3.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

CA 98/1


OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU

EPSO/AST/131/14 – ASISTENTI (AST 3)

INSPEKTORI U PODRUČJU NUKLEARNE ENERGIJE

2014/C 098 A/01

 

Europski ured za odabir osoblja (EPSO) organizira otvoreni natječaj temeljen na kvalifikacijama i testovima radi dobivanja popisa uspješnih kandidata na temelju kojega institucije zapošljavaju asistente (1).

Prema rezultatima navedenog natječaja sastavlja se popis uspješnih kandidata na temelju kojeg se popunjavaju slobodna radna mjesta dužnosnika u Europskoj komisiji u Glavnoj upravi za energetiku (GU ENER) u Luxembourgu i u službama Zajedničkog istraživačkog centra (ZIC) koje djeluju u području nadzora nuklearne sigurnosti te posebice u Institutu za transuranske elemente (ITU) u Karlsruheu (Njemačka), Institutu za energiju (IE) u Pettenu (Nizozemska) te upravi „Upravljanje lokacije Ispra” u Ispri (Italija).

Prije podnošenja prijave kandidati moraju pažljivo pročitati opće odredbe koje se primjenjuju na otvorene natječaje objavljene u Službenom listu Europske unije C 60 A od 1. ožujka 2014. i na web-stranicama EPSO-a.

Taj dokument sastavni je dio ove obavijesti i njime se pobliže objašnjavaju pravila koja se odnose na natječajni postupak te postupak prijave.

SADRŽAJ

I.

OPĆE INFORMACIJE

II.

OPIS RADNOG MJESTA

III.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

IV.

PRISTUPNI TESTOVI

V.

SUDJELOVANJE U NATJEČAJU I ODABIR NA TEMELJU KVALIFIKACIJA

VI.

OTVORENI NATJEČAJ

VII.

POPIS USPJEŠNIH KANDIDATA

VIII.

KAKO SE PRIJAVITI

I.   OPĆE INFORMACIJE

Broj uspješnih kandidata: 32

II.   OPIS RADNOG MJESTA

Misija Glavne uprave za energetiku u pogledu nadzora nuklearne sigurnosti obuhvaća praćenje poštovanja obveza i prava povezanih s nepreusmjeravanjem nuklearnih tvari u skladu s poglavljem 7. Ugovora o Euratomu kojim je utvrđen sustav za nadzor sigurnosti Euratoma.

Zadatak Zajedničkog istraživačkog centra jest osigurati prilagođenu znanstvenu i tehničku pomoć pri oblikovanju, provedbi i praćenju politika Europske unije. Kao služba Komisije, ZIC djeluje kao referentni centar Unije za znanost i tehnologiju.

Uloga inspektora u području nuklearne energije jest provjera točnosti izjava i izvješća operatera nuklearnih postrojenja, provedba fizičkih pregleda nuklearnih tvari i izrada izvješća o svojim nalazima. Osim toga oni su odgovorni, pod nadzorom nadređenih osoba, za komunikaciju s operaterima, nacionalnim partnerima i međunarodnim organizacijama. Među ostalim posao može uključivati sudjelovanje u razvoju, instalaciji i održavanju opreme sigurnosnog nadzora.

Zadaće inspektora u području nuklearne energije obuhvaćaju prije svega:

obavljanje pregleda nuklearnih postrojenja zajedno sa svim stadijima nuklearnog gorivnog ciklusa (ekstrakcija fisibilnog materijala, pretvorba, obogaćivanje, proizvodnja nuklearnog goriva, djelovanje nuklearnih reaktora, prerada ozračenog nuklearnog goriva, obrada otpada i njegovo konačno skladištenje). Svrha je pregleda nadzor tehničkih osobina postrojenja i ispitivanje dokumenata za evidentiranje koje je dostavio operater te provjera odgovaraju li stvarnom stanju. Provjere obuhvaćaju kvantitativna i kvalitativna mjerenja, uzimanje uzoraka te analizu podataka mjerenja, videonadzora i zapečaćenih podataka,

provjera poštovanja i dosljednosti izvješća o evidentiranju nuklearnih tvari koja su dostavili nuklearni operateri. To uključuje unošenje podataka u kompjuterizirani evidencijski sustav, analizu nepravilnosti otkrivenih sustavom te njihovo ispravljanje zajedno s dotičnim nuklearnim operaterima,

