15.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

CA 97/1


OBAVIJEST O OTVORENIM NATJEČAJIMA

ADMINISTRATORI U PODRUČJU ZAŠTITE JAVNOG ZDRAVLJA (AD 6):

EPSO/AD/340/18 – Zdravlje i sigurnost hrane – revizija, inspekcija i evaluacija

EPSO/AD/341/18 – Sigurnost hrane – politika i zakonodavstvo

(2018/C 097 A/01)

Rok za prijavu: 17. travnja 2018. u 12.00 (podne) prema srednjoeuropskom vremenu

Europski ured za odabir osoblja (EPSO) organizira otvorene natječaje temeljene na kvalifikacijama i testovima te sastavlja popise uspješnih kandidata s kojih će Europska komisija moći zapošljavati nove javne službenike na radna mjesta „administratora” (funkcijska skupina AD).

Kandidati koji budu uspješni na natječaju EPSO/AD/340/18 u načelu će se zaposliti u Upravi F (Revizije i analize u području zdravlja i hrane) Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane (GU SANTE) u Grangeu, u Irskoj.

Ova obavijest o natječajima i njezini prilozi čine pravno obvezujući okvir za te postupke odabira.

Za opća pravila otvorenih natječaja vidjeti PRILOG III.

Traženi broj uspješnih kandidata:

EPSO/AD/340/18 –

20

EPSO/AD/341/18 –

35

Ova se obavijest odnosi na dva natječaja. Kandidati se mogu prijaviti samo na jedan. Željenu opciju odabiru u trenutku podnošenja elektroničke prijave. Kad prijavu potvrde, svoj izbor više ne mogu mijenjati.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

EPSO/AD/340/18 – Zdravlje i sigurnost hrane – revizija, inspekcija i evaluacija

Predmetna područja uključuju sva područja kojima se bavi Uprava F (Revizije i analize u području zdravlja i hrane). Trenutačno to su sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje životinja, dobrobit životinja i zdravlje biljaka, kao i neka područja zaštite zdravlja (klinička ispitivanja lijekova za primjenu u humanoj medicini, medicinski uređaji (uključujući proizvode za in vitro dijagnostiku) za primjenu u humanoj medicini te lijekovi (uključujući aktivne farmaceutske sastojke)).

Budući zaposlenici obavljat će sve poslove koji se odnose na revizije, inspekcije, analizu i preglede službenih kontrolnih sustava i morat će često putovati. Od zaposlenika se tijekom karijere može očekivati i rad u područjima izvan užeg područja njegove stručnosti.

EPSO/AD/341/18 – Sigurnost hrane – politika i zakonodavstvo

Predmetna su područja sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje i dobrobit životinja te zdravlje bilja. Zaposleni kandidati morat će raditi na izradi politika i zakonodavstva, provoditi postojeće zakonodavstvo i upravljati njime, provoditi regulatorne zadaće, uključujući procjenu rizika, pratiti trgovinske sporazume i sudjelovati u pregovorima u prethodno navedenim područjima.

Za više informacija o tipičnim poslovima vidjeti PRILOG I.

UVJETI ZA PRIJAVU

Na dan isteka roka za elektroničku prijavu kandidati moraju ispunjavati SVE navedene opće i posebne uvjete:

1.    Opći uvjeti:

uživati sva građanska prava državljanina države članice EU-a,

ispunjavati sve obveze u okviru nacionalnog zakonodavstva u pogledu vojne službe,

posjedovati moralne kvalitete potrebne za obavljanje poslova iz natječaja.

2.    Posebni uvjeti – jezici:

Kandidati moraju dobro vladati barem dvama službenim jezicima EU-a , jednim najmanje na razini C1 (temeljito znanje), a drugim najmanje na razini B2 (zadovoljavajuće znanje).

Napominjemo da se najniže zahtijevane razine znanja odnose na sve jezične sposobnosti (govorenje, pisanje, čitanje i slušanje) navedene u obrascu za prijavu. Te su sposobnosti definirane u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike ( https://europass.cedefop.europa.eu/hr/resources/european-language-levels-cefr).

U ovoj obavijesti o natječajima pod tim jezicima mislimo na sljedeće:

jezik 1: jezik koji se upotrebljava za računalne testove s višestrukim izborom odgovora,

jezik 2: jezik koji se upotrebljava za ispunjavanje obrasca za prijavu, testiranje u centru za procjenu i komunikaciju između EPSO-a i kandidata koji su podnijeli valjanu prijavu; mora biti različit od jezika 1.

Jezik 2 mora biti engleski, francuski, njemački ili talijanski.

Člankom 28. točkom (f) Pravilnika o osoblju propisano je da se dužnosnik može imenovati samo ako podastre dokaz o izvrsnom poznavanju jednog od jezika Unije i zadovoljavajućem poznavanju nekog drugog jezika. Institucijama EU-a na raspolaganju su brojne metode procjene sposobnosti kandidata za rad na drugom jeziku.

Kandidati moraju ispuniti obrazac za prijavu na jeziku 2.

Tijelo za imenovanje iz obavijesti o natječaju primjenjuje metodu probira talenata „Talent Screener” kao metodu odabira na temelju kvalifikacija. Ta se metoda temelji na komparativnoj provjeri znanja i vještina kandidata u cilju odabira najprikladnijeg kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta (kako su navedeni u Prilogu I. obavijesti o natječaju).

Ispunjavanje obrasca za prijavu na jeziku 2 omogućuje procjenu sposobnosti kandidata da pokažu zadovoljavajuću razinu znanja i vještina koji su potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta, kako su navedeni u Prilogu I. Obavijesti o natječaju.

Uspješni kandidati koji budu zaposleni u predmetnim područjima moraju imati zadovoljavajuće znanje engleskog, francuskog, njemačkog ili talijanskog jezika (najmanje na razini B2). Znanje drugih jezika može biti prednost, no u predmetnom području (za potrebe službi Komisije i odgovarajućih agencija sa sjedištem u Bruxellesu, Irskoj i Italiji) uspješni kandidati u radu će se služiti engleskim, francuskim, njemačkim ili talijanskim jezikom, i to u internoj komunikaciji i komunikaciji s vanjskim dionicima te pri sastavljanju pisanih dokumenata i izvješća. Stoga je za rad u tim službama nužno zadovoljavajuće znanje jednog od tih četiriju jezika. Odabir jezika ovisi o predmetnim službama, a uspješni kandidati koji nemaju zadovoljavajuće znanje jednog od tih četiriju jezika ne bi mogli odmah početi raditi.

