21.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 376/24


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

2013/C 376/15

1.

Dana 16. prosinca 2013. Komisija zaprimila je prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) u kojoj se navodi da će poduzetnici Investindustrial IV, LP („Investindustrial”, Ujedinjena Kraljevina) i KKR & Co., LP („KKR”, Sjedinjene Američke Države) kupnjom dionica steći, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnikom Resort Holdings BV („Resort Holdings”, Nizozemska), pod čijom se kontrolom nalazi poduzetnik Port Aventura Entertainment, SAU (Španjolska).

2.

Poslovne djelatnosti dotičnih poduzetnika su sljedeće:

Investindustrial: fond privatnog kapitala s ulaganjima u srednja i mala poduzeća, uglavnom u južnoj Europi,

KKR: investicijski fond privatnog kapitala koji se bavi uslugama upravljanja alternativnom imovinom i kapitalnim tržišnim rješenjima,

Resort Holdings: aktivnosti zabavnih i tematskih parkova u Španjolskoj.

3.

Slijedom preliminarnog ispitivanja Komisija ocjenjuje da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim, odgađa se donošenje konačne odluke. U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama u okviru Uredbe o koncentracijama (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se moraju dostaviti Komisiji najkasnije 10 dana od datuma ove objave. Očitovanja se mogu poslati Komisiji telefaksom (+32 22964301), porukom e-pošte na COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom, pri čemu je potrebno naznačiti referentni broj COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings, na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 56, 5.3.2005., str. 32. („Obavijest o pojednostavnjenom postupku”).