utvrđeno da je bila slobodna od štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici i susjedne biljke odmah su izdvojene i uništene, osim ako je testiranjem reprezentativnog uzorka biljaka sa simptomima utvrđeno da simptome ne uzrokuje štetni organizam Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; ili

(c)  u okviru vizualnih pregleda provedenih u primjereno vrijeme tijekom posljednje sezone uzgoja najviše 2 % biljaka u partiji pokazivalo je simptome zaraze, a te su biljke i sve druge biljke sa simptomima u proizvodnoj jedinici i njezinoj neposrednoj okolici i susjedne biljke odmah izdvojene i uništene, osim ako je testiranjem reprezentativnog uzorka biljaka sa simptomima utvrđeno da simptome ne uzrokuje štetni organizam Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; ili

(d)  u slučaju zimzelenih vrsta bilje je vizualno pregledano prije premještanja i utvrđeno je da je slobodno od štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  U slučaju sjemena:

(a)  sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

ili

(b)  u okviru vizualnih pregleda bilja u proizvodnoj jedinici provedenih u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas euvesicatoria Jones et al;

ili

(c)  primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

2.  U slučaju bilja osim sjemena:

(a)  sadnice su uzgojene iz sjemena koje ispunjava zahtjeve iz točke 1. ovog unosa;

i

(b)  mlado bilje držano je u primjerenim higijenskim uvjetima da bi se spriječila zaraza.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  U slučaju sjemena:

(a)  sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

ili

(b)  u okviru vizualnih pregleda bilja u proizvodnoj jedinici provedenih u primjereno vrijeme tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

ili

(c)  primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas euvesicatoria (ex Šutič) Jones et al.

2.  U slučaju bilja osim sjemena:

(a)  sadnice su uzgojene iz sjemena koje ispunjava zahtjeve iz točke 1. ovog unosa;

i

(b)  mlado bilje držano je u primjerenim higijenskim uvjetima da bi se spriječila zaraza.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  U slučaju sjemena:

(a)  sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas perforans Jones et al.;

ili

(b)  u okviru vizualnih pregleda bilja u proizvodnoj jedinici provedenih u primjereno vrijeme tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas perforans Jones et al.;

ili

(c)  primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas perforans Jones et al., bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas perforans Jones et al.

2.  U slučaju bilja osim sjemena:

(a)  sadnice su uzgojene iz sjemena koje ispunjava zahtjeve iz točke 1. ovog unosa;

i

(b)  mlado bilje držano je u primjerenim higijenskim uvjetima da bi se spriječila zaraza

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1.  U slučaju sjemena:

(a)  sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

ili

(b)  u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u primjereno vrijeme tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

ili

(c)  primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. (bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja) i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2.  U slučaju bilja osim sjemena:

(a)  sadnice su uzgojene iz sjemena koje ispunjava zahtjeve iz točke 1. ovog unosa;

i

(b)  mlado bilje držano je u primjerenim higijenskim uvjetima da bi se spriječila zaraza.

Gljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju osim sjemena

Mjere

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

(a)  bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

ili

(b)  od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

ili

(c)  biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr izdvojene su, a preostalo bilje pregledavano je svakih tjedan dana i u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze najmanje tri tjedna prije premještanja.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

(a)  bilje potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnih organizama Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet i Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

ili

(b)  u proizvodnoj jedinici ili njezinoj neposrednoj okolici od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi crvene pjegavosti borovih iglica, koju uzrokuju štetni organizmi Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ili Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

ili

(c)  protiv crvene pjegavosti borovih iglica, koju uzrokuju štetni organizmi Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ili Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, provedeni su primjereni postupci tretiranja te je bilje prije premještanja pregledano i utvrđeno je da je slobodno od simptoma crvene pjegavosti borovih iglica.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Sjeme vrste Helianthus annuus L.

(a)  sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

ili

(b)  u okviru najmanje dvaju inspekcijskih pregleda provedenih u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici sjemena nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

ili

(c)  

i.  u proizvodnoj jedinici sjemena tijekom sezone uzgoja provedena su najmanje dva inspekcijska pregleda u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma;

i

ii.  tijekom tih inspekcijskih pregleda najviše 5 % biljaka pokazivalo je simptome zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni i sve su biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni uklonjene i uništene odmah nakon inspekcijskog pregleda;

i

iii.  tijekom završnog inspekcijskog pregleda nisu pronađene biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

ili

(d)  

i.  u proizvodnoj jedinici sjemena tijekom sezone uzgoja provedena su najmanje dva inspekcijska pregleda u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma;

i

ii.  sve biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni uklonjene su i uništene odmah nakon inspekcijskog pregleda;

i

iii.  tijekom završnog inspekcijskog pregleda nisu pronađene biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, a reprezentativni uzorak iz svake partije testiran je i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

ili

(e)  sjeme je podvrgnuto primjerenom postupku tretiranja koji je dokazano učinkovit protiv svih poznatih sojeva štetnog organizma Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca

(a)  bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys;

ili

(b)  bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju je u okviru najmanje dvaju vizualnih pregleda provedenih u primjereno vrijeme tijekom posljednje cijele sezone uzgoja utvrđeno da je bila slobodna od štetnog organizma Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley tijekom te sezone uzgoja, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah su izdvojene i uništene;

ili

(c)  u okviru najmanje dvaju vizualnih pregleda provedenih u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom posljednje sezone uzgoja najviše 2 % biljaka u partiji pokazivalo je simptome zaraze i te su biljke sa simptomima i sve druge biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah izdvojene i uništene.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

(a)  bilje potječe od matičnih biljaka koje su tijekom prethodna tri mjeseca pregledavane najmanje jednom mjesečno i u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze;

ili

(b)  matične biljke sa simptomima zaraze uklonjene su i uništene, zajedno s biljkama koje su od njih bile udaljene najviše 1 m, a bilje koje je pregledano prije premještanja i za koje je utvrđeno da ne pokazuje simptome zaraze podvrgnuto je primjerenom fizičkom ili kemijskom postupku tretiranja.

Kukci i grinje

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Mjere

Aculops fuchsiae Keifer

Bilje za sadnju osim sjemena

Fuchsia L.

(a)  bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizama Aculops fuchsiae Keifer;

ili

(b)  na bilju ili matičnim biljkama od kojih bilje potječe tijekom vizualnih pregleda provedenih u proizvodnoj jedinici u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma tijekom prethodne sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze;

ili

(c)  prije premještanja proveden je primjeren kemijski ili fizički postupak tretiranja, nakon čega je bilje pregledano i nisu otkriveni simptomi zaraze štetnim organizmom.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

(a)  bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizama Opogona sacchari Bojer;

ili

(b)  bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici u kojoj tijekom vizualnih pregleda provedenih najmanje svaka tri mjeseca tijekom šest mjeseci prije premještanja nisu uočeni simptomi ili znakovi zaraze štetnim organizmom Opogona sacchari Bojer;

ili

(c)  u proizvodnoj jedinici primjenjuje se sustav čiji je cilj praćenje i suzbijanje populacije štetnog organizma Opogona sacchari Bojer te uklanjanje zaraženog bilja, a vizualnim pregledom svake partije provedenim prije premještanja bilja u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma utvrđeno je da je ona slobodna od simptoma zaraze štetnim organizmom Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Bilje za sadnju iz porodice Palmae, osim plodova i sjemena, koje ima promjer debla pri podnožju veći od 5 cm i pripada sljedećim rodovima i vrstama:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

(a)  bilje je tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano na području za koje je nadležno službeno tijelo u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere utvrdilo da je slobodno od štetnog organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

(b)  tijekom dvije godine prije premještanja bilje je uzgajano u jedinici u Uniji s potpunom fizičkom zaštitom od unosa štetnog organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ili u jedinici u Uniji na kojoj su provedeni primjereni preventivni postupci tretiranja protiv tog štetnog organizma;

(c)  bilje je vizualnog pregledavano najmanje jednom svaka četiri mjeseca kako bi se potvrdilo da je materijal slobodan od štetnog organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Mjere

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

(a)  bilje ili bilje koje donosi sjeme pregledano je i od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u partiji nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev; ili

(b)  vizualnim pregledima provedenima u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma utvrđeno je da su lukovice slobodne od simptoma zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev i da su pakirane za prodaju krajnjem potrošaču.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Bilje za sadnju osim sjemena

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

(a)  bilje je pregledano i od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u partiji nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev; ili

(b)  vizualnim pregledima provedenima u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma utvrđeno je da su lukovice slobodne od simptoma zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev i da su pakirane za prodaju krajnjem potrošaču.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Mjere

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Bilje za sadnju osim sjemena

Malus Mill.

(a)  bilje potječe od matičnih biljaka za koje je vizualnim pregledom utvrđeno da su slobodne od simptoma zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; i

(b)  

i.  bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizama Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

ili

ii.  bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju je tijekom posljednje cijele sezone uzgoja vizualnim pregledom utvrđeno da je slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah su izdvojene i uništene;

ili

iii.  u okviru vizualnih pregleda provedenih u primjereno vrijeme tijekom posljednje sezone uzgoja najviše 2 % biljaka u proizvodnoj jedinici pokazivalo je simptome zaraze i te su biljke i sve druge biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah izdvojene i uništene, a reprezentativni uzorak preostalih biljaka bez simptoma iz partija u kojima su pronađene biljke sa simptomima testiran je i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus L.

(a)  bilje potječe od matičnih biljaka za koje je vizualnim pregledom utvrđeno da su slobodne od simptoma zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

i

(b)  

i.  bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizama Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

ili

ii.  bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju je tijekom posljednje cijele sezone uzgoja vizualnim pregledom utvrđeno da je slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah su izdvojene i uništene;

ili

iii.  u okviru inspekcijskih pregleda provedenih u primjereno vrijeme tijekom posljednje sezone uzgoja najviše 1 % biljaka u proizvodnoj jedinici pokazivalo je simptome zaraze i te su biljke i sve druge biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah izdvojene i uništene, a reprezentativni uzorak preostalih biljaka bez simptoma iz partija u kojima su pronađene biljke sa simptomima testiran je i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Bilje za sadnju osim sjemena

Pyrus L.

(a)  bilje potječe od matičnih biljaka za koje je vizualnim pregledom utvrđeno da su slobodne od simptoma zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; i

(b)  

i.  bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizama Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; ili

ii.  bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju je tijekom posljednje cijele sezone uzgoja vizualnim pregledom utvrđeno da je slobodna od štetnog organizma, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah su izdvojene i uništene; ili

(c)  u okviru vizualnih pregleda provedenih u primjereno vrijeme tijekom posljednje sezone uzgoja najviše 2 % biljaka u proizvodnoj jedinici pokazivalo je simptome zaraze i te su biljke i sve druge biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah izdvojene i uništene.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Bilje za sadnju osim sjemena

Lavandula L.

(a)  bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju je poznato da je slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

ili

(b)  u okviru vizualnih pregleda partija provedenih tijekom posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

ili

(c)  biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. izdvojene su i uništene, a reprezentativni uzorak preostalog bilja iz partije testiran je i utvrđeno je da je partija slobodna od štetnog organizma.

Viroid kržljavosti krizanteme

Bilje za sadnju osim sjemena

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Tri generacije bilja dobivene su umnažanjem iz matičnjaka za koji je testiranjem utvrđeno da je slobodan od viroida kržljavosti krizanteme.

Egzokortis-viroid agruma

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L.

(a)  bilje potječe od matičnih biljaka za koje je vizualnim pregledom utvrđeno da su slobodne od egzokortis-viroida agruma;

i

(b)  bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju je vizualnim pregledom bilja provedenim tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma utvrđeno da je slobodna od štetnog organizma.

Virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a)

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca

(a)  bilje potječe od matičnih biljaka za koje je testiranjem provedenim u prethodne tri godine utvrđeno da su slobodne od virusa Citrus tristeza;

i

(b)  

i.  bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa Citrus tristeza;

ili

ii.  bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju je testiranjem reprezentativnog uzorka bilja provedenim tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma utvrđeno da je slobodna od virusa Citrus tristeza;

ili

iii.  bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici koja je fizički zaštićena od vektora i za koju je nasumičnim testiranjem bilja provedenim tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma utvrđeno da je slobodna od virusa Citrus tristeza;

ili

iv.  ako je rezultat testa na prisutnost virusa Citrus tristeza u partiji bio pozitivan, sve su biljke testirane pojedinačno i najviše 2 % biljaka bilo je pozitivno, a biljke za koje je testiranjem utvrđeno da su zaražene štetnim organizmom odmah su izdvojene i uništene.

Virus nekrotične pjegavosti vodenike

Bilje za sadnju osim sjemena

Begonia x hiemalis, Fotsch, novogvinejski križanci roda Impatiens L.

(a)  bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici u kojoj su praćeni relevantni vektori tripsa (Frankliniella occidentalis Pergande) i u kojoj su nakon njihova otkrivanja provedeni primjereni postupci tretiranja za učinkovito suzbijanje njihove populacije;

i

(b)  

i.  na bilju u proizvodnoj jedinici tijekom aktualnog razdoblja rasta nisu uočeni simptomi zaraze virusom nekrotične pjegavosti vodenike; ili

ii.  sve biljke u proizvodnoj jedinici na kojima su tijekom aktualnog razdoblja rasta uočeni simptomi zaraze virusom nekrotične pjegavosti vodenike izdvojene su, a reprezentativni uzorak bilja koje se premješta testiran je i utvrđeno je da je slobodan od virusa nekrotične pjegavosti vodenike.

Viroid vretenastog gomolja krumpira

Capiscum annuum L.

(a)  na bilju na mjestu proizvodnje tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovanih viroidom vretenastog gomolja krumpira; ili

(b)  bilje je podvrgnuto službenom testiranju na viroid vretenastog gomolja krumpira na reprezentativnom uzorku te je primjenom primjerenih metoda tim testovima utvrđeno da je bilje slobodno od tog štetnog organizma.

Virus boginja šljive

Bilje sljedećih vrsta roda Prunus L., namijenjeno za sadnju, osim sjemena:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., vrste iz roda Prunus L. prijemljive na virus boginja šljive

(a)  vegetativno umnožene podloge roda Prunus potječu od matičnih biljaka koje su u prethodnih pet godina uzorkovane i testirane i za koje je utvrđeno da su slobodne od virusa boginja šljive; i

(b)  

i.  sadni materijal proizveden je na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa boginja šljive; ili

ii.  na sadnom materijalu u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u najprimjerenijem razdoblju godine, određenom uzimajući u obzir klimatske uvjete i uvjete uzgoja biljke te biologiju virusa boginja šljive, nisu uočeni simptomi zaraze virusom boginja šljive, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici izdvojene su i odmah su uništene; ili

iii.  simptomi zaraze virusom boginja šljiva uočeni su na najviše 1 % biljaka u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u najprimjerenijem razdoblju godine, određenom uzimajući u obzir klimatske uvjete i uvjete uzgoja biljke te biologiju virusa boginja šljive, i sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici izdvojene su i odmah su uništene, a reprezentativni uzorak preostalih biljaka bez simptoma iz partija u kojima su pronađene biljke sa simptomima testiran je i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma. Reprezentativan dio sadnica na kojima vizualnim pregledom nisu uočeni simptomi zaraze virusom boginja šljive može se, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, uzorkovati i testirati na prisutnost tog štetnog organizma.

Virus pjegavosti i venuća rajčice

Bilje za sadnju osim sjemena

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novogvinejski križanci roda Impatiens L., Pelargonium L.

(a)  bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici u kojoj su praćeni relevantni vektori tripsa (Frankliniella occidentalis i Thrips tabaci) i u kojoj su nakon njihova otkrivanja provedeni primjereni postupci tretiranja za učinkovito suzbijanje njihove populacije;

i

(b)  na bilju u proizvodnoj jedinici tijekom aktualnog razdoblja rasta nisu uočeni simptomi zaraze virusom pjegavosti i venuća rajčice; ili

(c)  sve biljke u proizvodnoj jedinici na kojima su tijekom aktualnog razdoblja rasta uočeni simptomi zaraze virusom pjegavosti i venuća rajčice izdvojeno je, a reprezentativni uzorak bilja koje se premješta testiran je i utvrđeno je da je slobodan od virusa pjegavosti i venuća rajčice.

DIO D

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na šumskom reprodukcijskom materijalu, osim sjemena

1.    Vizualni pregledi

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi provjere i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da su ispunjeni zahtjevi koji se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnju:

(a) 

vizualnim pregledom provedenim u proizvodnoj jedinici ili na mjestu proizvodnje utvrđeno je da je šumski reprodukcijski materijal, osim sjemena, vrste Castanea sativa Mill. slobodan od štetnog organizma Cryphonectria parasitica;

(b) 

vizualnim pregledom provedenim u proizvodnoj jedinici ili na mjestu proizvodnje utvrđeno je da je šumski reprodukcijski materijal, osim sjemena, vrste Pinus spp. slobodan od štetnih organizama Dothistroma pini, Dothistroma septosporum i Lecanosticta acicola.

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje u najprimjerenijem razdoblju za otkrivanje tih štetnih organizama, određenom uzimajući u obzir klimatske uvjete i uvjete uzgoja biljke te biologiju odgovarajućih štetnih organizama.

2.    Zahtjevi po rodovima ili vrstama i kategorijama

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi provjere i poduzima sve druge radnje u vezi sa sljedećim rodovima ili vrstama kako bi osiguralo da:

Castanea sativa Mill.

(a) 

šumski reprodukcijski materijal potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Cryphonectria parasitica; ili

(b) 

tijekom posljednje cijele sezone uzgoja na mjestu proizvodnje ili u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi štetnog organizma Cryphonectria parasitica. ili

(c) 

šumski reprodukcijski materijal sa simptomima zaraze štetnim organizmom Cryphonectria parasitica na mjestu proizvodnje ili u proizvodnoj jedinici izdvojen je, a preostali materijal pregledavan je svakih tjedan dana i na mjestu proizvodnje ili u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze tim štetnim organizmom najmanje tri tjedna prije premještanja tog materijala.

Pinus spp.

(a) 

šumski reprodukcijski materijal potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnih organizama Dothistroma pini, Dothistroma septosporum i Lecanosticta acicola; ili

(b) 

tijekom posljednje cijele sezone uzgoja na mjestu proizvodnje ili u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi crvene pjegavosti borovih iglica, koju uzrokuju štetni organizmi Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ili Lecanosticta acicola; ili

(c) 

na mjestu proizvodnje ili u proizvodnoj jedinici provedeni su primjereni postupci tretiranja protiv crvene pjegavosti borovih iglica, koju uzrokuju štetni organizmi Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ili Lecanosticta acicola, te je šumski reprodukcijski materijal prije premještanja vizualno pregledan i utvrđeno je da je slobodan od simptoma zaraze štetnim organizmima Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ili Lecanosticta acicola.

DIO E

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenu povrća

Poduzimaju se sljedeće mjere koje se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnju: nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi provjere i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da su ispunjeni zahtjevi iz trećeg stupca tablice u nastavku koji se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnju.Bakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  sjeme je dobiveno primjerenom metodom ekstrakcijom kiselinom ili ekvivalentnom metodom;

i

(b)  

i.  sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

ili

ii.  u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

ili

iii.  sjeme je podvrgnuto službenom testiranju na štetni organizam Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. na reprezentativnom uzorku te je primjenom primjerenih metoda tim testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)  sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

ili

(b)  kultura od koje je sjeme dobiveno vizualno je pregledana u primjereno vrijeme tijekom sezone uzgoja i utvrđeno je da je slobodna od štetnog organizma Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

ili

(c)  testiran je reprezentativni uzorak sjemena i tim je testovima utvrđeno da je slobodan od štetnog organizma Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)  sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

ili

(b)  kultura od koje je sjeme dobiveno vizualno je pregledana u primjereno vrijeme tijekom sezone uzgoja i utvrđeno je da je slobodna od štetnog organizma Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

ili

(c)  testiran je reprezentativni uzorak sjemena i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)  sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

ili

(b)  u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

ili

(c)  primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas euvesicatoria Jones et al, bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  sjeme se dobiva primjerenom metodom ekstrakcijom kiselinom; i

(b)  sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

ili

(c)  

i.  u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

ili

ii.  primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)  sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

ili

(b)  u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

ili

(c)  primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  sjeme se dobiva primjerenom metodom ekstrakcijom kiselinom; i

(b)  sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

ili

(c)  

i.  u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u primjereno vrijeme tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

ili

ii.  primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al, bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

(a)  sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas perforans Jones et al.;

ili

(b)  u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u primjereno vrijeme tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas perforans Jones et al.;

ili

(c)  primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas perforans Jones et al., bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno d štetnog organizma Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  sjeme se dobiva primjerenom metodom ekstrakcijom kiselinom; i

(b)  sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas perforans Jones et al.;

ili

(c)  

i.  u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u primjereno vrijeme tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas perforans Jones et al.;

ili

ii.  primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas perforans Jones et al., bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L

(a)  sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

ili

(b)  u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u primjereno vrijeme tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

ili

(c)  primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al, bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  sjeme se dobiva primjerenom metodom ekstrakcijom kiselinom; i

(b)  sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

ili

(c)  

i.  u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u primjereno vrijeme tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

ili

ii.  primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Kukci i grinje

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Mjere

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

(a)  reprezentativni uzorak sjemena vizualno je pregledan u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma, a prije toga dopušteno je provesti primjeren postupak tretiranja, i

(b)  utvrđeno je da je sjeme slobodno od štetnog organizma Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

(a)  reprezentativni uzorak sjemena vizualno je pregledan u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma, a prije toga dopušteno je provesti primjeren postupak tretiranja, i

(b)  utvrđeno je da je sjeme slobodno od štetnog organizma Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L

(a)  reprezentativni uzorak sjemena vizualno je pregledan u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma, a prije toga dopušteno je provesti primjeren postupak tretiranja, i

(b)  utvrđeno je da je sjeme slobodno od štetnog organizma Bruchus rufimanus L.

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Mjere

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

(a)  kultura je vizualno pregledana najmanje jednom od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

ili

(b)  laboratorijskim testiranjima na reprezentativnom uzorku utvrđeno je da je dobiveno sjeme slobodno od štetnog organizma Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

ili

(c)  sadni materijal podvrgnut je primjerenom kemijskom ili fizičkom postupku tretiranja protiv štetnog organizma Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev i laboratorijskim testiranjima na reprezentativnom uzorku utvrđeno je da je sjeme slobodno od tog štetnog organizma.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Mjere

Pepino mosaic virus

Solanum lycopersicum L.

(a)  sjeme je dobiveno primjerenom metodom ekstrakcijom kiselinom ili ekvivalentnom metodom, i:

(b)  

i.  sjeme potječe s područja za koja je poznato da se na njima ne pojavljuje Pepino mosaic virus; ili

ii.  na bilju na mjestu proizvodnje tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovanih Pepino mosaic virusom; ili

iii.  reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na Pepino mosaic virus te je primjenom primjerenih metoda tim testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od tog štetnog organizma.

Viroid vretenastog gomolja krumpira

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  

i.  sjeme potječe s područja za koja nije poznato da se na njima pojavljuje viroid vretenastog gomolja krumpira; ili

ii.  na bilju na mjestu proizvodnje tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovanih viroidom vretenastog gomolja krumpira; ili

iii.  reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na viroid vretenastog gomolja krumpira te je primjenom primjerenih metoda tim testovima utvrđeno da sjeme slobodno od tog štetnog organizma.

DIO F

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenskom krumpiru

Nadležno tijelo ili, ako je to potrebno, specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi provjere i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da su ispunjeni zahtjevi iz tablice u nastavku koji se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnju.RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Crna noga (Dickeya Samson et al. spp. ; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

(a)  U slučaju predosnovnog sjemenskog krumpira:

službeni inspekcijski pregledi pokazuju da je dobiven od matičnih biljaka koje su slobodne od štetnih organizama Dickeya Samson et al. spp. i Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

(b)  U slučaju svih kategorija:

nadležna tijela provela su službeni terenski inspekcijski pregled rastućeg bilja.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

(a)  U slučaju predosnovnog sjemenskog krumpira:

službeni inspekcijski pregledi pokazuju da je dobiven od matičnih biljaka koje su slobodne od štetnog organizma Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

b)  U slučaju svih kategorija:

i.  bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., uzimajući u obzir moguću prisutnost vektorâ;

ili

ii.  tijekom službenih inspekcijskih pregleda rastućeg bilja koje su u proizvodnoj jedinici provela nadležna tijela od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

(a)  U slučaju predosnovnog sjemenskog krumpira:

službeni inspekcijski pregledi pokazuju da je dobiven od matičnih biljaka koje su slobodne od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(b)  U slučaju svih kategorija:

i.  tijekom službenih inspekcijskih pregleda provedenih od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na mjestu proizvodnje nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

ili

ii.  sve biljke sa simptomima u proizvodnoj jedinici odmah su izdvojene, kao i gomolji potomstva, i uništene za sve materijale u kojima su u nasadima uočeni simptomi zaraze te je za svaku partiju provedeno službeno testiranje gomolja nakon vađenja kako bi se potvrdilo da nema štetnog organizma Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Simptomi mozaika koje uzrokuju virusi i:

simptomi koje uzrokuje:

— virus uvijenosti lista krumpira

Solanum tuberosum L.