sudjelovanje u izradi posebnih mjera za nadzor sigurnosti za pojedinačno nuklearno postrojenje, zastupanje Komisije na sastancima s operaterima, nacionalnim nadležnim tijelima i međunarodnim organizacijama, kao što su Međunarodna agencija za nuklearnu energiju (IAEA) te priprema detaljnih izvješća,

analiza uzoraka nuklearnih tvari i brisova u laboratorijima in situ ili u laboratorijima Europske komisije. To uključuje kalibriranje i testiranje primjerenosti opreme za analizu te rukovanje radioaktivnim uzorcima u kontroliranom okruženju,

razvoj, priprema i kalibriranje materijala i instrumenata namijenjenih uporabi tijekom pregleda u samom postrojenju te instaliranje i održavanje mjerne i nadzorne opreme, sustava videonadzora i elektroničkih sustava nepropusnosti nuklearnih postrojenja.

Navedene se zadaće mogu podijeliti među različite skupine. Iako je moguće da je kandidat stručnjak u jednoj ili drugoj skupini zadaća, multidisciplinarne sposobnosti u više navedenih područja mogu biti prednost. Nuklearne inspektore se potiče da tijekom godina mijenjaju timove.

Te su djelatnosti utvrđene odredbama Ugovora o Euratomu i sekundarnog zakonodavstva te međunarodnim sporazumima kojih je ugovorna stranka Europska zajednica za atomsku energiju. U njima su obuhvaćene česte misije i pristup na kontrolirana područja nuklearnih postrojenja. Budući da se nuklearna postrojenja često nalaze na izoliranim lokacijama, neophodna je vozačka dozvola.

Inspektori u području nuklearne energije predmet su sigurnosne istrage.

III.   UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

Na posljednji dan roka za podnošenje elektroničke prijave kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete:

1.

Opći uvjeti

(a)

Državljanstvo države članice Europske unije;

(b)

uživanje svih građanskih prava;

(c)

ispunjenje svih zakonskih obveza u pogledu vojne službe;

(d)

ispunjenje uvjeta kojima se dokazuje primjerenost osobnosti za obavljanje predmetnih dužnosti.

2.

Posebni uvjeti

2.1.

Akademske kvalifikacije

Kandidat posjeduje visokoškolsko obrazovanje potvrđeno diplomom bilo u tehničkom području bilo u području prirodnih ili primijenjenih znanosti, poput: nuklearne fizike, nuklearne kemije, zaštite od zračenja, radiobiologije, fizike, kemije, inženjeringa

ILI

srednjoškolsko obrazovanje, opće ili tehnički usmjereno, potvrđeno diplomom koja omogućuje poslijesrednjoškolsko obrazovanje nakon kojega je stečeno profesionalno iskustvo od najmanje tri godine u odgovarajućem području.

Napomena: Te tri godine ne ubrajaju se u broj godina profesionalnog iskustva koji se traži u nastavku.

2.2.

Profesionalno iskustvo

Kandidat mora imati profesionalno iskustvo od najmanje tri godine, od kojih dvije godine u području nuklearne fizike, nuklearne kemije, zaštite od zračenja, radiobiologije, fizike, kemije, inženjeringa ili bilo koje druge discipline tehničkog područja ili primijenjenih znanosti, stečenih u okviru nuklearne industrije, u nuklearnom istraživačkom centru, u nacionalnom ili međunarodnom javnom tijelu ili u drugom odgovarajućem području.

Dodatno osposobljavanje u području zahtijevane specijalizacije, obavljeno nakon stečene diplome, može se uzeti u obzir kao maksimalno jedna godina profesionalnog iskustva.

To profesionalno iskustvo relevantno je samo ako je stečeno nakon diplome na temelju koje se kandidat može prijaviti na ovaj natječaj.

2.3.

Znanje jezikâ  (2)

Jezik 1

Glavni jezik

Temeljito znanje jednog od službenih jezika Europske unije.

Jezik 2

Drugi jezik (obvezatno različit od jezika 1)

Zadovoljavajuće znanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika.

U skladu s presudom Suda Europske unije (Veliko vijeće) u predmetu C-566/10 P, Talijanska Republika protiv Komisije, institucije EU-a žele, u okviru ovog natječaja, obrazložiti ograničenje izbora drugog jezika na ograničen broj službenih jezika EU-a.

