7.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 401/9


POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA – EACEA 37/2018

u okviru programa Erasmus+

KA3 – Podrška za reformu politike

Mreže i partnerstva pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET)

(2018/C 401/09)

1.   Cilj

Cilj je ovog poziva podrška projektima za stvaranje transnacionalnih i nacionalnih mreža i partnerstava pružatelja početnog i kontinuiranog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s ciljem podrške promišljanju o politici na europskoj razini, promicanju osviještenosti i provedbi europske politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Njegov je opći cilj poziv na podnošenje prijedloga za partnerstva odozdo prema gore koja bi trebala potaknuti stvaranje transnacionalnih i nacionalnih mreža i partnerstava pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji će zajedno raditi na nacionalnoj i europskoj razini.

Tim bi se projektima trebale unaprijediti kvaliteta i učinkovitost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, ojačati njihov utjecaj i važnost za polaznike i poslodavce te izgraditi prekogranična suradnja u pogledu kvalitete i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Prijedlozi u sklopu ovog poziva koji će se financirati trebaju također poticati komunikaciju, distribuciju i podršku provedbi programa politike za strukovno obrazovanje i osposobljavanje na europskoj i nacionalnoj razini, te razmjenu znanja, povratnih informacija i iskustava u provedbi politike kao i razmjenu najbolje prakse u području izvrsnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Prijedloge treba podnijeti unutar jedne od dviju skupina u nastavku:

—   Skupina 1: Nacionalne, regionalne ili sektorske organizacije pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Podržani projekti u skupini 1 uspostavit će ili ojačati mreže i partnerstva pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj, regionalnoj ili sektorskoj razini. Njih treba postići kroz transnacionalne projekte s ciljem izgradnje kapaciteta i razmjene najboljih praksi među dotičnim organizacijama pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, posebno u državama koje su među pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ograničeno zastupljene.

—   Skupina 2: Europske krovne organizacije pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Podržani projekti u skupini 2 trebaju njegovati suradnju među europskim krovnim organizacijama pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kojom se podržava promišljanja o politici na europskoj razini kao i kapacitet otvaranja prema njihovim nacionalnim članovima ili povezanim subjektima. Europske krovne organizacije također će igrati ključnu ulogu u podizanju javne svijesti i podržavanju provedbe europske politike za strukovno obrazovanje i osposobljavanje putem nacionalnih, regionalnih i sektorskih organizacija u tom području.

2.   Prihvatljiva partnerstva

—   Skupina 1: Nacionalne, regionalne ili sektorske organizacije pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Partnerstva moraju uključivati barem dvije nacionalne, regionalne ili sektorske mreže ili udruženja pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, iz barem dvije države u sklopu programa Erasmus+ (od kojih barem jedna mora biti država članica Europske unije). Jedan od partnera treba biti organizacija koordinator, koja mora zatražiti bespovratna sredstva iz programa Erasmus+ u ime partnerstva.

U slučaju da mreža/udruženje još nisu pravno osnovani, prijedlog može podnijeti pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji ga predstavlja.

Daljnji sastav partnerstva treba odražavati specifične aktivnosti iz poziva.

—   Skupina 2: Europske krovne organizacije pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Partnerstva moraju uključivati barem dvije europske krovne organizacije pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, od kojih svaka mora imati članove ili povezane subjekte u barem pet država u sklopu programa Erasmus+ (od kojih barem jedna mora biti država članica Europske unije). Jedna od europskih krovnih organizacija treba biti organizacija koordinator, koja mora zatražiti bespovratna sredstva iz programa Erasmus+ u ime partnerstva.

Daljnji sastav partnerstva treba odražavati specifične aktivnosti iz poziva.

Države u sklopu programa Erasmus+ su:

—   28 država članica Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina (1);

—   države u programu koje nisu članice EU-a: Bivša jugoslavenska republika Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Srbija (2), Turska.

3.   Aktivnosti

Aktivnosti moraju započeti između 1. rujna 2019. i 1. studenoga 2019.

Trajanje projekata je 24 mjeseca.

Glavni je cilj aktivnosti podrška uspostavi ili jačanju mreža i partnerstava pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, s ciljem izgradnje kapaciteta na najnižoj razini za učinkovitu provedbu europskih programa, inicijativa i prioriteta u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, uključujući onih dogovorenih u sklopu kopenhaškog procesa.

Za obje skupine korisnici moraju poduzeti aktivnosti u nastavku:

jačati suradnju među pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kroz angažman u zajedničkom učenju, istorazinskom savjetovanju i izgradnji kapaciteta s ciljem podizanja kvalitete i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Mreže i partnerstva također trebaju promicati i poticati učinkovito korištenje Unijinih instrumenata financiranja te podržati provedbu i širenje odgovarajućih alata i inicijativa EU-a u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na jednom ili više nacionalnih jezika kad god je to moguće. Cilj projekata također treba biti uključivanje i otvaranje prema pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji još ne doprinose europskoj suradnji ili od nje nemaju koristi.

Nadalje, korisnici trebaju pokrenuti barem tri od sljedećih aktivnosti:

1.

doprinijeti europskom tjednu strukovnih vještina, kroz organizaciju koordiniranih inovativnih manifestacija i aktivnosti na nacionalnoj razini s ciljem povećanja privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, uz otvaranje prema široj publici, uključujući roditelje, polaznike, nastavnike i poduzeća, posebno mala i srednja poduzeća,

2.

podržati razvoj internacionalizacije strategije na razini pružatelja usluga, uz poticanje mobilnosti vodstva, osoblja i polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao i uspostavu partnerstva za suradnju,

3.

podići kvalitetu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kroz kruženje povratnih informacija za prilagodbu ponude strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u skladu sa smjernicama o praćenju osoba s diplomom i smjernicom o Europskom referentnom okviru za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET). Kad je to moguće, razviti sustave praćenja osoba s diplomom, između ostalog kombiniranjem nacionalne ili regionalne statistike s podatcima koje prikupe pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odnosno uporabom podataka iz sustava za praćenje osoba s diplomom s ciljem boljeg pružanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja,

4.

podržati mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća u razvoju ljudskog kapitala kroz razvoj dodatnih vještina i drugih skupina vještina kod zaposlenika. To bi moglo uključivati utvrđivanje njihovih potreba za razvojem vještina, procjenu vještina, potvrđivanje i priznavanje vještina ili ponudu prilagođenog osposobljavanja, uzimajući u obzir zaključke radne skupine ET2020 za poduku odraslih u razdoblju 2016. - 2018.,

5.

poticati inovativno učenje ključnih kompetencija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (na primjer, osiguranjem individualnih potreba za učenjem kroz fleksibilnost i prilagodljivost) prilagodbom koncepta i procjene programa,

6.

promicati alate i mogućnosti za profesionalni razvoj nastavnika, instruktora, mentora i voditelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi bili spremni za buduće izazove (npr. digitalizaciju) u skladu sa zaključcima radne skupine ET2020 za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u razdoblju 2016. - 2018.

4.   Kriteriji dodjele

Prijave koje ispunjavaju uvjete ocijenit će se na temelju sljedećih kriterija:

1.

relevantnost projekta (najviše 30 bodova – prag: najmanje 16 bodova);

2.

kvaliteta pripreme i provedbe projekta (najviše 20 bodova – prag: najmanje 11 bodova);

3.

kvaliteta projektnog konzorcija i sporazuma o suradnji (najviše 30 bodova – prag: najmanje 16 bodova);

4.

utjecaj i distribucija (najviše 20 bodova – prag: najmanje 11 bodova).

Da bi ih se uzelo u obzir za financiranje, podnositelji prijedloga moraju skupiti barem 60 bodova (od ukupno 100 bodova), uzimajući u obzir i prag za svaki od četiri kriterija za dodjelu.

5.   Proračun

Ukupni proračun namijenjen sufinanciranju projekata procjenjuje se na najviše 6 milijuna EUR s indikativnom raspodjelom 4 milijuna EUR za skupinu 1, odnosno 2 milijuna EUR za skupinu 2. Najviša Unijina stopa sufinanciranja bit će 80 %.

Svaka dodjela bespovratnih sredstava iznosit će između 300 000 i 500 000 EUR za skupinu 1 te između 600 000 i 800 000 EUR za skupinu 2.

Agencija zadržava pravo da ne raspodijeli sva raspoloživa sredstva.

6.   Rok za podnošenje prijava

Prijave moraju ispuniti uvjete u nastavku:

mora ih se podnijeti najkasnije 31. siječnja 2019. do podneva – 12.00 h (po briselskom vremenu),

mora ih se podnijeti putem interneta na ispravnom službenom obrascu za prijavu (eForm),

moraju biti sastavljene na jednom od službenih jezika EU-a,

prijavama je potrebno priložiti detaljan opis projekta, izjavu s prisegom časti te predviđeni uravnoteženi proračun na službenim obrascima.

U slučaju neispunjenja navedenih uvjeta prijava prijedloga bit će odbačena.

7.   Pojedinosti

Smjernice za podnositelje prijedloga i obrazac za prijavu prijedloga eForm nalaze se na poveznici:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

Prijave moraju ispunjavati sve uvjete iz smjernica.


(1)  Za podnositelje prijava iz Ujedinjene Kraljevine: napominjemo da moraju biti ispunjeni kriteriji prihvatljivosti za cijelo razdoblje za koje su dodijeljena bespovratna sredstva. Ako se Ujedinjena Kraljevina povuče iz EU-a tijekom tog razdoblja, a ne sklopi s EU-om sporazum na temelju kojeg bi podnositelji prijava iz Ujedinjene Kraljevine i dalje bili prihvatljivi, prestat ćete primati sredstva EU-a (iako ćete, ako to bude moguće, nastaviti sudjelovati u projektu) ili ćete morati napustiti projekt na temelju relevantnih odredbi o prestanku iz sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

(2)  Priznavanje Srbije kao države u sklopu programa Erasmus+ podliježe sljedećim uvjetima:

i)

dostupnosti odobrenih sredstava predviđenih u nacrtu proračuna za 2019. nakon donošenja proračuna za Srbiju za 2019.;

ii)

izmjeni Sporazuma između Europske unije i Srbije o sudjelovanju Srbije u programu Erasmus+: programu Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.