15.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 224/34


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.7306 – Triton/GEA heat exchanger business)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

2014/C 224/08

1.

Dana 7. srpnja 2014. Komisija je zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) u kojoj se navodi da poduzetnici Triton Managers IV Limited i TFF IV Limited u svojstvu upravitelja fonda Triton Fund IV, koji je dio grupe Triton Group („Triton”, Jersey), kupnjom udjela stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, kontrolu nad čitavom djelatnosti proizvodnje izmjenjivača topline grupe GEA Group Aktiengesellschaft (Njemačka).

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   Triton: ulaganje u srednja poduzeća sa sjedištima u sjevernoj Europi, a posebno u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj i nordijskim zemljama,

—   djelatnost proizvodnje izmjenjivača topline grupe GEA Group Aktiengesellschaft: proizvodnja širokog raspona izmjenjivača topline.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim, konačna odluka još nije donesena. U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se moraju dostaviti Komisiji najkasnije 10 dana od datuma ove objave. Očitovanja se mogu poslati Komisiji telefaksom (+32 22964301), e-poštom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom, uz naznaku referentnog broja M.7306 – Triton/GEA heat exchanger business, na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.