18.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

CA 58/1


OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU

EPSO/AST/148/21 – KOREKTORI/LEKTORI (AST 3) ZA SLJEDEĆE JEZIKE:

grčki (EL), španjolski (ES), estonski (ET), irski (GA), talijanski (IT) i portugalski (PT)

(2021/C 58 A/01)

Rok za prijavu: 23. ožujka 2021. do 12.00 (podne) prema briselskom vremenu

Europski ured za odabir osoblja (EPSO) organizira otvoreni natječaj koji se temelji na kvalifikacijama i testovima kako bi se sastavili popisi uspješnih kandidata s kojih će uglavnom Europski parlament i Sud moći zapošljavati nove javne službenike na radna mjesta korektora/lektora (funkcijska skupina AST) u okviru svojih jezičnih službi samo u Luksemburgu.

Ova obavijest o natječaju i njezini prilozi čine obvezujući pravni okvir za te postupke odabira.

Za Opća pravila otvorenih natječaja vidjeti PRILOG III.

Traženi broj uspješnih kandidata:

EL – 17

ES – 18

ET – 11

GA – 18

IT – 14

PT – 17

Ovom obavijesti o natječaju obuhvaćeno je šest jezika. Kandidati se mogu prijaviti samo za jedan. Željenu opciju odabiru u trenutku podnošenja elektroničke prijave. Nakon što prijavu potvrde, više je ne mogu mijenjati.

Tijekom postupka odabira kandidati će biti pozvani na nekoliko testova navedenih u ovoj obavijesti o natječaju. EPSO će se pobrinuti da uvjeti pod kojima kandidati polažu testove budu u skladu s preporukama nadležnih javnozdravstvenih tijela (Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti/druga međunarodna/europska i nacionalna tijela).

OPIS POSLOVA

Asistenti (funkcijska skupina AST) obavljaju administrativne i tehničke poslove ili provode aktivnosti osposobljavanja, što zahtijeva određenu razinu samostalnosti, osobito u pogledu provedbe pravila i propisa ili općih uputa.

Za više informacija o tipičnim poslovima vidjeti PRILOG I.

UVJETI ZA PRIJAVU

Na dan isteka roka za prijavu kandidati moraju ispunjavati SVE sljedeće opće i posebne uvjete:

1.    Opći uvjeti

uživati sva građanska prava državljana države članice EU-a,

imati regulliranu nacionalnu vojnu obvezu ako ona postoji,

posjedovati moralne kvalitete potrebne za obavljanje traženih poslova.

2.    Posebni uvjeti – jezici

Kandidati moraju znati najmanje dva službena jezika EU-a , jedan na razini C2 (savršeno znanje), a drugi najmanje na razini B2 (zadovoljavajuće znanje).

Ovaj je natječaj namijenjen kandidatima koji i u pisanom i u usmenom izražavanju imaju savršeno znanje odabranog jezika natječaja (na razini materinjeg jezika ili jednakovrijednoj razini).

Napominjemo da se najniže zahtijevane razine znanja odnose na sve jezične sposobnosti (govorenje, pisanje, čitanje i slušanje) navedene u obrascu za prijavu. Te su sposobnosti definirane u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb4b

U ovoj obavijesti o natječaju pod tim jezicima mislimo na sljedeće:

jezik 1: jedan od jezika iz natječaja; jezik na kojem kandidat u centru za procjenu polaže računalne testove s višestrukim izborom odgovora i test iz relevantnog područja; najniža zahtijevana razina: C2.

jezik 2: jezik koji se upotrebljava za odabir na temelju kvalifikacija (Talent Screener – Probir talenata) te za testove općih kompetencija i test iz relevantnog područja u centru za procjenu; najniža zahtijevana razina: B2; mora biti različit od jezika 1.

Komunikacija putem EPSO računa između EPSO-a i kandidata koji su podnijeli valjanu prijavu odvijat će se na jednom od jezika za koje su prijavili znanje na razini B2 ili višoj.

Jezik 2 mora biti engleski ili francuski.

Zahtjevi u pogledu znanja jezika na ovom natječaju definirani su s obzirom na specifične poslove i potrebe službi Europskog parlamenta i Suda. Naime, izvornici dokumenata kojima se bave relevantne službe gotovo su uvijek na engleskom i francuskom jeziku. Osim toga, novozaposleni službenici u svojem će se radu na korekturi/redakturi dokumenata morati služiti izvornicima na jeziku 1. Zato se za odabir na temelju kvalifikacija (Talent Screener – Probir talenata) i testove u centru za procjenu moraju upotrebljavati engleski ili francuski jezik. Osim toga, povjerenstvo za odabir komparativno ocjenjuje rubriku Talent Screener (Probir talenata), koja mu služi za potrebe zapošljavanja uspješnih kandidata. Stoga je u interesu službe i kandidata da rubrika Talent Screener (Probir talenata) bude ispunjena na jeziku 2.

Jezik koji se kandidatima nudi kao jezik 1 odgovara ciljanom jeziku prevoditeljskog odjela čiji se tekstovi korigiraju i jeziku komunikacije unutar tog odjela. Stoga korektori/lektori moraju savršeno poznavati jezik 1 kako bi mogli korigirati složene tekstove (od kojih su neki pravni) koji su sastavljeni na tom jeziku ili su na njega prevedeni.

Zbog operativnih razloga korektori/lektori za zapošljavanje na Sudu moraju imati znanje francuskog jezika najmanje na razini B2. To će se znanje provjeriti pri zapošljavanju.