Kandidati se stoga obavješćuju da je odluka o mogućnostima odabira drugog jezika u ovom natječaju donesena u interesu službe budući da novi zaposlenici moraju biti sposobni odmah početi raditi i učinkovito komunicirati u svom svakodnevnom radu. U suprotnom bi učinkovito djelovanje institucija bilo ozbiljno ugroženo.

U skladu s dugogodišnjom praksom institucija Unije povezanom s upotrebom jezika u internoj komunikaciji, te uzimajući u obzir potrebe službi u smislu vanjske komunikacije i obrade dokumenata, najčešće se upotrebljavaju engleski, francuski i njemački jezik. Osim toga, engleski, francuski i njemački jezik najrašireniji su strani jezici u Europskoj uniji i strani jezici koji se najčešće uče. Ta činjenica potvrđuje trenutačne obrazovne i profesionalne standarde prema kojima se od kandidata za zapošljavanje na radna mjesta u institucijama Europske unije očekuje da se savršeno služe najmanje jednim od tih jezika. Stoga, u nastojanju da se interesi službe usklade s potrebama i sposobnostima kandidata, a pritom uzimajući u obzir posebno područje ovog natječaja, primjerenim se smatra organizirati testiranja na navedena tri jezika kako bi se zajamčilo da svi kandidati, bez obzira na svoj prvi službeni jezik, vladaju najmanje jednim od ta tri službena jezika na razini koja im omogućuje obavljanje njihova posla. Takvo testiranje posebnih kompetencija institucijama Unije pomaže u procjeni sposobnosti kandidata da odmah učinkovito djeluju u okruženju vrlo sličnom stvarnim uvjetima na radnome mjestu.

Zbog istih se razloga preporučuje da se ograniči izbor jezika na kojima kandidati komuniciraju s institucijom, uključujući jezike na kojima se može ispuniti prijava za natječaj. Na taj će se način osigurati i ujednačenost u uspoređivanju kandidata i provjeravanju njihovih prijava.

Nadalje, radi jednakog postupanja prema svima, svi kandidati, uključujući one čiji je prvi službeni jezik jedan od navedena tri, moraju proći testiranje na svom drugom jeziku, koji odabiru među ta tri.

To ne dovodi u pitanje daljnje jezično usavršavanje u svrhu stjecanja sposobnosti rada na trećem jeziku u skladu s člankom 45. stavkom 2. Pravilnika o osoblju.

IV.   PRISTUPNI TESTOVI

Pristupni testovi polažu se na računalu, a testiranje organizira EPSO. Odbor za odabir odlučuje o težini testova i odobrava njihov sadržaj na temelju EPSO-ovih prijedloga.

Pristupni testovi organiziraju se samo ako broj prijavljenih kandidata prelazi određeni prag. Taj prag određuje direktor EPSO-a, u svojstvu tijela za imenovanja, nakon isteka roka za podnošenje prijava, a kandidati se o tome obavješćuju putem svojeg EPSO računa.

U suprotnom će se testovi kompetencija organizirati u fazi testiranja u centru za procjenu kandidata (vidjeti odjeljak VI. točku 2.).

1.

Poziv na testiranje

Na testiranje se pozivaju kandidati koji su na vrijeme potvrdili svoju prijavu (vidjeti odjeljak VIII.).

Važna napomena:

1.

potvrđivanjem svoje prijave kandidati izjavljuju da ispunjavaju opće i posebne uvjete iz odjeljka III.;

2.

da bi sudjelovali u testiranju, kandidati moraju rezervirati jedan od ponuđenih datuma, što moraju obvezatno učiniti u roku o kojem će biti obaviješteni putem svojeg EPSO računa.

2.

Vrsta testiranja i bodovanje

Riječ je o nizu testova temeljenih na pitanjima s višestrukim izborom odgovora kojima se ocjenjuju sposobnosti zaključivanja:

Test (a)

Verbalno zaključivanje

Bodovanje: od 0 do 20 bodova

Bodovni prag: 10 bodova

Test (b)

Numeričko zaključivanje

Bodovanje: od 0 do 10 bodova

Test (c)

Apstraktno zaključivanje:

Bodovanje: od 0 do 10 bodova

 

Bodovni prag za testove (b) i (c) zajedno: 10 bodova

3.