3.    Posebni uvjeti – kvalifikacije i radno iskustvo

EPSO/AD/340/18 – Zdravlje i sigurnost hrane – revizija, inspekcija i evaluacija

Stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju od najmanje 3 godine potvrđen diplomom, nakon koje je kandidat stekao najmanje 4 godine radnog iskustva povezanog s poslovima radnog mjesta.

EPSO/AD/341/18 – Sigurnost hrane – politika i zakonodavstvo

Stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju od najmanje 3 godine potvrđen diplomom iz veterinarske medicine, poljoprivrede, kemije, zakonodavstva o hrani i prehrani, biologije, znanosti o hrani (uključujući primjerice kemiju hrane, biokemiju, prehrambenu tehnologiju, mikrobiologiju), političkih znanosti, ekonomije u poljoprivredno-prehrambenoj industriji ili diplomom iz nekog drugog područja izravno povezanog s poslovima radnog mjesta. Kandidat nakon diplome mora imati najmanje 4 godine radnog iskustva izravno povezanog s poslovima radnog mjesta.

Za primjere minimalnih kvalifikacija vidjeti Prilog IV.

POSTUPAK ODABIRA

1.    Postupak prijave

Obrazac za prijavu kandidati moraju ispuniti isključivo na jeziku koji su odabrali kao jezik 2 (vidjeti točku „Posebni uvjeti – jezici”).

Pri ispunjavanju obrasca za prijavu kandidati će morati potvrditi da ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u natječaju i navesti druge informacije relevantne za odabrani natječaj (npr.: diplome, radno iskustvo i odgovori na pitanja koja se odnose na područje struke u rubrici „Talent Screener” („Probir talenata”)). Morat će odabrati i jezik 1 (bilo koji od 24 službena jezika EU-a) te jezik 2.

Potvrđivanjem prijave kandidati izjavljuju da ispunjavaju sve uvjete iz točke „Uvjeti za prijavu”. Nakon što prijavu potvrde, više je ne mogu mijenjati. Kandidati su odgovorni za to da prijavu ispune i potvrde u roku .

2.    Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora

Ako broj kandidata bude veći od broja koji za svaki natječaj odredi direktor EPSO-a kao tijelo za imenovanje, svi kandidati koji u propisanom roku potvrde svoj obrazac za prijavu bit će pozvani na računalne testove s višestrukim izborom odgovora u jedan od ovlaštenih centara EPSO-a.

Ako nije drukčije navedeno, kandidati moraju rezervirati termin za polaganje testova s višestrukim izborom odgovora prema uputama koje su dobili od EPSO-a. U pravilu će se za polaganje testova kandidatima ponuditi više termina na više lokacija. Razdoblje za rezervaciju termina i razdoblje za polaganje testova ograničeno je .

Ako broj kandidata bude manji od broja koji je odredio EPSO, ti će se testovi organizirati u centru za procjenu (točka 5.).

Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora organizirat će se na sljedeći način:

Testovi

Jezik

Pitanja

Trajanje

Ocjenjivanje

Bodovni prag

Verbalno zaključivanje

Jezik 1

20 pitanja

35 minuta

Od 0 do 20 bodova

10/20

Numeričko zaključivanje

Jezik 1

10 pitanja

20 minuta

Od 0 do 10 bodova

Numeričko i apstraktno zaključivanje zajedno: 10/20

Apstraktno zaključivanje

Jezik 1

10 pitanja

10 minuta

Od 0 do 10 bodova

Ti su testovi eliminacijski i njihovi se bodovi ne zbrajaju s bodovima postignutima na drugim testovima centra za procjenu.

3.    Provjera ispunjavanja uvjeta

Na temelju podataka koje su kandidati naveli u elektroničkoj prijavi provjerit će se ispunjavaju li uvjete za sudjelovanje u natječaju, koji su navedeni u točki „Uvjeti za prijavu”. EPSO će provjeriti ispunjavaju li kandidati opće uvjete za sudjelovanje u natječaju, dok će povjerenstvo za odabir provjeriti ispunjavaju li posebne uvjete za sudjelovanje u natječaju.

Dvije su mogućnosti:

Ako se računalni testovi s višestrukim izborom odgovora organiziraju preliminarno , popratni dokumenti kandidata provjeravat će se na temelju broja bodova koje su kandidati postigli, silaznim redoslijedom, kako bi se utvrdilo ispunjavaju li kandidati uvjete, sve dok broj kandidata koji ispunjavaju uvjete ne dosegne prag koji je direktor EPSO-a kao tijelo za imenovanje odredio za svaki natječaj. Dokumentacija ostalih kandidata neće se provjeravati.

Ako se računalni testovi s višestrukim izborom odgovora ne organiziraju preliminarno , provjeravat će se popratni dokumenti svih kandidata koji su u propisanom roku potvrdili svoj obrazac za prijavu kako bi se utvrdilo ispunjavaju li uvjete za sudjelovanje.

4.    Odabir na temelju kvalifikacija (Talent Screener)

Kako bi povjerenstvo za odabir moglo objektivno i na strukturiran način ocijeniti i usporediti kandidate na temelju njihovih kvalifikacija, svi kandidati u istom natječaju moraju odgovoriti na ista pitanja u rubrici „Talent Screener” („Probir talenata”) obrasca za prijavu. Odabir na temelju kvalifikacija, u koji ulaze samo kandidati koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u skladu s onim što je navedeno u točki 3., provodi se isključivo na temelju informacija koje je kandidat dostavio u rubrici „Talent Screener” („Probir talenata”). Stoga je važno da kandidati u odgovorima na pitanja iz rubrike „Talent Screener” („Probir talenata”) navedu sve relevantne informacije, čak i ako su ih već naveli u drugim rubrikama obrasca za prijavu. Pitanja se temelje na kriterijima odabira navedenima u ovoj obavijesti o natječaju.