S obzirom na posebne karakteristike ovog natječaja, odstupajući od točaka 4.2.1., 4.2.2. i 4.3.1. općih pravila otvorenih natječaja (u Prilogu III. ovoj obavijesti), kandidati mogu podnositi zahtjeve i pritužbe na jeziku 1 ili jeziku 2, a EPSO će im odgovoriti na jeziku 2.

3.    Posebni uvjeti – kvalifikacije i radno iskustvo

Diplomom potvrđen stupanj poslijesrednjoškolskog obrazovanja, nakon kojeg je kandidat stekao najmanje tri godine radnog iskustva izravno povezanog s poslovima radnog mjesta. Poslijesrednjoškolska diploma i radno iskustvo moraju biti stečeni na odabranom jeziku natječaja. Ako kandidat nije stekao poslijesrednjoškolsku diplomu na odabranom jeziku natječaja, nužno je da je diplomu koja daje pravo pristupa poslijesrednjoškolskom obrazovanju stekao na tom jeziku.

ili

Diplomom potvrđen stupanj srednjoškolskog obrazovanja koji daje pravo pristupa poslijesrednjoškolskom obrazovanju, nakon kojeg je kandidat stekao najmanje šest godina radnog iskustva, od kojih najmanje tri godine moraju biti izravno povezane s poslovima radnog mjesta. Diploma i radno iskustvo moraju biti stečeni na odabranom jeziku natječaja.

Za primjere minimalnih kvalifikacija vidjeti PRILOG IV.

POSTUPAK ODABIRA

1.    Postupak prijave

Pri ispunjavanju obrasca za prijavu kandidati moraju:

odabrati jezik 1 i jezik 2, pri čemu

jezik 1 može biti bilo koji od jezika natječaja, i

jezik 2 mora biti engleski ili francuski,

potvrditi da ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u natječaju,

navesti dodatne informacije relevantne za natječaj (na primjer: diplome, radno iskustvo i odgovori na pitanja iz relevantnog područja (Talent Screener – Probir talenata)).

Kandidati će prijavu moći ispuniti na bilo kojem od 24 službena jezika EU-a, osim rubrike Talent Screener (Probir talenata), koja se mora ispuniti na jeziku 2 .

Potvrđivanjem prijave kandidati izjavljuju da ispunjavaju sve uvjete iz točke „Uvjeti za prijavu”. Nakon što prijavu potvrde, više je ne mogu mijenjati. Kandidati su dužni prijavu ispuniti i potvrditi u zadanom roku .

2.    Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora

Ako broj kandidata prijeđe određeni prag koji je direktor EPSO-a u svojstvu tijela za imenovanje odredio za svaki jezik, svi kandidati koji u propisanom roku potvrde obrazac za prijavu bit će pozvani na računalne testove s višestrukim izborom odgovora u neki od ovlaštenih centara EPSO-a ili na daljinu.

Ako nije drukčije navedeno, kandidati moraju rezervirati termin za polaganje testova s višestrukim izborom odgovora prema uputama koje su dobili od EPSO-a. U pravilu se za polaganje testova kandidatima nudi više termina na više lokacija. Razdoblja za rezervaciju termina i polaganje testova ograničena su .

Ako je broj kandidata ispod praga određenog za svaki jezik, ti će se testovi organizirati u centru za procjenu (točka 5.).

Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora organizirat će se na sljedeći način:

Testovi

Jezik

Pitanja

Trajanje

Ocjenjivanje

Bodovni prag

Verbalno zaključivanje

Jezik 1

20 pitanja

35 minuta

Najviše 20 bodova

10/20

Numeričko zaključivanje

Jezik 1

10 pitanja

20 minuta

Najviše 10 bodova

Numeričko i apstraktno zaključivanje zajedno: 10/20

Apstraktno zaključivanje

Jezik 1

10 pitanja

10 minuta

Najviše 10 bodova

Razumijevanje jezika

Jezik 1

24 pitanja

(2 niza od 12 pitanja)

60 minuta

(2 puta po 30 minuta)

Najviše 48 bodova

28/48

U ovom natječaju rezultati testa numeričkog i apstraktnog zaključivanja neće se uzeti u obzir pri izračunu ukupnog broja bodova na testovima s višestrukim izborom odgovora. Međutim, da bi se kvalificirali za sljedeću fazu natječaja, kandidati moraju prijeći bodovni prag na svim testovima.

3.    Provjera ispunjavanja uvjeta

Ispunjavanje uvjeta za sudjelovanje navedenih u točki „Uvjeti za prijavu” provjeravat će se na temelju podataka iz elektroničkih prijava. Uzimajući u obzir poslove iz Priloga I., EPSO će provjeriti ispunjavaju li kandidati opće uvjete za sudjelovanje, a povjerenstvo za odabir provjerit će ispunjavaju li posebne uvjete navedene u elektroničkoj prijavi u rubrikama „Obrazovanje i osposobljavanje” i „Radno iskustvo”.

Dvije su mogućnosti:

Ako se računalni testovi s višestrukim izborom odgovora organiziraju preliminarno , povjerenstvo za odabir provjerit će ispunjavaju li kandidati koji su na svim testovima prešli bodovni prag uvjete za sudjelovanje, i to silaznim redoslijedom s obzirom na broj bodova postignutih na testovima verbalnog zaključivanja i testovima razumijevanja jezika. Kada na taj način broj prihvatljivih kandidata dosegne prag koji je direktor EPSO-a u svojstvu tijela za imenovanje odredio prije testiranja, u iduću fazu natječaja bit će pozvani samo ti kandidati. Dokumentacija ostalih kandidata neće se provjeravati.

Ako se računalni testovi s višestrukim izborom odgovora ne organiziraju preliminarno , provjeravat će se dokumentacija svih kandidata koji su u roku potvrdili prijavu kako bi se utvrdilo ispunjavaju li uvjete za sudjelovanje.