Jezik testova

Jezik 1

V.   SUDJELOVANJE U NATJEČAJU I ODABIR NA TEMELJU KVALIFIKACIJA

1.   Postupak

Na temelju izjava iz prijave kandidata najprije se provjerava ispunjavaju li opće i posebne uvjete natječaja te ih se odabire na temelju kvalifikacija.

(a)

Odgovori kandidata na pitanja koja se odnose na opće i posebne uvjete obrađuju se kako bi se utvrdilo može li ih se uvrstiti u popis kandidata koji ispunjavaju uvjete sudjelovanja u natječaju.

U slučaju da se najprije organiziraju pristupni testovi, opći i posebni uvjeti za sudjelovanje u natječaju provjeravaju se s obzirom na bodove koje su kandidati postigli padajućim redoslijedom dok se ne dosegne prag, za svaku instituciju, koji je odredilo tijelo za imenovanja  (3) . U obzir se uzimaju samo kandidati:

koji su na pristupnim testovima prešli bodovni prag i istovremeno postigli najveći broj bodova, te

koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u natječaju.

Ako se za posljednje slobodno radno mjesto natječe više kandidata s jednakim brojem bodova, svi će oni biti uključeni u fazu odabira na temelju kvalifikacija. Elektroničke prijave kandidata ispod praga ne provjeravaju se.

(b)

Potom odbor za odabir među kandidatima koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u natječaju na temelju kvalifikacija odabire kandidate čije kvalifikacije (osobito diplome i profesionalno iskustvo) najbolje zadovoljavaju opis radnog mjesta i kriterije odabira opisane u ovoj obavijesti o otvorenim natječajima. Taj se odabir provodi isključivo na temelju izjava kandidata u kartici „Probir talenata”, a sustav je bodovanja sljedeći:

svakom kriteriju odabira pridružen je ponder od 1 do 3 ovisno o važnosti koju mu je pripisao odbor za odabir,

odbor za odabir pregledava odgovore kandidata i svaki odgovor vrednuje bodovima od 0 do 4, s obzirom na kvalifikacije kandidata. Ti se bodovi množe s ponderima određenima za svako pitanje i zbrajaju kako bi se dobio ukupan broj bodova.

Na temelju tog ukupnog broja bodova odbor za odabir sastavlja popis kandidata. Broj kandidata pozvanih (4) u centar za procjenu kandidata na svakom natječaju odgovara broju koji je najviše 3 puta veći od traženog broja uspješnih kandidata. Taj će broj biti objavljen na web-mjestu EPSO-a (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Provjera vjerodostojnosti izjava kandidata

Na temelju rezultata koje su kandidati postigli u centru za procjenu EPSO provjerava ispunjavaju li kandidati opće uvjete za sudjelovanje u natječaju na temelju njihovih izjava iz elektroničke prijave, dok odbor za odabir provjerava ispunjavaju li posebne uvjete na temelju popratne dokumentacije koju su dostavili. Pri provjeri kvalifikacija popratna dokumentacija uzima se u obzir samo kao dokaz vjerodostojnosti informacija koje je kandidat dostavio u kartici „Probir talenata”. Ako se provjerom utvrdi da te izjave (5) nisu potkrijepljene relevantnom popratnom dokumentacijom, dotični se kandidat isključuje iz natječaja.

Popratna dokumentacija provjerava se padajućim redoslijedom prema uspješnosti kandidata samo za kandidate koji su prešli bodovni prag i istovremeno postigli najveći broj bodova na testovima (d), (e), (f) i (g) u centru za procjenu kandidata (vidjeti odjeljak VI. točku 2.). U obzir se uzimaju samo kandidati koji su prešli bodovni prag i na testovima kompetencija (a), (b) i (c). Popratna dokumentacija provjerava se prema uspješnosti kandidata padajućim redoslijedom dok broj kandidata koji se mogu uključiti u popis uspješnih kandidata i koji doista ispunjavaju sve uvjete za sudjelovanje u natječaju ne dosegne prethodno određeni prag. Popratna dokumentacija kandidata ispod praga ne provjerava se.

3.   Kriteriji odabira

U okviru odabira na temelju kvalifikacija odbor za odabir uzima u obzir sljedeće kriterije:

1.