Za popis kriterija vidjeti PRILOG II.

Povjerenstvo za odabir provodi odabir na temelju kvalifikacija tako što prvo svakom kriteriju odabira dodjeljuje ponder njegove relativne važnosti (od 1 do 3), a svaki odgovor kandidata boduje s 0 do 4 boda. Bodovi se množe s ponderom za svaki kriterij i zbrajaju kako bi se odabrali kandidati čiji profil najviše odgovara poslovima radnog mjesta.

U sljedeću fazu natječaja prolaze samo oni kandidati koji u odabiru na temelju kvalifikacija budu među najboljima s obzirom na ukupni broj bodova.

5.    Centar za procjenu

Broj kandidata pozvanih u ovu fazu bit će najviše triput veći od traženog broja uspješnih kandidata za svaki natječaj. Kandidati koji na temelju podataka iz svoje elektroničke prijave ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u natječaju i koji u odabiru na temelju kvalifikacija budu među najboljima s obzirom na ukupni broj bodova bit će pozvani na testiranje u centar za procjenu koje će se održati najvjerojatnije u Bruxellesu u trajanju od 1 do 2 dana i tijekom kojega će kandidati polagati testove na jeziku 2 .

Ako se računalni testovi s višestrukim izborom odgovora iz točke 2. ne organiziraju preliminarno , kandidati će ih polagati u centru za procjenu. Ti su testovi eliminacijski i njihovi se bodovi ne zbrajaju s bodovima postignutima na drugim testovima centra za procjenu pri izračunu ukupnog broja bodova.

Ako nije drukčije navedeno, na dan testiranja u centru za procjenu kandidati moraju sa sobom donijeti popratne dokumente (izvornike ili ovjerene preslike). Osoblje EPSO-a skenirat će te dokumente tijekom testiranja kandidata u centru za procjenu i vratiti im ih istog dana.

U centru za procjenu testirat će se osam općih kompetencija i posebne kompetencije koje se traže za svaki natječaj na temelju četiriju testova (intervju na temelju općih kompetencija, intervju na temelju posebnih kompetencija, rad u skupini i studija slučaja), kako je opisano u tablicama u nastavku:

Kompetencija

Testovi

1.

Analiziranje i rješavanje problema

Rad u skupini

Studija slučaja

2.

Komunikacija

Studija slučaja

Intervju na temelju općih kompetencija

3.

Usmjerenost na kvalitetu i rezultate

Studija slučaja

Intervju na temelju općih kompetencija

4.

Učenje i razvoj

Rad u skupini

Intervju na temelju općih kompetencija

5.

Određivanje prioriteta i organiziranje rada

Rad u skupini

Studija slučaja

6.

Otpornost

Rad u skupini

Intervju na temelju općih kompetencija

7.

Rad s drugima

Rad u skupini

Intervju na temelju općih kompetencija

8.

Sposobnost vođenja

Rad u skupini

Intervju na temelju općih kompetencija

Bodovni prag: 3/10 po kompetenciji i ukupno 40/80

Kompetencije

Test

Posebne kompetencije za određeno područje

Intervju na temelju posebnih kompetencija

Bodovni prag: 50/100

6.    Popis uspješnih kandidata

Nakon što na temelju popratne dokumentacije kandidata provjeri ispunjavaju li uvjete, povjerenstvo za odabir sastavit će za svaki natječaj popis uspješnih kandidata koji ispunjavaju uvjete te koji su prešli sve bodovne pragove i bili među najboljima s obzirom na ukupan broj bodova, sve dok se ne dosegne traženi broj uspješnih kandidata. Imena će biti navedena abecednim redom.

Popisi uspješnih kandidata i indeksi kompetencija uspješnih kandidata s kvalitativnim povratnim informacijama povjerenstva za odabir stavit će se na raspolaganje institucijama EU-a za potrebe postupaka zapošljavanja i budućeg razvoja karijere. Činjenica da je kandidat uvršten na popis uspješnih kandidata ne podrazumijeva pravo na zapošljavanje niti je garancija zapošljavanja .

JEDNAKE MOGUĆNOSTI I PRILAGOĐENI UVJETI

EPSO se trudi svim kandidatima osigurati jednake mogućnosti, tretman i pristup.

Kandidati koji bi zbog invaliditeta ili zdravstvenog problema mogli imati poteškoća pri polaganju testova, moraju to navesti u obrascu za prijavu i objasniti kakvi su im prilagođeni uvjeti potrebni.

Više informacija o našoj politici jednakih mogućnosti i postupku traženja prilagođenih uvjeta može se naći na našim internetskim stranicama (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_hr) te u općim pravilima priloženima ovoj obavijesti (pod točkom 1.3. Jednake mogućnosti i prilagođeni uvjeti).

PRIJAVA

Da bi se prijavili, kandidati prvo moraju izraditi EPSO račun. Svaki kandidat smije imati samo jedan EPSO račun za sve prijave na EPSO-ove postupke odabira.

Kandidati prijavu podnose elektronički na internetskim stranicama EPSO-a http://jobs.eu-careers.eu do:

17. travnja 2018. u 12.00 (podne) prema srednjoeuropskom vremenu


PRILOG I.

OPIS RADNOG MJESTA

EPSO/AD/340/18 – Zdravlje i sigurnost hrane – revizija, inspekcija i evaluacija

Budući dužnosnici morat će obavljati poslove opisane u nastavku:

provedba i vođenje revizija, inspekcija i evaluacija rada nacionalnih tijela, drugih službenih tijela i kontrolnih tijela nadležnih, među ostalim, za regulatorni nadzor i kontrolu u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja životinja, dobrobiti životinja, zdravlja bilja (štetni organizmi, sredstva za zaštitu bilja i ostaci pesticida), genetski modificiranih organizama, krmiva i hrane za životinje, zdravstvene zaštite (klinička ispitivanja lijekova za primjenu u humanoj medicini, medicinski proizvodi (uključujući proizvode za in vitro dijagnostiku) za primjenu u humanoj medicini i lijekovi (uključujući aktivne farmaceutske sastojke)) i povezanim područjima,

