24.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 92/10


Poziv na iskaz interesa za mjesto člana Upravnog vijeća Europske agencije za sigurnost hrane

(2017/C 92/05)

Primaju se prijave za sedam od ukupno četrnaest mjesta u članstvu Upravnog vijeća Europske agencije za sigurnost hrane, osnovane Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (1). Sjedište je Agencije u Parmi (Italija).

Europska agencija za sigurnost hrane

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) temelj je sustava Europske unije za procjenu rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje. Agencija je osnovana u svrhu pružanja znanstvenih savjeta i potpore za zakonodavstvo i politike Unije u svim područjima koja imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje te u pogledu usko povezanih pitanja u području zdravlja i dobrobiti životinja te zdravlja bilja. Agencija pruža neovisne informacije o navedenim pitanjima i obavješćuje o rizicima. Njezina misija uključuje i davanje znanstvenih savjeta u brojnim područjima propisa o hrani i hrani za životinje te kad god je to propisano zakonodavstvom Unije, uključujući nove prehrambene tehnologije, primjerice GMO-ove. Zbog svoje neovisnosti, znanstvene kvalitete mišljenja i informacija koje pruža javnosti, transparentnosti postupaka i marljivosti u izvršavanju zadaća, Agencija je široko priznata kao referentna točka. Uz to što raspolaže vlastitim stručnim osobljem, Agenciji pomažu i mreže nadležnih organizacija u EU-u.

Pravni kontekst

U skladu s člankom 25. prethodno navedene uredbe „članovi Upravnoga vijeća imenuju se po kriteriju osiguranja najvišega standarda stručnosti, širokog raspona odgovarajućeg iskustva i, u skladu s navedenim, najšire moguće geografske rasprostranjenosti unutar Zajednice”. Osim toga, četiri člana Upravnog vijeća „moraju imati iskustva u radu u organizacijama koje predstavljaju potrošače i ostale interese u prehrambenom lancu”.

Nadalje, uvodnom izjavom 40. navedene uredbe utvrđuje se da je „prijeko […] potrebna suradnja s državama članicama”, a u uvodnoj izjavi 41. navodi se da bi „trebalo imenovati Upravni odbor na način koji jamči najviši standard nadležnosti, široki raspon odgovarajuće stručnosti, na primjer u upravljanju ili javnoj upravi i najširu moguću geografsku distribuciju unutar Zajednice. Prethodno navedeno bi se trebalo olakšati sustavom rotacije članova Upravnog odbora koji potječu iz različitih država tako da se nijedno mjesto ne rezervira za državljane neke određene države članice.”

Uloga i način rada Upravnog vijeća

Upravno vijeće posebno je zaduženo za sljedeće:

opće praćenje rada Agencije kako bi osigurao da Agencija ispunjava svoju misiju i izvršava povjerene joj zadaće u skladu sa svojim mandatom i u duhu neovisnosti i transparentnosti,

imenovanje ravnatelja s popisa kandidata koji sastavlja Komisija te, prema potrebi, njegovo ili njezino razrješenje,

imenovanje članova Znanstvenog odbora i znanstvenih panela, koji su odgovorni za pružanje znanstvenih mišljenja Agencije,

donošenje godišnjih i višegodišnjih programa rada Agencije te općeg izvješća o godišnjim aktivnostima,

donošenje internih pravila i financijskih propisa Agencije.

Rad Upravnog vijeća odvija se na javnim sjednicama, zatvorenim sastancima i putem korespondencije. Dokumenti EFSA-e i korespondencija Upravnog vijeća sastavljaju se na engleskom jeziku te se i zatvoreni sastanci održavaju na engleskome. Upravno vijeće sastaje se četiri do šest puta godišnje, uglavnom u Parmi.