Profesionalno iskustvo razvijanja pokusnih tehnika u području nuklearne fizike, nuklearne kemije, zaštite od zračenja, radiobiologije, fizike, kemije, inženjeringa ili bilo koje druge discipline tehničkog područja ili primijenjenih znanosti, uključujući provedbu, analizu i evaluaciju pokusa.

2.

Profesionalno iskustvo provedbe pokusnih tehnika u području nuklearne fizike, nuklearne kemije, zaštite od zračenja, radiobiologije, fizike, kemije, inženjeringa ili bilo koje druge discipline tehničkog područja ili primijenjenih znanosti, uključujući provedbu, analizu i evaluaciju pokusa.

3.

Profesionalno iskustvo razvijanja tehnika mjerenja u području nuklearne fizike, nuklearne kemije, zaštite od zračenja, radiobiologije, fizike, kemije, inženjeringa ili bilo koje druge discipline tehničkog područja ili primijenjenih znanosti.

4.

Profesionalno iskustvo provedbe tehnika mjerenja u području nuklearne fizike, nuklearne kemije, zaštite od zračenja, radiobiologije, fizike, kemije, inženjeringa ili bilo koje druge discipline tehničkog područja ili primijenjenih znanosti.

5.

Profesionalno iskustvo u području informatike povezane s razvojem ili provedbom pokusnih tehnika ili tehnika mjerenja u području nuklearne fizike, nuklearne kemije, zaštite od zračenja, radiobiologije, fizike, kemije, inženjeringa ili bilo koje druge discipline tehničkog područja ili primijenjenih znanosti.

6.

Profesionalno iskustvo u području informatike povezano s upravljanjem bazama podataka i aplikacijama za evidentiranje.

7.

Profesionalno iskustvo regulatornih aspekata područja nuklearne energije.

8.

Profesionalno iskustvo evidentiranja nuklearnih tvari.

9.

Iskustvo na međunarodnoj razini u barem jednom od navedenih područjâ (kriteriji od 1. do 8.), uključujući iskustvo stečeno u okviru suradnje s odgovarajućim međunarodnim organizacijama.

10.

Iskustvo pregovaranja s trećim osobama, poput nacionalnih tijela država članica, zastupnika operatera postrojenja ili društava.

VI.   OTVORENI NATJEČAJ

1.

Poziv na testiranje

Kandidati (6)

koji na temelju svojih izjava iz elektroničke prijave ispunjavaju opće i posebne uvjete za sudjelovanje u natječaju iz odjeljka III.,

i

koji su u odabiru temeljenom na kvalifikacijama bili među kandidatima koji su postigli najveći broj bodova,

bit će pozvani na testiranje u centar za procjenu kandidata koje se u načelu održava u Bruxellesu (7) tijekom jednog ili dva dana.

2.

Centar za procjenu kandidata

Kandidati prolaze tri vrste testiranja čiji sadržaj odobrava odbor za odabir:

sposobnosti zaključivanja (uz uvjet da one nisu već testirane tijekom preliminarnih pristupnih testova) testirat će se na temelju sljedećih testova:

(a)

test verbalnog zaključivanja;

(b)

test numeričkog zaključivanja;

(c)

test apstraktnog zaključivanja,

posebne kompetencije testirat će se na temelju sljedećeg elementa:

(d)

strukturirani intervju o kompetencijama kandidata u predmetnom području, na temelju informacija koje je dostavio u kartici „Probir talenata” elektroničke prijave,

opće kompetencije  (8) testirat će se na temelju sljedećih elemenata:

(e)

studija slučaja;

(f)

rad u skupini;

(g)

strukturirani intervju o općim kompetencijama.

Svaka od općih kompetencija testirat će se prema sljedećoj shemi:

 

Studija slučaja

Rad u skupini

Strukturirani intervju

Analiziranje i rješavanje problema

x

x

 

Komunikacija

x

 

x

Usmjerenost na kvalitetu i rezultate

x

 

x

Učenje i razvoj

 

x

x

Određivanje prioriteta i organiziranje rada

x

x

 

Otpornost

 

x

x

Timski rad

 

x

x


3.

Jezik testiranja u centru za procjenu

Jezik 1 za elemente (a), (b) i (c).