administrativni poslovi u navedenim područjima, uključujući pripremu planova za reviziju i evaluaciju, sastavljanje revizijskih izvješća i informiranje o rezultatima tih revizija, osiguravanje dosljednosti i kvalitete izvješća, komunikaciju s nadležnim odjelima za strategiju u Europskoj komisiji i izvršnim agencijama Komisije, te doprinos izradi i poboljšavanju politika na temelju rezultata revizija i inspekcija povezanih s navedenim područjima,

održavanje stručnog i znanstvenog znanja i iskustva relevantnih za tehnička područja iz prvog odjeljka,

priprema pisanih dokumenata i izvješća u kratkim rokovima, a u skladu s kriterijima kvalitete koje je utvrdila uprava,

priprema tehničkih tema i sudjelovanje na sastancima s drugim osobljem Komisije i/ili vanjskim sudionicima,

prikupljanje, analiza i sažimanje podataka i informacija iz različitih izvora,

priprema i održavanje prezentacija uz upotrebu odgovarajućih materijala o posebnim tehničkim područjima i općim pitanjima povezanih s radnim mjestom,

prema potrebi, stjecanje znanja o novim tehničkim područjima potrebnih za obavljanje poslova revizije u tim područjima u skladu s prioritetima glavne uprave.

NAPOMENA

Ti poslovi mogu podrazumijevati česta putovanja u države članice i zemlje koje nisu članice EU-a te predstavljanje službi Europske komisije u kontaktima s nacionalnim dužnosnicima na visokoj razini.

EPSO/AD/341/18 – Sigurnost hrane – politika i zakonodavstvo

Budući dužnosnici morat će obavljati poslove opisane u nastavku:

izrada politike i zakonodavstva te upravljanje postojećim zakonodavstvom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja te zdravlja bilja,

provedba svih aspekata zakonodavstva u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja te zdravlja bilja, obavljanje pripremnih socioekonomskih studija i savjetovanje s dionicima i državama članicama,

provedba regulatornih zadaća u raznim područjima sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja te zdravlja bilja (uključujući procjenu rizika i upravljanje krizama) te praćenje znanstvenih istraživanja u tim područjima,

priprema pregovora i sudjelovanje u pregovorima u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (radne skupine Komisije, odbori i institucije EU-a, međunarodne organizacije), uključujući analize i procjene prijedloga,

nadzor i praćenje trgovinskih sporazuma te bilateralnih i multilateralnih sporazuma u području sigurnosti hrane i hrane za životinje,

praćenje međunarodnih regulatornih aktivnosti EU-a (CODEX, SPS, WHO, FAO), kao i trgovinskih politika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (WTO-TBT), te sudjelovanje u njima,

praćenje i uporaba znanstvenih mišljenja koja su pripremile Europska agencija za sigurnost hrane i druge nadležne agencije EU-a,

razvoj, praćenje i doprinos politikama EU-a u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te industrijskoj politici EU-a o hrani i hrani za životinje.

Kraj PRILOGA I., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst.


PRILOG II.

KRITERIJI ZA ODABIR

Pri odabiru na temelju kvalifikacija povjerenstvo za odabir uzima u obzir sljedeće kriterije:

EPSO/AD/340/18 – Zdravlje i sigurnost hrane – revizija, inspekcija i evaluacija

1.

radno iskustvo u provođenju revizije, inspekcije i evaluacije u nekom/nekim od sljedećih područja: sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje životinja, dobrobit životinja i zdravlje biljaka, kao i razna područja zaštite zdravlja (klinička ispitivanja lijekova za primjenu u humanoj medicini, medicinski uređaji (uključujući proizvode za in vitro dijagnostiku) za primjenu u humanoj medicini te lijekovi (uključujući aktivne farmaceutske sastojke));

2.

radno iskustvo sa sustavima kontrole ili u provedbi zakonodavstva EU-a u područjima navedenima u kriteriju 1., stečeno u javnom sektoru;

3.

radno iskustvo u sustavima kontrole ili u provedbi zakonodavstva EU-a u područjima navedenima u kriteriju 1., stečeno u privatnom sektoru;

4.

najmanje dvije godine radnog iskustva sa sustavima upravljanja kvalitetom u područjima navedenima u kriteriju 1.;

5.

radno iskustvo u područjima navedenima u kriteriju 1., stečeno u raznim zemljama;

6.

radno iskustvo u sastavljanju izvješća ili drugih pisanih dokumenata povezanih s prirodom poslova iz područja navedenih u kriteriju 1.;

7.

radno iskustvo u području zdravlja bilja;

8.

radno iskustvo na mjestu inspektora dobre kliničke prakse u ispitivanjima lijekova za primjenu u humanoj medicini;

9.

radno iskustvo u ocjenjivanju i praćenju prijavljenih tijela u području medicinskih proizvoda (uključujući in vitro dijagnostičke proizvode) ili u procjenjivanju sukladnosti tih proizvoda;

10.

radno iskustvo na mjestu farmaceutskog inspektora u području dobrih proizvodnih praksi za lijekove (uključujući aktivne farmaceutske sastojke).

EPSO/AD/341/18 – Sigurnost hrane – politika i zakonodavstvo

1.

najmanje dvije godine radnog iskustva u izradi politike i zakonodavstva u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, prehrane, zdravlja životinja, dobrobiti životinja ili zdravlja bilja;

2.

najmanje dvije godine radnog iskustva u izradi znanstvenih, socioekonomskih ili političkih studija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje i integriranju njihovih rezultata u politike navedene u kriteriju 1.;

3.

najmanje dvije godine radnog iskustva u provedbi postojećeg zakonodavstva ili u upravljanju tim zakonodavstvom i njegovim razvojem u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, prehrane, zdravlja životinja, dobrobiti životinja ili zdravlja bilja;

4.

radno iskustvo u politički osjetljivim pitanjima, što posebice uključuje rad na javnim raspravama, zahtjevima za pristup dokumentaciji, kriznu komunikaciju ili pripremu stajališta za komunikacijske potrebe u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, prehrane, zdravlja životinja, dobrobiti životinja ili zdravlja bilja;

5.

