23.1.2023   

HR

Službeni list Europske unije

C 24/24


Žalba koju je 23. rujna 2022. podnio Tigercat International Inc. protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 13. srpnja 2022. u predmetu T-251/21, Tigercat International Inc./EUIPO

(Predmet C-612/22 P)

(2023/C 24/31)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Tigercat International Inc. (zastupnik: B. Führmeyer, Rechtsanwalt, E. B. Matthes, Rechtsanwalt)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Caterpillar Inc.

Sud Europske unije (vijeće za dopuštanje žalbi) je rješenjem od 5. prosinca 2022. utvrdio da žalba nije dopuštena te je Tigercatu International Inc naložio snošenje vlastitih troškova.