Jezik 2 za elemente (d), (e), (f), i (g).

4.

Bodovanje i ponderiranje

Testiranje sposobnosti zaključivanja:

(a)

verbalno zaključivanje: od 0 do 20 bodova

bodovni prag: 10 bodova

(b)

numeričko zaključivanje: od 0 do 10 bodova;

(c)

apstraktno zaključivanje: od 0 do 10 bodova

bodovni prag za testove (b) i (c) zajedno: 10 bodova

Testovi (a), (b) i (c) eliminacijski su, ali se ocjene postignute u tim testovima ne zbrajaju s ocjenama postignutim za ostale elemente koji se procjenjuju u centru za procjenu.

Posebne kompetencije (element (d))

od 0 do 100 bodova

bodovni prag: 50 bodova

Ponderiranje: 55 % ukupne ocjene

Opće kompetencije (elementi (e), (f) i (g))

od 0 do 10 bodova za svaku od općih kompetencija.

bodovni prag:

3 boda po kompetenciji

i

35 bodova od 70 za svih 7 općih kompetencija

Ponderiranje: 45 % ukupne ocjene

VII.   POPIS USPJEŠNIH KANDIDATA

1.

Uključivanje na popis uspješnih kandidata

Odbor za odabir uključuje na popis uspješnih kandidata imena kandidata

koji su (9) prešli bodovni prag na testiranju elemenata od (a) do (g) i istovremeno bili među kandidatima koji su postigli najveći broj bodova na testovima (d), (e), (f) i (g) u centru za procjenu kandidata (vidjeti traženi broj uspješnih kandidata, odjeljak I. točka 1.),

i koji na temelju popratne dokumentacije ispunjavaju sve uvjete za sudjelovanje u natječaju.

2.

Razvrstavanje

Kandidati su na popisu uspješnih kandidata razvrstani prema abecednom redu.

VIII.   KAKO SE PRIJAVITI

1.

Elektronička prijava

Kandidati moraju ispuniti elektroničku prijavu slijedeći postupak opisan na EPSO-ovim web-stranicama, a posebno u Vodiču za prijavu.

Rok za prijavu (uključujući potvrđivanje prijave): 6. svibnja 2014. u podne (12.00) prema briselskom vremenu.

2.

Potpuna dokumentacija za prijavu

Kandidati koji su pozvani na testiranje u centar za procjenu sa sobom moraju ponijeti (10) potpunu dokumentaciju za prijavu (ispis elektroničkog obrasca za prijavu s vlastoručnim potpisom i popratnu dokumentaciju).

Postupak: vidjeti točku 2.1.7. općih odredaba koje se primjenjuju na otvorene natječaje.


(1)  Svako upućivanje na osobu muškog spola u ovoj obavijesti o otvorenim natječajima smatra se upućivanjem i na osobu ženskog spola.

(2)  Vidjeti Zajednički europski referentni okvir za jezike (CECR) – najniža zahtijevana razina: jezik 1 = C1, jezik 2 = B2 (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(3)  Taj broj odgovara pragu iz drugog stavka odjeljka IV.

(4)  Kandidatima koji nisu pozvani u centar za procjenu kandidata poslat će se rezultati njihova testiranja, kao i ponderi koje je odbor za odabir odredio za svako od pitanja.

(5)  Te se informacije provjeravaju na temelju popratne dokumentacije prije sastavljanja popisa uspješnih kandidata (vidjeti odjeljak VII. točku 1. i odjeljak VIII. točku 2.).

(6)  Ako se za posljednje slobodno mjesto natječe više kandidata s jednakim brojem bodova, svi će biti pozvani na testiranje u centar za procjenu kandidata.

(7)  Zbog logističkih se razloga testovi sposobnosti mogu organizirati u ispitnim centrima država članica, neovisno o ostalim elementima koji se testiraju u centru za procjenu kandidata.

(8)  Definicija tih kompetencija navedena je u točki 1.2. općih odredaba koje se primjenjuju na otvorene natječaje.

(9)  Ako se za posljednje slobodno mjesto natječe više kandidata s jednakim brojem bodova, svi će biti uključeni u popis uspješnih kandidata.

(10)  O datumu testiranja u centru za procjenu kandidati će biti pravodobno obaviješteni putem svojeg EPSO računa.