20.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 386/14


POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA 2017. – EAC/A03/2016

Program Erasmus+

(2016/C 386/09)

1.   Uvod i ciljevi

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) br. 1288/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, kao i na godišnjim programima rada Erasmusa+ za 2016. i 2017. Programom Erasmus+ obuhvaćeno je razdoblje 2014. – 2020. Opći i posebni ciljevi programa Erasmus+ navedeni su u člancima 4. 5., 11. i 16. Uredbe.

2.   Aktivnosti

Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

strateški projekti EVS-a

događaji velikih razmjera europske volonterske službe

združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

koalicije znanja

jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja

jačanje kapaciteta u području mladih

Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika

strukturirani dijalog: sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih

aktivnosti Jean Monnet

katedre Jean Monnet

moduli Jean Monnet

centri izvrsnosti Jean Monnet

potpora udrugama Jean Monnet

mreže Jean Monnet

projekti Jean Monnet

sport

zajednička partnerstva

mala zajednička partnerstva

neprofitni europski sportski događaji.

3.   Prihvatljivost

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih.

Sljedeće zemlje mogu u potpunosti sudjelovati u aktivnostima programa Erasmus+ (1):

28 država članica Europske unije,

zemlje EFTA-e/EGP-a: Island, Lihtenštajn i Norveška,

zemlje kandidatkinje za ulazak u EU: Turska i bivša jugoslavenska republika Makedonija.

Nadalje, neke aktivnosti programa Erasmus+ otvorene su organizacijama iz zemalja partnera.

Pogledajte Vodič programa Erasmus+ za dodatne pojedinosti o načinima sudjelovanja.

4.   Proračun i trajanje projekata

Ukupni proračun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga iznosi 2 157,1 milijuna EUR:

obrazovanje i osposobljavanje

:

1 905,4 milijuna EUR (2)

mladi

:

209,1 milijun EUR

Jean Monnet

:

10,8 milijuna EUR

sport

:

31,8 milijuna EUR

Ukupan proračun dodijeljen pozivu na podnošenje prijedloga i njegova raspodjela indikativni su te se mogu izmijeniti na temelju izmjene godišnjih programa rada Erasmusa+. Potencijalnim podnositeljima prijava savjetuje se da redovito prate godišnje programe rada Erasmusa+ i njihove izmjene objavljene na stranici:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

kako bi se informirali o proračunu dostupnom za sve aktivnosti obuhvaćene pozivom.

Razina dodijeljenih sredstava te trajanje projekata ovisi o čimbenicima poput vrste projekta i broja uključenih partnera.

5.   Rok za podnošenje prijava

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu.

Ključna aktivnost 1

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

2. veljače 2017.

Mobilnost pojedinaca u području mladih

2. veljače 2017.

Mobilnost pojedinaca u području mladih

26. travnja 2017.

Mobilnost pojedinaca u području mladih

4. listopada 2017.

Strateški projekti EVS-a

26. travnja 2017.

Događaji velikih razmjera europske volonterske službe

5. travnja 2017.

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

16. veljače 2017.

Ključna aktivnost 2

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja

29. ožujka 2017.

Strateška partnerstva u području mladih

2. veljače 2017.

Strateška partnerstva u području mladih

26. travnja 2017.

Strateška partnerstva u području mladih

4. listopada 2017.

Koalicije znanja

28. veljače 2017.

Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja

9. veljače 2017.

Jačanje kapaciteta u području mladih

8. ožujka 2017.

Ključna aktivnost 3

Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih

2. veljače 2017.

 

26. travnja 2017.

 

4. listopada 2017.

Aktivnosti Jean Monnet

Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti

23. veljače 2017.

Sportske aktivnosti

Zajednička partnerstva

6. travnja 2017.

Mala zajednička partnerstva

6. travnja 2017.

Neprofitni europski sportski događaji

6. travnja 2017.

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič programa Erasmus+.

6.   Detalji

Detaljni uvjeti ovog poziva na podnošenje prijedloga, uključujući prioritete, mogu se pronaći u Vodiču programa Erasmus+ na sljedećoj internetskoj adresi: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_hr

Vodič programa Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.


(1)  Za aktivnosti Jean Monnet mogu se prijaviti organizacije iz cijelog svijeta.

(2)  Tim su iznosom obuhvaćena sredstva za Međunarodnu dimenziju visokog obrazovanja (ukupno 301,6 milijuna EUR).