(a)  U slučaju predosnovnog sjemenskog krumpira:

potječu od matičnih biljaka koje su slobodne od virusa krumpira A, virusa krumpira M, virusa krumpira S, virusa krumpira X, virusa krumpira Y i virusa uvijenosti lista krumpira.

Ako se upotrebljava postupak mikropropagacije, ispunjavanje zahtjeva iz ove točke utvrđuje se službenim testiranjem matične biljke ili testiranjem matične biljke pod službenim nadzorom.

Ako se upotrebljava postupak klonske selekcije, ispunjavanje zahtjeva iz ove točke utvrđuje se službenim testiranjem klonskog materijala ili testiranjem klonskog materijala pod službenim nadzorom.

(b)  U slučaju svih kategorija,

nadležna tijela provela su službeni inspekcijski pregled rastućeg bilja.

Viroid vretenastog gomolja krumpira

Solanum tuberosum L.

(a)  U slučaju klonskog materijala:

službeno testiranje ili testiranje pod službenim nadzorom pokazalo je da materijal potječe od matičnih biljaka koje su slobodne od viroida vretenastog gomolja krumpira.

(b)  U slučaju predosnovnog i osnovnog sjemenskog krumpira:

nisu otkriveni simptomi viroida vretenastog gomolja krumpira.

ili

za svaku partiju provedeno je službeno testiranje gomolja nakon vađenja i utvrđeno je da su ti gomolji slobodni od viroida vretenastog gomolja krumpira.

(c)  U slučaju certificiranog sjemenskog krumpira,

službeni vizualni pregled pokazao je da je krumpir slobodan od štetnih organizama, a testiranje se provodi ako se uoče simptomi štetnog organizma.RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Simptomi virusnih infekcija

Solanum tuberosum L.

Tijekom službenog inspekcijskog pregleda izravnog potomstva broj biljaka sa simptomima ne smije biti veći od postotka navedenog u Prilogu IV.RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Nadležno tijelo provelo je službeni inspekcijski pregled partija i potvrdilo da su u skladu s odgovarajućim odredbama iz Priloga IV.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Nadležno tijelo provelo je službeni inspekcijski pregled partija i potvrdilo da su u skladu s odgovarajućim odredbama iz Priloga IV.

Bijela noga koja zahvaća više od 10 % površine gomolja, a uzrokuje ju štetni organizam Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

Nadležno tijelo provelo je službeni inspekcijski pregled partija i potvrdilo da su u skladu s odgovarajućim odredbama iz Priloga IV.

Prašna krastavost koja zahvaća više od 10 % površine gomolja, a uzrokuje ju štetni organizam Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

Nadležno tijelo provelo je službeni inspekcijski pregled partija i potvrdilo da su u skladu s odgovarajućim odredbama iz Priloga IV.

Osim toga, nadležna tijela provode službene inspekcijske preglede kako bi osigurala da prisutnost RNQP-a na rastućem bilju ne prelazi pragove navedene u sljedećoj tablici:RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za rastuće bilje za predosnovni sjemenski krumpir

Prag za rastuće bilje za osnovni sjemenski krumpir

Prag za rastuće bilje za certificirani sjemenski krumpir

PBTC

PB

Crna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Simptomi mozaika koje uzrokuju virusi

i

simptomi zaraze virusom uvijenosti lista krumpira [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

DIO G

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenu uljarica i predivog bilja

1.    Inspekcijski pregledi kultura

(1) Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi terenske inspekcijske preglede kultura od kojih se proizvodi sjeme uljarica i predivog bilja kako bi osiguralo da prisutnost RNQP-a ne premašuje pragove iz tablice u nastavku:Gljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Pragovi za proizvodnju predosnovnog sjemena

Pragovi za proizvodnju osnovnog sjemena

Pragovi za proizvodnju certificiranog sjemena

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Nadležno tijelo može ovlastiti inspektore, osim specijaliziranih subjekata, da provode terenske inspekcijske preglede u njegovo ime i pod njegovim službenim nadzorom.

(2) Ti terenski inspekcijski pregledi provode se kada stanje i faza razvoja kultura omogućuju odgovarajući inspekcijski pregled.

Godišnje se provodi najmanje jedan terenski inspekcijski pregled u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje odgovarajućih RNQP-a.

(3) Nadležno tijelo primjenom primjerenih metoda određuje veličinu, broj i raspored dijelova polja koje treba pregledati.

Nadležno tijelo službenim inspekcijskim pregledima treba podvrgnuti najmanje 5 % kultura za proizvodnju sjemena.

2.    Uzorkovanje i testiranje sjemena uljarica i predivog bilja

(1) Nadležno tijelo:

(a) 

službeno uzima uzorke sjemena iz partija sjemena uljarica i predivog bilja;

(b) 

ovlašćuje uzorkivače sjemena koji provode uzorkovanje u njegovo ime i pod njegovim službenim nadzorom;

(c) 

uspoređuje uzorke sjemena koje je sâmo uzelo s uzorcima iz iste partije sjemena koje su uzeli uzorkivača sjemena pod službenim nadzorom;

(d) 

nadzire rad uzorkivača sjemena kako je propisano u točki (b).

(2) Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom uzorkuje sjeme uljarica i predivog bilja i testira ga u skladu s aktualnim međunarodnim metodama.

Osim u slučaju automatskog uzorkovanja, nadležno tijelo uzima uzorak i provjerava najmanje 5 % partija sjemena prijavljenih za certifikaciju. Navedeni dio što ravnomjernije obuhvaća fizičke i pravne osobe koje prijavljuju sjeme za certifikaciju te prijavljene vrste, ali može biti usmjeren i na otklanjanje određenih sumnji.

(3) U automatskom uzorkovanju primjenjuju se primjereni postupci i ono se službeno nadzire.

(4) Za ispitivanje sjemena za certifikaciju i komercijalnog sjemena uzorci se uzimaju iz homogenih partija. Kad je riječ o masi partije i uzorka, primjenjuje se tablica iz Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

3.    Dodatne mjere koje se odnose na sjeme uljarica i predivog bilja

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi sljedeće dodatne inspekcijske preglede i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da su ispunjeni zahtjevi koji se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnju:

(1) 

Mjere za sprečavanje prisutnosti štetnog organizma Plasmopora halstedii na sjemenu vrste Helianthus annuus L.

(a) 

sjeme vrste Helianthus annuus L. potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Plasmopara halstedii;

ili

(b) 

u okviru najmanje dvaju inspekcijskih pregleda provedenih u primjereno vrijeme tijekom sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii;

ili

(c) 
i. 

u proizvodnoj jedinici provedena su najmanje dva terenska inspekcijska pregleda tijekom sezone uzgoja u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma; i

ii. 

tijekom terenskog inspekcijskog pregleda simptome zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii pokazivalo je najviše 5 % biljaka i sve biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii uklonjene su i uništene odmah nakon inspekcijskog pregleda; i

iii. 

tijekom završnog inspekcijskog pregleda nisu pronađene biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii;

ili

(d) 
i. 

proizvodna jedinica podvrgnuta je najmanje dvama terenskim inspekcijskim pregledima provedenima u primjereno vrijeme tijekom sezone uzgoja; i

ii. 

sve biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii uklonjene su i uništene odmah nakon inspekcijskog pregleda; i

iii. 

tijekom završnog inspekcijskog pregleda nisu pronađene biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii, a reprezentativni uzorak iz svake partije testiran je i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Plasmopara halstedii ili je sjeme podvrgnuto primjerenom postupku tretiranja koji je dokazano učinkovit protiv svih poznatih sojeva štetnog organizma Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

(2) 

Mjere za sprečavanje prisutnosti štetnog organizma Botrytis cinerea na sjemenu vrste Helianthus annuus L. i Linum usitatissimum L.

(a) 

primijenjen je postupak tretiranja sjemena odobren za upotrebu protiv štetnog organizma Botrytis cinerea;

ili

(b) 

nije prekoračena propisana toleranca za sjeme, što je utvrđeno na temelju laboratorijskog testiranja reprezentativnog uzorka.

(3) 

Mjere za sprečavanje prisutnosti štetnog organizma Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) na sjemenu vrste Glycine max (L.) Merryl

(a) 

primijenjen je postupak tretiranja sjemena odobren za upotrebu protiv štetnog organizma Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora);

ili

(b) 

nije prekoračena propisana toleranca za sjeme, što je utvrđeno na temelju laboratorijskog testiranja reprezentativnog uzorka.

(4) 

Mjere za sprečavanje prisutnosti štetnog organizma Diaporthe var. sojae na sjemenu vrste Glycine max (L.) Merryl

(a) 

primijenjen je postupak tretiranja sjemena odobren za upotrebu protiv štetnog organizma Diaporthe var. sojae;

ili

(b) 

nije prekoračena propisana toleranca za sjeme, što je utvrđeno na temelju laboratorijskog testiranja reprezentativnog uzorka.

(5) 

Mjere za sprečavanje prisutnosti štetnog organizma Alternaria linicola na sjemenu vrste Linum usitatissimumL.

(a) 

primijenjen je postupak tretiranja sjemena odobren za upotrebu protiv štetnog organizma Alternaria linicola;

ili

(b) 

nije prekoračena propisana toleranca za sjeme, što je utvrđeno na temelju laboratorijskog testiranja reprezentativnog uzorka.

(6) 

Mjere za sprečavanje prisutnosti štetnog organizma Boeremia exigua var. linicola na sjemenu vrste Linum usitatissimum L.

(a) 

primijenjen je postupak tretiranja sjemena odobren za upotrebu protiv štetnog organizma Boeremia exigua var. linicola;

ili

(b) 

nije prekoračena propisana toleranca za sjeme, što je utvrđeno na temelju laboratorijskog testiranja reprezentativnog uzorka.

(7) 

Mjere za sprečavanje prisutnosti štetnog organizma Colletotrichum lini na sjemenu vrste Linum usitatissimumL.

(a) 

primijenjen je postupak tretiranja sjemena odobren za upotrebu protiv štetnog organizma Colletotrichum lini;

ili

(b) 

nije prekoračena propisana toleranca za sjeme, što je utvrđeno na temelju laboratorijskog testiranja reprezentativnog uzorka.

(8) 

Mjere za sprečavanje prisutnosti štetnog organizmaFusarium (anamorfni rod), osim štetnih organizama Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell, na sjemenu vrste Linum usitatissimumL.

(a) 

primijenjen je postupak tretiranja sjemena odobren za upotrebu protiv štetnog organizma Fusarium (anamorfni rod), osim štetnih organizama Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell;

ili

(b) 

nije prekoračena propisana toleranca za sjeme, što je utvrđeno na temelju laboratorijskog testiranja reprezentativnog uzorka.

DIO H:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća, osim sjemena

Vizualni pregled

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi provjere i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da:

(a) 

bilje tijekom vizualnog pregleda barem izgleda praktički slobodno od štetnih organizama iz tablice u ovoj točki s obzirom na predmetni rod ili vrstu.

(b) 

sve biljke na kojima su u uzgojnoj fazi uočeni vidljivi znakovi ili simptomi štetnih organizama iz tablica u ovoj točki podvrgnute su primjerenom postupku tretiranja čim su se ti znakovi ili simptomi pojavili ili su, prema potrebi, uklonjene.

(c) 

u slučaju lukovica ljutike i češnjaka, bilje potječe izravno od materijala koji je u uzgojnoj fazi provjeren i utvrđeno je da je praktički slobodan od štetnih organizama iz tablica u ovoj točki.

Osim toga, nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela, provodi provjere i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da su ispunjeni zahtjevi iz tablice u nastavku koji se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnju:Bakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Bilje je uzgojeno iz sjemena koje ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu V. dijelu E i poduzete su primjerene higijenske mjere zahvaljujući kojima je ostalo slobodno od štetnih organizama.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  sadnice su uzgojene iz sjemena koje ispunjava zahtjeve utvrđene za sjeme povrća u dijelu E; i

(b)  mlado bilje držano je u primjerenim higijenskim uvjetima da bi se spriječila zaraza.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  sadnice su uzgojene iz sjemena koje ispunjava zahtjeve utvrđene za sjeme povrća u dijelu E; i

(b)  mlado bilje držano je u primjerenim higijenskim uvjetima da bi se spriječila zaraza.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  sadnice su uzgojene iz sjemena koje ispunjava zahtjeve utvrđene za sjeme povrća u dijelu E; i

(b)  mlado bilje držano je u primjerenim higijenskim uvjetima da bi se spriječila zaraza.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  sadnice su uzgojene iz sjemena koje ispunjava zahtjeve utvrđene za sjeme povrća u dijelu E; i

(b)  mlado bilje držano je u primjerenim higijenskim uvjetima da bi se spriječila zaraza.

Gljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Fusarium Link (anamorfni rod), osim štetnih organizama Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Asparagus officinalis L.

(a)  

i.  kultura je vizualno pregledana u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja, uzet je reprezentativni uzorak bilja i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Fusarium Link; ili

ii.  kultura je vizualno pregledana najmanje dvaput u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja, biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Fusarium Link odmah su izdvojene i tijekom završnog inspekcijskog pregleda nasada nisu uočeni simptomi zaraze; i

(b)  izdanci su vizualno pregledani prije premještanja i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Fusarium Link.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

(a)  

i.  kultura je vizualno pregledana u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja, uzet je reprezentativni uzorak bilja i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk; ili

ii.  kultura je vizualno pregledana najmanje dvaput u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja, biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk odmah su izdvojene i tijekom završnog inspekcijskog pregleda nasada nisu uočeni simptomi zaraze; i

(b)  izdanci su vizualno pregledani prije premještanja i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

(a)  bilje potječe od sadnica uzgojenih u modulima koje su rasle u supstratu slobodnom od štetnog organizma Stromatinia cepivora Berk.;

ili

(b)  

i.  

— kultura je vizualno pregledana u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Stromatinia cepivora Berk.; ili

— kultura je vizualno pregledana u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja, biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Stromatinia cepivora Berk. odmah su izdvojene i tijekom dodatnog završnog inspekcijskog pregleda nasada nisu uočeni simptomi zaraze;

i

ii.  bilje je vizualno pregledano prije premještanja i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

(a)  

i.  kultura je vizualno pregledana u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Stromatinia cepivora Berk.; ili

ii.  kultura je vizualno pregledana u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja, biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Stromatinia cepivora Berk. odmah su izdvojene i tijekom dodatnog završnog inspekcijskog pregleda nasada nisu uočeni simptomi zaraze;

i

(b)  sadnice ili lukovice vizualno su pregledane prije premještanja i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

(a)  matične biljke potječu od materijala koji je testiran na patogene; i

(b)  bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju su poznate prethodno uzgajane kulture, u kojoj nije zabilježeno pojavljivanje štetnog organizma Verticillium dahliae Kleb; i

(c)  bilje je vizualno pregledano od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma i utvrđeno je da je slobodno od simptoma zaraze štetnim organizmom Verticillium dahliae Kleb.

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

U slučaju bilja, osim bilja za proizvodnju komercijalne kulture:

(a)  kultura je vizualno pregledana najmanje jednom od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

ili

(b)  

i.  kultura je vizualno pregledana najmanje jednom od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma i najviše 2 % biljaka pokazivalo je simptome zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, i

ii.  bilje za koje je utvrđeno da je zaraženo tim štetnim organizmom odmah je izdvojeno, i

iii.  zatim je laboratorijskim testiranjima na reprezentativnom uzorku utvrđeno je da je bilje slobodno od tog štetnog organizma;

ili

(c)  bilje je podvrgnuto primjerenom kemijskom ili fizičkom postupku tretiranja protiv štetnog organizma Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev i laboratorijskim testiranjima na reprezentativnom uzorku utvrđeno je da je slobodno od tog štetnog organizma.

U slučaju bilja za proizvodnju komercijalne kulture:

(a)  kultura je vizualno pregledana najmanje jednom od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

ili

(b)  

i.  kultura je pregledana najmanje jednom od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma;

ii.  biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev odmah su izdvojene, i

iii.  laboratorijskim testiranjima na reprezentativnom uzorku utvrđeno je da je bilje slobodno od tog štetnog organizma;

ili

(c)  bilje je podvrgnuto primjerenom fizičkom ili kemijskom postupku tretiranja i laboratorijskim testiranjima na reprezentativnom uzorku utvrđeno je da je slobodno od štetnog organizma Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Virus žute prugavosti poriluka

Allium sativum L.

(a)  kultura je vizualno pregledana najmanje jednom od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma i nisu uočeni simptomi zaraze virusom žute prugavosti poriluka;

ili

(b)  kultura je vizualno pregledana najmanje jednom u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u kojemu je najviše 10 % biljaka pokazivalo simptome zaraze virusom žute prugavosti poriluka, pri čemu su te biljke odmah izdvojene i u završnom inspekcijskom pregledu uočeno je najviše 1 % biljaka sa simptomima zaraze.

Virus žute patuljavosti luka

Allium cepa L., Allium sativum L.

(a)  kultura je vizualno pregledana najmanje jednom od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u primjereno vrijeme i nisu uočeni simptomi zaraze virusom žute patuljavosti luka;

ili

(b)  

i.  kultura je vizualno pregledana najmanje jednom u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u kojemu je najviše 10 % biljaka pokazivalo simptome zaraze virusom žute patuljavosti luka; i

ii.  bilje za koje je utvrđeno da je zaraženo tim štetnim organizmom odmah je izdvojeno; i

iii.  u završnom inspekcijskom pregledu uočeno je najviše 1 % biljaka sa simptomima zaraze tim štetnim organizmom.

Viroid vretenastog gomolja krumpira

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  na bilju na mjestu proizvodnje tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovanih viroidom vretenastog gomolja krumpira; ili

(b)  bilje je podvrgnuto službenom testiranju na viroid vretenastog gomolja krumpira na reprezentativnom uzorku te je primjenom primjerenih metoda tim testovima utvrđeno da je bilje slobodno od tog štetnog organizma.

Virus pjegavosti i venuća rajčice

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

(a)  bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici u kojoj se prate relevantni vektori tripsa (Frankliniella occidentalis Pergande i Thrips tabaci Lindeman) i u kojoj se nakon njihova otkrivanja provode primjereni postupci tretiranja za učinkovito suzbijanje njihove populacije; i

(b)  

i.  na bilju u proizvodnoj jedinici tijekom aktualnog razdoblja rasta nisu uočeni simptomi zaraze virusom pjegavosti i venuća rajčice; ili

ii.  sve biljke u proizvodnoj jedinici na kojima su tijekom aktualnog razdoblja rasta uočeni simptomi zaraze virusom pjegavosti i venuća rajčice izdvojeno je, a reprezentativni uzorak bilja koje se premješta testiran je i utvrđeno je da je slobodan od virusa pjegavosti i venuća rajčice.

Virus žućenja i kovrčavosti lista rajčice

Solanum lycopersicum L.

(a)  na bilju nisu primijećeni simptomi zaraze virusom žućenja i kovrčavosti lista rajčice;

ili

(b)  na mjestu proizvodnje nisu primijećeni simptomi zaraze virusom žućenja i kovrčavosti lista rajčice

DIO I.

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenu vrste Solanum tuberosum L.

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi provjere i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da su ispunjeni sljedeći zahtjevi koji se odnose na prisutnost RNQP-a na sjemenu vrste Solanum tuberosum:

(a) 

sjeme potječe s područja za koja nije poznato da se u njima pojavljuje viroid vretenastog gomolja krumpira; ili

(b) 

na bilju na mjestu proizvodnje tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovanih viroidom vretenastog gomolja krumpira; ili

(c) 

reprezentativni uzorak bilja podvrgnut je službenom testiranju na viroid vretenastog gomolja krumpira te je primjenom primjerenih metoda tim testovima utvrđeno da je bilje slobodno od tog štetnog organizma.

DIO J

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na bilju za sadnju vrste Humulus lupulus L., osim sjemena

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi provjere i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da su ispunjeni zahtjevi iz trećeg stupca tablice u nastavku koji se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnju:Gljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Mjere

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

(a)  bilje za sadnju potječe od matičnih biljaka za koje je vizualnim pregledom provedenim u najprimjerenije vrijeme utvrđeno da su slobodne od simptoma zaraze štetnim organizmom Verticillium dahliae; i

(b)  

i.  bilje za sadnju proizvedeno je na mjestu proizvodnje za koje je poznato da je slobodno od štetnog organizma Verticilium dahliae; ili

ii.  

— – bilje za sadnju izolirano je od proizvodnih kultura vrste Humulus lupulus; i

— vizualnim pregledima lišća provedenima u primjereno vrijeme tijekom posljednje cijele sezone uzgoja za proizvodnu jedinicu utvrđeno je da je slobodna od štetnog organizma Verticillium dahliae; i

— vodila se evidencija o povijesti bolesti kultura i povijesti bolesti koje se prenose tlom te biljke domaćini nisu sađene najmanje četiri godine od pronalaska štetnog organizma Verticillium dahliae.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

(a)  bilje za sadnju potječe od matičnih biljaka za koje je vizualnim pregledom provedenim u najprimjerenije vrijeme utvrđeno da su slobodne od simptoma zaraze štetnim organizmom Verticillium nonalfalfae; i

(b)  

i.  bilje za sadnju proizvedeno je na mjestu proizvodnje za koje je poznato da je slobodno od štetnog organizma Verticilium nonalfalfae; ili

ii.  

— – bilje za sadnju izolirano je od proizvodnih kultura vrste Humulus lupulus; i

— vizualnim pregledom lišća provedenim u primjereno vrijeme tijekom posljednje cijele sezone uzgoja utvrđeno je da je proizvodna jedinica slobodna od štetnog organizma Verticillium nonalfalfa; i

— vodila se evidencija o povijesti bolesti kultura i povijesti bolesti koje se prenose tlom te biljke domaćini nisu sađene najmanje četiri godine od pronalaska štetnog organizma Verticillium nonalfalfae.
PRILOG VI.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta čiji je unos u Uniju iz određenih trećih zemalja zabranjen 

Naziv

Oznaka KN

Treća zemlja, skupina trećih zemalja ili određeno područje treće zemlje

1.

Bilje rodova Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., osim plodova i sjemena

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Farski Otoci, Gruzija, Island, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo–Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Turska i Ukrajina

2.

Bilje rodova Castanea Mill. i Quercus L., s listovima, osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Farski Otoci, Gruzija, Island, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo–Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Turska i Ukrajina

3.

Bilje roda Populus L., s listovima, osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države

4.

Izolirana kora drva roda Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Sve treće zemlje

5.

Izolirana kora drva roda Quercus L., osim vrste Quercus suber L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države

6.

Izolirana kora drva vrste Acer saccharum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države

7.

Izolirana kora drva roda Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Sjeverna i Južna Amerika

8.

Bilje za sadnju rodova Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i Rosa L., osim bilja u stanju mirovanja, bez listova, cvjetova i plodova

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Farski Otoci, Gruzija, Island, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo–Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Turska i Ukrajina

9.

Bilje za sadnju rodova Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L. i njihovi križanci te Fragaria L., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Alžir, Andora, Armenija, Australija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanada, Kanarski otoci, Egipat, Farski Otoci, Gruzija, Island, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Maroko, Novi Zeland, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo-Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Sirija, Tunis, Turska, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države, osim Havaja

10.

Bilje roda Vitis L., osim plodova

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Treće zemlje, osim Švicarske

11.

Bilje rodova Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovi križanci, osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Sve treće zemlje

12.

Bilje za sadnju roda Photinia Ldl., osim bilja u stanju mirovanja, bez listova, cvjetova i plodova

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kina, Demokratska Narodna Republika Koreja, Japan, Republika Koreja i Sjedinjene Američke Države

13.

Bilje roda Phoenix spp., osim plodova i sjemena

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Alžir, Maroko

14.

Bilje za sadnju iz porodice Poaceae, osim bilja ukrasnih trava trajnica iz potporodica Bambusoideae i Panicoideae i rodova Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. i Uniola L., osim sjemena

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Alžir, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Egipat, Farski Otoci, Gruzija, Island, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Maroko, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadnyfederalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo-Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Sirija, Tunis, Turska i Ukrajina

15.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L., sjemenski krumpir

0701 10 00

Treće zemlje, osim Švicarske

16.

Vriježasto bilje i gomoljike za sadnju roda Solanum L. ili njihovi križanci, osim gomolja vrste Solanum tuberosum L. navedenih u unosu 15.

