20.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 459/47


PRESUDA SUDA

od 17. rujna 2018.

u predmetu E-10/17

Nye Kystlink AS protiv Color Group AS i Color Line AS

(Članak 53. Sporazuma o EGP-u – Članak 54. Sporazuma o EGP-u – Načelo ekivalentnosti – Načelo djelotvornosti – Nacionalna pravila o roku zastare potraživanja naknade štete)

(2018/C 459/16)

U predmetu E-10/17 Nye Kystulink AS protiv Color Group AS i Color Line AS – ZAHTJEV Sudu na temelju članka 34. Sporazuma između država EFTA-e o osnivanju Nadzornog tijela i Suda koji je podnio norveški Žalbeni sud (Borgarting lagmannsrett) u vezi s tumačenjem načela ekvivalentnosti i djelotvornosti u kontekstu nacionalnih pravila o roku zastare potraživanja naknade štete u predmetima u kojima su izrečene novčane kazne na temelju članaka 53. i 54. Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, Sud, u sastavu Páll Hreinsson, predsjednik i sudac-izvjestitelj, Per Christiansen i Bernd Hammermann, suci, presudio je 17. rujna 2018. kao u izreci:

1.

Načelo ekvivalentnosti zahtijeva da se nacionalno pravilo o zastari kojim se utvrđuje poseban rok zastare od godine dana za podnošenje tužbe za naknadu štete na temelju kaznenog djela utvrđenog pravomoćnom osuđujućom presudom mora primijeniti na odgovarajući način na tužbu za naknadu štete zbog povrede članaka 53. i 54. Sporazuma o EGP-u koja je utvrđena konačnom odlukom Nadzornog tijela EFTA-e o izricanju novčane kazne u mjeri u kojoj ta pravna sredstva imaju sličan predmet, osnovu i bitne značajke.

2.

Načelo djelotvornosti ne ograničava pravo država EGP-a na primjenu roka zastare od tri godine za podnošenje tužbe za naknadu štete zbog povrede članaka 53. i 54. Sporazuma o EGP-u ako uz taj rok zastare oštećena strana ima dužnost istrage zbog čega rok zastare može isteći prije nego što Nadzorno tijelo EFTA-e donese odluku u predmetu koji se odnosi na povredu članaka 53. i 54. Sporazuma o EGP-u na temelju pritužbe oštećene strane, pod uvjetom da primjena takvog roka zastare ne čini podnošenje tužbe za naknadu štete zbog povrede pravila tržišnog natjecanja EGP-a nemogućim ili pretjerano teškim. U toj se procjeni u obzir moraju uzeti posebne značajke predmeta u području tržišnog natjecanja.