4.    Odabir na temelju kvalifikacija (Talent Screener – Probir talenata)

Kako bi povjerenstvo za odabir moglo objektivno i strukturirano usporediti i ocijeniti kandidate na temelju kvalifikacija, svi kandidati u ovom natječaju moraju u obrascu za prijavu u rubrici Talent Screener (Probir talenata) odgovoriti na ista pitanja. Odabir na temelju kvalifikacija provodi se samo za kandidate koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje kako je prethodno opisano u točki 3., i to isključivo na temelju informacija navedenih u rubrici Talent Screener – Probir talenata. Stoga je važno da kandidati u odgovorima u rubrici Talent Screener (Probir talenata) navedu sve relevantne informacije, čak i ako su ih već naveli u drugim rubrikama obrasca za prijavu. Pitanja se temelje na kriterijima odabira iz ove obavijesti.

Za popis kriterija vidjeti PRILOG II.

Kako bi moglo provesti odabir na temelju kvalifikacija, povjerenstvo za odabir najprije će svakom kriteriju odabira dodijeliti ponder njegove relativne važnosti (od 1 do 3), a svaki odgovor kandidata bodovati s od 0 do 4 boda. Bodovi se množe s ponderom za svaki kriterij te zbrajaju kako bi se odabrali kandidati čiji profili najviše odgovaraju opisu poslova.

U sljedeću fazu proći će kandidati koji u odabiru na temelju kvalifikacija budu među najboljima po ukupnom broju bodova.

5.    Centar za procjenu

Broj kandidata pozvanih u ovu fazu bit će najviše tri puta veći od traženog broja uspješnih kandidata za svaki jezik. Kandidati koji na temelju podataka iz elektroničke prijave ispunjavaju uvjete za sudjelovanje, a u odabiru na temelju kvalifikacija budu među najboljima po ukupnom broju bodova , bit će pozvani u centar za procjenu (fizički ili na daljinu) na testiranje na jeziku 1 i 2 u trajanju od jednog ili više dana. Studija slučaja i test iz relevantnog područja mogu se organizirati u jednom od ovlaštenih centara EPSO-a ili na daljinu. Kandidati će dobiti dodatne pojedinosti i upute u pozivnom pismu.

Ako se računalni testovi s višestrukim izborom odgovora iz točke 2. ne organiziraju preliminarno , kandidati će ih polagati u fazi centra za procjenu u nekom od ovlaštenih centara EPSO-a ili na daljinu. Ti su testovi eliminacijski i njihovi se bodovi ne zbrajaju s bodovima postignutima na drugim testovima u centru za procjenu pri izračunu ukupnog broja bodova.

Ako nije drukčije navedeno, kandidati će morati učitati skenirane popratne dokumente na svoj EPSO račun. Kandidati će dobiti dodatne pojedinosti i upute u pozivnom pismu.

U centru za procjenu testirat će se sedam općih kompetencija i kompetencije iz relevantnog područja koje se traže za ovaj natječaj na temelju četiri testa (intervju za provjeru općih kompetencija, intervju za provjeru situacijske kompetencije, studija slučaja i test iz relevantnog područja), kako je opisano u tablicama u nastavku:

Kompetencija

Testovi

Jezik

1.

Analiziranje i rješavanje problema

Studija slučaja

Intervju za provjeru situacijske kompetencije

Jezik 2

2.

Komunikacija

Studija slučaja

Intervju za provjeru općih kompetencija

Jezik 2

3.

Usmjerenost na kvalitetu i rezultate

Studija slučaja

Intervju za provjeru općih kompetencija

Jezik 2

4.

Učenje i razvoj

Intervju za provjeru situacijske kompetencije

Intervju za provjeru općih kompetencija

Jezik 2

5.

Određivanje prioriteta i organiziranje rada

Studija slučaja

Intervju za provjeru situacijske kompetencije

Jezik 2

6.

Otpornost

Intervju za provjeru situacijske kompetencije

Intervju za provjeru općih kompetencija

Jezik 2

7.

Rad s drugima

Intervju za provjeru situacijske kompetencije

Intervju za provjeru općih kompetencija

Jezik 2

Bodovni prag: 3/10 po kompetenciji i ukupno 35/70

Kompetencija

Test

Jezici

Bodovni prag

Kompetencije iz relevantnog područja

Korektura i lektura teksta na jeziku 1.

U prvom dijelu testa kandidati će raditi na tekstu tako što će ga uspoređivati s izvornikom na njihovu jeziku 2, dok će u drugom dijelu testa raditi na tekstu bez usporedbe s izvornikom na njihovu jeziku 2.

Korektura će se odnositi i na jezične aspekte (gramatika, pravopis i interpunkcija) i na tipografiju. Kandidati moraju argumentirati svaki ispravak. (2 sata i 30 minuta)

Jezik 1 i jezik 2

30/50 za svaki dio

6.    Popis uspješnih kandidata

Povjerenstvo za odabir uspoređuje popratnu dokumentaciju s podacima iz elektroničke prijave kandidata te za svaki jezik sastavlja popis s traženim brojem uspješnih kandidata koji ispunjavaju uvjete te koji su na svim testovima prešli bodovni prag i nakon testiranja u centru za procjenu bili među najboljima s obzirom na ukupni broj bodova. Imena se na popisu navode abecednim redom.

Popisi uspješnih kandidata i indeksi kompetencija uspješnih kandidata s kvalitativnim povratnim informacijama povjerenstva za odabir stavit će se na raspolaganje institucijama EU-a za potrebe zapošljavanja i budućeg napredovanja u karijeri. Činjenica da je kandidat uvršten na popis uspješnih kandidata ne podrazumijeva obvezu niti je jamstvo zapošljavanja.