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje, osim Švicarske

17.

Gomolji vrsta iz roda Solanum L. i njihovi križanci, osim onih navedenih u unosima 15. i 16.

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Treće zemlje, osim sljedećih:

(a)  Alžir, Egipat, Izrael, Libija, Maroko, Sirija, Švicarska, Tunis i Turska,

ili

(b)  zemlje koje ispunjavaju sljedeće odredbe:

i.  zemlje koje su među sljedećim zemljama:

Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Farski Otoci, Gruzija, Island, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo-Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija i Ukrajina

i

ii.  

— potvrđeno je da su slobodne od štetnog organizma Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031, ili

— njihovo zakonodavstvo priznato je kao istovjetno pravilima Unije o zaštiti od štetnog organizma Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

18.

Bilje za sadnju iz porodice Solanaceae osim sjemena i bilja obuhvaćenih unosima 15., 16. ili 17.

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Alžir, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Egipat, Farski Otoci, Gruzija, Island, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Maroko, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadnyfederalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo-Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Sirija, Tunis, Turska i Ukrajina

19.

Zemlja kao takva, koja se sastoji djelomično od krutih organskih tvari

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Treće zemlje, osim Švicarske

20.

Uzgojni supstrat kao takav, osim zemlje, koji se sastoji u potpunosti ili djelomično od krutih organskih tvari, osim onog koji se sastoji isključivo od treseta ili vlakana vrste Cocos nucifera L., koji nije prethodno korišten za uzgoj bilja ili u druge poljoprivredne svrhe

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Treće zemlje, osim Švicarske

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. i Citrus sinensis (L.) Osbeck (do 30. travnja 2021.)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentina

▼B
PRILOG VII.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta podrijetlom iz trećih zemalja i odgovarajući posebni zahtjevi za njihov unos na područje Unije 

Bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti

Oznake KN

Podrijetlo

Posebni zahtjevi

1.

Uzgojni supstrat, pridodan ili pridružen bilju, namijenjen za održavanje na životu bilja, osim sterilnog supstrata za bilje uzgajano in vitro

Nije primjenjivo (1)

Treće zemlje, osim Švicarske

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  u vrijeme sadnje pridruženog bilja uzgojni supstrat:

i.  bio je čist od zemlje i organskih tvari i nije prethodno korišten za uzgoj bilja ili u druge poljoprivredne svrhe,

ili

ii.  sastojao se isključivo od treseta ili vlakana vrste Cocos nucifera L. i nije prethodno korišten za uzgoj bilja ili u druge poljoprivredne svrhe,

ili

iii.  podvrgnut je učinkovitoj fumigaciji ili primjerenom postupku toplinskog tretiranja kako bi se osigurala sloboda od štetnih organizama, što je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

ili

iv.  podvrgnut je učinkovitom sustavnom pristupu kako bi se osigurala sloboda od štetnih organizama, što je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”;

i

u svim slučajevima navedenima u točkama od i. do iv. skladišten je i držan u primjerenim uvjetima kako bi ostao slobodan od karantenskih štetnih organizama

i

(b)  nakon sadnje:

i.  poduzete su primjerene mjere kako bi se osiguralo da uzgojni supstrat ostane slobodan od karantenskih štetnih organizama Unije, a to uključuje barem sljedeće:

— fizička izolacija uzgojnog supstrata od zemlje i ostalih mogućih izvora kontaminacije;

— higijenske mjere,

— upotreba vode koja je slobodna od karantenskih štetnih organizama Unije;

ili

ii.  u razdoblju od dva tjedna prije izvoza uzgojni supstrat i, prema potrebi, zemlja u potpunosti su uklonjeni ispiranjem vodom koja je slobodna od karantenskih štetnih organizama Unije. Moguća je ponovna sadnja u uzgojnom supstratu koji ispunjava zahtjeve iz točke (a). Održavaju se primjereni uvjeti kako bi ostao slobodan od karantenskih štetnih organizama Unije, kako je propisano u točki (b).

2.

Strojevi i vozila koji se upotrebljavaju za poljoprivredu ili šumarstvo

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Treće zemlje, osim Švicarske

Službena izjava u kojoj je navedeno da su strojevi i vozila očišćeni i slobodni odzemlje i ostataka bilja.

3.

Bilje za sadnju s korijenjem, uzgojeno na otvorenome

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  poznato je da je mjesto proizvodnje slobodno od štetnih organizama Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. i Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

i

(b)  bilje potječe s polja za koje je poznato da je slobodno od štetnih organizama Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Bilje za sadnju, osim lukovica, podanaka, rizoma, sjemena, gomolja i bilja u kulturi tkiva

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da je bilje uzgojeno u rasadnicima i:

(a)  potječe s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Thrips palmi Karny, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, i koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”;

ili

(b)  potječe s mjesta proizvodnje za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Thrips palmi Karny, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”, i koje je, na temelju službenih inspekcijskih pregleda provedenih barem jednom mjesečno tijekom posljednja tri mjeseca prije izvoza, proglašeno slobodnim od štetnog organizma Thrips palmi Karny,

ili

(c)  neposredno prije izvoza podvrgnuto je primjerenom postupku tretiranja protiv štetnog organizma Thrips palmi Karny, a pojedinosti o tom postupku navedene su u fitosanitarnim certifikatima iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031, te je službeno pregledano i utvrđeno je da je slobodno od štetnog organizma Thrips palmi Karny.

5.

Godišnje i dvogodišnje bilje za sadnju, osim iz porodice Poaceae i sjemena

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Alžir, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Egipat, Farski Otoci, Gruzija, Island, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Maroko, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo-Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Sirija, Tunis, Turska i Ukrajina

Službena izjava u kojoj je za bilje navedeno sljedeće:

(a)  uzgojeno je u rasadnicima;

(b)  slobodno je od ostataka bilja, bez cvjetova i plodova;

(c)  podvrgnuto je inspekcijskim pregledima u primjereno vrijeme i prije izvoza;

(d)  utvrđeno je da je slobodno od simptoma zaraze štetnim bakterijama, virusima te virusima sličnim organizmima; i

(e)  utvrđeno je da je slobodno od znakova ili simptoma zaraze štetnim nematodama, kukcima, grinjama i gljivama odnosno podvrgnuto je primjerenom postupku tretiranja radi uklanjanja takvih organizama.

6.

Bilje za sadnju iz porodice Poaceae, osim bilja ukrasnih trava trajnica iz potporodica Bambusoideae, Panicoideae i rodova Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. i Uniola L., osim sjemena

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Alžir, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Egipat, Farski Otoci, Gruzija, Island, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Maroko, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo-Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Sirija, Tunis, Turska i Ukrajina

Službena izjava u kojoj je za bilje navedeno sljedeće:

(a)  uzgojeno je u rasadnicima;

(b)  slobodno je od ostataka bilja, bez cvjetova i plodova;

(c)  podvrgnuto je inspekcijskim pregledima u primjereno vrijeme i prije izvoza;

(d)  utvrđeno je da je slobodno od simptoma zaraze štetnim bakterijama, virusima te virusima sličnim organizmima; i

(e)  utvrđeno je da je slobodno od znakova ili simptoma zaraze štetnim nematodama, kukcima, grinjama i gljivama odnosno podvrgnuto je primjerenom postupku tretiranja radi uklanjanja takvih organizama.

7.

Bilje za sadnju, osim bilja u stanju mirovanja, bilja u kulturi tkiva, sjemena, lukovica, gomolja, podanaka i rizoma.

Relevantni karantenski štetni organizmi Unije su:

— begomovirusi, osim: virusa mozaika mračnjaka, virusa kovrčavosti lista slatkog krumpira, virusa žućenja i kovrčavosti lista rajčice, Sardinia virusa žućenja i kovrčavosti lista rajčice, Malaga virusa žućenja i kovrčavosti lista rajčice, Axarquia virusa žućenja i kovrčavosti lista rajčice,

— virus blagog šarenila crnookice,

— virus zaraznog žutila zelene salate,

— žućenju dinje pridruženi virus,

— virus povezan sa žućenjem žila tikve,

— virus klorotične kržljavosti slatkog krumpira,

— virus blagog šarenila slatkog krumpira,

— virus blagog šarenila rajčice.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Treće zemlje za koje je poznato da se u njima pojavljuju relevantni karantenski štetni organizmi Unije

 

 

 

 

a)  za koje nije poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropske populacije) ili drugi vektori karantenskih štetnih organizama Unije

Službena izjava u kojoj je navedeno da simptomi relevantnih karantenskih štetnih organizama Unije nisu uočeni na bilju tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa.

 

 

 

b)  za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropske populacije) ili drugi vektori karantenskih štetnih organizama Unije

Službena izjava u kojoj je navedeno da simptomi relevantnih karantenskih štetnih organizama Unije nisu uočeni na bilju tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa,

i

(a)  bilje potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. i drugih vektora karantenskih štetnih organizama Unije,

ili

(b)  službenim inspekcijskim pregledima provedenima u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma utvrđeno je da je proizvodna jedinica slobodna od štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. i drugih vektora relevantnih karantenskih štetnih organizama Unije,

ili

(c)  bilje je podvrgnuto učinkovitom postupku tretiranja za iskorjenjivanje štetnog organizma Bemisia tabaci Genn i drugih vektora relevantnih karantenskih štetnih organizama Unije te je prije izvoza utvrđeno da je slobodno od njih.

8.

Bilje za sadnju zeljastih vrsta, osim lukovica, podanaka, bilja iz porodice Poaceae, rizoma, sjemena, gomolja i bilja u kulturi tkiva

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Treće zemlje za koje je poznato da se u njima pojavljuju štetni organizmi Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch)

Službena izjava u kojoj je navedeno da je bilje uzgojeno u rasadnicima i:

(a)  potječe s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnih organizama Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch), u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

ili

(b)  potječe s mjesta proizvodnje za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnih organizama Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch), u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnim certifikatima spomenutima iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava, i koje je, na temelju službenih inspekcijskih pregleda provedenih barem jednom mjesečno tijekom posljednja tri mjeseca prije izvoza, proglašeno slobodnim od štetnih organizama Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch),

ili

(c)  neposredno prije izvoza podvrgnuto je primjerenom postupku tretiranja protiv štetnih organizama Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch) te je službeno pregledano i utvrđeno je da je slobodno od štetnih organizama Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch).

Pojedinosti o postupku tretiranja iz točke (c) navode se u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

9.

Zeljasto višegodišnje bilje za sadnju, osim sjemena, iz porodica Caryophyllaceae (osim roda Dianthus L.), Compositae (osim roda Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae i Rosaceae (osim roda Fragaria L.)

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Alžir, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Egipat, Farski Otoci, Gruzija, Island, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Maroko, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo-Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Sirija, Tunis, Turska i Ukrajina

Službena izjava u kojoj je za bilje navedeno sljedeće:

(a)  uzgojeno je u rasadnicima,

(b)  slobodno je od ostataka bilja, bez cvjetova i plodova,

(c)  podvrgnuto je inspekcijskim pregledima u primjereno vrijeme i prije izvoza,

(d)  utvrđeno je da je slobodno od simptoma zaraze štetnim bakterijama, virusima te virusima sličnim organizmima, i

(e)  utvrđeno je da je slobodno od znakova ili simptoma zaraze štetnim nematodama, kukcima, grinjama i gljivama odnosno podvrgnuto je primjerenom postupku tretiranja radi uklanjanja takvih organizama.

10.

Drveće i grmlje namijenjeno za sadnju, osim sjemena i bilja u kulturi tkiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Alžir, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Egipat, Farski Otoci, Gruzija, Island, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Maroko, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo-Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Sirija, Tunis, Turska i Ukrajina

Službena izjava u kojoj je za bilje navedeno sljedeće:

(a)  čisto je (slobodno od ostataka bilja), bez cvjetova i plodova,

(b)  uzgojeno je u rasadnicima,

(c)  podvrgnuto je inspekcijskim pregledima u primjereno vrijeme i prije izvoza, utvrđeno da je slobodno od simptoma zaraze štetnim bakterijama, virusima te virusima sličnim organizmima te je utvrđeno da je slobodno od znakova ili simptoma zaraze štetnim nematodama, kukcima, grinjama ili gljivama ili je podvrgnuto primjerenom postupku tretiranja radi uklanjanja takvih organizama.

11.

Bjelogorično drveće i grmlje namijenjeno za sadnju, osim sjemena i bilja u kulturi tkiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Alžir, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Egipat, Farski Otoci, Gruzija, Island, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Maroko, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo-Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Sirija, Tunis, Turska i Ukrajina

Službena izjava u kojoj je navedeno da je bilje u stanju mirovanja i bez listova.

12.

Korjenasto i gomoljasto povrće, osim gomolja vrste Solanum tuberosum L.

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Treće zemlje, osim Švicarske

Službena izjava u kojoj je navedeno da pošiljka ili partija ne sadržava više od 1 % neto težinskog udjela zemlje i uzgojnog supstrata.

13.

Lukovice, podanci, rizomi i gomolji, namijenjeni za sadnju, osim gomolja vrste Solanum tuberosum

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Treće zemlje, osim Švicarske

Službena izjava u kojoj je navedeno da pošiljka ili partija ne sadržava više od 1 % neto težinskog udjela zemlje i uzgojnog supstrata.

14.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Treće zemlje, osim Švicarske

Službena izjava u kojoj je navedeno da pošiljka ili partija ne sadržava više od 1 % neto težinskog udjela zemlje i uzgojnog supstrata.

15.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da gomolji potječu iz:

(a)  zemlje za koju nije poznato da se u njoj pojavljuje štetni organizam Tecia solanivora (Povolný),

ili

(b)  područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Tecia solanivora (Povolný), u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere.

16.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  gomolji potječu iz zemalja za koje je poznato da su slobodne od štetnog organizma Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.;

ili

(b)  u zemlji podrijetla poštovane su odredbe koje su u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031 priznate kao istovjetne odredbama prava Unije o suzbijanju štetnog organizma Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.

17.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Treće zemlje za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Synchytrium endobioticum (Schilb.)

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  gomolji potječu s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (svih rasa osim rase 1, uobičajene europske rase) i da tijekom primjerenog razdoblja na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj okolici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

ili

(b)  u zemlji podrijetla poštovane su odredbe koje su u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031 priznate kao istovjetne odredbama prava Unije o suzbijanju štetnog organizma Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

18.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L., za sadnju

0701 10 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da gomolji potječu iz jedinice za koju je poznato da je slobodna od štetnih organizama Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens i Globodera pallida (Stone) Behrens.

19.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L., za sadnju

0701 10 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  gomolji potječu s područja za koja je poznato da se na njima ne pojavljuju štetni organizmi Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. i Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.;

ili

(b)  kada je riječ o područjima za koja je poznato da se na njima pojavljuju štetni organizmi Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ili Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., gomolji potječu s mjesta proizvodnje za koje je utvrđeno da je slobodno od štetnih organizama Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. i Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. odnosno koje se smatra slobodnim od tih štetnih organizama, zahvaljujući provedbi mjera za istrebljenje štetnih organizama Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. i Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. utvrđenih u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

20.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L., za sadnju

0701 10 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  gomolji potječu s područja za koja je poznato da se na njima ne pojavljuju štetni organizmi Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (sve populacije) i Meloidogyne fallax Karssen,

ili

(b)  kada je riječ o područjima za koja je poznato da se na njima pojavljuju štetni organizmi Meloidogyne chitwoodi Golden et al. i Meloidogyne fallax Karssen:

i.  gomolji potječu s mjesta proizvodnje za koje je utvrđeno da je slobodno od štetnih organizama Meloidogyne chitwoodi Golden et al. i Meloidogyne fallax Karssen na temelju godišnjeg nadzora kultura domaćina vizualnim pregledom biljaka domaćina u primjereno vrijeme te vizualnim pregledom izvana i prerezivanjem gomolja uzetih nakon vađenja iz uroda krumpira uzgojenog na mjestu proizvodnje, ili

ii.  gomolji su nasumce uzorkovani nakon berbe i laboratorijski su testirani ili je primjenom primjerene metode za izazivanje simptoma provjereno jesu li na njima prisutni simptomi te su vizualno pregledani izvana i prerezivanjem gomolja u primjereno vrijeme, a u svim slučajevima u trenutku zatvaranja pakiranja ili spremnika prije premještanja, u skladu s odredbama o zatvaranju iz Direktive Vijeća 66/403/EEZ, i nisu otkriveni simptomi štetnih organizama Meloidogyne chitwoodi Golden et al. i Meloidogyne fallax Karssen.

21.

Gomolji vrste Solanum tuberosumL., osim onih za sadnju

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da gomolji potječu s područja za koja je poznato da se na njima ne pojavljuju štetni organizmi Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. i Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

22.

Bilje za sadnju rodova i vrsta Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L., i Solanum melongena L., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje za koje je poznato da se u njima pojavljuju štetni organizmi Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ili Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  bilje potječe s područja za koja je utvrđeno da su slobodna od štetnih organizama Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. i Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

ili

(b)  na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmima Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. i Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

23.

Bilje vrsti Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L., osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da bilje potječe:

(a)  iz zemlje za koju je potvrđeno da je slobodna od štetnog organizma Keiferia lycopersicella (Walsingham) u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere,

ili

(b)  s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla potvrdila da je slobodno od štetnog organizma Keiferia lycopersicella (Walsingham), u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, i koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

24.

Bilje za sadnju vrste Beta vulgaris L., osim sjemena

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze virusom kovrčavosti vrha repe.

25.

Bilje rodova Chrysanthemum L., Dianthus L. i Pelargonium l'Hérit. ex Ait., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  bilje potječe s područja slobodnog od štetnih organizama Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith i Spodoptera litura (Fabricius), kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere,

ili

(b)  na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni znakovi prisutnosti štetnih organizama Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith i Spodoptera litura (Fabricius),

ili

(c)  bilje je podvrgnuto primjerenom postupku tretiranja radi zaštite od relevantnih štetnih organizama.

26.

Bilje za sadnju roda Chrysanthemum L. i vrste Solanum lycopersicum L., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da je bilje tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano u:

(a)  zemlji koja je slobodna od virusa nekroze na stabljici krizanteme,

ili

(b)  području za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od virusa nekroze na stabljici krizanteme u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere,

ili

(c)  mjestu proizvodnje za koje je utvrđeno da je slobodno od virusa nekroze na stabljici krizanteme, što je potvrđeno službenim inspekcijskim pregledima i, prema potrebi, testiranjem.

27.

Bilje za sadnju roda Pelargonium L'Herit. ex Ait., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje za koje je poznato da se u njima pojavljuje virus prstenaste pjegavosti rajčice:

 

 

 

(a)  za koje nije poznato da se u njima pojavljuju štetni organizmi Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populacije iz trećih zemalja) Dalmasso i Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ili drugi vektori virusa prstenaste pjegavosti rajčice

Službena izjava u kojoj je za bilje navedeno sljedeće:

(a)  potječe izravno s mjesta proizvodnje za koja je poznato da su slobodna od virusa prstenaste pjegavosti rajčice,

ili

(b)  materijal najviše četvrte generacije koji potječe od matičnih biljaka za koje je u okviru službenoga odobrenog sustava virološkog testiranja utvrđeno da su slobodne od virusa prstenaste pjegavosti rajčice.

 

 

(b)  za koje je poznato da se u njima pojavljuju štetni organizmi Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populacije iz trećih zemalja) Dalmasso i Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ili drugi vektori virusa prstenaste pjegavosti rajčice

Službena izjava u kojoj je za bilje navedeno sljedeće:

(a)  potječe izravno s mjesta proizvodnje za koja je poznato da su slobodna od virusa prstenaste pjegavosti rajčice u tlu ili biljkama,

ili

(b)  materijal najviše druge generacije koji potječe od matičnih biljaka za koje je u okviru službenoga odobrenog sustava virološkog testiranja utvrđeno da su slobodne od virusa prstenaste pjegavosti rajčice.

28.

Rezano cvijeće rodova Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. i Solidago L. i lisnato povrće vrste Apium graveolens L. i roda Ocimum L.

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 90

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je za rezano cvijeće i lisnato povrće navedeno sljedeće:

(a)  potječe iz zemlje koja je slobodna od štetnih organizama Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch),

ili

(b)  službenim inspekcijskim pregledom provedenim neposredno prije izvoza utvrđeno je da su slobodni od štetnih organizama Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch).

29.

Rezano cvijeće iz porodice Orchidaceae

0603 13 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je za rezano cvijeće navedeno sljedeće:

(a)  potječe iz zemlje koja je slobodna od štetnog organizma Thrips palmi Karny,

ili

(b)  službenim inspekcijskim pregledom provedenim neposredno prije izvoza utvrđeno je da je slobodno od štetnog organizma Thrips palmi Karny.

30.

Patuljasto bilje za sadnju dobiveno na prirodan ili umjetan način, osim sjemena

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Farski Otoci, Gruzija, Island, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo–Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Turska i Ukrajina

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  bilje je, uključujući ono izravno ubrano iz prirodnih staništa, najmanje dvije uzastopne godine prije otpreme držano i uzgajano u službeno registriranim rasadnicima, u kojima se provodi službeno nadziran sustav kontrole,

(b)  bilje u rasadnicima iz točke (a) ovog unosa:

i.  najmanje tijekom razdoblja iz točke (a) ovog unosa:

— bilo je zasađeno u loncima koji su se nalazili na policama najmanje 50 cm iznad zemlje;

— podvrgnuto je primjerenim postupcima tretiranja kako bi se osiguralo da nije zaraženo izvaneuropskim vrstama snijeti, a aktivni sastojak, koncentracija i datum provedbe tih postupaka tretiranja navedeni su u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Postupci dezinfestacije i/ili dezinfekcije”;

— najmanje šest puta godišnje u primjerenim vremenskim razmacima podvrgnuto je službenim inspekcijskim pregledima na prisutnost relevantnih karantenskih štetnih organizama Unije u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/2031, a ti su inspekcijski pregledi provedeni i na bilju u neposrednoj okolici rasadnika iz točke (a) ovog unosa barem vizualnim pregledom svakog reda u polju ili rasadniku i vizualnim pregledom svih dijelova biljke iznad uzgojnog supstrata, za što se koristi nasumičan uzorak od najmanje 300 biljaka određenog roda ako ukupni broj biljaka tog roda ne prelazi 3 000 , odnosno 10 % ako broj biljaka tog roda prelazi 3 000 ,

— tim inspekcijskim pregledima utvrđeno je da je slobodno od relevantnih karantenskih štetnih organizama Unije, kako je navedeno u prethodnoj alineji, zaraženo bilje uklonjeno je, a preostalo je bilje, prema potrebi, podvrgnuto učinkovitom postupku tretiranja te držano tijekom primjerenog razdoblja i pregledano kako bi se osiguralo da je slobodno od takvih štetnih organizama,

— zasađeno je u neupotrijebljen umjetni uzgojni supstrat ili u prirodni uzgojni supstrat, koji je prethodno podvrgnut fumigaciji ili primjerenom postupku toplinskog tretiranja i slobodan je od karantenskih štetnih organizama Unije,

— držano je u uvjetima koji osiguravaju da je uzgojni supstrat ostao slobodan od karantenskih štetnih organizama Unije i dva tjedna prije isporuke:

— 

— otreseno je i oprano čistom vodom da bi se uklonio prvobitni uzgojni supstrat i držano je golog korijenja, ili

— otreseno je i oprano čistom vodom da bi se uklonio prvobitni uzgojni supstrat i presađeno je u uzgojni supstrat koji je u skladu s uvjetima iz točke i. pete alineje, ili

— podvrgnuto je primjerenim postupcima tretiranja kako bi se osiguralo da je uzgojni supstrat slobodan od karantenskih štetnih organizama Unije, a aktivni sastojak, koncentracija i datum provedbe tih postupaka tretiranja navedeni su u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/203 u rubrici „Postupci dezinfestacije i/ili dezinfekcije”.

ii.  zapakirano je u zatvorene spremnike koji su službeno zapečaćeni i označeni registracijskim brojem registriranog rasadnika, a taj je broj naveden u rubrici „Dopunska izjava” fitosanitarnog certifikata iz članka 71. Uredbe (EU) 2016/2031, čime se omogućuje identifikacija pošiljaka.

31.

Bilje iz reda Pinales, osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da je bilje proizvedeno na mjestu proizvodnje koje je slobodno od štetnih organizama Pissodes cibriani O'Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang i Pissodes zitacuarense Sleeper.

32.

Bilje iz reda Pinales, osim plodova i sjemena, visine veće od 3 m

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

ex 1404 90 00

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Farski Otoci, Gruzija, Island, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo-Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Turska i Ukrajina

Službena izjava u kojoj je navedeno da je bilje proizvedeno na mjestu proizvodnje koje je slobodno od štetnog organizma Scolytidae spp. (izvaneuropski).

33.

Bilje rodova Castanea Mill i Quercus L., osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj okolici od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Cronartium spp., osim štetnih organizama Cronartium gentianeum, Cronartium pini i Cronartium ribicola.

34.

Bilje roda Quercus L., osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je navedeno da bilje potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

35.

Bilje za sadnju roda Corylus L., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Kanada i Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je navedeno da bilje potječe:

(a)  s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla potvrdila da je slobodno od štetnog organizma Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, i koje je navedeno u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”;

ili

(b)  s mjesta proizvodnje za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla potvrdila da je slobodno od štetnog organizma Anisogramma anomala (Peck) E. Müller tijekom službenih inspekcijskih pregleda koji su provedeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj okolici od početka posljednja tri cijela vegetacijska ciklusa, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, i koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”.

36.

Bilje rodova i vrsta Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kanada, Kina, Demokratska Narodna Republika Koreja, Japan, Mongolija, Republika Koreja, Rusija, Tajvan i Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je navedeno da bilje potječe s područja za koje je potvrđeno da je slobodno od štetnog organizma Agrilus planipennis Fairmaire, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, i koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed je pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode tog područja.

37.

Bilje za sadnju rodova Juglans L. i Pterocarya Kunth, osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je za bilje za sadnju navedeno sljedeće:

(a)  tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano je na području slobodnom od štetnog organizma Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i njegova vektora Pityophthorus juglandis Blackman, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, i koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

ili

(b)  potječe s mjesta proizvodnje, uključujući njegovu okolicu u krugu polumjera od najmanje 5 km, na kojemu za vrijeme službenih inspekcijskih pregleda u razdoblju od dvije godine prije izvoza nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i njegovim vektorom Pityophthorus juglandis Blackman, kao ni prisutnost tog vektora; neposredno prije izvoza bilje za sadnju pregledano je te se njime rukovalo i zapakirano je na način da se spriječi zaraza nakon napuštanja mjesta proizvodnje,

ili

(c)  potječe s mjesta proizvodnje s potpunom fizičkom izolacijom i neposredno prije izvoza pregledano je te se njime rukovalo i zapakirano je na način da se spriječi zaraza nakon napuštanja mjesta proizvodnje.

38.

Bilje roda Betula L., osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da bilje potječe iz zemlje za koju je poznato da je slobodna od štetnog organizma Agrilus anxius Gory.

39.

Bilje za sadnju roda Platanus L., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Albanija, Armenija, Švicarska, Turska i Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je za bilje navedeno sljedeće:

(a)  potječe s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

ili

(b)  uzgojeno je na mjestu proizvodnje za koje je utvrđeno da je slobodno od štetnog organizma Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere:

i.  koje je registrirala i koje nadzire nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla,

i

ii.  na kojemu su, uključujući njegovu neposrednu okolicu, svake godine u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje prisutnosti štetnog organizma Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. provedeni službeni inspekcijski pregledi radi otkrivanja simptoma zaraze tim štetnim organizmom,

i

iii.  tijekom godine u vrijeme primjereno za otkrivanje prisutnosti štetnog organizma Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. reprezentativni uzorak bilja podvrgnut je testiranju radi otkrivanja prisutnosti tog.

40.

Bilje za sadnju roda Populus L., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj okolici od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain.

41.

Bilje roda Populus L., osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Sjeverna i Južna Amerika

Službena izjava u kojoj je navedeno da na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj okolici od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous.

42.

Bilje za sadnju, osim plemki, reznica, bilja u obliku kulture tkiva, peluda i sjemena, rodova Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada i Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je za bilje navedeno sljedeće:

(a)  tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano je na području slobodnom od štetnog organizma Saperda candida Fabricius, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

ili

(b)  u razdoblju od najmanje dvije godine prije izvoza ili, ako je riječ o bilju mlađem od dvije godine, tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano je na mjestu proizvodnje za koje je utvrđeno da je slobodno od štetnog organizma Saperda candida Fabricius u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere:

i.  koje je registrirala i koje nadzire nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla,

i

ii.  na kojemu su svake godine u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje prisutnosti štetnog organizma Saperda candida Fabricius provedena dva službena inspekcijska pregleda radi otkrivanja znakova koji upućuju na prisutnost tog štetnog organizma,

i

iii.  na kojemu je bilje uzgajano:

— u proizvodnoj jedinici koja je zaštićena od kukaca i unosa štetnog organizma Saperda candida Fabricius,

— ili

— u jedinici u kojoj se provode primjereni preventivni postupci tretiranja i koja je okružena sigurnosnim područjem širine najmanje 500 m, u kojoj je u okviru godišnjih službenih nadzora provedenih u primjereno vrijeme potvrđena odsutnost štetnog organizma Saperda candida Fabricius,

i

iv.  neposredno prije izvoza bilje je podvrgnuto detaljnom inspekcijskom pregledu na prisutnost štetnog organizma Saperda candida Fabricius, posebno na stabljikama bilja, uključujući, prema potrebi, uzorkovanje destrukcijskom metodom.

43.

Bilje za sadnju, osim bilja u obliku kulture tkiva i osim sjemena, rodova Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i Vaccinium L.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada, Meksiko i Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je navedeno da je bilje uzgajano:

(a)  tijekom cijelog životnog vijeka na području slobodnom od štetnog organizma Grapholita packardi Zeller, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode tog područja,

ili

(b)  tijekom cijelog životnog vijeka na mjestu proizvodnje za koje je utvrđeno da je slobodno od štetnog organizma Grapholita packardi Zeller u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere:

i.  koje je registrirala i koje nadzire nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla,

i

ii.  na kojemu su tijekom godine u vrijeme primjereno za otkrivanje prisutnosti štetnog organizma Grapholita packardi Zeller provedeni godišnji inspekcijski pregledi radi otkrivanja znakova koji upućuju na prisutnost tog štetnog organizma,

i

iii.  na kojemu je bilje uzgojeno u jedinici u kojoj se provode primjereni preventivni postupci tretiranja i u kojoj je potvrđena odsutnost štetnog organizma Grapholita packardi Zeller u okviru godišnjih službenih nadzora provedenih tijekom godine u vrijeme primjereno za otkrivanje prisutnosti tog štetnog organizma radi ispitivanja njegove prisutnosti,

i

iv.  neposredno prije izvoza bilje je podvrgnuto detaljnom inspekcijskom pregledu na prisutnost štetnog organizma Grapholita packardi Zeller;

ili

(c)  u proizvodnoj jedinici koja je zaštićena od kukaca i unosa štetnog organizma Grapholita packardi Zeller.

44.

Bilje za sadnju roda Crataegus L., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Phyllosticta solitaria Ell. i Ev.

Službena izjava u kojoj je navedeno da na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phyllosticta solitaria Ell.

45.

Bilje za sadnju rodova Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. i Rubus L., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje za koje je poznato da se u njima na predmetnim rodovima pojavljuju izvaneuropski virusi, viroidi i fitoplazme ili štetni organizam Phyllosticta solitaria Ell. i Ev.

Službena izjava u kojoj je navedeno da na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovanih izvaneuropskim virusima, viroidima i fitoplazmama te štetnim organizmom Phyllosticta solitaria Ell. i Ev.

46.

Bilje za sadnju roda Malus Mill., osim sjemena.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje za koje je poznato da se u njima pojavljuje virus hrapavosti lista trešnje ili virus prstenaste pjegavosti rajčice

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  bilje je:

i.  službeno certificirano u okviru sustava certifikacije koji zahtijeva da ono bude dobiveno izravno od materijala koji je držan u primjerenim uvjetima i podvrgnut službenom testiranju barem na virus hrapavosti lista trešnje i virus prstenaste pjegavosti rajčice uz upotrebu primjerenih indikatora ili ekvivalentnih metoda te je tim testiranjem utvrđeno da je slobodan od navedenih štetnih organizama,

ili

ii.  dobiveno izravno od materijala koji se drži u primjerenim uvjetima te je u posljednja tri cijela vegetacijska ciklusa najmanje jednom podvrgnut službenom testiranju barem na virus hrapavosti lista trešnje i virus prstenaste pjegavosti rajčice uz upotrebu primjerenih indikatora ili ekvivalentnih metoda i tim je testiranjem utvrđeno da je slobodan od navedenih štetnih organizama;

(b)  da na bilju na mjestu proizvodnje ili na podložnom bilju u neposrednoj okolici mjesta proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovanih virusom hrapavosti lista trešnje ili virusom prstenaste pjegavosti rajčice.

47.

Bilje za sadnju roda Prunus L., osim sjemena za potrebe točke (b)

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0802 11 10

ex 0802 11 90

ex 0802 12 10

ex 0802 12 90

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

a)  treće zemlje za koje je poznato da se u njima pojavljuje virus prstenaste pjegavosti rajčice

b)  treće zemlje za koje je poznato da se u njima pojavljuju američki virus crtičavosti šljive, virus hrapavosti lista trešnje, virus mozaika breskve i virus rosette mozaika breskve

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  bilje je:

i.  službeno certificirano u okviru sustava certifikacije koji zahtijeva da ono bude dobiveno izravno od materijala koji je držan u primjerenim uvjetima i podvrgnut službenom testiranju barem na relevantne karantenske štetne organizme Unije uz upotrebu primjerenih indikatora za prisutnost tih štetnih organizama ili ekvivalentnih metoda te je tim testiranjem utvrđeno da je slobodan od navedenih štetnih organizama,

ili

ii.  dobiveno izravno od materijala koji se drži u primjerenim uvjetima te je u posljednja tri cijela vegetacijska ciklusa najmanje jednom podvrgnut službenom testiranju barem na relevantne karantenske štetne organizme Unije uz upotrebu primjerenih indikatora za prisutnost tih štetnih organizama ili ekvivalentnih metoda i tim je testiranjem utvrđeno da je slobodan od navedenih karantenskih štetnih organizama Unije,

(b)  na bilju na mjestu proizvodnje ili na podložnom bilju u neposrednoj okolici mjesta proizvodnje od početka posljednja tri cijela vegetacijska ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovanih relevantnim karantenskim štetnim organizmima Unije.

48.

Bilje za sadnju roda Rubus L., osim sjemena za potrebe točke (b)

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 1202 99 99

a)  treće zemlje za koje je poznato da se u njima pojavljuju virus prstenaste pjegavosti rajčice i latentni virus kupine,

b)  treće zemlje za koje je poznato da se u njima pojavljuju virus uvijenosti lista maline i virus hrapavosti lista trešnje

(a)  bilje mora biti slobodno od lisnih uši, uključujući njihova jajašca,

(b)  službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

i.  bilje je:

— službeno certificirano u okviru sustava certifikacije koji zahtijeva da ono bude dobiveno izravno od materijala koji je držan u primjerenim uvjetima i podvrgnut službenom testiranju barem na relevantne karantenske štetne organizme Unije uz upotrebu primjerenih indikatora za prisutnost tih štetnih organizama ili ekvivalentnih metoda te je tim testiranjem utvrđeno da je slobodan od navedenih karantenskih štetnih organizama Unije,

— ili

— dobiveno izravno od materijala koji se drži u primjerenim uvjetima te je u posljednja tri cijela vegetacijska ciklusa najmanje jednom podvrgnut službenom testiranju barem na relevantne karantenske štetne organizme Unije uz upotrebu primjerenih indikatora za prisutnost tih štetnih organizama ili ekvivalentnih metoda i tim je testiranjem utvrđeno da je slobodan od navedenih karantenskih štetnih organizama Unije;

ii.  na bilju na mjestu proizvodnje ili na podložnom bilju u neposrednoj okolici mjesta proizvodnje od početka posljednja tri cijela vegetacijska ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovanih relevantnim karantenskim štetnim organizmima Unije.

49.

Bilje za sadnju roda Fragaria L., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Treće zemlje za koje je poznato da se u njima pojavljuje fitoplazma vještičje metle jagode

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  bilje, osim bilja uzgojenog iz sjemena, je:

i.  ili službeno certificirano u okviru sustava certifikacije koji zahtijeva da ono bude dobiveno izravno od materijala koji je držan u primjerenim uvjetima i podvrgnut službenom testiranju barem na fitoplazmu vještičje metle jagode uz upotrebu primjerenih indikatora za prisutnost tih štetnih organizama ili ekvivalentnih metoda te je tim je testiranjem utvrđeno da je slobodan od fitoplazme vještičje metle jagode,

ili

ii.  dobiveno izravno od materijala koji se drži u primjerenim uvjetima te je u posljednja tri cijela vegetacijska ciklusa najmanje jednom podvrgnut službenom testiranju barem na fitoplazmu vještičje metle jagode uz upotrebu primjerenih indikatora za prisutnost tih štetnih organizama ili ekvivalentnih metoda i tim je testiranjem utvrđeno da je slobodan od fitoplazme vještičje metle jagode,

(b)  na bilju na mjestu proizvodnje ili na podložnom bilju u neposrednoj okolici mjesta proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovanih fitoplazmom vještičje metle jagode.

50.

Bilje za sadnju roda Fragaria L., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da bilje potječe s područja za koje je poznato da je slobodno od štetnih organizama Anthonomus signatus Say i Anthonomus bisignifer Schenkling.

51.

Bilje rodova Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. i Vepris Comm., osim plodova (ali uključujući sjeme); i sjeme rodova Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf. te njihovih križanaca

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1209 30 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

ex 1404 90 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da bilje potječe iz zemlje za koju je potvrđeno da je slobodna od štetnih organizama Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus i Candidatus Liberibacter asiaticus, uzročnikâ bolesti citrusa Huanglongbing/zelenjenja citrusa, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode te zemlje.

52.

Bilje rodova Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm i Zanthoxylum L., osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  bilje potječe iz zemlje za koju je poznato da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Trioza erytreae Del Guercio,

ili

(b)  bilje potječe s područja slobodnog od štetnog organizma Trioza erytreae Del Guercio, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

ili

(c)  bilje je uzgojeno na mjestu proizvodnje koje je registrirala i koje nadzire nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla,

i

na kojemu je bilje uzgajano tijekom razdoblja od jedne godine u proizvodnoj jedinici koja je zaštićena od kukaca i unosa štetnog organizma Trioza erytreae Del Guercio,

i

na kojemu su tijekom razdoblja od najmanje jedne godine prije premještanja u primjereno vrijeme provedena dva službena inspekcijska pregleda i u jedinici nisu uočeni znakovi prisutnosti štetnog organizma Trioza erytreae Del Guercio,

i

prije premještanja biljem se rukuje i ono se pakira na način da se spriječi zaraza nakon napuštanja mjesta proizvodnje.

53.

Bilje rodova Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. i Zanthoxylum L., osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da bilje potječe:

(a)  iz zemlje za koju je poznato da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Diaphorina citri Kuway,

ili

(b)  s područja slobodnog od štetnog organizma Diaphorina citri Kuwa, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”.

54.

Bilje rodova Microcitrus Swingle, Naringi Adans. i Swinglea Merr., osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da bilje potječe:

(a)  iz zemlje za koju je potvrđeno da je slobodna od štetnih organizama Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. i Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode te zemlje,

ili

(b)  s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnih organizama Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. i Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode tog područja.

55.

Bilje za sadnju iz porodice Palmae, osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Farski Otoci, Gruzija, Island, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo-Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Turska i Ukrajina

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  ili da bilje potječe s područja za koje je poznato da je slobodno od fitoplazmi smrtonosnog žutila palme i Cadang-cadang viroida kokosa i da na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj okolici od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze tim štetnim organizmima,

ili

(b)  da na bilju od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze fitoplazmama smrtonosnog žutila palme i Cadang-cadang viroidom kokosa, da je bilje na mjestu proizvodnje koje je imalo simptome zbog kojih se sumnjalo na kontaminaciju tim štetnim organizmima na tom mjestu izdvojeno te da je bilje podvrgnuto primjerenom postupku tretiranja za uklanjanje štetnog organizma Myndus crudus Van Duzee,

(c)  za bilje u obliku kulture tkiva, da potječe od bilja koje ispunjava zahtjeve utvrđene u točkama (a) ili (b).

56.

Bilje rodova Cryptocoryne sp., Hygrophila sp. i Vallisneria sp.

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0604 20 90

Treće zemlje, osim Švicarske

Službena izjava u kojoj je navedeno da je korijenje podvrgnuto testiranju reprezentativnog uzorka barem na nematode primjenom primjerenih metoda za otkrivanje tih štetnih organizama te da je tim testiranjem utvrđeno da je korijenje slobodno od nematoda.

57.

Plodovi rodova Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf., te njihovih križanaca

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Treće zemlje

Na plodovima ne smije biti peteljki i listova, a na ambalaži mora biti navedena odgovarajuća oznaka podrijetla.

58.

Plodovi rodova Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., te njihovih križanaca

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  plodovi potječu iz zemlje za koju je potvrđeno da je slobodna od štetnih organizama Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. i Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, a nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed je pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode te zemlje,

ili

(b)  plodovi potječu s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnih organizama Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. i Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”, a nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed je pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode tog područja,

ili

(c)  plodovi potječu s mjesta proizvodnje za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnih organizama Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. i Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

ili

(d)  proizvodna jedinica i njezina neposredna okolica podvrgnuti su primjerenim postupcima tretiranja i agrotehničkim mjerama protiv štetnih organizama Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. i Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

i

plodovi su podvrgnuti postupku tretiranja natrijevim ortofenilfenatom ili nekom drugom učinkovitom postupku tretiranja koji je naveden u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed je pismenim putem obavijestila Komisiju o metodi tretiranja,

i

službenim inspekcijskim pregledima provedenima u primjereno vrijeme prije izvoza utvrđeno je da su plodovi slobodni od simptoma zaraze štetnim organizmima Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. i Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

i

u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedene su informacije o sljedivosti,

ili

(e)  za plodove namijenjene za industrijsku preradu, službenim inspekcijskim pregledima provedenima prije izvoza utvrđeno je da su plodovi slobodni od simptoma zaraze štetnim organizmima Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. i Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

i

proizvodna jedinica i njezina neposredna okolica podvrgnuti su primjerenim postupcima tretiranja i agrotehničkim mjerama protiv štetnih organizama Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. i Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

i

premještanje, skladištenje i prerada odvijaju se u uvjetima odobrenima u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

i

plodovi su se prevozili u pojedinačnim paketima koji nose oznaku koja sadržava kôd sljedivosti te naznaku da su plodovi namijenjeni za industrijsku preradu,

i

u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedene su informacije o sljedivosti.

59.

Plodovi rodova Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf., te njihovih križanaca

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  plodovi potječu iz zemlje za koju je potvrđeno da je slobodna od štetnog organizma Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, a nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed je pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode te zemlje,

ili

(b)  plodovi potječu s područja za koje je potvrđeno da je slobodno od štetnog organizma Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”, a nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed je pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode tog područja,

ili

(c)  u proizvodnoj jedinici i u njezinoj neposrednoj okolici od početka posljednjeg vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun te ni jedan plod ubran u proizvodnoj jedinici nije tijekom primjerenog službenog pregleda pokazao simptome zaraze tim štetnim organizmom.

60.

Plodovi rodova Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf., te njihovih križanaca, osim plodova vrsti Citrus aurantium L. i Citrus latifolia Tanaka

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  plodovi potječu iz zemlje za koju je potvrđeno da je slobodna od štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, a nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed je pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode te zemlje,

ili

(b)  plodovi potječu s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”, a nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed je pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode tog područja,

ili

(c)  plodovi potječu s mjesta proizvodnje za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

i

službenim inspekcijskim pregledom na reprezentativnom uzorku određenom u skladu s međunarodnim normama utvrđeno je da su plodovi slobodni od simptoma zaraze štetnim organizmom Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

ili

(d)  plodovi potječu iz proizvodne jedinice podvrgnute primjerenim postupcima tretiranja i agrotehničkim mjerama protiv štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

i

tijekom sezone uzgoja od početka posljednjeg vegetacijskog ciklusa u proizvodnoj jedinici provedeni su službeni inspekcijski pregledi i u plodovima nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

i

službenim inspekcijskim pregledom reprezentativnog uzorka određenog u skladu s međunarodnim normama koji je proveden prije izvoza utvrđeno je da su plodovi ubrani u toj proizvodnoj jedinici slobodni od simptoma zaraze štetnim organizmom Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

i

u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedene su informacije o sljedivosti,

ili

(e)  za plodove namijenjene za industrijsku preradu, službenim inspekcijskim pregledom provedenim prije izvoza na reprezentativnom uzorku određenom u skladu s međunarodnim normama utvrđeno je da su plodovi slobodni od simptoma zaraze štetnim organizmom Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

i

u fitosanitarni certifikat iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031, u rubriku „Dopunska izjava”, dodana je izjava u kojoj je navedeno da plodovi potječu iz proizvodne jedinice koja je tijekom godine u vrijeme primjereno za otkrivanje prisutnosti štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa podvrgnuta primjerenim postupcima tretiranja protiv tog štetnog organizma provedenima radi ispitivanja njegove prisutnosti,

i

premještanje, skladištenje i prerada odvijaju se u uvjetima odobrenima u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

i

plodovi su se prevozili u pojedinačnim paketima koji nose oznaku koja sadržava kôd sljedivosti te naznaku da su plodovi namijenjeni za industrijsku preradu,

i

u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedene su informacije o sljedivosti.

61.

Plodovi rodova Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., te njihovih križanaca, Mangifera L. i Prunus L.

ex 0804 50 00

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  plodovi potječu iz zemlje za koju je potvrđeno da je slobodna od štetnih organizama iz porodice Tephritidae (izvaneuropski), za koje se zna da su im plodovi podložni, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode te zemlje,

ili

(b)  plodovi potječu s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnih organizama iz porodice Tephritidae (izvaneuropski), za koje se zna da su im plodovi podložni, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”, a nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed je pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode tog područja,

ili

(c)  u okviru službenih inspekcijskih pregleda koji su provedeni barem jednom mjesečno u razdoblju od tri mjeseca prije berbe na mjestu proizvodnje i u njegovoj neposrednoj okolici od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni znakovi prisutnosti štetnih organizama iz porodice Tephritidae (izvaneuropski), za koje se zna da su im plodovi podložni, te ni jedan plod ubran na mjestu proizvodnje nije tijekom primjerenog službenog pregleda pokazao znakove prisutnosti relevantnog štetnog organizma

i

u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedene su informacije o sljedivosti,

ili

(d)  podvrgnuti su učinkovitom sustavnom pristupu ili učinkovitom postupku tretiranja nakon berbe kako bi se osigurala sloboda od štetnih organizama iz porodice Tephritidae (izvaneuropski), za koje se zna da su im plodovi podložni, te je u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedeno da je primijenjen sustavni pristup ili su navedene pojedinosti o metodi tretiranja, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o primjeni sustavnog pristupa ili metodi tretiranja.

62.

Plodovi rodova i vrsti Capsicum (L.), Citrus L., osim vrsti Citrus limon (L.) Osbeck. i Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch i Punica granatum L.

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 90 00

0809 30 10

0809 30 90

ex 0810 90 75

Zemlje afričkog kontinenta, Cabo Verde, Sveta Helena, Madagaskar, Réunion, Mauricijus i Izrael

Službena izjava u kojoj je za plodove navedeno sljedeće:

(a)  potječu iz zemlje za koju je potvrđeno da je slobodna od štetnog organizma Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode te zemlje,

ili

(b)  potječu s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode tog područja,

ili

(c)  potječu s mjesta proizvodnje za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere

i u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedene su informacije o sljedivosti,

i na mjestu proizvodnje provedeni su službeni inspekcijski pregledi u primjereno vrijeme tijekom sezone uzgoja, uključujući vizualni pregled na reprezentativnim uzorcima plodova, za koje je utvrđeno da su slobodni od štetnog organizma Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

ili

(d)  podvrgnuti su učinkovitom postupku tretiranja hladnoćom kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) ili učinkovitom sustavnom pristupu ili nekom drugom učinkovitom postupku tretiranja nakon berbe kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) te je u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedeno da je primijenjen sustavni pristup ili su navedene pojedinosti o metodi tretiranja, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o primjeni sustavnog pristupa ili metodi tretiranja nakon berbe i dostavila joj dokaze o njezinoj učinkovitosti.

63.

Plodovi rodova Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i Vaccinium L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

0810 40 10

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

Kanada, Meksiko i Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je za plodove navedeno sljedeće:

(a)  potječu s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Grapholita packardi Zeller, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode tog područja,

ili

(b)  potječu s mjesta proizvodnje na kojemu se u primjereno vrijeme tijekom sezone uzgoja provode službeni inspekcijski pregledi i nadzori radi otkrivanja prisutnosti štetnog organizma Grapholita packardi Zeller, uključujući inspekcijski pregled na reprezentativnom uzorku plodova, za koji je utvrđeno da je slobodan od tog štetnog organizma,

i

u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedene su informacije o sljedivosti,

ili

(c)  podvrgnuti su učinkovitom sustavnom pristupu ili učinkovitom postupku tretiranja nakon berbe kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Grapholita packardi Zeller te je u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedeno da je primijenjen sustavni pristup ili su navedene pojedinosti o metodi tretiranja, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o primjeni sustavnog pristupa ili metodi tretiranja nakon berbe.

64.

Plodovi rodova Malus Mill. i Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je za plodove navedeno sljedeće:

(a)  potječu iz zemlje za koju je potvrđeno da je slobodna od štetnog organizma Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode te zemlje,

ili

(b)  potječu s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode te zemlje,

ili

(c)  potječu s mjesta proizvodnje na kojemu se u vrijeme tijekom sezone uzgoja primjereno za otkrivanje prisutnosti štetnog organizma Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka provode službeni inspekcijski pregledi i nadzori radi otkrivanja prisutnosti tog štetnog organizma, uključujući vizualni pregled na reprezentativnom uzorku plodova, za koji je utvrđeno da je slobodan od tog štetnog organizma

i

u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedene su informacije o sljedivosti,

ili

(d)  podvrgnuti su učinkovitom sustavnom pristupu ili učinkovitom postupku tretiranja nakon berbe kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka te je u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedeno da je primijenjen sustavni pristup ili su navedene pojedinosti o metodi tretiranja, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o primjeni sustavnog pristupa ili metodi tretiranja nakon berbe.

65.

Plodovi rodova Malus Mill. i Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je za plodove navedeno sljedeće:

(a)  potječu iz zemlje za koju je potvrđeno da je slobodna od štetnog organizma Anthonomus quadrigibbus Say, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode te zemlje,

ili

(b)  potječu s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Anthonomus quadrigibbus Say, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode tog područja,

ili

(c)  potječu s mjesta proizvodnje na kojemu se u primjereno vrijeme tijekom sezone uzgoja provode službeni inspekcijski pregledi i nadzori radi otkrivanja prisutnosti štetnog organizma Anthonomus quadrigibbus Say, uključujući vizualni pregled na reprezentativnom uzorku plodova, za koji je utvrđeno da je slobodan od tog štetnog organizma

i

u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedene su informacije o sljedivosti,

ili

(d)  podvrgnuti su učinkovitom sustavnom pristupu ili učinkovitom postupku tretiranja nakon berbe kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Anthonomus quadrigibbus Say te je u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedeno da je primijenjen sustavni pristup ili su navedene pojedinosti o metodi tretiranja, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o primjeni sustavnog pristupa ili metodi tretiranja nakon berbe.

66.

Plodovi roda Malus Mill.

0808 10 10

0808 10 80

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je za plodove navedeno sljedeće:

(a)  potječu iz zemlje za koju je potvrđeno da je slobodna od štetnih organizama Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) i Rhagoletis pomonella (Walsh), u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, a nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed je pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode te zemlje,

ili

(b)  potječu s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnih organizama Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) i Rhagoletis pomonella (Walsh), u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”, a nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed je pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode tog područja,

ili

(c)  potječu s mjesta proizvodnje na kojemu se u vrijeme tijekom sezone uzgoja primjereno za otkrivanje prisutnosti štetnih organizama Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) i Rhagoletis pomonella (Walsh) provode službeni inspekcijski pregledi i nadzori radi otkrivanja prisutnosti tih štetnih organizama, uključujući vizualni pregled na reprezentativnom uzorku plodova, za koji je utvrđeno da je slobodan od tih štetnih organizama

i

u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedene su informacije o sljedivosti,

ili

(d)  podvrgnuti su učinkovitom sustavnom pristupu ili učinkovitom postupku tretiranja nakon berbe kako bi se osigurala sloboda od štetnih organizama Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) i Rhagoletis pomonella (Walsh) te je u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedeno da je primijenjen sustavni pristup ili su navedene pojedinosti o metodi tretiranja, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o primjeni sustavnog pristupa ili metodi tretiranja nakon berbe.

67.

Plodovi iz porodice Solanaceae

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

Australija, Sjeverna i Južna Amerika te Novi Zeland

Službena izjava u kojoj je navedeno da plodovi potječu iz:

(a)  zemlje za koju je potvrđeno da je slobodna od štetnog organizma Bactericera cockerelli (Sulc.), u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode te zemlje,

ili

(b)  područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Bactericera cockerelli (Sulc.), u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode tog područja,

ili

(c)  mjesta proizvodnje, uključujući njegovu neposrednu okolicu, na kojemu se u posljednja tri mjeseca prije izvoza provode službeni inspekcijski pregledi i nadzori radi otkrivanja prisutnosti štetnog organizma Bactericera cockerelli (Sulc.) i koje je podvrgnuto učinkovitim postupcima tretiranja kako bi se osigurala sloboda od tog štetnog organizma te su reprezentativni uzorci plodova podvrgnuti inspekcijskom pregledu prije izvoza,

i

u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedene su informacije o sljedivosti

ili

(d)  proizvodne jedinice koja je zaštićena od kukaca i za koju je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla, na temelju službenih inspekcijskih pregleda i nadzora provedenih u razdoblju od tri mjeseca prije izvoza, utvrdila da je slobodna od štetnog organizma Bactericera cockerelli (Sulc.),

i

u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedene su informacije o sljedivosti.

68.

Plodovi vrsta Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

ex 0709 60 10

ex 0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

ex 0709 99 90

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da plodovi potječu iz:

(a)  zemlje za koju je potvrđeno da je slobodna od štetnog organizma Neoleucinodes elegantalis (Guenée), u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode te zemlje,

ili

(b)  područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Neoleucinodes elegantalis (Guenée), u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”, uz uvjet da je nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode tog područja,

ili

(c)  mjesta proizvodnje za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Neoleucinodes elegantalis (Guenée), u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, te su na mjestu proizvodnje u vrijeme tijekom sezone uzgoja primjereno za otkrivanje prisutnosti tog štetnog organizma provedeni službeni inspekcijski pregledi, uključujući pregled na reprezentativnom uzorku plodova, za koji je utvrđeno da je slobodan od štetnog organizma Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

i

u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedene su informacije o sljedivosti,

ili

(d)  proizvodne jedinice koja je zaštićena od kukaca i za koju je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla, na temelju službenih inspekcijskih pregleda i nadzora provedenih u razdoblju od tri mjeseca prije izvoza, utvrdila da je slobodna od štetnog organizma Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

i

u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 navedene su informacije o sljedivosti.

69.

Plodovi vrsta Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da plodovi potječu iz:

(a)  iz zemlje za koju je potvrđeno da je slobodna od štetnog organizma Keiferia lycopersicella (Walsingham) u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere,

ili

(b)  područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Keiferia lycopersicella (Walsingham), u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

ili

(c)  mjesta proizvodnje za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla, na temelju službenih inspekcijskih pregleda i nadzora provedenih u posljednja tri mjeseca prije izvoza, utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Keiferia lycopersicella (Walsingham), koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”.

70.

Plodovi vrste Solanum melongena L.

0709 30 00

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je za plodove navedeno sljedeće:

(a)  potječu iz zemlje koja je slobodna od štetnog organizma Thrips palmi Karny u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere,

ili

(b)  potječu s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Thrips palmi Karny, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

ili

(c)  službenim inspekcijskim pregledom obavljenim neposredno prije izvoza utvrđeno je da su slobodni od štetnog organizma Thrips palmi Karny.

71.

Plodovi roda Momordica L.

ex 0709 99 90

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da plodovi potječu iz:

(a)  zemlje koja je slobodna od štetnog organizma Thrips palmi Karny u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere,

ili

(b)  područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Thrips palmi Karny, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”.

72.

Plodovi roda Capsicum L.

ex 0709 60 10

0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

Belize, Kostarika, Dominikanska Republika, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Jamajka, Meksiko, Nikaragva, Panama, Portoriko, Sjedinjene Američke Države i Francuska Polinezija, za koje poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Anthonomus eugenii Cano

Službena izjava u kojoj je navedeno da plodovi potječu iz:

(a)  područja slobodnog od štetnog organizma Anthonomus eugenii Cano, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

ili

(b)  mjesta proizvodnje za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Anthonomus eugenii Cano, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”, i koje je, na temelju službenih inspekcijskih pregleda provedenih na mjestu proizvodnje i u njegovoj neposrednoj okolici barem jednom mjesečno tijekom razdoblja od dva mjeseca prije izvoza, proglašeno slobodnim od štetnog organizma Anthonomus eugenii Cano.

73.

Sjeme vrste Zea mays L.

ex 0709 99 60

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters,

ili

(b)  testiran je reprezentativni uzorak sjemena i tim je testom utvrđeno da je slobodan od štetnog organizma Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.

74.

Sjeme rodova Triticum L., Secale L. i xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001 11 00

1001 91 10

1001 91 20

1001 91 90

1002 10 00

1008 60 00

Afganistan, Indija, Iran, Irak, Meksiko, Nepal, Pakistan, Južna Afrika i Sjedinjene Američke Države, za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Tilletia indica Mitra

Službena izjava u kojoj je navedeno da sjeme potječe s područja za koje je poznato da se na njemu ne pojavljuje štetni organizam Tilletia indica Mitra. Ime područja navedeno je u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „mjesto podrijetla”.

75.

Zrnje rodova Triticum L., Secale L. i xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001 19 00

1001 99 00

1002 90 00

ex 1008 60 00

Afganistan, Indija, Iran, Irak, Meksiko, Nepal, Pakistan, Južna Afrika i Sjedinjene Američke Države, za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Tilletia indica Mitra

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  zrnje potječe s područja za koje je poznato da se na njemu ne pojavljuje štetni organizam Tilletia indica Mitra. Ime jednog ili više područja navedeno je u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „mjesto podrijetla”,

ili

(b)  na mjestu proizvodnje tijekom posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na bilju nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Tilletia indica Mitra, a u vrijeme žetve i prije otpreme uzeti su reprezentativni uzorci tog zrnja te su testirani i tim je testovima utvrđeno da su slobodni od štetnog organizma Tilletia indica Mitra; potonji podatak naveden je u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „naziv proizvoda” izrazom „testirano i utvrđeno da je slobodno od štetnog organizma Tilletia indica Mitra”.

76.

Drvo četinjača (Pinales), osim drva rodova Thuja L. i Taxus L. i osim u sljedećim oblicima:

— iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od tih četinjača,

— drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, sanduka, bubnjeva za kabele i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, obloga, bez obzira na to upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta, osim pošiljaka drva poduprtih oblogama koje su izrađene od drva iste vrste i kvalitete kao i drvo koje se isporučuje i koje ispunjavaju iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo koje se isporučuje,

— drvo vrste Libocedrus decurrens Torr., ako postoji dokaz da je drvo prerađeno ili proizvedeno za proizvodnju olovaka upotrebom postupka toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 82 °C tijekom razdoblja od sedam do osam dana,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada, Kina, Japan, Republika Koreja, Meksiko, Tajvan i Sjedinjene Američke Države, za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Službena izjava u kojoj je navedeno da je drvo podvrgnuto primjerenom postupku:

(a)  toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 30 minuta bez prekida u cjelokupnom profilu drva, što je istaknuto oznakom „HT” stavljenom na drvo ili na ambalažu bilo koje vrste u skladu s uobičajenom praksom te navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

i

službena izjava u kojoj je navedeno da je drvo nakon tog postupka tretiranja prevezeno do izlaska iz zemlje koja izdaje tu izjavu izvan sezone leta vektora Monochamus, uzimajući u obzir sigurnosnu granicu od četiri dodatna tjedna na početku i na kraju očekivane sezone leta, ili, osim u slučaju drva bez kore, sa zaštitnim pokrivačem kojim se osigurava da ne može doći do zaraze štetnim organizmom Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ili njegovim vektorom.

ili

(b)  fumigacije prema specifikaciji odobrenoj u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a aktivni sastojak, minimalna temperatura drva, doza (g/m3) i vrijeme izlaganja za taj postupak navedeni su u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

ili

(c)  kemijske impregnacije proizvodom odobrenim u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a aktivni sastojak, pritisak (psi ili kPa) i koncentracija (%) za taj postupak navedeni su u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

ili

(d)  toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 30 minuta bez prekida u cjelokupnom profilu drva te sušenja u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, što je istaknuto oznakom „kiln-dried” (osušeno u komori) ili „K.D.” ili nekom drugom međunarodno priznatom oznakom zajedno s oznakom „HT” stavljenom na drvo ili na ambalažu bilo koje vrste u skladu s uobičajenom praksom te navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

77.

Drvo četinjača (Pinales) u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od tih četinjača

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Kanada, Kina, Japan, Republika Koreja, Meksiko, Tajvan i Sjedinjene Američke Države, za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Službena izjava u kojoj je navedeno da je drvo podvrgnuto primjerenom postupku:

(a)  toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 30 minuta bez prekida u cjelokupnom profilu drva, što treba navesti u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

i

službena izjava u kojoj je navedeno da je drvo nakon tog postupka tretiranja prevezeno do izlaska iz zemlje koja izdaje tu izjavu izvan sezone leta vektora Monochamus, uzimajući u obzir sigurnosnu granicu od četiri dodatna tjedna na početku i na kraju očekivane sezone leta, ili, osim u slučaju drva bez kore, sa zaštitnim pokrivačem kojim se osigurava da ne može doći do zaraze štetnim organizmom Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ili njegovim vektorom,

ili

(b)  fumigacije prema specifikaciji odobrenoj u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a aktivni sastojak, minimalna temperatura drva, doza (g/m3) i vrijeme izlaganja (h) za taj postupak navedeni su u fitosanitarnim certifikatima iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

ili

(c)  toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 30 minuta bez prekida u cjelokupnom profilu drva te sušenja u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, što je istaknuto oznakom „kiln-dried” (osušeno u komori) ili „K.D.” ili nekom drugom međunarodno priznatom oznakom zajedno s oznakom „HT” stavljenom na drvo ili na ambalažu bilo koje vrste u skladu s uobičajenom praksom te navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

78.

Drvo rodova ThujaL. i Taxus L., osim u sljedećim oblicima:

— iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od tih četinjača,

— drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, sanduka, bubnjeva za kabele i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, obloga, bez obzira na to upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta, osim pošiljaka drva poduprtih oblogama koje su izrađene od drva iste vrste i kvalitete kao i drvo koje se isporučuje i koje ispunjavaju iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo koje se isporučuje,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada, Kina, Japan, Republika Koreja, Meksiko, Tajvan i Sjedinjene Američke Države, za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Službena izjava u kojoj je za drvo navedeno sljedeće:

(a)  bez kore je,

ili

(b)  podvrgnuto je sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, što je istaknuto oznakom „kiln-dried” (osušeno u komori) ili „K.D.” ili nekom drugom međunarodno priznatom oznakom stavljenom na drvo ili na ambalažu bilo koje vrste u skladu s uobičajenom praksom,

ili

(c)  podvrgnuto je primjerenom postupku toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 30 minuta bez prekida u cjelokupnom profilu drva, što je istaknuto oznakom „HT” stavljenom na drvo ili na ambalažu bilo koje vrste u skladu s uobičajenom praksom te navedeno u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

ili

(d)  podvrgnuto je primjerenom postupku fumigacije prema specifikaciji odobrenoj u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a aktivni sastojak, minimalna temperatura drva, doza (g/m3) i vrijeme izlaganja (h) za taj postupak navedeni su u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

ili

(e)  podvrgnuto je primjerenom postupku kemijske impregnacije proizvodom odobrenim u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a aktivni sastojak, pritisak (psi ili kPa) i koncentracija (%) za taj postupak navedeni su u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

79.

Drvo četinjača (Pinales), osim u sljedećim oblicima:

— iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od tih četinjača,

— drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, sanduka, bubnjeva za kabele i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, obloga, bez obzira na to upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta, osim pošiljaka drva poduprtih oblogama koje su izrađene od drva iste vrste i kvalitete kao i drvo koje se isporučuje i koje ispunjavaju iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo koje se isporučuje,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kazahstan, Rusija i Turska

Službena izjava u kojoj je za drvo navedeno sljedeće:

(a)  potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od sljedećih štetnih organizama:

i.  Monochamus spp. (izvaneuropske populacije)

ii.  Pissodes cibriani O'Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang i Pissodes zitacuarense Sleeper

iii.  Scolytidae spp. (izvaneuropski)

i koja su navedena u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „mjesto podrijetla”,

ili

(b)  bez kore je i u njemu nema rupa od ličinaka roda Monochamus spp. (izvaneuropske populacije), koje su za te potrebe definirane kao rupe promjera većeg od 3 mm,

ili

(c)  podvrgnuto je sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom i to je istaknuto oznakom „kiln-dried” (osušeno u komori) ili „K.D.” ili nekom drugom međunarodno priznatom oznakom stavljenom na drvo ili na ambalažu bilo koje vrste u skladu s uobičajenom praksom,

ili

(d)  podvrgnuto je primjerenom postupku toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 30 minuta bez prekida u cjelokupnom profilu drva i to je istaknuto oznakom „HT” stavljenom na drvo ili na ambalažu bilo koje vrste u skladu s uobičajenom praksom te navedeno u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

ili

(e)  podvrgnuto je primjerenom postupku fumigacije prema specifikaciji odobrenoj u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031, za koju su aktivni sastojak, minimalna temperatura drva, doza (g/m3) i vrijeme izlaganja (h) navedeni u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

ili

(f)  podvrgnuto je primjerenom postupku kemijske impregnacije proizvodom odobrenim u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a aktivni sastojak, pritisak (psi ili kPa) i koncentracija (%) za taj postupak navedeni su u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

80.

Drvo četinjača (Pinales), osim u sljedećim oblicima:

— iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od tih četinjača,

— drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, sanduka, bubnjeva za kabele i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, obloga, bez obzira na to upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta, osim pošiljaka drva poduprtih oblogama koje su izrađene od drva iste vrste i kvalitete kao i drvo koje se isporučuje i koje ispunjavaju iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo koje se isporučuje,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu.

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Treće zemlje, osim sljedećih:

— Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Farski Otoci, Gruzija, Island, Lihtenštajn, Kazahstan, Moldova, Monako, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija, San Marino, Srbija, Švicarska, Turska i Ukrajina,

— Kanada, Kina, Japan, Republika Koreja, Meksiko, Tajvan i Sjedinjene Američke Države, za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Službena izjava u kojoj je za drvo navedeno sljedeće:

(a)  bez kore je i u njemu nema rupa od ličinaka roda Monochamus spp. (izvaneuropske populacije), koje su za te potrebe definirane kao rupe promjera većeg od 3 mm,

ili

(b)  podvrgnuto je sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, što je istaknuto oznakom „kiln-dried” (osušeno u komori) ili „K.D.” ili nekom drugom međunarodno priznatom oznakom stavljenom na drvo ili na ambalažu bilo koje vrste u skladu s uobičajenom praksom,

ili

(c)  podvrgnuto je primjerenom postupku fumigacije prema specifikaciji odobrenoj u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a aktivni sastojak, minimalna temperatura drva, doza (g/m3) i vrijeme izlaganja (h) za taj postupak navedeni su u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

ili

(d)  podvrgnuto je primjerenom postupku kemijske impregnacije proizvodom odobrenim u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a aktivni sastojak, pritisak (psi ili kPa) i koncentracija (%) za taj postupak navedeni su u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

ili

(e)  podvrgnuto je primjerenom postupku toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 30 minuta bez prekida u cjelokupnom profilu drva i to je istaknuto oznakom „HT” stavljenom na drvo ili na ambalažu bilo koje vrste u skladu s uobičajenom praksom te navedeno u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

81.

Drvo u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od četinjača (Pinales)

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Farski Otoci, Gruzija, Island, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, San Marino, Srbija, Švicarska i Ukrajina,

i osim Kanade, Kine, Japana, Republike Koreje, Meksika, Tajvana i Sjedinjenih Američkih Država, za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Službena izjava u kojoj je za drvo navedeno sljedeće:

(a)  potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnih organizama Monochamus spp. (izvaneuropske populacije), Pissodes cibriani, O’Brien Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang i Pissodes zitacuarense Sleeper, Scolytidae spp. (izvaneuropski).

To područje mora biti navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „mjesto podrijetla”,

ili

(b)  proizvedeno je od okoranog oblog drva,

ili

(c)  podvrgnuto je sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom,

ili

(d)  podvrgnuto je primjerenom postupku fumigacije prema specifikaciji odobrenoj u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a aktivni sastojak, minimalna temperatura drva, doza (g/m3) i vrijeme izlaganja (h) za taj postupak navedeni su u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

ili

(e)  podvrgnuto je primjerenom postupku toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 30 minuta bez prekida u cjelokupnom profilu drva, što treba navesti u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

82.

Izolirana kora četinjača (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Farski Otoci, Gruzija, Island, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo-Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Turska i Ukrajina

Službena izjava u kojoj je za izoliranu koru navedeno sljedeće:

(a)  podvrgnuta je primjerenom postupku fumigacije fumigantom odobrenim u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a aktivni sastojak, najniža temperatura kore, doza (g/m3) i vrijeme izlaganja (h) za taj postupak navedeni su u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

ili

(b)  podvrgnuta je primjerenom postupku toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 30 minuta bez prekida u cjelokupnom profilu kore, što je navedeno u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

i

(c)  nakon tog postupka tretiranja prevezena je do izlaska iz zemlje koja izdaje tu izjavu izvan sezone leta vektora Monochamus, uzimajući u obzir sigurnosnu granicu od četiri dodatna tjedna na početku i na kraju očekivane sezone leta ili sa zaštitnim pokrivačem kojim se osigurava da ne može doći do zaraze štetnim organizmom Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ili njegovim vektorom.

83.

Drvo rodova Juglans L. i Pterocarya Kunth, osim u sljedećim oblicima:

— iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od tog bilja,

— drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, sanduka, bubnjeva za kabele i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, obloga, bez obzira na to upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta, osim pošiljaka drva poduprtih oblogama koje su izrađene od drva iste vrste ikvalitete kao i drvo koje se isporučuje i koje ispunjavaju iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo koje se isporučuje,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je za drvo navedeno sljedeće:

(a)  potječe s područja slobodnog od štetnog organizma Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i njegova vektora Pityophthorus juglandis Blackman, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

ili

(b)  podvrgnuto je primjerenom postupku toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 40 minuta bez prekida u cjelokupnom profilu drva i to je istaknuto oznakom „HT” stavljenom na drvo ili na ambalažu bilo koje vrste u skladu s uobičajenom praksom te navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

ili

(c)  istesano je u četverokutan oblik kako bi se u potpunosti uklonila prirodna obla površina.

84.

Izolirana kora i drvo rodova Juglans L. i Pterocarya Kunth, u sljedećim oblicima:

— iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od tog bilja

ex 1404 90 00

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je za drvo ili izoliranu koru navedeno sljedeće:

(a)  potječe s područja slobodnog od štetnog organizma Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i njegova vektora Pityophthorus juglandis Blackman, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

ili

(b)  podvrgnuto je primjerenom postupku toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 40 minuta bez prekida u cjelokupnom profilu kore ili drva, što treba navesti u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

85.

Drvo vrste Acer saccharum Marsh., uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, osim u sljedećim oblicima:

— drva namijenjenog za proizvodnju furnirskih ploča,

— iverja, čestica, piljevine, strugotina, otpadaka i ostataka drva,

— drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, sanduka, bubnjeva za kabele i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, obloga, bez obzira na to upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta, osim pošiljaka drva poduprtih oblogama koje su izrađene od drva iste vrste i kvalitete kao i drvo koje se isporučuje i koje ispunjavaju iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo koje se isporučuje

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada i Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je navedeno da je drvo podvrgnuto sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom i to je istaknuto oznakom „Kiln-dried” (osušeno u komori) ili „K.D.” ili nekom drugom međunarodno priznatom oznakom stavljenom na drvo ili na ambalažu bilo koje vrste u skladu s uobičajenom praksom.

86.

Drvo vrste Acer saccharum Marsh., namijenjeno za proizvodnju furnirskih ploča

ex 4403 12 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Kanada i Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je navedeno da drvo potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau te da je namijenjeno za proizvodnju furnirskih ploča.

87.

Drvo rodova i vrsta Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., osim u sljedećim oblicima:

— iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od tog drveća,

— drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, sanduka, bubnjeva za kabele i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, obloga, bez obzira na to upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta, osim pošiljaka drva poduprtih oblogama koje su izrađene od drva iste vrste i kvalitete kao i drvo koje se isporučuje i koje ispunjavaju iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo koje se isporučuje,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu te namještaj i ostale predmete izrađene od neobrađenog drva

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada, Kina, Demokratska Narodna Republika Koreja, Japan, Mongolija, Republika Koreja, Rusija, Tajvan i Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  drvo potječe s područja za koje je potvrđeno da je slobodno od štetnog organizma Agrilus planipennis, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed je pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode tog područja,

ili

(b)  kora i najmanje 2,5 cm bjelike odstranjeni su u prostoru koji je odobrila i koji nadzire nacionalna organizacija za zaštitu bilja,

ili

(c)  drvo je podvrgnuto ionizirajućem zračenju radi postizanja apsorbirane doze od najmanje 1 kGy kroz cijelo drvo.

88.

Drvo u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od rodova i vrsta Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Kanada, Kina, Demokratska Narodna Republika Koreja, Japan, Mongolija, Republika Koreja, Rusija, Tajvan i Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je navedeno da drvo potječe s područja za koje je potvrđeno da je slobodno od štetnog organizma Agrilus planipennis Fairmaire, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed je pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode tog područja.

89.

Izolirana kora i predmeti proizvedeni od kore rodova i vrsta Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Kina, Demokratska Narodna Republika Koreja, Japan, Mongolija, Republika Koreja, Rusija, Tajvan i Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je navedeno da kora potječe s područja za koje je potvrđeno da je slobodno od štetnog organizma Agrilus planipennis Fairmaire, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a nacionalna organizacija predmetne treće zemlje za zaštitu bilja unaprijed je pismenim putem obavijestila Komisiju o statusu slobode tog područja.

90.

Drvo roda Quercus L., osim u sljedećim oblicima:

— iverja, čestica, piljevine, strugotina, otpadaka i ostataka drva,

— badnjeva, bačvi, kaca, vjedara i drugih bačvarskih proizvoda i njihovih drvenih dijelova, uključujući bačvarske duge, kada postoje potkrijepljeni dokazi da je drvo proizvedeno postupkom toplinskog tretiranja radi postizanjaminimalne temperature od 176 °C u trajanju od 20 minuta

— drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, sanduka, bubnjeva za kabele i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, obloga, bez obzira na to upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta, osim pošiljaka drva poduprtih oblogama koje su izrađene od drva iste vrste i kvalitete kao i drvo koje se isporučuje i koje ispunjavaju iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo koje se isporučuje,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je za drvo navedeno sljedeće:

(a)  istesano je u četverokutan oblik kako bi se u potpunosti uklonila prirodna obla površina,

ili

(b)  bez kore je, a sadržaj vode izražen u postotku suhe tvari manji je od 20 %,

ili

(c)  bez kore je i dezinficirano je primjerenim postupkom tretiranja vrućim zrakom ili vrućom vodom,

ili

(d)  ako je riječ o piljenom drvu s ostacima kore ili bez kore, podvrgnuto je sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, što je istaknuto oznakom „Kiln-dried” (osušeno u komori) ili „KD” ili nekom drugom međunarodno priznatom oznakom stavljenom na drvo ili na ambalažu bilo koje vrste u skladu s uobičajenom praksom.

91.

Drvo u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od roda Quercus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je za drvo navedeno sljedeće:

(a)  podvrgnuto je sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom,

ili

(b)  podvrgnuto je primjerenom postupku fumigacije prema specifikaciji odobrenoj u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a aktivni sastojak, minimalna temperatura drva, doza (g/m3) i vrijeme izlaganja (h) za taj postupak navedeni su u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

ili

(c)  podvrgnuto je primjerenom postupku toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 30 minuta bez prekida u cjelokupnom profilu drva, što treba navesti u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

92.

Drvo roda Betula L., osim u sljedećim oblicima:

— iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od tog drveća,

— drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, sanduka, bubnjeva za kabele i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, obloga, bez obzira na to upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta, osim pošiljaka drva poduprtih oblogama koje su izrađene od drva iste vrste i kvalitete kao i drvo koje se isporučuje i koje ispunjavaju iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo koje se isporučuje,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu te namještaj i ostale predmete izrađene od neobrađenog drva

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada i Sjedinjene Američke Države, za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Agrilus anxius Gory

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  kora i najmanje 2,5 cm bjelike odstranjeni su u prostoru koji je odobrila i koji nadzire nacionalna organizacija za zaštitu bilja,

ili

(b)  drvo je podvrgnuto ionizirajućem zračenju radi postizanja apsorbirane doze od najmanje 1 kGy kroz cijelo drvo.

93.

Iverje, čestice, piljevina, strugotine, drvni otpad i ostaci drva, u cijelosti ili dijelom proizvedeni od roda Betula L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Treće zemlje

Službena izjava u kojoj je navedeno da drvo potječe iz zemlje za koju je poznato da je slobodna od štetnog organizma Agrilus anxius Gory.

94.

Kora i predmeti proizvedeni od kore roda Betula L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada i Sjedinjene Američke Države, za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Agrilus anxius Gory

Službena izjava u kojoj je navedeno da na kori nema drva.

95.

Drvo roda Platanus L., osim

— drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, sanduka, bubnjeva za kabele i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, obloga, bez obzira na to upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta, osim pošiljaka drva poduprtih oblogama koje su izrađene od drva iste vrste i kvalitete kao i drvo koje se isporučuje i koje ispunjavaju iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo koje se isporučuje,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu te drvo u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od roda Platanus L.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Albanija, Armenija, Švicarska, Turska i Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je za drvo navedeno sljedeće:

(a)  potječe s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

ili

(b)  podvrgnuto je sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, što je istaknuto oznakom „kiln-dried” (osušeno u komori) ili „KD” ili nekom drugom međunarodno priznatom oznakom stavljenom na drvo ili na ambalažu bilo koje vrste u skladu s uobičajenom praksom.

96.

Drvo roda Populus L., osim u sljedećim oblicima:

— iverja, čestica, piljevine, strugotina, otpadaka i ostataka drva,

— drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, sanduka, bubnjeva za kabele i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, obloga, bez obzira na to upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta, osim pošiljaka drva poduprtih oblogama koje su izrađene od drva iste vrste i kvalitete kao i drvo koje se isporučuje i koje ispunjavaju iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo koje se isporučuje,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 97 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Sjeverna i Južna Amerika

Službena izjava u kojoj je za drvo navedeno sljedeće:

(a)  bez kore je,

ili

(b)  podvrgnuto je sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, što je istaknuto oznakom „kiln-dried” (osušeno u komori) ili „KD” ili nekom drugom međunarodno priznatom oznakom stavljenom na drvo ili na ambalažu bilo koje vrste u skladu s uobičajenom praksom.

97.

Drvo u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od:

(a)  vrste Acer saccharum Marsh.,

(b)  roda Populus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

a)  Kanada i Sjedinjene Američke Države

b)  Sjeverna i Južna Amerika

Službena izjava u kojoj je za drvo navedeno sljedeće:

(a)  proizvedeno je od okoranog oblog drva,

ili

(b)  podvrgnuto je sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom,

ili

(c)  podvrgnuto je primjerenom postupku fumigacije prema specifikaciji odobrenoj u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a aktivni sastojak, minimalna temperatura drva, doza (g/m3) i vrijeme izlaganja (h) za taj postupak navedeni su u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

ili

(d)  podvrgnuto je primjerenom postupku toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 30 minuta bez prekida u cjelokupnom profilu drva, što treba navesti u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

98.

Drvo rodova Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., osim u sljedećim oblicima:

— iverja, piljevine i strugotina, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od tog bilja,

— drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, sanduka, bubnjeva za kabele i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, obloga, bez obzira na to upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta, osim pošiljakadrva poduprtih oblogama koje su izrađene od drva iste vrste i kvalitete kao i drvo koje se isporučuje i koje ispunjavaju iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo koje se isporučuje,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada i Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je za drvo navedeno sljedeće:

(a)  potječe s područja slobodnog od štetnog organizma Saperda candida Fabricius, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

ili

(b)  podvrgnuto je primjerenom postupku toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 30 minuta bez prekida u cjelokupnom profilu drva, što treba navesti u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

ili

(c)  podvrgnuto je primjerenom ionizirajućem zračenju radi postizanja apsorbirane doze od najmanje 1 kGy kroz cijelo drvo, što treba navesti u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

99.

Drvo u obliku iverja, u cijelosti ili dijelom proizvedenog od rodova Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Kanada i Sjedinjene Američke Države

Službena izjava u kojoj je za drvo navedeno sljedeće:

(a)  potječe s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Saperda candida Fabricius, u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

ili

(b)  obrađeno je u komade debljine i širine od najviše 2,5 cm,

ili

(c)  podvrgnuto je primjerenom postupku toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 30 minuta u cjelokupnom profilu iverja, što treba navesti u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

100.

Drvo roda Prunus L., osim u sljedećim oblicima:

— iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od tog bilja,

— drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, sanduka, bubnjeva za kabele i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, obloga, bez obzira na to upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta, osim pošiljaka drva poduprtih oblogama koje su izrađene od drva iste vrste i kvalitete kao i drvo koje se isporučuje i koje ispunjavaju iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo koje se isporučuje,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kina, Demokratska Narodna Republika Koreja, Mongolija, Japan, Republika Koreja i Vijetnam

Službena izjava u kojoj je za drvo navedeno sljedeće:

(a)  potječe s područja slobodnog od štetnog organizma Aromia bungii (Falderman), kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”,

ili

(b)  podvrgnuto je primjerenom postupku toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 30 minuta bez prekida u cjelokupnom profilu drva, što treba navesti u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031,

ili

(c)  podvrgnuto je primjerenom ionizirajućem zračenju radi postizanja apsorbirane doze od najmanje 1 kGy kroz cijelo drvo, što treba navesti u fitosanitarnom certifikatu iz Uredbe (EU) br. 2016/2031.

101.

Drvo u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od roda Prunus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Kina, Demokratska Narodna Republika Koreja, Mongolija, Japan, Republika Koreja i Vijetnam

Službena izjava u kojoj je za drvo navedeno sljedeće:

(a)  potječe s područja za koje je nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je slobodno od štetnog organizma Aromia bungii (Faldermann), u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, koje je navedeno u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031 u rubrici „Dopunska izjava”

ili

(b)  obrađeno je u komade debljine i širine od najviše 2,5 cm,

ili

(c)  podvrgnuto je primjerenom postupku toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 30 minuta u cjelokupnom profilu drva, što treba navesti u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

(1)   Primjenjuje se oznaka KN pridruženog bilja.
PRILOG VIII.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta podrijetlom s područja Unije i odgovarajući posebni zahtjevi za njihovo premještanje unutar područja Unije

Nadležna tijela ili specijalizirani subjekti pod službenim nadzorom nadležnih tijela u najprikladnije vrijeme za otkrivanje odgovarajućeg štetnog organizma provjeravaju ispunjenje zahtjeva utvrđenih u sljedećoj tablici.Bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti

Zahtjevi

1.

Strojevi i vozila koji se upotrebljavaju za poljoprivredu ili šumarstvo

Strojevi ili vozila:

(a)  premješteni su s područja koje je slobodno od štetnog organizma Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., kako su utvrdila nadležna tijela u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere,

ili

(b)  prije premještanja iz zaraženog područja očišćeni su i s njih su uklonjeni zemlja i ostaci bilja.

2.

Bilje za sadnju s korijenjem, uzgojeno na otvorenome

Službena izjava u kojoj je navedeno da je za mjesto proizvodnje poznato da je slobodno od štetnih organizama Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. i Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

3.

Vriježasto bilje i gomoljike za sadnju roda Solanum L., ili njihovi križanci, koji se čuvaju u bankama gena ili zbirkama genetskih zaliha

Službena izjava u kojoj je navedeno da se bilje moralo držati u karantenskim uvjetima te da se laboratorijskim testiranjem moralo utvrditi da je slobodno od karantenskih štetnih organizama Unije.

Svaka organizacija ili istraživačko tijelo koje posjeduje takav materijal mora nadležno tijelo obavijestiti o materijalu koji posjeduje.

4.

Vriježasto bilje i gomoljike za sadnju roda Solanum L., ili njihovi križanci, osim gomolja vrste Solanum tuberosum L. koji su navedeni u unosima 5., 6., 7., 8. ili 9., osim materijala za održavanje kulture koji se čuva u bankama gena ili zbirkama genetskih zaliha i osim sjemena vrste Solanum tuberosum L. iz unosa 21.

Službena izjava u kojoj je navedeno da se bilje moralo držati u karantenskim uvjetima te da se laboratorijskim testiranjem moralo utvrditi da je slobodno od karantenskih štetnih organizama Unije.

Laboratorijsko testiranje:

(a)  mora biti pod nadzorom predmetnog nadležnog tijela i mora ga obaviti stručno osposobljeno osoblje tog tijela ili bilo kojeg drugog službeno odobrenog tijela;

(b)  mora se obaviti u jedinici koja je opremljena primjerenim objektima koji mogu zadržati karantenske štetne organizme Unije i u kojima se materijal, uključujući biljke indikatore, može držati na način da se otkloni sav rizik od širenja karantenskih štetnih organizama Unije;

(c)  mora se obaviti na svakoj jedinici materijala:

i.  vizualnim pregledom koji se provodi u pravilnim razmacima tijekom barem jednog vegetacijskog ciklusa i kojim se traže simptomi izazvani karantenskim štetnim organizmima Unije, uzimajući u obzir vrstu materijala i njegov stadij razvoja tijekom programa testiranja,

ii.  laboratorijskim testiranjem, za sve oblike krumpira, barem na sljedeće:

— andski latentni virus krumpira,

— andski virus šarenila krumpira,

— arracacha virus B, soj oca,

— virus crne prstenaste pjegavosti krumpira,

— virus krumpira T,

— izvaneuropski izolati virusa krumpira A, M, S, V, X i Y (uključujući Yo, Yn i Yc) i virusa uvijenosti lista krumpira (uključujući Yo),

— Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

— Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. i Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

iii.  za sjeme vrste Solanum tuberosum L., osim onoga koje je navedeno u točki 21., barem na prethodno navedene viruse i viroide, osim andskog virusa šarenila krumpira te izvaneuropskih izolata virusa krumpira A, M, S, V, X i Y (uključujući Yo, Yn i Yc) i virusa uvijenosti lista krumpira (uključujući Yc);

(d)  obuhvaća primjereno testiranje na sve druge simptome uočene vizualnim pregledom kako bi se identificirali karantenski štetni organizmi Unije koji su izazvali te simptome.

5.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L., za sadnju

Službena izjava u kojoj je navedeno da su poštovane odredbe prava Unije o suzbijanju štetnog organizma Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

6.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L., za sadnju

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  gomolji potječu s područja za koje je poznato da je slobodno od štetnog organizma Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

ili

(b)  poštovane su odredbe prava Unije o suzbijanju štetnog organizma Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.

7.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L., za sadnju

Službena izjava u kojoj je navedeno da gomolji potječu:

(a)  s područja za koja je poznato da se na njima ne pojavljuje štetni organizam Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

ili

(b)  s mjesta proizvodnje za koje je utvrđeno da je slobodno od štetnog organizma Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. ili koje se smatra slobodnim od tog štetnog organizma, zahvaljujući provedbi primjerenog postupka radi iskorjenjivanja štetnog organizma Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

8.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L., za sadnju

Službena izjava u kojoj je navedeno da gomolji potječu:

(a)  s područja za koja je poznato da se na njima ne pojavljuju štetni organizmi Meloidogyne chitwoodi Golden et al. i Meloidogyne fallax Karssen,

ili

(b)  s područja za koja je poznato da se na njima pojavljuju štetni organizmi Meloidogyne chitwoodi Golden et al. i Meloidogyne fallax Karssen i:

(i)  gomolji potječu s mjesta proizvodnje za koje je utvrđeno da je slobodno od štetnih organizama Meloidogyne chitwoodi Golden et al. i Meloidogyne fallax Karssen na temelju godišnjeg nadzora kultura domaćina vizualnim pregledom biljaka domaćina u primjereno vrijeme te vizualnim pregledom izvana i prerezivanjem gomolja uzetih nakon vađenja iz uroda krumpira uzgojenog na mjestu proizvodnje,

ili

(ii)  gomolji su nasumce uzorkovani nakon vađenja i provjereno je jesu li na njima prisutni simptomi zaraze štetnim organizmima Meloidogyne chitwoodi Golden et al. i Meloidogyne fallax Karssen., nakon što je primijenjena primjerena metoda za izazivanje simptoma ili su laboratorijski testirani, te su vizualno pregledani izvana i prerezivanjem gomolja u vrijeme primjereno za otkrivanje prisutnosti tih štetnim organizmima, a u svim slučajevima u trenutku zatvaranja pakiranja ili spremnika prije premještanja, i utvrđeno je da su slobodni od simptoma zaraze tim štetnim organizmima.

9.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L. namijenjeni za sadnju, osim onih koji se sade u skladu s člankom 4. stavkom 4. točkom (b) Direktive 2007/33/EZ

Službena izjava u kojoj je navedeno da su poštovane odredbe prava Unije o suzbijanju štetnih organizama Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

10.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L. namijenjeni za sadnju, osim gomolja onih sorti koje su službeno prihvaćene u jednoj ili više država članica na temelju Direktive 2002/53/EZ

Službena izjava u kojoj je za gomolje navedeno sljedeće:

(a)  pripadaju poboljšanim odabranim sortama, i

(b)  proizvedeni su u Uniji, i

(c)  dobiveni su izravno od materijala koji je držan u primjerenim uvjetima te je unutar Unije podvrgnut službenom karantenskom testiranju i tim je testiranjem utvrđeno da je slobodan od karantenskih štetnih organizama Unije.

11.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L., osim onih navedenih u unosima 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ili 10.

Na ambalaži, odnosno u popratnim dokumentima ako je riječ o rasutoj pošiljci gomolja koja se prevozi u rinfuzi, mora biti naveden registracijski broj kojim se dokazuje da je gomolje uzgojio službeno registriran proizvođač ili da potječu iz službeno registriranog zbirnog skladišta ili iz otpremnih centara koji se nalaze na području proizvodnje te koji znači:

(a)  da su gomolji slobodni od štetnog organizma Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

i

(b)  da su poštovane odredbe prava Unije o suzbijanju štetnih organizama Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

i

prema potrebi, Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

i

Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

12.

Bilje za sadnju s korijenjem rodova i vrsta Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L., osim onoga koje se sadi u skladu s člankom 4. stavkom 4. točkom (a) Direktive 2007/33/EZ

Službena izjava u kojoj je navedeno da su poštovane odredbe prava Unije o suzbijanju štetnih organizama Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

13.

Bilje za sadnju rodova i vrsta Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L., i Solanum melongena L., osim sjemena

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  bilje potječe s područja za koja je utvrđeno da su slobodna od štetnih organizama Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

ili

(b)  na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

14.

Bilje za sadnju s korijenjem, uzgojeno na otvorenome, rodova i vrsta Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. i Fragaria L.

i

lukovice, gomolji i rizomi, uzgojeni na otvorenome, rodova i vrsta Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. i Tulipa L., osim bilja, lukovica, gomolja i rizoma koji se sade u skladu s člankom 4. stavkom 4. točkom (a) ili (c) Direktive 2007/33/EZ

Moraju postojati dokazi da su poštovane odredbe prava Unije o suzbijanju štetnih organizama Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

15.

Bilje za sadnju iz porodica Cucurbitaceae i Solanaceae, osim sjemena, podrijetlom s područja:

(a)  za koja nije poznato da se na njima pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn. ili drugi vektori New Delhi virusa kovrčavosti lista rajčice

(b)  za koja je poznato da se na njima pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn. ili drugi vektori New Delhi virusa kovrčavosti lista rajčice

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  bilje potječe s područja za koje je poznato da je slobodno od New Delhi virusa kovrčavosti lista rajčice,

ili

(b)  na bilju tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze New Delhi virusom kovrčavosti lista rajčice.

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  bilje potječe s područja za koje je poznato da je slobodno od New Delhi virusa kovrčavosti lista rajčice,

ili

(b)  na bilju tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze New Delhi virusom kovrčavosti lista rajčice,

i

i.  službenim inspekcijskim pregledima provedenima u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. i drugih vektora New Delhi virusa kovrčavosti lista rajčice utvrđeno je da je proizvodna jedinica slobodna od tih štetnih organizama,

ili

ii.  bilje je podvrgnuto učinkovitom postupku tretiranja kojim je osigurano iskorjenjivanje štetnog organizma Bemisia tabaci Genn i drugih vektora New Delhi virusa kovrčavosti lista rajčice.

16.

Bilje za sadnju rodovaJuglans L. i Pterocarya Kunth, osim sjemena

Službena izjava u kojoj je za bilje za sadnju navedeno sljedeće:

(a)  tijekom cijelog životnog vijeka ili od unosa u Uniju uzgajano je na području slobodnom od štetnog organizma Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i njegova vektora Pityophthorus juglandis Blackman, kako su utvrdila nadležna tijela u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere,

ili

(b)  potječe s mjesta proizvodnje, uključujući njegovu okolicu u krugu polumjera od najmanje 5 km, na kojemu za vrijeme službenih inspekcijskih pregleda u razdoblju od dvije godine prije premještanja nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i njegovim vektorom Pityophthorus juglandis Blackman, kao ni prisutnost tog vektora, a bilje za sadnju vizualno je pregledano prije premještanja te se njime rukovalo i zapakirano je na način da se spriječi zaraza nakon napuštanja mjesta proizvodnje,

ili

(c)  potječe iz proizvodne jedinice s potpunom fizičkom izolacijom i neposredno prije premještanja vizualno je pregledano te se njime rukovalo i zapakirano je na način da se spriječi zaraza nakon napuštanja mjesta proizvodnje.

17.

Bilje za sadnju roda Platanus L., osim sjemena

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  bilje potječe s područja za koje je poznato da je slobodno od štetnog organizma Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., kako su utvrdila nadležna tijela u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere,

ili

(b)  uzgojeno je na mjestu proizvodnje za koje je utvrđeno da je slobodno od štetnog organizma Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere:

i.  koje su registrirala i koje nadziru nadležna tijela,

i

ii.  na kojemu su, uključujući njegovu neposrednu okolicu, svake godine u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje prisutnosti štetnog organizma Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. provedeni službeni inspekcijski pregledi radi otkrivanja simptoma zaraze tim štetnim organizmom,

i

iii.  tijekom godine u vrijeme primjereno za otkrivanje prisutnosti predmetnog štetnog organizma Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. reprezentativni uzorak bilja podvrgnut je testiranju radi otkrivanja prisutnosti tog štetnog organizma.

18.

Bilje rodova Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., te njihovih križanaca, i Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., osim plodova i sjemena

Službena izjava u kojoj je za bilje navedeno sljedeće:

(a)  potječe s područja slobodnog od štetnog organizma Trioza erytreae Del Guercio, kako su utvrdila nadležna tijela u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere,

ili

(b)  uzgojeno je na mjestu proizvodnje koje su registrirala i koje nadziru nadležna tijela u državi članici podrijetla,

i

na kojemu je bilje uzgajano tijekom razdoblja od jedne godine u proizvodnoj jedinici koja je zaštićena od kukaca i unosa štetnog organizma Trioza erytreae Del Guercio,

i

na kojemu su tijekom razdoblja od najmanje jedne godine prije premještanja u primjereno vrijeme provedena dva službena inspekcijska pregleda i u jedinici nisu uočeni znakovi prisutnosti štetnog organizma Trioza erytreae Del Guercio,

i

prije premještanja biljem se rukuje i ono se pakira na način da se spriječi zaraza nakon napuštanja mjesta proizvodnje.

19.

Bilje za sadnju roda Vitis L., osim sjemena

Službena izjava u kojoj je za bilje za sadnju navedeno sljedeće:

(a)  potječe s područja za koje je poznato da je slobodno od fitoplazme zlatnog žutila vinove loze,

ili

(b)  potječe iz proizvodne jedinice u kojoj:

i.  od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u proizvodnoj jedinici i u njezinoj neposrednoj okolici nisu uočeni simptomi zaraze fitoplazmom zlatnog žutila vinove loze, a za bilje koje se upotrebljava za umnažanje bilja roda Vitis spp. od početka posljednja dva cijela vegetacijska ciklusa u proizvodnoj jedinici i u njezinoj neposrednoj okolici nisu uočeni simptomi zaraze fitoplazmom zlatnog žutila vinove loze,

ii.  provodi se praćenje vektora te primjereni postupci tretiranja radi kontrole vektora fitoplazme zlatnog žutila vinove loze,

iii.  napušteno bilje roda Vitis L. u neposrednoj okolici proizvodne jedinice nadzirano je tijekom sezone uzgoja radi uočavanja simptoma zaraze fitoplazmom zlatnog žutila vinove loze, a kad su ti simptomi uočeni, bilje je izdvojeno ili testirano i utvrđeno je da je slobodno od fitoplazme zlatnog žutila vinove loze,

ili

(c)  podvrgnuto je postupku tretiranja vrućom vodom u skladu s međunarodnim normama.

20.

Plodovi rodova Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf., te njihovih križanaca

Na ambalaži mora biti navedena primjerena oznaka podrijetla.

21.

Sjeme vrste Solanum tuberosum L., osim onoga koje je navedeno u unosu 3.

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  sjeme potječe od bilja koje je, ovisno o slučaju, u skladu sa zahtjevima iz točaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9.,

i sjeme:

b)  potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnih organizama Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

ili

ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

i.  proizvedeno je u jedinici u kojoj od početka posljednjeg vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovanih karantenskim štetnim organizmima Unije iz točke (a);

ii.  proizvedeno je u jedinici u kojoj su poduzete sve sljedeće mjere:

— kako bi se spriječila zaraza, sprečava se kontakt s osobljem i predmetima, kao što su alati, strojevi, vozila, posude i ambalaža, iz drugih jedinica na kojima se proizvodi bilje iz porodice Solanaceae te se provode higijenske mjere povezane s tim osobljem i predmetima;

— upotrebljava se isključivo voda slobodna od svih karantenskih štetnih organizama Unije.

22.

Drvo rodova Juglans L. i Pterocarya Kunth, osim u sljedećim oblicima:

— iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od tog bilja,

— drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, sanduka, bubnjeva za kabele i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, obloga, bez obzira na to upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta, osim pošiljaka drva poduprtih oblogama koje su izrađene od drva iste vrste i kvalitete kao i drvo koje se isporučuje i koje ispunjavaju iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo koje se isporučuje,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu.

Službena izjava u kojoj je za drvo navedeno sljedeće:

(a)  potječe s područja za koje je poznato da je slobodno od štetnog organizma Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i njegova vektora Pityophthorus juglandis Blackman, kako su utvrdila nadležna tijela u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere;

ili

(b)  podvrgnuto je primjerenom postupku toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 40 minuta bez prekida u cjelokupnom profilu drva. O tome mora postojati dokaz u obliku oznake „HT” stavljene na drvo ili na ambalažu bilo koje vrste u skladu s uobičajenom praksom;

ili

(c)  istesano je u četverokutan oblik kako bi se u potpunosti uklonila prirodna obla površina.

23.

Izolirana kora i drvo rodova Juglans L. i Pterocarya Kunth, u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od tog bilja.

Službena izjava u kojoj je za drvo ili izoliranu koru navedeno sljedeće:

(a)  potječe s područja slobodnog od štetnog organizma Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i njegova vektora Pityophthorus juglandis Blackman, kako su utvrdila nadležna tijela u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere,

ili

(b)  podvrgnuto je primjerenom postupku toplinskog tretiranja radi postizanja minimalne temperature od 56 °C u minimalnom trajanju od 40 minuta bez prekida u cjelokupnom profilu kore ili drva. O tome mora postojati dokaz u obliku oznake „HT” stavljene na ambalažu bilo koje vrste u skladu s uobičajenom praksom.

24.

Drvo roda Platanus L., uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu.

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

(a)  drvo potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

ili

(b)  drvo je podvrgnuto sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari u trenutku proizvodnje, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, što je istaknuto oznakom „kiln-dried” (osušeno u komori) ili „KD” ili nekom drugom međunarodno priznatom oznakom stavljenom na drvo ili njegovu ambalažu u skladu s uobičajenom praksom.

25.

Drveni materijal za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, sanduka, bubnjeva za kabele i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, obloga, bez obzira na to upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta, osim neobrađenog drva debljine 6 mm ili manje, obrađenog drva proizvedenog lijepljenjem, zagrijavanjem i primjenom tlaka ili kombinacijom tih postupaka te pošiljaka drva poduprtih oblogama koje su izrađene od drva iste vrste i kvalitete kao i drvo koje se isporučuje i koje ispunjavaju iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo koje se isporučuje.

Službena izjava u kojoj je za drveni materijal za pakiranje navedeno sljedeće:

(a)  potječe s područja slobodnog od štetnog organizma Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i njegova vektora Pityophthorus juglandis Blackman, kako su utvrdila nadležna tijela u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere,

ili

(b)  proizveden je od okoranog drva, kako je utvrđeno u Prilogu I. Međunarodnoj normi za fitosanitarne mjere br. 15 FAO-a o „Smjernicama za reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu”, i

i.  podvrgnut je jednom od odobrenih postupaka tretiranja iz Priloga I. toj međunarodnoj normi, i

ii.  označen je oznakom iz Priloga II. toj međunarodnoj normi, na kojoj je navedeno da je drveni materijal za pakiranje podvrgnut odobrenom fitosanitarnom postupku tretiranja u skladu s tom normom.
PRILOG IX.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta čiji je unos na određena zaštićena područja zabranjen

Zaštićena područja iz trećeg stupca tablice u nastavku obuhvaćaju jedno od sljedećeg:

(a) 

cijelo državno područje navedene države članice;

(b) 

državno područje navedene države članice uz iznimke utvrđene u zagradama;

(c) 

samo dio državnog područja države članice koji je utvrđen u zagradama. 

Bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti

Oznaka KN

Zaštićena područja

1.

Bilje i živi pelud za oprašivanje osim plodova i sjemena, podrijetlom iz trećih zemalja osim Švicarske i osim zemalja za koje je nadležna nacionalna organizacija za zaštitu bilja utvrdila da su slobodne od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. te je o tome službeno obavijestila Komisiju ili zemalja u kojima je nadležna nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila područja slobodna od štetnih organizama za štetni organizam Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. te je o tome službeno obavijestila Komisiju, koji pripadaju jednoj od sljedećih vrsta:

— Amelanchier Med.,

— Chaenomeles Lindl.,

— Crataegus L.,

— Cydonia Mill.,

— Eriobotrya Lindl.,

— Malus Mill.,

— Mespilus L.,

— Pyracantha Roem.,

— Pyrus L. ili

— Sorbus L.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

(a)  Estonija

(b)  Španjolska (osim autonomnih zajednica Andaluzije, Aragonije, Kastilje i La Manche, Kastilje i Leóna, Ekstremadure, autonomne zajednice Madrida, Murcije, Navarre i La Rioje, pokrajine Guipuzcoe (Baskija), okruga Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleidi (Comunidad autonoma de Catalunya); te općina Alborache i Turís u pokrajini Valenciji i okruga L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicanteu (Comunidad Valenciana));

(c)  Francuska (Korzika);

(d)  Irska (osim grada Galwaya);

(e)  Italija (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Milano, Mantova, Sondrio i Varese te općina Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo u pokrajini Monza Brianza), Marche, Molise, Pijemont (osim općina Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalleto u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija (osim općina Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) i Centuripe, Regalbuto i Troina (pokrajina Enna)), Toskana, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (osim pokrajina Rovigo i Venecija, općina Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi te područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Veroni));

(f)  Latvija;

(g)  Litva (osim općina Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas));

(h)  Slovenija (osim regija Gorenjske, Koroške, Maribora i Notranjske te općina Lendava i Renče-Vogrsko (južno od autoceste H4) i Velike Poljane te naselja Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki u općini Ivančna Gorica);

(i)  Slovačka (osim okruga Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov));

(j)  Finska;

(k)  Ujedinjena Kraljevina (Otok Man; Kanalski otoci).

2.

Bilje i živi pelud za oprašivanje osim plodova i sjemena, podrijetlom iz trećih zemalja osim zemalja za koje je nadležna nacionalna organizacija za zaštitu bilja potvrdila da su slobodne od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. te je o tome službeno obavijestila Komisiju ili zemalja u kojima je nadležna nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila područja slobodna od štetnih organizama za štetni organizam Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. te je o tome službeno obavijestila Komisiju, koji pripadaju jednoj od sljedećih vrsta:

1.  Cotoneaster Ehrh. ili

2.  Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

(a)  Estonija

(b)  Španjolska (osim autonomnih zajednica Andaluzije, Aragonije, Kastilje i La Manche, Kastilje i Leóna, Ekstremadure, autonomne zajednice Madrida, Murcije, Navarre i La Rioje, pokrajine Guipuzcoe (Baskija), okruga Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleidi (Comunidad autonoma de Catalunya); te općina Alborache i Turís u pokrajini Valenciji i okruga L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicanteu (Comunidad Valenciana));

(c)  Francuska (Korzika);

(d)  Irska (osim grada Galwaya);

(e)  Italija (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Milano, Mantova, Sondrio i Varese te općina Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo u pokrajini Monza Brianza), Marche, Molise, Pijemont (osim općina Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalleto u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija (osim općina Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) i Centuripe, Regalbuto i Troina (pokrajina Enna)), Toskana, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (osim pokrajina Rovigo i Venecija, općina Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi te područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Veroni));

(f)  Latvija;

(g)  Litva (osim općina Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas));

(h)  Slovenija (osim regija Gorenjske, Koroške, Maribora i Notranjske te općina Lendava i Renče-Vogrsko (južno od autoceste H4) i Velike Poljane te naselja Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki u općini Ivančna Gorica);

(i)  Slovačka (osim okruga Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov));

(j)  Finska;

(k)  Ujedinjena Kraljevina (Otok Man; Kanalski otoci).
PRILOG X.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji se unose na zaštićena područja ili premještaju unutar njih te odgovarajućih posebnih zahtjeva za zaštićena područja

Zaštićena područja iz četvrtog stupca tablice u nastavku obuhvaćaju jedno od sljedećeg:

(a) 

cijelo državno područje navedene države članice;

(b) 

državno područje navedene države članice uz iznimke utvrđene u zagradama;

(c) 

samo dio državnog područja države članice koji je utvrđen u zagradama. 

Bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti

Oznaka KN

Posebni zahtjevi za zaštićena područja

Zaštićena područja

1.

Rabljeni poljoprivredni strojevi

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Strojevi:

a)  su očišćeni i u trenutku dopreme na mjesto proizvodnje gdje se uzgaja repa na njima nema zemlje ni ostataka bilja; ili

b)  potječu s područja za koje je poznato da se na njemu ne pojavljuje štetni organizam BNYVV.

a)  Irska

b)  Francuska (Bretanja)

c)  Portugal (Azori)

d)  Finska

e)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska)

2.

Zemlja od repe i nesterilizirani otpad od repe (Beta vulgaris L.)

ex 2303 20 10

ex 2303 20 90

ex 2530 90 00

Službena izjava u kojoj je za zemlju ili otpad navedeno sljedeće:

a)  podvrgnuti su postupku tretiranja su kako bi se eliminirala kontaminacija štetnim organizmom BNYVV, ili

b)  namjerava ih se prevesti radi uklanjanja na službeno odobren način, ili

c)  potječu od biljaka vrste Beta vulgaris uzgojenih na području za koje je poznato da se na njemu ne pojavljuje štetni organizam BNYVV.

a)  Irska

b)  Francuska (Bretanja)

c)  Portugal (Azori)

d)  Finska

e)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska)

3.

Košnice – u razdoblju od 15. ožujka do 30. lipnja

0106 41 00

ex 4421 99 99

ex 4602 19 90

ex 4602 90 00

Službena izjava u kojoj je za košnice navedeno sljedeće:

a)  potječu iz trećih zemalja za koje je u skladu s postupkom utvrđenim u članku 107. Uredbe (EU) 2016/2031 potvrđeno da su slobodne od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ili

b)  potječu iz kantona Valais u Švicarskoj, ili

c)  potječu iz zaštićenog područja navedenog u desnom stupcu, ili

d)  prije premještanja podvrgnute su primjerenoj karantenskoj mjeri.

a)  Estonija

b)  Španjolska (osim autonomnih zajednica Andaluzije, Aragonije, Kastilje i La Manche, Kastilje i Leóna, Ekstremadure, autonomne zajednice Madrida, Murcije, Navarre i La Rioje, pokrajine Guipuzcoe (Baskija), okruga Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleidi (Comunidad autonoma de Catalunya); te općina Alborache i Turís u pokrajini Valenciji i okruga L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicanteu (Comunidad Valenciana))

c)  Francuska (Korzika)

d)  Irska (osim grada Galwaya)

e)  Italija (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Milano, Mantova, Sondrio i Varese te općina Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo u pokrajini Monza Brianza), Marche, Molise, Pijemont (osim općina Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalleto u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija (osim općina Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) i Centuripe, Regalbuto i Troina (pokrajina Enna)), Toskana, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (osim pokrajina Rovigo i Venecija, općina Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi te područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Veroni))

f)  Latvija

g)  Litva (osim općina Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas))

h)  Slovenija (osim regija Gorenjske, Koroške, Maribora i Notranjske te općina Lendava i Renče-Vogrsko (južno od autoceste H4) i Velike Poljane te naselja Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki u općini Ivančna Gorica)

i)  Slovačka (osim okruga Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov))

j)  Finska

k)  Ujedinjena Kraljevina (Otok Man; Kanalski otoci)

4.

Bilje rodova i vrsti Allium porrum L., Apium L., Beta L., osim bilja navedenog u točki 5. ovog Priloga i bilja namijenjenog za krmivo, Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., osim bilja za sadnju

ex 0703 90 00

ex 0704 90 90

0706 10 00

0706 90 30

ex 0706 90 90

a)  pošiljka ili serija ne sadržava više od 1 % težinskog udjela zemlje, ili

b)  službena izjava u kojoj je navedeno da je bilje namijenjeno za preradu na posjedima na kojima postoje službeno odobreni objekti za zbrinjavanje otpada, čime se osigurava da nema rizika od širenja štetnog organizma BNYVV.

a)  Francuska (Bretanja)

b)  Finska

c)  Irska

d)  Portugal (Azori)

e)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska)

5.

Bilje vrste Beta vulgaris L., namijenjeno za industrijsku preradu

ex 1212 91 80

ex 1214 90 10

Službena izjava u kojoj je za bilje navedeno sljedeće:

a)  prevozi se na način kojim se osigurava da nema rizika od širenja štetnog organizma BNYVV i namijenjeno je za isporuku u pogon za preradu koji ima službeno odobrene objekte za zbrinjavanje otpada, čime se osigurava da nema rizika od širenja štetnog organizma BNYVV, ili

b)  uzgojeno je na području za koje je poznato da se na njemu ne pojavljuje štetni organizam BNYVV.

a)  Irska

b)  Francuska (Bretanja)

c)  Portugal (Azori)

d)  Finska

e)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska)

6.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L., za sadnju

0701 10 00

Službena izjava u kojoj je za gomolje navedeno sljedeće:

a)  uzgojeni su na području za koje je poznato da se na njemu ne pojavljuje virus nekrotičnoga žućenja žila šećerne repe („BNYVV”); ili

b)  uzgojeni su na zemljištu ili u uzgojnom supstratu koji se sastoje od zemlje za koju je poznato da je slobodna od štetnog organizma BNYVV ili koji su službeno testirani primjerenim metodama i utvrđeno je da su slobodni od štetnog organizma BNYVV; ili

c)  oprani su od zemlje.

a)  Francuska (Bretanja)

b)  Finska

c)  Irska

d)  Portugal (Azori)

e)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska)

7.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L., osim onih navedenih u točki 6. ovog Priloga

ex 0701 90 10

ex 0701 90 50

ex 0701 90 90

a)  pošiljka ili serija ne smije sadržavati više od 1 % težinskog udjela zemlje; ili

b)  službena izjava u kojoj je navedeno da su gomolji namijenjeni za preradu na posjedima na kojima postoje službeno odobreni objekti za zbrinjavanje otpada, čime se osigurava da nema rizika od širenja štetnog organizma BNYVV.

a)  Francuska (Bretanja)

b)  Finska

c)  Irska

d)  Portugal (Azori)

e)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska)

8.

Bilje za sadnju vrste Beta vulgaris L., osim sjemena

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Službena izjava u kojoj je za bilje navedeno sljedeće:

a)  

i.  službeno je pojedinačno testirano i utvrđeno je da je slobodno od štetnog organizma BNYVV; ili

ii.  uzgojeno je iz sjemena koje ispunjava zahtjeve iz točaka 33. i 34. ovog Priloga i

— uzgojeno je na područjima za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam BNYVV, ili

— uzgojeno je na zemljištu ili u uzgojnom supstratu koji su službeno testirani primjerenim metodama i utvrđeno je da su slobodni od štetnog organizma BNYVV, i

— uzorkovano je, a uzorak je testiran i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma BNYVV;

i

b)  predmetna organizacija ili istraživačko tijelo dostavili su obavijest o držanju materijala od tog bilja.

a)  Irska

b)  Francuska (Bretanja)

c)  Portugal (Azori)

d)  Finska

e)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska)

9.

Bilje i živi pelud za oprašivanje od sljedećih rodova: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L., osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

Prema potrebi, službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

a)  bilje potječe iz trećih zemalja za koje je nadležna nacionalna organizacija za zaštitu bilja potvrdila da su slobodne od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. i o tome je službeno obavijestila Komisiju; ili

b)  bilje potječe s područja u Uniji ili trećim zemljama za koja je u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere utvrđeno da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. te koja je nadležna nacionalna organizacija za zaštitu bilja potvrdila kao takva i o tome je službeno obavijestila Komisiju; ili

c)  bilje potječe iz kantona Valais u Švicarskoj; ili

d)  bilje je proizvedeno ili, ako je uneseno u „sigurnosno područje”, najmanje 7 mjeseci, uključujući razdoblje od 1. travnja do 31. listopada u okviru posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa, držano i uzgajano na polju:

i.  koje se nalazi najmanje 1 km unutar granice službeno utvrđenog „sigurnosnog područja” površine od najmanje 50 km2, u kojemu se s ciljem najvećeg mogućeg smanjenja rizika od širenja štetnog organizma Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. s bilja koje se uzgaja u tom području na biljkama domaćinima provodi službeno odobren i nadziran sustav kontrole, uspostavljen najkasnije prije početka cijelog vegetacijskog ciklusa koji je prethodio posljednjem cijelom vegetacijskom ciklusu.

ii.  koje je, kao i „sigurnosno područje”, prije početka cijelog vegetacijskog ciklusa koji je prethodio posljednjem cijelom vegetacijskom ciklusu službeno odobreno za uzgoj bilja u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj točki;

iii.  za koje je, kao i za okolnu zonu širine od najmanje 500 m, na temelju službenog inspekcijskog pregleda utvrđeno da je slobodno od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa, a taj je pregled proveden najmanje:

— dvaput na polju u najprimjerenije vrijeme, tj. jednom u razdoblju od lipnja do kolovoza i jednom u razdoblju od kolovoza do studenoga, i

— jednom u navedenoj okolnoj zoni u najprimjerenije vrijeme, tj. u razdoblju od kolovoza do studenoga, i

iv.  s kojeg su u najprimjerenijem razdoblju službeno uzeti uzorci i bilje je službeno testirano na skrivene zaraze u skladu s primjerenom laboratorijskom metodom.

a)  Estonija

b)  Španjolska (osim autonomnih zajednica Andaluzije, Aragonije, Kastilje i La Manche, Kastilje i Leóna, Ekstremadure, autonomne zajednice Madrida, Murcije, Navarre i La Rioje, pokrajine Guipuzcoe (Baskija), okruga Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleidi (Comunidad autonoma de Catalunya); te općina Alborache i Turís u pokrajini Valenciji i okruga L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicanteu (Comunidad Valenciana))

c)  Francuska (Korzika)

d)  Irska (osim grada Galwaya)

e)  Italija (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Milano, Mantova, Sondrio i Varese te općina Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo u pokrajini Monza Brianza), Marche, Molise, Pijemont (osim općina Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalleto u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija (osim općina Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) i Centuripe, Regalbuto i Troina (pokrajina Enna)), Toskana, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (osim pokrajina Rovigo i Venecija, općina Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi te područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Veroni))

f)  Latvija

g)  Litva (osim općina Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas))

h)  Slovenija (osim regija Gorenjske, Koroške, Maribora i Notranjske te općina Lendava i Renče-Vogrsko (južno od autoceste H4) i Velike Poljane te naselja Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki u općini Ivančna Gorica)

i)  Slovačka (osim okruga Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov))

j)  Finska

k)  Ujedinjena Kraljevina (Otok Man; Kanalski otoci)

10.

Bilje roda Vitis L., osim plodova i sjemena

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Službena izjava u kojoj je navedeno da je bilje podvrgnuto primjerenom postupku tretiranja kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Viteus vitifoliae (Fitch) (što je ovjerila nadležna nacionalna organizacija za zaštitu bilja i o čemu je službeno obaviještena Komisija).

a)  Cipar

11.

Bilje za sadnju roda Prunus L., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Službena izjava u kojoj je za bilje navedeno sljedeće:

a)  tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano je na mjestima proizvodnje u zemljama za koje nije poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

ili

b)  tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano je na području slobodnom od štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere,

ili

c)  dobiveno je izravno od matičnih biljaka koje tijekom posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu pokazale simptome zaraze štetnim organizmom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

i

na bilju na mjestu proizvodnje tijekom posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

ili

d)  za bilje vrsta Prunus laurocerasus L. i Prunus lusitanica L. za koje je na temelju ambalaže ili nekog drugog pokazatelja jasno da je namijenjeno za prodaju krajnjim kupcima koji se proizvodnjom bilja ne bave profesionalno, od početka posljednje cijele sezone uzgoja na bilju na mjestu proizvodnje nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Ujedinjena Kraljevina

12.

Neukorijenjene reznice za sadnju vrste Euphorbia pulcherrima Willd.

ex 0602 10 90

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

a)  neukorijenjene reznice potječu s područja za koje je poznato da je slobodno od štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije),

ili

b)  u okviru službenih inspekcijskih pregleda koji su na mjestu proizvodnje provedeni barem svaka tri tjedna tijekom cijelog razdoblja proizvodnje bilja, na mjestu proizvodnje, među ostalim i na reznicama i na bilju od kojega se reznice dobivaju i koje se drži ili proizvodi na tom mjestu proizvodnje, nisu uočeni znakovi prisutnosti štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije),

ili

c)  u slučajevima kada je štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) pronađen na mjestu proizvodnje, reznice i bilje od kojega se reznice dobivaju i koje se drži ili proizvodi na tom mjestu proizvodnje podvrgnuti su primjerenom postupku tretiranja kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), a nakon toga je u službenim inspekcijskim pregledima provedenima jednom tjedno tijekom razdoblja od tri tjedna prije premještanja s mjesta proizvodnje i u postupcima praćenja tijekom navedenog razdoblja utvrđeno da je to mjesto proizvodnje slobodno od štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) jer su provedeni primjereni postupci radi iskorjenjivanja štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije). Posljednji od tih tjednih inspekcijskih pregleda mora se provesti neposredno prije navedenog premještanja.

a)  Irska

b)  Švedska

c)  Ujedinjena Kraljevina

13.

Bilje za sadnju vrste Euphorbia pulcherrima Willd., osim svega navedenoga u nastavku:

— sjeme,

— neukorijenjene reznice za sadnju vrste Euphorbia pulcherrima Willd.

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

a)  bilje potječe s područja za koje je poznato da je slobodno od štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije),

ili

b)  u okviru službenih inspekcijskih pregleda koji su provedeni barem svaka tri tjedna u razdoblju od devet tjedana prije stavljanja na tržište, na mjestu proizvodnje, među ostalim i na bilju, nisu uočeni znakovi prisutnosti štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije),

ili

c)  u slučajevima kada je štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) pronađen na mjestu proizvodnje, bilje koje se drži ili proizvodi na tom mjestu proizvodnje podvrgnuto je primjerenom postupku tretiranja kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), a nakon toga je u službenim inspekcijskim pregledima provedenima jednom tjedno tijekom razdoblja od tri tjedna prije premještanja s mjesta proizvodnje i u postupcima praćenja tijekom navedenog razdoblja utvrđeno da je to mjesto proizvodnje slobodno od štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) jer su provedeni primjereni postupci radi iskorjenjivanja štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije). Posljednji od tih tjednih inspekcijskih pregleda mora se provesti neposredno prije navedenog premještanja,

i

d)  postoje dokazi da je bilje proizvedeno od sadnica koje:

i.  potječu s područja za koje je poznato da je slobodno od štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije),

ili

ii.  su uzgojene na mjestu proizvodnje na kojemu, među ostalim i na bilju, u okviru službenih inspekcijskih pregleda koji su provedeni barem svaka tri tjedna tijekom cijelog razdoblja proizvodnje tog bilja nisu uočeni znakovi prisutnosti štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije),

ili

iii.  u slučajevima kada je štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) pronađen na mjestu proizvodnje, uzgojene su na bilju koje se drži ili proizvodi na tom mjestu proizvodnje i koje je podvrgnuto primjerenom postupku tretiranja kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), a nakon toga je u službenim inspekcijskim pregledima provedenima jednom tjedno tijekom razdoblja od tri tjedna prije premještanja s mjesta proizvodnje i u postupcima praćenja tijekom navedenog razdoblja utvrđeno da je to mjesto proizvodnje slobodno od štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) jer su provedeni primjereni postupci radi iskorjenjivanja štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije). Posljednji od tih tjednih inspekcijskih pregleda mora se provesti neposredno prije navedenog premještanja;

ili

e)  za bilje za koje je na temelju ambalaže, razvijenosti cvijeta (ili brakteje) ili nekog drugog pokazatelja jasno da je namijenjeno za prodaju krajnjim kupcima koji se proizvodnjom bilja ne bave profesionalno, bilje je prije premještanja podvrgnuto službenom inspekcijskom pregledu te je utvrđeno da je slobodno od štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije).

a)  Irska

b)  Švedska

c)  Ujedinjena Kraljevina

14.

Bilje za sadnju roda Begonia L., osim sjemena, gomolja i podanaka, te bilje za sadnju rodova i vrsta Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. i Nerium oleander L., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

a)  bilje potječe s područja za koje je poznato da je slobodno od štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije),

ili

b)  u okviru službenih inspekcijskih pregleda koji su provedeni barem svaka tri tjedna u razdoblju od devet tjedana prije stavljanja na tržište, na mjestu proizvodnje, među ostalim i na bilju, nisu uočeni znakovi prisutnosti štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije),

ili

c)  u slučajevima kada je štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) pronađen na mjestu proizvodnje, bilje koje se drži ili proizvodi na tom mjestu proizvodnje podvrgnuto je primjerenom postupku tretiranja kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), a nakon toga je u službenim inspekcijskim pregledima provedenima jednom tjedno tijekom razdoblja od tri tjedna prije premještanja s mjesta proizvodnje i u postupcima praćenja tijekom navedenog razdoblja utvrđeno da je to mjesto proizvodnje slobodno od štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) jer su provedeni primjereni postupci radi iskorjenjivanja štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije). Posljednji od tih tjednih inspekcijskih pregleda mora se provesti neposredno prije navedenog premještanja;

ili

d)  za bilje za koje je na temelju ambalaže, razvijenosti cvijeta ili nekog drugog pokazatelja jasno da je namijenjeno za prodaju krajnjim kupcima koji se proizvodnjom bilja ne bave profesionalno, bilje je neposredno prije premještanja podvrgnuto službenom inspekcijskom pregledu te je utvrđeno da je slobodno od štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije).

a)  Irska

b)  Švedska

c)  Ujedinjena Kraljevina

15.

Bilje za sadnju rodova Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Službena izjava u kojoj je navedeno da je bilje proizvedeno u rasadnicima i da je mjesto proizvodnje slobodno od štetnog organizma Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet.

a)  Irska

16.

Bilje za sadnju rodova Cedrus Trew i Pinus L., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

a)  bilje je tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano na mjestima proizvodnje u zemljama za koje nije poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

ili

b)  bilje je tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano na području slobodnom od štetnog organizma Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere,

ili

c)  bilje je proizvedeno u rasadnicima za koje je, uključujući njihovu neposrednu blizinu, na temelju službenih inspekcijskih pregleda i službenih nadzora provedenih u primjereno vrijeme utvrđeno da su slobodni od štetnog organizma Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

ili

d)  bilje je tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano u jedinici s potpunom fizičkom zaštitom od unosa štetnog organizma Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller te je u primjereno vrijeme podvrgnuto inspekcijskim pregledima i utvrđeno je da je slobodno od štetnog organizma Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

a)  Ujedinjena Kraljevina

17.

Bilje za sadnju roda Larix Mill., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Službena izjava u kojoj je navedeno da je bilje proizvedeno u rasadnicima i da je mjesto proizvodnje slobodno od štetnog organizma Cephalcia lariciphila (Klug.).

a)  Irska

b)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska, Otok Man i Jersey)

18.

Bilje za sadnju roda Picea A. Dietr., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Službena izjava u kojoj je navedeno da je bilje proizvedeno u rasadnicima i da je mjesto proizvodnje slobodno od štetnog organizma Gilpinia hercyniae (Hartig).

a)  Grčka

b)  Irska

c)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska, Otok Man i Jersey)

19.

Bilje roda Eucalyptus l’Herit, osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0609 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Službena izjava u kojoj je za bilje navedeno sljedeće:

a)  čisto je od zemlje i podvrgnuto je postupku tretiranja protiv štetnog organizma Gonipterus scutellatus Gyll.;

ili

b)  potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Gonipterus scutellatus Gyll.

a)  Grčka

b)  Portugal (Azori)

20.

Bilje za sadnju roda Castanea Mill.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0802 41 00

ex 0802 42 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 99

Službena izjava u kojoj je navedeno da je bilje tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano:

a)  na mjestima proizvodnje u zemljama za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; ili

b)  na području slobodnom od štetnog organizma Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere.

a)  Češka

b)  Irska

c)  Švedska

d)  Ujedinjena Kraljevina

21.

Bilje za sadnju roda Quercus L., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

a)  bilje je tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano na mjestima proizvodnje u zemljama za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; ili

b)  bilje je tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano na području slobodnom od štetnog organizma Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere;

ili

c)  na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj okolici od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

a)  Češka

b)  Irska

c)  Švedska

d)  Ujedinjena Kraljevina

22.

Bilje za sadnju roda Quercus L., osim vrste Quercus suber L., opsega najmanje 8 cm mjereno na visini od 1,2 m od vrata korijena, osim plodova i sjemena

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

a)  bilje je tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano na mjestima proizvodnje u zemljama za koje nije poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Thaumetopoea processionea L.,

ili

b)  bilje je tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano na području slobodnom od štetnog organizma Thaumetopoea processionea L., kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere,

ili

c)  bilje je tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano u jedinici s potpunom fizičkom zaštitom od unosa štetnog organizma Thaumetopoea processionea L. te je u primjereno vrijeme podvrgnuto inspekcijskim pregledima i utvrđeno je da je slobodno od štetnog organizma Thaumetopoea processionea L.

a)  Irska

b)  Ujedinjena Kraljevina (osim područja u nadležnosti lokalnih tijela Barking i Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham i Wycombe)

23.

Bilje rodova Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., preko 3 metra visine, osim plodova i sjemena

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Službena izjava u kojoj je navedeno da je mjesto proizvodnje slobodno od štetnog organizma Dendroctonus micans Kugelan.

a)  Grčka

b)  Irska

c)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska, Otok Man i Jersey)

24.

Bilje rodova Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., preko 3 metra visine, osim plodova i sjemena

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Službena izjava u kojoj je navedeno da je mjesto proizvodnje slobodno od štetnog organizma Ips duplicatus Sahlberg.

a)  Grčka

b)  Irska

c)  Ujedinjena Kraljevina

25.

Bilje rodova Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., preko 3 metra visine, osim plodova i sjemena

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Službena izjava u kojoj je navedeno da je mjesto proizvodnje slobodno od štetnog organizma Ips typographus Heer.

a)  Irska

b)  Ujedinjena Kraljevina

26.

Bilje rodova Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., preko 3 metra visine, osim plodova i sjemena

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Službena izjava u kojoj je navedeno da je mjesto proizvodnje slobodno od štetnog organizma Ips amitinus Eichhof.

a)  Grčka

b)  Irska

c)  Ujedinjena Kraljevina

27.

Bilje rodova Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., preko 3 metra visine, osim plodova i sjemena

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Službena izjava u kojoj je navedeno da je mjesto proizvodnje slobodno od štetnog organizma Ips cembrae Heer.

a)  Grčka

b)  Irska

c)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska i Otok Man)

28.

Bilje rodova Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., preko 3 metra visine, osim plodova i sjemena

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Službena izjava u kojoj je navedeno da je mjesto proizvodnje slobodno od štetnog organizma Ips sexdentatus Börner.

a)  Irska

b)  Cipar

c)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska i Otok Man)

29.

Bilje roda Castanea Mill., osim bilja u obliku kulture tkiva, plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Službena izjava u kojoj je navedeno da je bilje tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano:

a)  na mjestima proizvodnje u zemljama za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, ili

b)  na području slobodnom od štetnog organizma Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere.

a)  Irska

b)  Ujedinjena Kraljevina

30.

Bilje za sadnju iz porodice Palmae koje ima promjer debla pri podnožju veći od 5 cm i pripada sljedećim rodovima: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

Službena izjava u kojoj je navedeno da je bilje uzgajano:

a)  tijekom cijelog životnog vijeka na mjestima proizvodnje u zemljama za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Paysandisia archon (Burmeister); ili

b)  tijekom cijelog životnog vijeka na području slobodnom od štetnog organizma Paysandisia archon (Burmeister), kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere; ili

c)  tijekom najmanje dvije godine prije izvoza ili premještanja, na mjestu proizvodnje:

i.  koje je registrirala i koje nadzire nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla, i

ii.  na kojemu je bilje stavljeno u jedinicu s potpunom fizičkom zaštitom od unosa štetnog organizma Paysandisia archon (Burmeister), i

iii.  na kojemu u okviru službenih inspekcijskih pregleda koji su provedeni triput godišnje u primjereno vrijeme, među ostalim neposredno prije premještanja iz tog mjesta proizvodnje, nisu uočeni znakovi prisutnosti štetnog organizma Paysandisia archon (Burmeister).

a)  Irska

b)  Malta

c)  Ujedinjena Kraljevina

31.

Bilje za sadnju iz porodice Palmae koje ima promjer debla pri podnožju veći od 5 cm i pripada sljedećim taksonima: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. i Washingtonia Raf.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

Službena izjava u kojoj je navedeno da je bilje uzgajano:

a)  tijekom cijelog životnog vijeka na mjestima proizvodnje u zemljama za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ili

b)  tijekom cijelog životnog vijeka na području slobodnom od štetnog organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), kako je utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

c)  tijekom najmanje dvije godine prije izvoza ili premještanja, na mjestu proizvodnje:

i.  koje je registrirala i koje nadzire nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla, i

ii.  na kojemu je bilje stavljeno u jedinicu s potpunom fizičkom zaštitom od unosa štetnog organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), i

iii.  na kojemu u okviru službenih inspekcijskih pregleda koji su provedeni triput godišnje u vrijeme primjereno za otkrivanje prisutnosti štetnog organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), među ostalim neposredno prije premještanja iz tog mjesta proizvodnje, nisu uočeni znakovi prisutnosti tog štetnog organizma.

a)  Irska

b)  Portugal (Azori)

c)  Ujedinjena Kraljevina

32.

Sjeme roda Gossypium spp.

1207 21 00

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

a)  sa sjemena su s pomoću kiseline odstranjena vlakna, i

b)  na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Colletotrichum gossypii Southw te je testiran reprezentativni uzorak i testiranjem je utvrđeno da je on slobodan od štetnog organizma Glomerella gossypii Edgerton.

a)  Grčka

33.

Sjeme i sjeme stočne repe vrste Beta vulgaris L.

1209 10 00

1209 29 60

ex 1209 29 80

1209 91 30

ex 1209 91 80

Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2002/54/EZ, prema potrebi, službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

a)  sjeme kategorija „osnovno sjeme” i „certificirano sjeme” zadovoljava uvjete utvrđene u Prilogu I.B.3. Direktivi 2002/54/EZ; ili

b)  ako je riječ o sjemenu kategorije „sjeme koje nije konačno certificirano”, ono zadovoljava uvjete utvrđene u članku 15. stavku 2. Direktive 2002/54/EZ te je namijenjeno za preradu kojom će se zadovoljiti uvjeti utvrđeni u dijelu B Prilogu I. toj direktivi i isporučuje se poduzeću za preradu koje ima službeno odobren kontroliran sustav za zbrinjavanje otpada kako bi se spriječilo širenje štetnog organizma BNYVV; ili

c)  sjeme je proizvedeno od kulture uzgojene na području za koje je poznato da se na njemu ne pojavljuje štetni organizam BNYVV.

a)  Irska

b)  Francuska (Bretanja)

c)  Portugal (Azori)

d)  Finska

e)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska)

34.

Sjeme povrća vrste Beta vulgaris L.

ex 1209 29 80

1209 91 30

ex 1209 91 80

Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2002/55/EZ, prema potrebi, službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

a)  prerađeno sjeme sadržava najviše 0,5 % težinskog udjela inertne tvari (ako je riječ o peletiranom sjemenu, ta se norma mora zadovoljiti prije peletiranja); ili

b)  ako je riječ o neprerađenom sjemenu, ono je službeno zapakirano tako da se osigura da nema rizika od širenja štetnog organizma BNYVV te je namijenjeno za preradu kojom će se zadovoljiti uvjeti utvrđeni u točki (a) i isporučuje se poduzeću za preradu koje ima službeno odobren kontroliran sustav za zbrinjavanje otpada kako bi se spriječilo širenje štetnog organizma BNYVV; ili

c)  sjeme je proizvedeno od kulture uzgojene na području za koje je poznato da se na njemu ne pojavljuje štetni organizam BNYVV.

a)  Irska

b)  Francuska (Bretanja)

c)  Portugal (Azori)

d)  Finska

e)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska)

35.

Sjeme roda Gossypium spp.

1207 21 00

Službena izjava u kojoj je navedeno da su sa sjemena s pomoću kiseline odstranjena vlakna.

a)  Grčka

b)  Španjolska (Andaluzija, Katalonija, Ekstremadura, Murcia, Valencia)

36.

Sjeme roda Mangifera spp.

ex 1209 99 99

Službena izjava u kojoj je navedeno da sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Sternochetus mangiferae Fabricius.

a)  Španjolska (Granada i Malaga)

b)  Portugal (Alentejo, Algarve i Madeira)

37.

Plodovi rodova Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. te njihovih križanaca podrijetlom iz Bugarske, Grčke, Španjolske, Francuske, Hrvatske, Italije, Cipra, Portugala i Slovenije

ex 0805 10 22

ex 0805 10 24

ex 0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

a)  na plodovima nema listova i peteljki; ili

b)  ako je riječ o plodovima s listovima ili peteljkama, plodovi su zapakirani u zatvorene spremnike koji su službeno zapečaćeni i bili su neprekidno zapečaćeni tijekom prijevoza kroz zaštićenu zonu, koja je priznata kao takva za te plodove, te na sebi imaju karakterističnu oznaku koja je navedena u putovnici.

a)  Malta

38.

Plodovi roda Vitis L.

0806 10 10

0806 10 90

Na plodovima ne smije biti listova.

a)  Cipar

39.

Drvo četinjača (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  drvo je bez kore; ili

b)  službena izjava u kojoj je navedeno da drvo potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Dendroctonus micans Kugelan; ili

c)  na drvo ili njegovu ambalažu u skladu s uobičajenom praksom stavljena je oznaka „Kiln-dried” (osušeno u komori) ili „KD” ili neka druga međunarodno priznata oznaka, kojom se dokazuje da je drvo tijekom proizvodnje podvrgnuto sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari u trenutku proizvodnje, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.

a)  Grčka

b)  Irska

c)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska, Otok Man i Jersey)

40.

Drvo četinjača (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  drvo je bez kore; ili

b)  službena izjava u kojoj je navedeno da drvo potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Ips duplicatus Sahlbergh; ili

c)  na drvo ili njegovu ambalažu u skladu s uobičajenom praksom stavljena je oznaka „Kiln-dried” (osušeno u komori) ili „KD” ili neka druga međunarodno priznata oznaka, kojom se dokazuje da je drvo tijekom proizvodnje podvrgnuto sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari u trenutku proizvodnje, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.

a)  Grčka

b)  Irska

c)  Ujedinjena Kraljevina

41.

Drvo četinjača (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  drvo je bez kore; ili

b)  službena izjava u kojoj je navedeno da drvo potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Ips typographus Heer; ili

c)  na drvo ili njegovu ambalažu u skladu s uobičajenom praksom stavljena je oznaka „Kiln-dried” (osušeno u komori) ili „KD” ili neka druga međunarodno priznata oznaka, kojom se dokazuje da je drvo tijekom proizvodnje podvrgnuto sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari u trenutku proizvodnje, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.

a)  Irska

b)  Ujedinjena Kraljevina

42.

Drvo četinjača (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  drvo je bez kore; ili

b)  službena izjava u kojoj je navedeno da drvo potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Ips amitinus Eichhof; ili

c)  na drvo ili njegovu ambalažu u skladu s uobičajenom praksom stavljena je oznaka „Kiln-dried” (osušeno u komori) ili „KD” ili neka druga međunarodno priznata oznaka, kojom se dokazuje da je drvo tijekom proizvodnje podvrgnuto sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari u trenutku proizvodnje, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.

a)  Grčka

b)  Irska

c)  Ujedinjena Kraljevina

43.

Drvo četinjača (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  drvo je bez kore; ili

b)  službena izjava u kojoj je navedeno da drvo potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Ips cembrae Heer; ili

c)  na drvo ili njegovu ambalažu u skladu s uobičajenom praksom stavljena je oznaka „Kiln-dried” (osušeno u komori) ili „KD” ili neka druga međunarodno priznata oznaka, kojom se dokazuje da je drvo tijekom proizvodnje podvrgnuto sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari u trenutku proizvodnje, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.

a)  Grčka

b)  Irska

c)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska i Otok Man)

44.

Drvo četinjača (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  drvo je bez kore; ili

b)  službena izjava u kojoj je navedeno da drvo potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Ips sexdentatus Börner; ili

c)  na drvo ili njegovu ambalažu u skladu s uobičajenom praksom stavljena je oznaka „Kiln-dried” (osušeno u komori) ili „KD” ili neka druga međunarodno priznata oznaka, kojom se dokazuje da je drvo tijekom proizvodnje podvrgnuto sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari u trenutku proizvodnje, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.

a)  Cipar

b)  Irska

c)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska i Otok Man)

45.

Drvo roda Castanea Mill.

ex 4401 12 00

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)  drvo je bez kore; ili

b)  službena izjava u kojoj je navedeno da drvo potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.; ili

c)  na drvo ili njegovu ambalažu u skladu s uobičajenom praksom stavljena je oznaka „Kiln-dried” (osušeno u komori) ili „KD” ili neka druga međunarodno priznata oznaka, kojom se dokazuje da je drvo podvrgnuto sušenju u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari u trenutku proizvodnje, koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.

a)  Češka

b)  Irska

c)  Švedska

d)  Ujedinjena Kraljevina

46.

Izolirana kora četinjača (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Službena izjava u kojoj je za pošiljku navedeno sljedeće:

a)  podvrgnuta je postupku fumigacije ili drugim primjerenim postupcima tretiranja protiv insekata kore; ili

b)  potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Dendroctonus micans Kugelan.

a)  Grčka

b)  Irska

c)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska, Otok Man i Jersey)

47.

Izolirana kora četinjača (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Službena izjava u kojoj je za pošiljku navedeno sljedeće:

a)  podvrgnuta je postupku fumigacije ili drugim primjerenim postupcima tretiranja protiv insekata kore; ili

b)  potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Ips amitinus Eichhof.

a)  Grčka

b)  Irska

c)  Ujedinjena Kraljevina

48.

Izolirana kora četinjača (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Službena izjava u kojoj je za pošiljku navedeno sljedeće:

a)  podvrgnuta je postupku fumigacije ili drugim primjerenim postupcima tretiranja protiv insekata kore; ili

b)  potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Ips cembrae Heer.

a)  Grčka

b)  Irska

c)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska i Otok Man)

49.

Izolirana kora četinjača (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Službena izjava u kojoj je za pošiljku navedeno sljedeće:

a)  podvrgnuta je postupku fumigacije ili drugim primjerenim postupcima tretiranja protiv insekata kore; ili

b)  potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Ips duplicatus Sahlberg.

a)  Grčka

b)  Irska

c)  Ujedinjena Kraljevina

50.

Izolirana kora četinjača (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Službena izjava u kojoj je za pošiljku navedeno sljedeće:

a)  podvrgnuta je postupku fumigacije ili drugim primjerenim postupcima tretiranja protiv insekata kore; ili

b)  potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Ips sexdentatus Börner.

a)  Cipar

b)  Irska

c)  Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska i Otok Man)

51.

Izolirana kora četinjača (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Službena izjava u kojoj je za pošiljku navedeno sljedeće:

a)  podvrgnuta je postupku fumigacije ili drugim primjerenim postupcima tretiranja protiv insekata kore; ili

b)  potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Ips typographus Heer.

a)  Irska

b)  Ujedinjena Kraljevina

52.

Izolirana kora drva iz roda Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Službena izjava u kojoj je za izoliranu koru navedeno sljedeće:

a)  potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.; ili

b)  podvrgnuta je primjerenom postupku fumigacije ili nekom drugom primjerenom postupku tretiranja protiv štetnog organizma Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. prema specifikaciji odobrenoj u skladu s postupkom iz članka 107. Uredbe (EU) 2016/2031. Kad se primjenjuje postupak fumigacije, aktivni sastojak, najniža temperatura kore, doza (g/m3) i vrijeme izlaganja (h) za taj postupak navedeni su u fitosanitarnom certifikatu iz članka 71. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

a)  Češka

b)  Irska

c)  Švedska

d)  Ujedinjena Kraljevina
PRILOG XI.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji su unos na područje Unije obvezni fitosanitarni certifikati te onih za koje ti certifikati nisu obvezni

DIO A

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji su unos na područje Unije u skladu s člankom 72. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031 obvezni fitosanitarni certifikati te odgovarajućih trećih zemalja podrijetla ili otpremeBilje, biljni proizvodi i drugi predmeti

Oznaka KN i njezin opis iz Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87

Zemlja podrijetla ili otpreme

1.  Razno

Strojevi i vozila koji se upotrebljavaju za poljoprivredu ili šumarstvo

Strojevi za pripremu ili kultiviranje zemlje za poljoprivredu, hortikulturu ili šumarstvo koji su već upotrijebljeni; valjci za travnjake i sportske terene – već upotrijebljeni:

– plugovi:

ex 8432 10 00

– drljače, prozračivači travnjaka, kultivatori, pljevilice i kopačice

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

– strojevi za sjetvu, sadnju i presađivanje:

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

– raspodjeljivači stajnjaka ili gnojiva:

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

– ostali strojevi:

ex 8432 80 00

– dijelovi

ex 8432 90 00

Strojevi i uređaji za berbu, žetvu ili vršidbu, uključujući strojeve za baliranje slame ili stočne hrane; kosilice za travnjake ili sijeno; strojevi za čišćenje, sortiranje ili gradiranje jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim strojeva iz tarifnog broja 8437 – već upotrijebljeni:

– strojevi za baliranje slame ili stočne hrane, uključujući one koji prikupljaju bale:

ex 8433 40 00

– – kombajni za žetvu i vršidbu:

ex 8433 51 00

– – strojevi za vađenje korjenastih ili gomoljastih plodova:

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

Ostali strojevi za poljoprivredu, hortikulturu, šumarstvo, peradarstvo ili pčelarstvo, uključujući uređaje za klijanje opremljene mehaničkom ili toplinskom opremom; inkubatori za liježenje i uzgoj pilića – već upotrijebljeni:

– – strojevi za šumarstvo:

ex 8436 80 10

Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709 ) – već upotrijebljena:

– cestovni tegljači za poluprikolice:

ex 8701 20 90

– osim jednoosovinskih traktora, cestovnih tegljača ili vučnih vozila, gusjeničara:

– – – poljoprivredni traktori i traktori za šumarstvo, na kotačima:

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Treće zemlje, osim Švicarske.

Uzgojni supstrat, pridodan ili pridružen bilju, namijenjen za održavanje na životu bilja

Nije dostupna (1)

Treće zemlje, osim Švicarske

Zrnje rodova Triticum L., Secale L. i xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Pšenica i suražica, osim sjemena za sjetvu:

1001 19 00

1001 99 00

Raž, osim sjemena za sjetvu:

1002 90 00

Tritikale, osim sjemena za sjetvu:

ex 1008 60 00

Afganistan, Indija, Iran, Irak, Meksiko, Nepal, Pakistan, Južna Afrika i Sjedinjene Američke Države

2.  Opće kategorije

Bilje za sadnju, osim sjemena

Lukovice, gomolji, gomoljasto korijene, izdanci i podanci korijena, u stanju mirovanja, u vegetaciji ili u cvatu; biljke i korijeni cikorije, osim korijena iz tarifnog broja 1212 :

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

Ostale žive biljke (uključujući i njihovo korijenje), reznice i cijepovi; osim micelija gljiva:

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

Crveni luk, luk kozjak (ljutika), češnjak, poriluk i ostale vrste luka, svježi, za sadnju:

ex 0703 10 11

ex 0703 10 90

ex 0703 20 00

Kupus, cvjetača, korabica, kelj i slične jestive kupusnjače, svježi, zasađeni u uzgojni supstrat:

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

Zelena salata (Lactuca sativa), radič i endivija (Cichorium spp.), svježi, zasađeni u uzgojni supstrat:

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

Celer, osim celera korjenaša, zasađen u uzgojni supstrat:

ex 0709 40 00

Salatno povrće osim zelene salate (Lactuca sativa), radiča i endivije (Cichorium spp.), zasađeno u uzgojni supstrat:

ex 0709 99 10

Ostalo povrće, zasađeno u uzgojni supstrat:

ex 0709 99 90

Ingver (đumbir), šafran, kurkuma (curcuma) i ostali začini, za sadnju ili zasađeni u uzgojni supstrat:

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Treće zemlje, osim Šv