Sastav Upravnog vijeća

Upravno vijeće sastoji se od četrnaest članova i jednog predstavnika Komisije, kako je navedeno u članku 25. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002 (2). Četiri člana moraju imati iskustva u radu u organizacijama koje predstavljaju potrošače i ostale interese u prehrambenom lancu. Mandat sedmero članova sadašnjeg Upravnog vijeća istječe 30. lipnja 2018. u skladu s Odlukom Vijeća 2014/C 192/02 (3). Mandat ostalih sedmero članova istječe 30. lipnja 2020. u skladu s Odlukom Vijeća 2016/C 223/08 (4).

Imena sadašnjih članova Upravnog vijeća dostupna su na web-mjestu EFSA-e https://www.efsa.europa.eu/en/people/mbmembers.

Ova se objava odnosi na prijave za mjesta onih sedmero članova Upravnog vijeća čiji mandat istječe 30. lipnja 2018.

Tražene kvalifikacije i kriteriji odabira

Članovi Upravnog vijeća zadovoljavaju najviše standarde osposobljenosti, raspolažu širokim rasponom stručnih znanja te se obvezuju na neovisno djelovanje.

Da bi mogli biti izabrani za ovo mjesto, kandidati moraju biti državljani jedne od država članica EU-a i dokazati sljedeće:

1.

da imaju najmanje petnaest godina iskustva u jednom od pet područja stručnosti navedenih u nastavku, ili više njih, od čega najmanje pet godina na višoj razini odgovornosti:

pružanje neovisnih znanstvenih savjeta te znanstvene i tehničke podrške pri pripremi zakonodavstva i politika Europske unije u svim područjima koja imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje,

upravljanje i javna uprava (uključujući ljudske resurse te pravne i financijske aspekte),

razvoj politika kojima se osiguravaju integritet, neovisnost, transparentnost, etičko postupanje te pružanje savjeta visoke znanstvene kvalitete uz istodobno zadržavanje ugleda pouzdane osobe među dionicima,

učinkovito obavješćivanje i informiranje javnosti o znanstvenom radu,

osiguravanje potrebne usklađenosti među funkcijama procjene rizika, upravljanja rizikom i obavješćivanja o riziku;

2.

da imaju najmanje pet godina radnog iskustva u području sigurnosti hrane i hrane za životinje ili drugim područjima koja su povezana s misijom Agencije, posebice u području zdravlja i dobrobiti životinja, zaštite okoliša, zdravlja biljaka i prehrane;

3.

da su sposobni raditi u višejezičnom, višekulturnom i višedisciplinarnom okruženju;

4.

da se obvezuju djelovati neovisno:

od njih se očekuje da poštuju najviše standarde etičkog ponašanja, da postupaju pošteno, neovisno, nepristrano, razborito i ne ravnaju se vlastitim interesima te da izbjegavaju svaku situaciju koja bi mogla dovesti do osobnog sukoba interesa.

Kandidati će biti ocijenjeni na temelju komparativne analize njihovih sposobnosti te na temelju njihove predanosti neovisnom djelovanju, pri čemu će se primjenjivati sljedeći kriteriji:

stručnost i sposobnost učinkovitog doprinosa jednom od navedenih područja stručnosti ili više njih,

stručnost u području sigurnosti hrane i hrane za životinje ili drugim područjima koja su povezana s misijom Agencije,

sposobnost rada u višejezičnom, višekulturnom i višedisciplinarnom okruženju.

Popis kandidata koji su ušli u uži izbor analizirat će se i s obzirom na sljedeće zahtjeve u pogledu sastava Upravnog vijeća:

uravnoteženost zajedničkog stručnog znanja članova Upravnog vijeća

najšira moguća geografska zastupljenost na temelju rotacije članova Upravnog vijeća različitih državljanstava.

Kandidati moraju ispuniti obrazac za elektroničku prijavu i obrazac izjave o interesima, koji uključuju posebne obveze i izjave za koje jamče svojom čašću. Nakon što ih imenuje Vijeće, svake će godine morati dati pisanu izjavu o interesima te na svakom sastanku Upravnog vijeća navesti sve svoje interese za koje bi se moglo smatrati da dovode u pitanje njihovu neovisnost u pogledu točaka dnevnoga reda.

Svrha je izjave o interesima dokazati da je kandidat sposoban obavljati funkciju člana Upravnog vijeća EFSA-e u skladu s EFSA-inim internim pravilima o neovisnosti (http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm) i kodeksom ponašanja Upravnog vijeća EFSA-e (Code of Conduct of the EFSA Management Board). Tim se pravilima propisuje da se članovi Upravnog vijeća moraju suzdržati od sudjelovanja u bilo kojoj aktivnosti koja bi mogla dovesti do sukoba interesa ili kod javnosti stvoriti dojam da postoji sukob interesa.

Uzet će se u obzir poseban položaj kandidata koji se prijavljuju na mjesta članova koji imaju iskustva u radu u organizacijama koje predstavljaju potrošače i ostale interese u prehrambenom lancu. Vidjeti odjeljak u nastavku naslovljen: „Članovi Upravnog vijeća koji imaju iskustva u radu u organizacijama koje predstavljaju potrošače i ostale interese u prehrambenom lancu”.

Sudjelovanje na sastancima Upravnog vijeća/Povrat troškova i nadoknade

Članovi se moraju čvrsto obvezati da će sudjelovati na sastancima Upravnog vijeća. Na obrascu prijave moraju stoga potvrditi da će moći aktivno sudjelovati u Upravnom vijeću. Predviđa se da će se Upravno vijeće sastajati četiri do šest puta godišnje. Članovi Upravnog vijeća ne primaju naknadu, ali im se nadoknađuju uobičajeni troškovi putovanja i imaju pravo na dnevnicu. Troškove smještaja izravno plaća EFSA. Članovi primaju i nadoknadu za sudjelovanje na sastancima u skladu s člankom 3. Pravila o povratu troškova, kojim se utvrđuje sljedeće: „Za svako cjelodnevno sudjelovanje na sastanku plaća se posebna nadoknada u iznosu od 385 EUR. Za poludnevni sastanak ili poludnevno sudjelovanje plaća se polovina te nadoknade.”

Članovi Upravnog vijeća koji imaju iskustva u radu u organizacijama koje predstavljaju potrošače i ostale interese u prehrambenom lancu

Kandidati moraju u prijavi navesti i obrazložiti žele li da ih se uzme u obzir za mjesto jednoga od četiri člana Upravnog vijeća koji imaju iskustva u radu u organizacijama koje predstavljaju potrošače i ostale interese u prehrambenom lancu. U obrazloženju je potrebno navesti podatke o iskustvu stečenom radom u organizacijama koje predstavljaju potrošače i ostale interese u prehrambenom lancu.

Imenovanje i trajanje mandata

Uz iznimku predstavnika Komisije, kojega imenuje Komisija, članove Upravnog vijeća imenuje Vijeće, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, s popisa koji će Komisija sastaviti na temelju ovog poziva na iskaz interesa. Mandat traje četiri godine i može se jednom produljiti. Kandidatima napominjemo da će se Komisijin popis javno objaviti te da imaju pravo prigovora na objavu svojega imena tako što će o tome obavijestiti Komisiju na adresu navedenu u posebnoj izjavi o zaštiti osobnih podataka koja se odnosi na ovaj poziv (vidjeti i odjeljak u nastavku naslovljen „Zaštita osobnih podataka”). Ostvarivanje tog prava ne dovodi u pitanje kandidatovu prijavu. Osobe koje budu uvrštene na Komisijin popis, a ne budu imenovane, mogu biti uvrštene na popis uspješnih kandidata koji će se upotrijebiti ako se pojavi potreba za zamjenom članova koji nisu u mogućnosti završiti svoj mandat.

Jednake mogućnosti

Pomno će se paziti da ne dođe ni do kakvog oblika diskriminacije te se na prijavu osobito potiču žene.

Postupak prijave i rok za prijavu

Prijave moraju ispunjavati zahtjeve navedene u nastavku; u protivnom se neće razmatrati:

(1)

Zainteresirane se osobe potiče da se prijave putem elektroničkog sustava na web-mjestu: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.

Elektronička prijava mora sadržavati dva privitka:

a)

vlastoručno potpisan obrazac izjave o interesima; obrazac je dostupan na sljedećoj adresi: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en;

b)

životopis duljine najmanje 1,5 stranice, a najviše 3 stranice.

(2)

Nakon uspješnog podnošenja elektroničke prijave, elektronički sustav kreira registracijski broj. Ako se ne kreira registracijski broj, prijava nije registrirana.

U slučaju tehničkih problema obratite se elektroničkom poštom na adresu sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu. Kandidati ne mogu pratiti postupak obrade svoje prijave na internetu.

(3)

Obrazac za prijavu, obrazac izjave o interesima, životopis i svi popratni dokumenti moraju biti ispunjeni na jednom od službenih jezika Europske unije. Međutim, radi lakše provedbe postupka odabira poželjno je, ali ne i obvezno, priložiti sažetak radnog iskustva i druge relevantne podatke na engleskom jeziku. Sve se prijave smatraju povjerljivima. Popratni se dokumenti moraju dostaviti kasnije ako budu zatraženi.

(4)

Želite li ispuniti prijavu na službenom jeziku Europske unije koji nije engleski, možete ispuniti obrazac na tom jeziku ili se obratiti tajništvu nadležnom za ovaj poziv za iskaz interesa na adresu elektroničke pošte sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu i zatražiti obrazac za prijavu na željenom jeziku. Tajništvo će vam dostaviti obrazac za prijavu u formatu Word.

(5)

Svi iskazi interesa smatraju se povjerljivima.

(6)

Konačni rok za podnošenja prijava jest 19. svibnja 2017. u 12:00 sati (podne), prema briselskom vremenu.

(7)

Prijava mora biti u cijelosti ispunjena te se rok mora poštovati. Kandidatima preporučujemo da prijavu ne odgađaju do zadnjih nekoliko dana jer bi zbog mogućih problema s internetskom vezom mogli propustiti priliku da prijavu podnesu prije isteka roka. Prijave se ne prihvaćaju nakon isteka roka za njihovo podnošenje.

(8)

Prihvaćaju se prijave poslane elektroničkom poštom koje ispunjavaju zahtjeve navedene u točki (3). U pravilu se ne prihvaćaju prijave poslane običnom poštom, faksom ili dostavljene osobno, kao ni poslane izravno Europskoj agenciji za sigurnost hrane.

(9)

Podnošenjem prijave kandidati prihvaćaju postupke i uvjete opisane u ovom pozivu i dokumentima na koje se u njemu upućuje. Pri sastavljanju prijave kandidati ne smiju ni u kojem slučaju upućivati na dokumente podnesene u prijašnjim prijavama (primjer: ne prihvaćaju se fotokopije prijašnjih prijava). Svako pogrešno prikazivanje traženih podataka može dovesti do isključenja iz ovog poziva.

(10)

Svi kandidati koji se prijave na ovaj poziv na iskaz interesa bit će obaviješteni o ishodu postupka odabira.

Zaštita osobnih podataka

Komisija jamči da se osobni podatci kandidata obrađuju na način propisan Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (5). To se posebno odnosi na povjerljivost i sigurnost takvih podataka. Detaljnije informacije o opsegu, svrsi i načinu obrade njihovih osobnih podataka u kontekstu ovog poziva kandidati mogu pronaći u posebnoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objavljenoj na web-mjestu poziva na sljedećoj adresi: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.


(1)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(2)  SL L 31, 1.2.2002., str. 13.

(3)  SL C 192, 21.6.2014., str. 2.

(4)  SL C 223/7, 21.6.2016., str. 7.

(5)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.