radno iskustvo (osim revizorskih aktivnosti) u praćenju i suradnji na međunarodnim regulatornim aktivnostima (npr. u razvoju međunarodnih standarda i trgovinskih sporazuma u sektoru hrane i hrane za životinje);

6.

radno iskustvo u praćenju provedbe zakonodavstva EU-a u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, prehrane, zdravlja životinja, dobrobiti životinja ili zdravlja biljaka, npr. razvojem alata, kriterija, pokazatelja uspješnosti, statističkih podataka, sustava izvješćivanja itd.;

7.

radno iskustvo u pripremi izvješća, parlamentarnih pitanja, predstavki, uputa ili drugih komunikacijskih dokumenata o sigurnosti hrane i hrane za životinje, prehrani, zdravlju životinja, dobrobiti životinja ili zdravlju bilja;

8.

radno iskustvo u radu s institucijama EU-a i dionicima, u pripremi sastanaka i pregovora te sudjelovanju u njima na razini EU-a u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, prehrane, zdravlja životinja, dobrobiti životinja ili zdravlja bilja.

Kraj PRILOGA II., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst.


PRILOG III.

OPĆA PRAVILA OTVORENIH NATJEČAJA

OPĆE INFORMACIJE

U okviru postupaka odabira koje organizira EPSO svako upućivanje na osobu određenog spola smatra se upućivanjem i na osobu drugog spola.

Ako se za posljednje mjesto u nekoj fazi natječaja natječe više kandidata s istim brojem bodova, svi će proći u sljedeću fazu natječaja. U sljedeću fazu natječaja pozivaju se i kandidati koji su nakon pozitivno riješene žalbe ponovno primljeni u natječaj.

Ako se za posljednje mjesto na popisu uspješnih kandidata natječe više kandidata s istim brojem bodova, svi će biti uvršteni na popis. Na popis uspješnih kandidata uvrštavaju se i kandidati koji su nakon pozitivno riješene žalbe u toj fazi postupka ponovno primljeni u natječaj.

1.   TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

1.1.   Opći i posebni uvjeti

Opći i posebni uvjeti (uključujući znanje jezikâ) za svako područje ili profil navedeni su u točki „Uvjeti za prijavu”.

Posebni uvjeti u pogledu kvalifikacija, radnog iskustva i znanja jezikâ razlikuju se ovisno o traženom profilu. U obrascu za prijavu kandidati trebaju navesti što više pojedinosti o svojim kvalifikacijama i radnom iskustvu (ako se traži), koji su relevantni s obzirom na poslove iz obavijesti o natječaju, kako je opisano u točki „Uvjeti za prijavu” ove obavijesti o natječaju.

(a)

Diplome i/ili potvrde: Diplome stečene u državama članicama EU-a ili u zemljama koje nisu članice EU-a mora priznati službeno tijelo države članice EU-a, npr. ministarstvo obrazovanja države članice EU-a. Povjerenstvo za odabir uzet će u obzir razlike među obrazovnim sustavima.

Za poslijesrednjoškolsko obrazovanje i tehničko, stručno ili specijalističko osposobljavanje potrebno je navesti predmete koje je program obuhvaćao, njegovo trajanje i je li riječ o redovitom ili izvanrednom studiju ili večernjem tečaju.

(b)

Radno iskustvo (ako se traži) uzima se u obzir samo ako je relevantno za poslove iz obavijesti o natječaju i

ako je riječ o iskustvu stečenom stvarnim radom,

za koje je osoba primala naknadu,

koje se sastojalo od rada u svojstvu zaposlenika ili od pružanja usluge, te

ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

volontiranje: ako je osoba za njega primala naknadu i ako je ono u smislu odrađenih sati tjedno i u smislu trajanja bilo usporedivo s redovitim zaposlenjem,

pripravništvo: ako je osoba za njega primala naknadu,

obvezna vojna služba: odslužena prije ili poslije stjecanja tražene diplome u trajanju koje nije dulje od propisanog vojnog roka u državi članici koje je kandidat državljanin,

rodiljni/roditeljski/posvojiteljski dopust: ako je pokriven ugovorom o radu,

doktorat: u trajanju od najviše tri godine, uz uvjet da je kandidat uspješno završio doktorski studij, bez obzira na to je li osoba za njega primala plaću ili nije, te

rad u nepunom radnom vremenu: računa se razmjerno broju odrađenih sati, npr. šest mjeseci rada na pola radnog vremena računa se kao radno iskustvo od tri mjeseca.

1.2.   Popratni dokumenti

U različitim fazama postupka odabira, kao dokaz državljanstva kandidati će morati predočiti službenu ispravu (npr. putovnicu ili osobnu iskaznicu), koja mora biti važeća na dan isteka roka za prijavu (na dan roka za prvi dio prijave u slučaju da je postupak prijave podijeljen u dva dijela).

Za sva razdoblja profesionalne aktivnosti kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

dokaze bivših poslodavaca i trenutačnog poslodavca koji sadržavaju opis poslova koje je kandidat obavljao i na kojoj razini te datum početka i završetka radnog odnosa, na papiru sa službenim zaglavljem i pečatom poduzeća te s imenom i potpisom nadležne osobe, ili

ugovore o radu te prvu i zadnju potvrdu o plaći uz detaljni opis poslova koje je kandidat obavljao,

(u slučaju samostalnog rada, npr. samozapošljavanje, slobodna zanimanja) izdane račune ili narudžbenice na kojima su navedeni detalji obavljenog posla ili drugi relevantni službeni dokazi,

(za konferencijske prevoditelje od kojih se traži radno iskustvo) dokumente kojima se potvrđuje broj dana konferencijskog prevođenja i jezici s kojih i na koje je kandidat prevodio.

U načelu nije potrebno priložiti popratne dokumente kojima se dokazuje znanje jezikâ, uz iznimku određenih natječaja za lingviste ili specijalizirane profile.

Od kandidata se u bilo kojoj fazi postupka mogu zatražiti dodatne informacije ili dokumenti. EPSO će kandidate obavijestiti o tome koje popratne dokumente treba dostaviti i kada.

1.3.   Jednake mogućnosti i prilagođeni uvjeti

Kandidati koji bi zbog invaliditeta ili zdravstvenog problema mogli imati poteškoća pri polaganju testova, moraju to navesti u obrascu za prijavu i objasniti kakvi su im prilagođeni uvjeti potrebni. Ako invaliditet ili zdravstveni problem nastane nakon što je kandidat potvrdio prijavu, kandidat o tome mora što prije obavijestiti EPSO slijedeći upute navedene u nastavku.

Kako bi se takav zahtjev uzeo u obzir, kandidati EPSO-u moraju dostaviti potvrdu koju je izdalo njihovo nacionalno nadležno tijelo ili liječničku potvrdu. Popratni dokumenti kandidata provjeravaju se kako bi se, prema potrebi, kandidatu osigurali razumni prilagođeni uvjeti.

Kandidati koji traže dodatne informacije ili naiđu na poteškoće u vezi s pristupom testiranju trebaju se obratiti odgovarajućem EPSO-ovu timu:

e-poštom (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

faksom (+32 22998081), ili

poštom na adresu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   POVJERENSTVO ZA ODABIR

Povjerenstvo za odabir ima zadatak međusobno usporediti kandidate i među njima odabrati najbolje na temelju njihovih kompetencija, sposobnosti i kvalifikacija, u skladu sa zahtjevima navedenima u ovoj obavijesti o natječaju. Članovi povjerenstva određuju i težinu testova natječaja te odobravaju njihov sadržaj na temelju EPSO-ovih prijedloga.

Kako bi se osigurala neovisnost povjerenstva za odabir, kandidatima i osobama koje nisu članovi povjerenstva strogo je zabranjen svaki pokušaj kontaktiranja s bilo kojim njegovim članom, osim u kontekstu testova koji zahtijevaju izravnu interakciju kandidata i članova povjerenstva.

Kandidati koji žele izložiti svoje stajalište ili ostvariti svoja prava moraju to učiniti pisanim putem, a svoje dopise namijenjene povjerenstvu za odabir moraju poslati na adresu EPSO-a, koji ih prosljeđuje povjerenstvu. Svaki izravan ili neizravan pokušaj kontaktiranja koji nije u skladu s navedenim postupcima zabranjen je i može dovesti do isključenja kandidata iz natječaja.

Sukob interesa konkretno čini obiteljska veza ili hijerarhijski odnos između kandidata i člana povjerenstva za odabir. Članovi povjerenstva za odabir dužni su EPSO-u prijaviti svaku takvu situaciju čim je postanu svjesni. EPSO će svaki takav slučaj ocijeniti zasebno i poduzeti odgovarajuće mjere. Nepoštovanje prethodno navedenih pravila može dovesti do poduzimanja disciplinskih mjera protiv člana povjerenstva za odabir te do isključenja kandidata iz natječaja (vidjeti točku 4.4.).

Imena članova povjerenstva za odabir objavljuju se na internetskim stranicama EPSO-a (www.eu-careers.eu) prije početka testiranja u centru za procjenu/prije početka faze procjene.

3.   KOMUNIKACIJA

3.1.   Komunikacija s EPSO-om

Kandidati trebaju provjeravati svoj EPSO račun najmanje dvaput tjedno kako bi pratili svoj napredak u okviru natječaja. Ako to ne mogu činiti zbog tehničkog problema za koji je odgovoran EPSO, kandidati moraju bez odgode o tome obavijestiti EPSO, i to isključivo putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr).

EPSO zadržava pravo da ne daje informacije koje su već jasno navedene u ovoj obavijesti o natječaju, njezinim prilozima ili na internetskim stranicama EPSO-a, uključujući u rubrici „najčešća pitanja”.

U svoj korespondenciji povezanoj s prijavom kandidati trebaju navesti svoje ime i prezime, kako je navedeno u njihovu EPSO računu, broj prijave i referentni broj postupka odabira.

EPSO primjenjuje načela kodeksa dobrog ponašanja javnih službenika https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_hr (kako je objavljen u Službenom listu). U skladu s time, EPSO zadržava pravo prekinuti svaku nepriličnu (tj. repetitivnu, uvredljivu i/ili bespredmetnu) korespondenciju.

3.2.   Pristup informacijama

Kandidati imaju posebna prava pristupa određenim informacijama koje se odnose na njih osobno. Ta su im prava dodijeljena na temelju obveze navođenja razloga kako bi im se omogućilo da u slučaju odluke o odbijanju podnesu žalbu.

Uz poštovanje obveze navođenja razloga mora se poštovati i načelo tajnosti rada povjerenstva za odabir, kojim se osigurava neovisnost povjerenstva i objektivnost odabira. Zbog te tajnosti ne smiju se otkrivati stajališta članova povjerenstava za odabir u pogledu individualnih ili komparativnih ocjena kandidata.

Ta prava pristupa posebna su prava kandidata u otvorenim natječajima i na temelju zakonodavstva o javnom pristupu dokumentima kandidati ne mogu ostvarivati prava veća od onih koja su navedena u ovoj točki.

3.2.1.   Automatski pristup informacijama

Nakon svake faze postupka odabira organizirane u okviru određenog natječaja kandidat će na svoj EPSO račun automatski dobiti sljedeće informacije:

testovi s višestrukim izborom odgovora: svoje rezultate i tablicu s odgovorima koje je odabrao i točnim odgovorima po referentnom broju/slovu; pristup tekstu pitanja i odgovora izrijekom je isključen,

ispunjavanje uvjeta za sudjelovanje u natječaju: je li njegova prijava prihvatljiva; ako prijava nije prihvatljiva, uvjeti koje kandidat ne ispunjava,

Talent Screener (Probir talenata): svoje rezultate i tablicu s ponderima za svako pitanje, bodove koje je dobio za svoje odgovore i ukupni broj bodova,

preliminarni testovi: svoje rezultate,

međutestovi: svoje rezultate ako nije među kandidatima pozvanima u sljedeću fazu,

centar za procjenu/faza procjene: ako nije isključen iz natječaja, svoj indeks kompetencija koji sadržava ukupnu ocjenu za svaku kompetenciju i komentar povjerenstva za odabir s kvantitativnim i kvalitativnim povratnim informacijama o uspjehu kandidata u centru za procjenu/u fazi procjene.

U pravilu EPSO kandidatima ne šalje izvorne tekstove ili zadatke iz testova jer su namijenjeni ponovnoj uporabi u budućim natječajima. Međutim za određene testove EPSO može iznimno na svojim internetskim stranicama objaviti izvorne tekstove ili zadatke ako su:

testiranja završena,

rezultati utvrđeni i poslani kandidatima, te

izvorni tekstovi/zadaci nisu namijenjeni ponovnoj uporabi u budućim natječajima.

3.2.2.   Informacije na zahtjev

Kandidati mogu zatražiti uvid u neispravljeni primjerak svojih odgovora na pismenim testovima ako njihov sadržaj nije namijenjen ponovnoj uporabi u budućim natječajima. Iz toga su izrijekom isključeni odgovori na test simulacije e-sandučića (e-tray) i studije slučaja.

Tajnost rada povjerenstva za odabir posebno se odnosi na ispravljene primjerke testova kandidata i pojedinosti o bodovanju te se oni neće objavljivati.

EPSO nastoji kandidatima na raspolaganje staviti što više informacija u skladu s obvezom navođenja razloga, tajnosti rada povjerenstva za odabir i pravilima o zaštiti osobnih podataka. O svakom zahtjevu za pristup informacijama odlučit će se uzimajući u obzir navedene obveze.

Zahtjev za pristup informacijama mora se podnijeti putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr) u roku od 10 kalendarskih dana od dana objave rezultata kandidata na EPSO računu kandidata.

4.   PRITUŽBE I POTEŠKOĆE

4.1.   Tehnički problemi

Ako u bilo kojoj fazi postupka odabira kandidati naiđu na ozbiljan tehnički ili organizacijski problem, o tome trebaju obavijestiti EPSO isključivo putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr) kako bi EPSO mogao istražiti problem i poduzeti korektivne mjere.

U svoj korespondenciji kandidati trebaju navesti ime i prezime (kako je navedeno u njihovu EPSO računu), broj prijave i referentni broj postupka odabira.

U slučaju problema u ispitnom centru kandidati trebaju:

o tome bez odgode obavijestiti osobu koja nadzire testiranje kako bi se problem pokušao otkloniti već u ispitnom centru; u svakom slučaju zatražiti da se njihova pritužba zabilježi u pisanom obliku te se

najkasnije u roku od 3 kalendarska dana nakon testiranja trebaju obratiti EPSO-u putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr), uz kratak opis problema.

U slučaju problema izvan ispitnog centra (npr. u postupku rezervacije termina za testiranje) kandidati trebaju slijediti upute na svojem EPSO računu i na internetskim stranicama EPSO-a ili se odmah obratiti EPSO-u putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr).

Pitanja o prijavi kandidati trebaju odmah, a u svakom slučaju prije isteka roka za podnošenje prijava, poslati EPSO-u putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr). Ako pitanje pošalju manje od 5 radnih dana prije isteka roka za prijavu možda na njega neće dobiti odgovor do isteka tog roka.

4.2.   Interni postupci preispitivanja

4.2.1.   Pogreške u pitanjima računalnih testova s višestrukim izborom odgovora

EPSO i povjerenstva za odabir kontinuirano pomno provjeravaju kvalitetu baze testova s višestrukim izborom odgovora.

Kandidat koji smatra da je pogreška u jednom ili više pitanja iz računalnih testova s višestrukim izborom odgovora utjecala na njegovu sposobnost da odgovori točno ima pravo zatražiti da povjerenstvo za odabir to pitanje/pitanja revidira (u skladu s postupkom „neutralizacije”).

U okviru tog postupka povjerenstvo za odabir može odlučiti poništiti pitanje koje sadržava pogrešku, a bodove preraspodijeliti na preostala pitanja u testu. Takvo preračunavanje bodova primijenit će se samo na one kandidate koji su dobili to pitanje. Način ocjenjivanja testova, opisan u relevantnim točkama ove obavijesti o natječaju, ostaje nepromijenjen.

Podnošenje pritužbe u vezi s testovima s višestrukim izborom odgovora:

postupak: kandidati kontaktiraju s EPSO-om isključivo putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr),

jezik: jezik 2 koji su odabrali za predmetni natječaj,

rok: 10 kalendarskih dana od dana polaganja računalnih testova,

dodatne informacije: kandidat mora opisati sadržaj pitanja kako bi se sporno pitanje moglo identificirati te mora što jasnije opisati što smatra pogrešnim.

Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka ili zahtjevi u kojima sporno pitanje/pitanja i navodna pogreška nisu dovoljno jasno opisani neće se uzeti u obzir.

Konkretno, pritužbe u kojima se samo upozorava na navodne probleme u prijevodu bez jasnog opisa problema neće biti prihvaćene.

Isti postupak preispitivanja primjenjuje se s obzirom na pogreške u testu simulacije e-sandučića (e-tray).

4.2.2.   Zahtjev za preispitivanje

Kandidat ima pravo zatražiti preispitivanje bilo koje odluke povjerenstva za odabir ili EPSO-a kojom se utvrđuju rezultati kandidata i/ili određuje može li kandidat proći u sljedeću fazu natječaja ili će biti isključen.

Kandidat može podnijeti zahtjev za preispitivanje na temelju sljedećih razloga:

natječajni postupak sadržava bitnu nepravilnost, i/ili

povjerenstvo za odabir ili EPSO nisu se pridržavali Pravilnika o osoblju, obavijesti o natječaju, njezinih priloga i/ili sudske prakse.

Kandidati ne mogu osporavati valjanost ocjene kojom je povjerenstvo za odabir ocijenilo kvalitetu njihovih rezultata na testu ili relevantnost njihovih kvalifikacija i radnog iskustva. Ocjena povjerenstva za odabir njegov je vrijednosni sud i neslaganje kandidata s ocjenom kojom je povjerenstvo ocijenilo njegove testove, iskustvo i/ili kvalifikacije nije dokaz da je povjerenstvo pogriješilo. Zahtjevi za preispitivanje podneseni na toj osnovi neće imati pozitivan ishod.

Podnošenje zahtjeva za preispitivanje:

postupak: kandidati kontaktiraju s EPSO-om isključivo putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr),

jezik: jezik 2 koji su odabrali za predmetni natječaj,

rok: 10 kalendarskih dana od dana objave osporavane odluke na EPSO računu kandidata,

dodatne informacije: kandidat mora jasno navesti odluku koju želi osporiti i na kojoj osnovi.

Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka neće se uzeti u obzir.

Kandidatu se u roku od 15 radnih dana šalje potvrda o primitku zahtjeva. Tijelo koje je donijelo osporavanu odluku (povjerenstvo za odabir ili EPSO) ispitat će zahtjev kandidata i u vezi s njime donijeti odluku te će kandidatu što je prije moguće dostaviti obrazloženi odgovor.

U slučaju pozitivnog ishoda kandidata se ponovno uključuje u postupak odabira i to u onu fazu iz koje je bio isključen, bez obzira na fazu do koje je natječaj u međuvremenu uznapredovao.

4.3.   Drugi načini osporavanja odluka

4.3.1.   Upravna pritužba

Kandidati u otvorenom natječaju imaju pravo uputiti upravnu pritužbu direktoru EPSO-a u njegovu svojstvu tijela za imenovanje.

Mogu podnijeti pritužbu protiv odluke koja izravno i trenutačno utječe na njihov pravni status kandidata, ili nedonošenja takve odluke, samo u slučaju očitog kršenja pravila postupka odabira. Direktor EPSO-a ne može poništiti vrijednosni sud povjerenstva za odabir (vidjeti točku 4.2.2.).

Podnošenje upravne pritužbe:

postupak: kandidati kontaktiraju s EPSO-om isključivo putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr),

jezik: jezik 2 koji su odabrali za predmetni natječaj,

rok: tri mjeseca od datuma obavijesti o osporavanoj odluci ili od datuma do kojega je odluka trebala biti donesena,

dodatne informacije: kandidat mora jasno navesti odluku koju želi osporiti i na kojoj osnovi.

Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka neće se uzeti u obzir.

4.3.2.   Sudska žalba

Na temelju članka 270. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 91. Pravilnika o osoblju kandidati u otvorenom natječaju imaju pravo podnijeti sudsku žalbu Općem sudu.

Napominjemo da Opći sud prihvaća žalbe koje se odnose na odluke EPSO-a, a ne na odluke povjerenstva za odabir, i to samo u slučaju da je prethodno podnesena upravna pritužba na temelju članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju (vidjeti točku 4.3.1.). To je primjerice slučaj s odlukama o ispunjavanju općih uvjeta za sudjelovanje u natječaju, koje donosi EPSO, a ne povjerenstvo za odabir.

Podnošenje sudske žalbe:

postupak: kako je opisan na internetskim stranicama Općeg suda (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Europski ombudsman

Svi građani EU-a i osobe s prebivalištem u EU-u mogu podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu.

Prije podnošenja pritužbe ombudsmanu potrebno je poduzeti odgovarajuće administrativne korake pred relevantnim institucijama i tijelima (vidjeti točke 4.1.–4.3.).

Podnošenjem pritužbe ombudsmanu ne produljuju se rokovi za podnošenje upravne pritužbe ili sudske žalbe.

Podnošenje pritužbe ombudsmanu:

postupak: kako je opisan na internetskim stranicama Europskog ombudsmana (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Isključivanje iz postupka odabira

Kandidat može biti isključen iz natječaja u bilo kojoj fazi postupka odabira ako EPSO utvrdi da je kandidat:

stvorio više od jednog EPSO računa,

podnio prijavu za nekompatibilna područja ili profile,

ne ispunjava sve uvjete za sudjelovanje u natječaju,

dao lažne izjave ili izjave koje nisu potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom,

propustio rezervirati termin za testiranje ili nije pristupio testiranju,

varao na testovima,

u prijavi nije naveo jezike koji se zahtijevaju u ovoj obavijesti o natječaju ili nije naveo znanje tih jezika na najnižoj zahtijevanoj razini,

pokušao kontaktirati s članom povjerenstva za odabir na nedopušten način,

propustio EPSO-u prijaviti mogući sukob interesa u odnosu na nekog člana povjerenstva za odabir,

podnio prijavu na jeziku koji je različit od onoga/onih koji su navedeni u ovoj obavijesti o natječaju (od ovog se pravila može odstupiti kada se drugi jezici koriste za vlastita imena, službene titule i nazive radnih mjesta kako su navedeni u popratnim dokumentima ili za nazive diploma), i/ili

na svoj primjerak pismenog ili praktičnog testa, koji se ocjenjuje anonimno, stavio potpis ili prepoznatljiv znak.

Od kandidata za zapošljavanje u institucijama EU-a očekuje se najviša razina moralnog integriteta. Svaka prijevara ili pokušaj prijevare kažnjivi su te mogu ugroziti sudjelovanje kandidata u budućim natječajima.

Kraj PRILOGA III., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst.


PRILOG IV.

PRIMJERI MINIMALNIH KVALIFIKACIJA PO ZEMLJAMA I RAZREDIMA KOJE U NAČELU ODGOVARAJU ONIMA KOJE SE ZAHTIJEVAJU U OBAVIJESTIMA O NATJEČAJU

Kliknite ovdje za lako čitljivu verziju tih primjera.

 

AST-SC 1 do AST-SC 6

AST 1 do AST 7

AST 3 do AST 11

AD 5 do AD 16

ZEMLJA

Srednjoškolsko obrazovanje (koje omogućuje pristup poslijesrednjoškolskom obrazovanju)

Poslijesrednjoškolsko obrazovanje (obrazovni program koji se ne smatra studijskim programom ili kratki stručni studij u trajanju od najmanje dvije godine)

Visokoškolsko obrazovanje (u trajanju od najmanje tri godine)

Visokoškolsko obrazovanje (četiri godine ili više)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss / Fachhochschulabschluss / Master

Magister Artium/ Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (IΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕI (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d'études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d'études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο / Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom / Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom / Fachhochschuldiplom/

Magister / Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat / Inżynier

Magister / Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academic

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma / magisterij / specializacija / doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus — Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto — Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen / Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Maisterin tutkinto — Magisterexamen / Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Kraj PRILOGA IV., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst.