20.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 196/8


Program „HERCULE III”

Poziv na podnošenje prijedloga – 2017.

Osposobljavanje i konferencije za borbu protiv prijevara u EU-u

(2017/C 196/06)

1.   Ciljevi i opis

Ova obavijest o pozivu na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (1) o uspostavi programa „Hercule III”, a posebno njezinu članku 8. točki (b) („Prihvatljive mjere”), kao i na Odluci o financiranju za 2017. kojom se donosi godišnji program rada (2) za provedbu programa „Hercule III” tijekom 2017., a posebno njezinu odjeljku 7.1. (Konferencije, seminari i osposobljavanje u području digitalne forenzike). Odlukom o financiranju za 2017. predviđa se organizacija poziva na podnošenje prijedloga pod nazivom Osposobljavanje i konferencije za borbu protiv prijevara u EU-u.

2.   Prihvatljivi podnositelji prijedloga

Tijela kojima se mogu dodijeliti financijska sredstva u okviru Programa su:

tijela nacionalne ili regionalne uprave država članica koja promiču jačanje mjera na razini Unije u cilju zaštite financijskih interesa Unije,

ili:

istraživačke i obrazovne ustanove te neprofitni subjekti, uz uvjet da najmanje godinu dana imaju poslovni nastan i djeluju u državi članici te promiču jačanje mjera na razini Unije u cilju zaštite financijskih interesa Unije.

3.   Prihvatljive mjere

Svrha je ovog poziva pozvati prihvatljive podnositelje prijedloga na podnošenje prijedloga za mjere u okviru jedne od tri sljedeće teme:

1.

razvoj ciljanih specijaliziranih osposobljavanja za stvaranje mreža i strukturalnih platformi među državama članicama, zemljama kandidatkinjama, ostalim trećim zemljama i međunarodnim javnim organizacijama radi olakšavanja razmjene informacija, iskustava i najboljih praksi među zaposlenicima korisnika. Informacije i najbolje prakse odnose se, među ostalim, na rizike i ranjivosti kojima su izloženi financijski interesi Unije, kao i na prakse u istragama i/ili preventivnim aktivnostima;

2.

organiziranje konferencija za stvaranje mreža i strukturalnih platformi među državama članicama, zemljama kandidatkinjama, ostalim trećim zemljama i međunarodnim javnim organizacijama radi olakšavanja razmjene informacija, iskustava i najboljih praksi među zaposlenicima korisnika. Informacije i najbolje prakse odnose se, među ostalim, na rizike i ranjivosti kojima su izloženi financijski interesi Unije, kao i na prakse istraga i/ili mjera sprječavanja;

3.

organiziranje razmjena osoblja među nacionalnim i regionalnim upravama (posebno među susjednim državama članicama) radi doprinosa daljnjem razvoju, poboljšanju i osuvremenjivanju vještina i kompetencija zaposlenika u zaštiti financijskih interesa Unije.

Podnositelj prijedloga može podnijeti samo jedan prijedlog u okviru ovog poziva. Prijedlog se odnosi na mjeru u okviru jedne od tri teme koje su prethodno navedene: prijedlog za mjeru u okviru više od jedne teme neće se prihvatiti.

4.   Proračun

Okviran dostupni proračun za ovaj poziv iznosi 1 000 000 EUR. Financijski doprinosi dodjeljivat će se kao bespovratna sredstva. Financijski doprinosi neće iznositi više od 80 % prihvatljivih troškova.

Minimalni prag za mjeru „Osposobljavanje” iznosi 50 000 EUR. Ukupni proračun mjere za koju se traže bespovratna sredstva ne smije biti manji od tog praga.

Komisija zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva.

5.   Rok

Prijedlozi se moraju poslati najkasnije do srijede 9. kolovoza 2017., ali se mogu podnijeti samo na Portalu za sudionike programa „Hercule III”:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Dodatne informacije

Svi dokumenti povezani s ovim pozivom na podnošenje prijedloga mogu se preuzeti s Portala za sudionike navedenog u točki 5. ili sa sljedeće internetske stranice:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_hr

Pitanja i/ili zahtjeve za dodatne informacije o ovome pozivu treba uputiti putem Portala za sudionike.

Ako su relevantni i za druge podnositelje prijedloga, pitanja i odgovori na njih mogu se anonimno objaviti u smjernicama za podnositelje koje su dostupne na Portalu za sudionike i na internetskim stranicama Komisije.


(1)  Uredba (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uspostavi programa za promicanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije (program „Hercule III”) i stavljanju izvan snage Odluke br. 804/2004/EZ (SL L 84, 20.3.2014., str. 6.).

(2)  Odluka Komisije o donošenju godišnjeg programa rada i financiranja programa Hercule III za 2017., C(2017) 1120 final od 22. veljače 2017.