25.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 111/45


Program „HERCULE III”

Poziv na podnošenje prijedloga – 2019.

Osposobljavanje, konferencije i razmjene osoblja 2019.

(C/2018/8568)

(2019/C 111/11)

1.   Ciljevi i opis

Ova se obavijest o pozivu na podnošenje prijedloga temelji na Uredbi (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (1) o uspostavi programa „Hercule III”, a posebno njezinu članku 8. točki (b) („Prihvatljive mjere”), kao i na Odluci o financiranju za 2019. kojom se donosi godišnji program rada (2) za provedbu programa „Hercule III” tijekom 2019., a posebno njezinu odjeljku 2.2.1. „Mjere osposobljavanja”, mjere 1 do 5. Odlukom o financiranju za 2019. predviđa se organizacija poziva na podnošenje prijedloga pod nazivom „Osposobljavanje, konferencije i razmjene osoblja 2019.”.

2.   Prihvatljivi podnositelji prijedloga

Tijela kojima se mogu dodijeliti financijska sredstva u okviru Programa su:

tijela nacionalne ili regionalne uprave država članica koja promiču jačanje mjera na razini Unije u cilju zaštite financijskih interesa Unije

ili

istraživačke i obrazovne ustanove te neprofitni subjekti, uz uvjet da najmanje godinu dana imaju poslovni nastan i djeluju u državi članici te promiču jačanje mjera na razini Unije u cilju zaštite financijskih interesa Unije.

3.   Prihvatljiva djelovanja

Svrha je ovog poziva pozvati prihvatljive podnositelje prijedloga na podnošenje prijedloga za mjere u okviru jedne od tri sljedeće teme:

1.

Ciljana specijalizirana osposobljavanja (tema 1) – organiziranje konferencija za stvaranje mreža i strukturalnih platformi među državama članicama, zemljama kandidatkinjama, ostalim trećim zemljama i međunarodnim javnim organizacijama radi olakšavanja razmjene informacija, iskustava i najboljih praksi među zaposlenicima korisnika; stvaranje sinergija između fiskalnih tijela i carinskih službi država članica, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i ostalih relevantnih tijela EU-a.

2.

Konferencije i radionice (tema 2) – organiziranje konferencija za stvaranje mreža i strukturalnih platformi među državama članicama, zemljama kandidatkinjama, ostalim trećim zemljama i međunarodnim javnim organizacijama radi olakšavanja razmjene informacija, iskustava i najboljih praksi među zaposlenicima korisnika; olakšavanja razmjene informacija, identifikacija potreba i/ili zajedničkih projekata službi za borbu protiv prijevara država članica u cilju suzbijanja prijevara koje utječu na financijske interese Unije; stvaranje sinergija između fiskalnih tijela i carinskih službi država članica, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i ostalih relevantnih tijela EU-a.

3.

Razmjena osoblja (tema 3) – organiziranje razmjena osoblja među nacionalnim i regionalnim upravama (uključujući potencijalne kandidatkinje i susjedne zemlje) radi doprinosa daljnjem razvoju, poboljšanju i osuvremenjivanju vještina i kompetencija zaposlenika u zaštiti financijskih interesa Unije.

Podnositelji prijedloga mogu podnijeti više prijedloga za različite projekte u okviru istog poziva na podnošenje prijedloga. Podnositelji prijedloga moraju odabrati jednu glavnu temu i trebali bi biti upoznati s činjenicom da prijedlog smije sadržavati elemente iz drugih tema.

4.   Proračun

Okvirni dostupni proračun za ovaj poziv iznosi 1 100 000 EUR. Financijski doprinosi dodjeljivat će se kao bespovratna sredstva. Financijski doprinosi neće iznositi više od 80 % prihvatljivih troškova.

Minimalni prag za mjeru „Osposobljavanje” iznosi 40 000 EUR. Ukupni proračun mjere za koju se traže bespovratna sredstva ne smije biti manji od tog praga.

Komisija zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva.

5.   Rok za podnošenje prijedloga

Prijedlozi se moraju poslati najkasnije do srijede 15. svibnja 2019. do 17 sati po srednjoeuropskom vremenu, a mogu se podnijeti samo na Portalu za sudionike programa „Hercule III”:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Dodatne informacije

Svi dokumenti povezani s ovim pozivom na podnošenje prijedloga mogu se preuzeti s Portala za sudionike navedenog u točki 5. ili sa sljedeće internetske stranice:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Pitanja i/ili zahtjeve za dodatne informacije o ovome pozivu treba uputiti putem Portala za sudionike.

Ako su relevantni i za druge podnositelje prijedloga, pitanja i odgovori na njih mogu se anonimno objaviti u smjernicama za podnositelje koje su dostupne na Portalu za sudionike i na internetskim stranicama Komisije.


(1)  Uredba (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uspostavi programa za promicanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije (program „Hercule III”) i stavljanju izvan snage Odluke br. 804/2004/EZ (SL L 84, 20.3.2014., str. 6.):

(2)  Odluka Komisije o donošenju godišnjeg programa rada i financiranja programa Hercule III za 2019., C/2018/8568 final od 17. prosinca 2018.