JEDNAKE MOGUĆNOSTI I PRILAGOĐENI UVJETI

EPSO se trudi svim kandidatima osigurati jednake mogućnosti, tretman i pristup.

Kandidati koji bi zbog invaliditeta ili zdravstvenog problema mogli imati poteškoća pri polaganju testova moraju to navesti u obrascu za prijavu i objasniti kakvi su im prilagođeni uvjeti potrebni.

Više o politici jednakih mogućnosti i postupku podnošenja zahtjeva za prilagođene uvjete može se naći na našem portalu https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_hr te u općim pravilima priloženima uz ovu obavijest (točka 1.3. Jednake mogućnosti i prilagođeni uvjeti).

PRIJAVA

Da bi se prijavili, kandidati prvo moraju otvoriti EPSO račun. Svaki kandidat smije otvoriti samo jedan EPSO račun za sve prijave na EPSO-ove natječaje.

Prijave se podnose elektronički na EPSO-ovu portalu http://jobs.eu-careers.eu do:

23. ožujka 2021. do 12.00 (podne) prema briselskom vremenu.


PRILOG I.

OPIS RADNOG MJESTA

Europski parlament i Sud u Luxembourgu traže korektore/lektore koji će u okviru svojih jezičnih službi uz poslove jezične prirode obavljati i poslove izvršne i tehničke naravi.

Radeći pod nadzorom u računalnom okružju, korektori/lektori zaduženi su za korekturu/lekturu tekstova na jeziku za koji su se prijavili na natječaj. To može obuhvaćati sljedeće:

korekturu elektroničkih rukopisa u smislu tipografije i unošenja autorovih ispravaka,

pripremu i provjeru materijala za objavu u različitim formatima i u različitim medijima,

pripremu rukopisa u elektroničkom formatu ili na papiru u smislu pravopisa, gramatike i sintakse te provjeru tekstova s obzirom na njihovu koherentnost i ujednačenost,

provjeru usklađenosti sa stilskim konvencijama i pravilima te usklađenosti tekstova s Međuinstitucijskim stilskim priručnikom koji su zajednički donijele sve institucije EU-a,

provjeru kvalitete rada vanjskih suradnika,

pripremu dokumenata institucije za objavu i tipografsku finalizaciju tekstova,

provjeru točnosti prijevoda na jezik natječaja u odnosu na izvornik,

praćenje novosti i promjena u području jezika i informiranje kolega o njima,

sudjelovanje u radu na terminologiji i u procesu kontrole kvalitete prevođenja dokumenata,

druge jezične poslove, npr. moderiranje sadržaja na internetskim stranicama.

Također se očekuje sposobnost dobrog uklapanja u tim te osjećaj odgovornosti, sposobnost prilagodbe višekulturnom radnom okružju i sposobnost dobrog funkcioniranja u situacijama velikog radnog opterećenja.

Kraj PRILOGA I., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst.


PRILOG II.

KRITERIJI ZA ODABIR

Pri odabiru na temelju kvalifikacija povjerenstvo za odabir uzima u obzir sljedeće kriterije:

1.

sveučilišna diploma, na odabranom jeziku natječaja, iz područja povezanog s izdavaštvom ili s studijem tog jezika (npr. lingvistika, književnost, podučavanje tog jezika kao stranog jezika),

2.

radno iskustvo, na odabranom jeziku natječaja, u korekturi i provjeravanju jezične kvalitete pisanih tekstova/dokumenata za objavu,

3.

radno iskustvo, uz iskustvo koje je uvjet za sudjelovanje u natječaju i na odabranom jeziku natječaja, u području korekture i provjeravanju jezične kvalitete digitalnih komunikacija prije objave (uključujući priopćenja za medije i tekstove za internetske stranice),

4.

radno iskustvo u provjeravanju činjenica (npr. datumi, stranice, vrijednosti) i upućivanja (npr. internetske stranice, novine), na odabranom jeziku natječaja,

5.

radno iskustvo u prevođenju, na odabranom jeziku natječaja,

6.

radno iskustvo u podučavanju jezika ili pisanju nastavnih materijala, na odabranom jeziku natječaja,

7.

radno iskustvo u upravljanju dokumentima i navođenju izvora u računalnom okružju, na odabranom jeziku natječaja,

8.

radno iskustvo u pisanom novinarstvu, na odabranom jeziku natječaja,

9.

radno iskustvo u upotrebi posebnih informatičkih alata za izdavaštvo ili korekturu,

10.

dokazano znanje jednog ili više službenih jezika Europske unije uz jezike koje je kandidat odabrao kao svoj jezik 1 i jezik 2 [najniža zahtijevana razina: B2 na temelju Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEFR)].

Kraj PRILOGA II., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst.


PRILOG III.

OPĆA PRAVILA OTVORENIH NATJEČAJA

Opća pravila otvorenih natječaja u nastavku trebaju se tumačiti s obzirom na odstupanje iz točke 2 . Posebni uvjeti – jezici ove obavijesti.

OPĆE INFORMACIJE

U okviru postupaka odabira koje organizira EPSO svako upućivanje na osobu određenog spola smatra se upućivanjem i na osobu drugog spola.

Ako se za posljednje mjesto u nekoj fazi natječaja natječe više kandidata s istim brojem bodova, svi će proći u sljedeću fazu natječaja. U sljedeću fazu natječaja pozivaju se i kandidati koji su nakon pozitivno riješene žalbe ponovno primljeni u natječaj.

Ako se za posljednje mjesto na popisu uspješnih kandidata natječe više kandidata s istim brojem bodova, svi će biti uvršteni na popis. Na popis uspješnih kandidata uvrštavaju se i kandidati koji su nakon pozitivno riješene žalbe u toj fazi postupka ponovno primljeni u natječaj.

1.   TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

1.1.   Opći i posebni uvjeti

Opći i posebni uvjeti (uključujući znanje jezikâ) za svako područje ili profil navedeni su u točki „Uvjeti za prijavu”.

Posebni uvjeti u pogledu kvalifikacija, radnog iskustva i znanja jezikâ razlikuju se ovisno o traženom profilu. U obrascu za prijavu kandidati trebaju navesti što više pojedinosti o svojim kvalifikacijama i radnom iskustvu (ako se traži), koji su relevantni s obzirom na poslove iz obavijesti o natječaju , kako je opisano u točki „Uvjeti za prijavu” ove obavijesti o natječaju.

(a)

Diplome i/ili potvrde: Diplome stečene u državama članicama EU-a ili u zemljama koje nisu članice EU-a mora priznati službeno tijelo države članice EU-a, npr. ministarstvo obrazovanja države članice EU-a. Povjerenstvo za odabir uzet će u obzir razlike među obrazovnim sustavima.

Za poslijesrednjoškolsko obrazovanje i tehničko, stručno ili specijalističko osposobljavanje potrebno je navesti predmete koje je program obuhvaćao, njegovo trajanje i je li riječ o redovitom ili izvanrednom studiju ili večernjem tečaju.

(b)

Radno iskustvo (ako se traži) uzima se u obzir samo ako je relevantno za poslove iz obavijesti o natječaju i

ako je riječ o iskustvu stečenom stvarnim radom,

za koje je osoba primala naknadu,

koje se sastojalo od rada u svojstvu zaposlenika ili od pružanja usluge, i

ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

volontiranje: ako je osoba za njega primala naknadu i ako je ono u smislu odrađenih sati tjedno i u smislu trajanja bilo usporedivo s redovitim zaposlenjem,

pripravništvo: ako je osoba za njega primala naknadu,

obvezna vojna služba: odslužena prije ili poslije stjecanja tražene diplome u trajanju koje nije dulje od propisanog vojnog roka u državi članici koje je kandidat državljanin,

rodiljni/roditeljski/posvojiteljski dopust: ako je pokriven ugovorom o radu,

doktorski studij: u trajanju od najviše tri godine, uz uvjet da ga je kandidat uspješno završio, bez obzira na to je li za njega primao plaću ili nije, i

rad u nepunom radnom vremenu: računa se razmjerno broju odrađenih sati, npr. šest mjeseci rada na pola radnog vremena računa se kao radno iskustvo od tri mjeseca.

1.2.   Popratni dokumenti

U različitim fazama postupka odabira, kao dokaz državljanstva kandidati će morati predočiti službenu ispravu (npr. putovnicu ili osobnu iskaznicu), koja mora biti važeća na dan isteka roka za prijavu (ili za prvi dio prijave u slučaju da je postupak prijave podijeljen u dva dijela).

Za sva razdoblja profesionalne aktivnosti kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

dokaze bivših poslodavaca i trenutačnog poslodavca koji sadržavaju opis poslova koje je kandidat obavljao i na kojoj razini te datum početka i završetka radnog odnosa, na papiru sa službenim zaglavljem i pečatom poduzeća te s imenom i potpisom nadležne osobe, ili

ugovore o radu te prvu i zadnju potvrdu o plaći uz detaljni opis poslova koje je kandidat obavljao,

(u slučaju samostalnog rada, npr. samozapošljavanje, slobodna zanimanja) izdane račune ili narudžbenice na kojima su navedeni detalji obavljenog posla ili drugi relevantni službeni dokazi,

(za konferencijske prevoditelje od kojih se traži radno iskustvo) dokumente kojima se potvrđuje broj dana konferencijskog prevođenja i jezici s kojih i na koje je kandidat prevodio.

U načelu nije potrebno priložiti popratne dokumente kojima se dokazuje znanje jezikâ, uz iznimku određenih natječaja za lingviste ili specijalizirane profile.

Od kandidata se u bilo kojoj fazi postupka mogu zatražiti dodatne informacije ili dokumenti. EPSO će kandidate obavijestiti o tome koje popratne dokumente treba dostaviti i kada.

1.3.   Jednake mogućnosti i prilagođeni uvjeti

Kandidati koji bi zbog invaliditeta ili zdravstvenog problema mogli imati poteškoća pri polaganju testova moraju to navesti u obrascu za prijavu i objasniti kakvi su im prilagođeni uvjeti potrebni. Ako invaliditet ili zdravstveni problem nastane nakon što je kandidat potvrdio prijavu, kandidat o tome mora što prije obavijestiti EPSO slijedeći upute navedene u nastavku.

Da bi se takav zahtjev uzeo u obzir, kandidat mora EPSO-u dostaviti potvrdu svojeg nacionalnog tijela ili liječničku potvrdu. Popratni dokumenti kandidata provjeravaju se kako bi se, prema potrebi, kandidatu osigurali razumni prilagođeni uvjeti.

Kandidati koji traže dodatne informacije ili naiđu na poteškoće u vezi s pristupom testiranju trebaju se obratiti odgovarajućem EPSO-ovu timu:

e-poštom (EPSO-accessibility@ec.europa.eu) ili

poštom na adresu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   POVJERENSTVO ZA ODABIR

Povjerenstvo za odabir ima zadatak međusobno usporediti kandidate i među njima odabrati najbolje na temelju njihovih kompetencija, sposobnosti i kvalifikacija, u skladu sa zahtjevima navedenima u ovoj obavijesti o natječaju. Članovi povjerenstva određuju i težinu testova natječaja te odobravaju njihov sadržaj na temelju EPSO-ovih prijedloga.

Kako bi se osigurala neovisnost povjerenstva za odabir, kandidatima i osobama koje nisu članovi povjerenstva strogo je zabranjen svaki pokušaj kontaktiranja s bilo kojim njegovim članom, osim u kontekstu testova koji zahtijevaju izravnu interakciju kandidata i članova povjerenstva.

Kandidati koji žele izložiti svoje stajalište ili ostvariti svoja prava moraju to učiniti pisanim putem, a svoje dopise namijenjene povjerenstvu za odabir moraju poslati na adresu EPSO-a, koji ih prosljeđuje povjerenstvu. Svaki izravan ili neizravan pokušaj kontaktiranja koji nije u skladu s navedenim postupcima zabranjen je i može dovesti do isključenja kandidata iz natječaja.

Sukob interesa konkretno čini obiteljska veza ili hijerarhijski odnos između kandidata i člana povjerenstva za odabir. Članovi povjerenstva za odabir dužni su EPSO-u prijaviti svaku takvu situaciju čim je postanu svjesni. EPSO će svaki takav slučaj ocijeniti zasebno i poduzeti odgovarajuće mjere. Nepoštovanje prethodno navedenih pravila može dovesti do poduzimanja disciplinskih mjera protiv člana povjerenstva za odabir te do isključenja kandidata iz natječaja (vidjeti točku 4.4.).

Imena članova povjerenstva za odabir objavljuju se na internetskim stranicama EPSO-a (www.eu-careers.eu) prije početka testiranja u centru za procjenu/prije početka faze procjene.

3.   KOMUNIKACIJA

3.1.   Komunikacija s EPSO-om

Kandidati trebaju provjeravati svoj EPSO račun najmanje dvaput tjedno kako bi pratili svoj napredak u okviru natječaja. Ako to ne mogu činiti zbog tehničkog problema za koji je odgovoran EPSO, kandidati moraju bez odgode o tome obavijestiti EPSO, i to isključivo putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr).

EPSO zadržava pravo da ne daje informacije koje su već jasno navedene u ovoj obavijesti o natječaju, njezinim prilozima ili na internetskim stranicama EPSO-a, uključujući u rubrici „najčešća pitanja”.

U svoj korespondenciji povezanoj s prijavom kandidati trebaju navesti svoje ime i prezime, kako je navedeno u njihovu EPSO računu, broj prijave i referentni broj postupka odabira.

EPSO primjenjuje načela kodeksa dobrog ponašanja javnih službenika https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_hr (kako je objavljen u Službenom listu). U skladu s time, EPSO zadržava pravo prekinuti svaku nepriličnu (tj. repetitivnu, uvredljivu i/ili bespredmetnu) korespondenciju.

3.2.   Pristup informacijama

Kandidati imaju posebna prava pristupa određenim informacijama koje se odnose na njih osobno. Ta su im prava dodijeljena na temelju obveze navođenja razloga kako bi im se omogućilo da u slučaju odluke o odbijanju podnesu žalbu.

Uz poštovanje obveze navođenja razloga mora se poštovati i načelo tajnosti rada povjerenstva za odabir, kojim se osigurava neovisnost povjerenstva i objektivnost odabira. Zbog te tajnosti ne smiju se otkrivati stajališta članova povjerenstava za odabir u pogledu individualnih ili komparativnih ocjena kandidata.

Ta prava pristupa posebna su prava kandidata u otvorenim natječajima i na temelju zakonodavstva o javnom pristupu dokumentima kandidati ne mogu ostvarivati prava veća od onih koja su navedena u ovoj točki.

3.2.1.   Automatski pristup informacijama

Nakon svake faze postupka odabira organizirane u okviru određenog natječaja kandidat će na svoj EPSO račun automatski dobiti sljedeće informacije:

testovi s višestrukim izborom odgovora: svoje rezultate i tablicu s odgovorima koje je odabrao i točnim odgovorima po referentnom broju/slovu; pristup tekstu pitanja i odgovora izrijekom je isključen,

ispunjavanje uvjeta za sudjelovanje: je li njegova prijava prihvatljiva; ako prijava nije prihvatljiva, uvjeti koje kandidat ne ispunjava,

Talent Screener (Probir talenata): svoje rezultate i tablicu s ponderima za svako pitanje, bodove koje je dobio za svoje odgovore i ukupni broj bodova,

preliminarni testovi: svoje rezultate,

međutestovi: svoje rezultate ako nije među kandidatima pozvanima u sljedeću fazu,

centar za procjenu/faza procjene: ako nije isključen iz natječaja, svoj indeks kompetencija koji sadržava ukupnu ocjenu za svaku kompetenciju i komentar povjerenstva za odabir s kvantitativnim i kvalitativnim povratnim informacijama o uspjehu kandidata u centru za procjenu/u fazi procjene.

U pravilu EPSO kandidatima ne šalje izvorne tekstove ili zadatke iz testova jer su namijenjeni ponovnoj upotrebi u budućim natječajima. Međutim za određene testove EPSO može iznimno na svojim internetskim stranicama objaviti izvorne tekstove ili zadatke ako su:

testiranja završena,

rezultati utvrđeni i poslani kandidatima, i

izvorni tekstovi/zadaci nisu namijenjeni ponovnoj upotrebi u budućim natječajima.

3.2.2.   Informacije na zahtjev

Kandidati mogu zatražiti uvid u neispravljeni primjerak svojih odgovora na pismenim testovima ako njihov sadržaj nije namijenjen ponovnoj upotrebi u budućim natječajima. Iz toga su izrijekom isključeni odgovori na test simulacije e-sandučića (e-tray) i studije slučaja.

Tajnost rada povjerenstva za odabir posebno se odnosi na ispravljene primjerke testova kandidata i pojedinosti o bodovanju te se oni neće objavljivati.

EPSO se trudi kandidatima na raspolaganje staviti što više informacija u skladu s obvezom navođenja razloga, tajnosti rada povjerenstva za odabir i pravilima o zaštiti osobnih podataka. O svakom zahtjevu za pristup informacijama odlučit će se uzimajući u obzir navedene obveze.

Zahtjev za pristup informacijama mora se podnijeti putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr) u roku od 10 kalendarskih dana od dana objave rezultata kandidata na EPSO računu kandidata.

4.   PRITUŽBE I POTEŠKOĆE

4.1.   Tehnički i organizacijski problemi

Ako u nekoj fazi postupka odabira kandidati naiđu na ozbiljan tehnički ili organizacijski problem, o tome trebaju obavijestiti EPSO isključivo putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr) kako bi EPSO mogao istražiti problem i poduzeti korektivne mjere:

U svoj korespondenciji kandidati trebaju navesti ime i prezime (kako je navedeno u njihovu EPSO računu), broj prijave i referentni broj postupka odabira.

U slučaju problema u ispitnom centru kandidati:

o tome trebaju bez odgode obavijestiti osobu koja nadzire testiranje kako bi se problem pokušao otkloniti već u samom ispitnom centru; u svakom slučaju zatražiti da se njihova pritužba zabilježi u pisanom obliku, i

najkasnije u roku od 3 kalendarska dana nakon testiranja trebaju se obratiti EPSO-u putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr), uz kratak opis problema.

U slučaju problema izvan ispitnog centra (npr. u postupku rezervacije termina za testiranje) kandidati trebaju slijediti upute na svojem EPSO računu i na internetskim stranicama EPSO-a ili se odmah obratiti EPSO-u putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr).

Pitanja o prijavi kandidati trebaju odmah, a u svakom slučaju prije isteka roka za prijavu, poslati EPSO-u putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr). Ako pitanje pošalju manje od 5 radnih dana prije isteka roka za prijavu možda na njega neće dobiti odgovor do isteka tog roka.

4.2.   Interni postupci preispitivanja

4.2.1.   Pogreške u pitanjima računalnih testova s višestrukim izborom odgovora

EPSO i povjerenstva za odabir kontinuirano pomno provjeravaju kvalitetu baze testova s višestrukim izborom odgovora.

Kandidat koji smatra da je pogreška u jednom ili više pitanja iz računalnih testova s višestrukim izborom odgovora utjecala na njegovu mogućnost da odgovori točno ima pravo zatražiti da povjerenstvo za odabir to pitanje/pitanja revidira (u skladu s postupkom „neutralizacije”).

U okviru tog postupka povjerenstvo za odabir može odlučiti poništiti pitanje koje sadržava pogrešku, a bodove preraspodijeliti na preostala pitanja u testu. Takvo preračunavanje bodova primijenit će se samo na one kandidate koji su dobili to pitanje. Način ocjenjivanja testova, opisan u relevantnim točkama ove obavijesti o natječaju, ostaje nepromijenjen.

Podnošenje pritužbe u vezi s testovima s višestrukim izborom odgovora:

postupak: kandidati kontaktiraju s EPSO-om isključivo putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr),

jezik: jezik 2 koji su odabrali za predmetni natječaj,

rok: 3 kalendarska dana od dana polaganja računalnih testova,

dodatne informacije: kandidat mora opisati sadržaj pitanja kako bi se sporno pitanje moglo identificirati te mora što jasnije opisati što smatra pogrešnim.

Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka ili zahtjevi u kojima sporno pitanje/pitanja i navodna pogreška nisu dovoljno jasno opisani neće se uzeti u obzir.

Primjerice, pritužbe u kojima se samo upozorava na navodne probleme u prijevodu bez jasnog opisa problema neće biti prihvaćene.

Isti postupak preispitivanja primjenjuje se s obzirom na pogreške u testu simulacije e-sandučića (e-tray).

4.2.2.   Zahtjev za preispitivanje

Kandidat ima pravo zatražiti preispitivanje bilo koje odluke povjerenstva za odabir ili EPSO-a kojom se utvrđuju rezultati kandidata i/ili određuje može li kandidat proći u sljedeću fazu natječaja ili će iz njega biti isključen.

Kandidat može podnijeti zahtjev za preispitivanje na temelju sljedećih razloga:

natječajni postupak sadržava bitnu nepravilnost, i/ili

povjerenstvo za odabir ili EPSO nisu se pridržavali Pravilnika o osoblju, obavijesti o natječaju, njezinih priloga i/ili sudske prakse.

Kandidati ne mogu osporavati valjanost ocjene kojom je povjerenstvo za odabir ocijenilo kvalitetu njihovih rezultata na testu ili relevantnost njihovih kvalifikacija i radnog iskustva. Ocjena povjerenstva za odabir njegov je vrijednosni sud i neslaganje kandidata s ocjenom kojom je povjerenstvo ocijenilo njegove testove, iskustvo i/ili kvalifikacije nije dokaz da je povjerenstvo pogriješilo. Zahtjevi za preispitivanje podneseni na toj osnovi neće imati pozitivan ishod.

Podnošenje zahtjeva za preispitivanje:

postupak: kandidati kontaktiraju s EPSO-om isključivo putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr),

jezik: jezik 2 koji su odabrali za predmetni natječaj,

rok: 10 kalendarskih dana od dana objave osporavane odluke na EPSO računu kandidata,

dodatne informacije: kandidat mora jasno navesti odluku koju želi osporiti i na kojoj osnovi.

Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka neće se uzeti u obzir.

Kandidatu se u roku od 15 radnih dana šalje potvrda o primitku zahtjeva. Tijelo koje je donijelo osporavanu odluku (povjerenstvo za odabir ili EPSO) ispitat će zahtjev kandidata i u vezi s njime donijeti odluku te će kandidatu što je prije moguće dostaviti obrazloženi odgovor.

U slučaju pozitivnog ishoda kandidata se ponovno uključuje u postupak odabira i to u onu fazu u kojoj je iz njega bio isključen, bez obzira na fazu do koje je natječaj u međuvremenu uznapredovao.

4.3.   Drugi načini osporavanja odluka

4.3.1.   Upravna pritužba

Kandidati u otvorenom natječaju imaju pravo uputiti upravnu pritužbu direktoru EPSO-a u njegovu svojstvu tijela za imenovanje.

Mogu podnijeti pritužbu protiv odluke koja izravno i trenutačno utječe na njihov pravni status kandidata, ili nedonošenja takve odluke, samo u slučaju očitog kršenja pravila postupka odabira. Direktor EPSO-a ne može poništiti vrijednosni sud povjerenstva za odabir (vidjeti točku 4.2.2.).

Podnošenje upravne pritužbe:

postupak: kandidati kontaktiraju s EPSO-om isključivo putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr),

jezik: jezik 2 koji su odabrali za predmetni natječaj,

rok: tri mjeseca od datuma obavijesti o osporavanoj odluci ili od datuma do kojeg je odluka trebala biti donesena,

dodatne informacije: kandidat mora jasno navesti odluku koju želi osporiti i na kojoj osnovi.

Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka neće se uzeti u obzir.

4.3.2.   Sudska žalba

Na temelju članka 270. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 91. Pravilnika o osoblju kandidati u otvorenom natječaju imaju pravo podnijeti sudsku žalbu Općem sudu.

Napominjemo da Opći sud prihvaća žalbe koje se odnose na odluke EPSO-a, a ne na odluke povjerenstva za odabir, i to samo u slučaju da je prethodno podnesena upravna pritužba na temelju članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju (vidjeti točku 4.3.1.). To je primjerice slučaj s odlukama o ispunjavanju općih uvjeta za sudjelovanje, koje donosi EPSO, a ne povjerenstvo za odabir.

Podnošenje sudske žalbe:

postupak: kako je opisan na internetskim stranicama Općeg suda (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Europski ombudsman

Svi građani EU-a i osobe s prebivalištem u EU-u mogu podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu.

Prije podnošenja pritužbe ombudsmanu potrebno je poduzeti odgovarajuće administrativne korake pred relevantnim institucijama i tijelima (vidjeti točke 4.1.–4.3.).

Podnošenjem pritužbe ombudsmanu ne produljuju se rokovi za podnošenje upravne pritužbe ili sudske žalbe.

Podnošenje pritužbe ombudsmanu:

postupak: kako je opisan na internetskim stranicama Europskog ombudsmana (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Isključivanje iz postupka odabira

Kandidat može biti isključen iz natječaja u bilo kojoj fazi postupka odabira ako EPSO utvrdi da je kandidat:

otvorio više od jednog EPSO računa,

podnio prijavu za nekompatibilna područja ili profile,

ne ispunjava sve uvjete za sudjelovanje,

dao lažne izjave ili izjave koje nisu potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom,

propustio rezervirati termin za testiranje ili pristupiti testiranju,

varao na testovima,

u prijavi nije naveo jezike koji se zahtijevaju u ovoj obavijesti o natječaju ili nije naveo znanje tih jezika na najnižoj zahtijevanoj razini,

pokušao kontaktirati s članom povjerenstva za odabir na nedopušten način,

propustio EPSO-u prijaviti mogući sukob interesa u odnosu na nekog člana povjerenstva za odabir,

podnio prijavu na jeziku koji je različit od onoga/onih koji su navedeni u ovoj obavijesti o natječaju (od ovog se pravila može odstupiti kada se drugi jezici koriste za vlastita imena, službene titule i nazive radnih mjesta kako su navedeni u popratnim dokumentima ili za nazive diploma), i/ili

na svoj primjerak pismenog ili praktičnog testa, koji se ocjenjuje anonimno, stavio potpis ili prepoznatljiv znak.

Od kandidata za zapošljavanje u institucijama EU-a očekuje se najviša razina moralnog integriteta. Svaka prijevara ili pokušaj prijevare kažnjivi su te mogu ugroziti sudjelovanje kandidata u budućim natječajima.

Kraj PRILOGA III., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst.


PRILOG IV.

PRIMJERI MINIMALNIH KVALIFIKACIJA PO DRŽAVAMA ČLANICAMA I RAZREDIMA KOJE U NAČELU ODGOVARAJU ONIMA KOJE SE ZAHTIJEVAJU U OBAVIJESTIMA O NATJEČAJU

Kliknite za lako čitljivu verziju tih primjera.

DRŽAVA ČLANICA

AST-SC 1 do AST-SC 6

AST 1 do AST 7

AST 3 do AST 11

AD 5 do AD 16

Srednjoškolsko obrazovanje (koje daje pravo pristupa poslijesrednjoškolskom obrazovanju)

Poslijesrednjoškolsko obrazovanje (obrazovni program koji se ne smatra studijskim programom ili kratki stručni studij u trajanju od najmanje dvije godine)

Visokoškolsko obrazovanje (u trajanju od najmanje tri godine)

Visokoškolsko obrazovanje (četiri godine ili više)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea — L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of «Ingenieur»

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

Kraj PRILOGA IV., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst.