PRESUDA SUDA (deseto vijeće)

5. svibnja 2022. ( *1 )

„Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) – Uredba (EU) br. 1306/2013 – Prilog II. – Propisani zahtjev upravljanja 10 – Uredba (EU) br. 1107/2009 – Članak 55. prvi stavak i članak 55. drugi stavak prva rečenica – Programi izravne potpore – Zajednička pravila – Smanjenje ili ukidanje potpora primljenih u okviru ZPP‑a u cijelosti ili djelomično – Nepoštovanje pravila o višestrukoj sukladnosti – Uporaba sredstva za zaštitu bilja koje nije ili više nije odobreno u predmetnoj državi članici i kojem je u potonjem slučaju istekao krajnji rok trajanja”

U predmetu C‑189/21,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU‑a, koji je uputio College van Beroep voor het bedrijfsleven (Žalbeni sud za upravne sporove u gospodarstvu, Nizozemska), odlukom od 23. ožujka 2021., koju je Sud zaprimio 26. ožujka 2021., u postupku

R. en R.

protiv

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

SUD (deseto vijeće),

u sastavu: I. Jarukaitis, predsjednik vijeća, D. Gratsias i Z. Csehi (izvjestitelj), suci,

nezavisni odvjetnik: P. Pikamäe,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

za nizozemsku vladu, C. S. Schillemans i M. K. Bulterman, u svojstvu agenata,

za vladu Helenske Republike, E. Tsaousi i I.-E. Krompa, u svojstvu agenata,

za Europsku komisiju, H. van Vliet, A. Sauka i F. Castilla Contreras, u svojstvu agenata,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

donosi sljedeću

Presudu

1

Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje propisanog zahtjeva upravljanja 10, kako je predviđen Prilogom II. Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL 2013., L 347, str. 549. i ispravci SL 2014., L 61, str. 11., SL 2016., L 130, str. 6., SL 2017., L 327, str. 83. i SL 2018., L 233, str. 3.) (u daljnjem tekstu: SMR 10), u mjeri u kojoj on upućuje na članak 55. prvi stavak i članak 55. drugi stavak prvu rečenicu Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL 2009., L 309, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 61., str. 52. i ispravak SL 2018., L 111, str. 10.).

2

Ovaj zahtjev upućen je u okviru spora između društva R. en R. i Ministera van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministar poljoprivrede, prirode i kvalitete namirnica; u daljnjem tekstu: ministar), u pogledu smanjenja iznosa izravnih plaćanja dodijeljenih društvu R. en R. za 2018. na temelju Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL 2013., L 347, str. 608. i ispravci SL 2016., L 130, str. 7. i SL 2020., L 36, str. 13.).

Pravni okvir

Pravo Unije

Uredba br. 1306/2013

3

Uredba br. 1306/2013 odnosi se na financiranje, upravljanje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike (ZPP).

4

Uvodna izjava 53. te uredbe predviđa:

„Uredbom Vijeća (EZ) br. 1782/2003 [od 29. rujna 2003. o zajedničkim pravilima za programe izravne potpore u sklopu zajedničke poljoprivredne politike i o uvođenju određenih programa potpore poljoprivrednicima te o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2019/93, (EZ) br. 1452/2001, (EZ) br. 1453/2001, (EZ) br. 1454/2001, (EZ) br. 1868/94, (EZ) br. 1251/1999, (EZ) br. 1254/1999, (EZ) br. 1673/2000, (EEZ) br. 2358/71 i (EZ) br. 2529/2001 (SL 2003., L 270, str. 1.)], koja je zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 73/2009 [od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL 2009., L 30, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 19., str. 199.)], utvrđeno je načelo da cjelovito plaćanje korisnicima određenih potpora u okviru ZPP‑a mora biti povezano s ispunjenjem pravila koja se odnose na upravljanje zemljištem, poljoprivrednu proizvodnju i poljoprivrednu djelatnost. […]

U skladu sa sustavom ‚višestruke sukladnosti’ države članice trebaju uvesti kazne u obliku smanjenja ili ukidanja potpora primljenih u okviru ZPP‑a u cijelosti ili djelomično.”

5

Uvodnom izjavom 54. Uredbe br. 1306/2013 određeno je:

„Sustav višestruke sukladnosti uključuje osnovne standarde ZPP‑a za okoliš, promjenu klime, dobro poljoprivredno i okolišno stanje zemljišta, javno zdravlje, zdravlje životinja, zdravlje biljaka i dobrobit životinja. Višestruka sukladnost smjera doprinijeti razvoju održive poljoprivrede uz bolju osviještenost na strani korisnikâ za potrebe poštovanja ovih osnovnih standarda. Ona isto tako nastoji doprinijeti većoj usklađenosti ZPP‑a s očekivanjima društva uz poboljšanje dosljednosti te politike s politikama okoliša, javnog zdravlja, zdravlja životinja, zdravlja biljaka i politikom dobrobiti životinja. Sustav višestruke sukladnosti sastavni je dio ZPP‑a i stoga ga treba zadržati. Međutim, u njegovom području primjene, koje se zasad sastoji od odvojenog popisa propisanih zahtjeva o upravljanju i standarda dobrog poljoprivrednog i okolišnog stanja zemljišta, treba povećati učinkovitost kako bi se zajamčila dosljednost sustava višestruke sukladnosti i kako bi bila vidljivija. U ovu svrhu zahtjevi i standardi trebali bi biti organizirani u jedinstvenom popisu i grupirani po područjima i problematici. […]”

6

Pravila sadržana u glavi VI. te uredbe odnose se na sukladnost, pri čemu poglavlje I. te glave definira njezino područje primjene. Članak 91. navedene uredbe, naslovljen „Opće načelo” , u svojem stavku 1. predviđa:

„Ako se korisnik iz članka 92. ne pridržava pravila o višestrukoj sukladnosti iz članka 93., tom se korisniku nalaže administrativna kazna.”

7

Članak 91. stavak 3. točka (b) Uredbe br. 1306/2013 predviđa:

„Za potrebe ove glave primjenjuju se sljedeće definicije:

[…]

(b)

‚zahtjev’ znači svaki pojedinačni propisani zahtjev o upravljanju, u okviru prava Unije iz Priloga II., unutar određenog akta, koji se po sadržaju razlikuje od svih drugih zahtjeva istog akta.”

8

Članak 92. prvi stavak te uredbe, naslovljen „Obuhvaćeni korisnici”, predviđa:

„Članak 91. primjenjuje se na korisnike koji primaju izravna plaćanja prema Uredbi [br. 1307/2013] […]”

9

Članak 93. Uredbe br. 1306/2013, naslovljen „Pravila o višestrukoj sukladnosti”, u stavku 1. određuje:

„Pravila o višestrukoj sukladnosti sastoje se od propisanih zahtjeva o upravljanju u okviru prava Unije i standard[a] za dobro poljoprivredno i okolišno stanje zemljišta ustanovljeni[h] na nacionalnoj razini kako je navedeno u Prilogu II. vezano uz sljedeća područja:

(a)

okoliš, klimatske promjene i dobro poljoprivredno stanje zemljišta;

(b)

javno zdravlje, zdravlje životinja i biljaka;

(c)

dobrobit životinja.”

10

Prilog II. toj uredbi naslovljen „Pravila o višestrukoj sukladnosti u skladu s člankom 93.”, glasi kako slijedi:

„SMR: Zakonom propisani zahtjevi o upravljanju

[…]

Područje

Glavno pitanje

Zahtjevi i standardi

[…]

[…]

[…]

Javno zdravlje, zdravlje životinja i biljaka

Sredstva za zaštitu bilja

SMR 10

Uredba [br. 1107/2009]

Članak 55. [prvi stavak i drugi stavak, prva rečenica]”

11

Poglavlje II. glave VI. Uredbe br. 1306/2013, naslovljeno „Sustav kontrole i administrativne kazne u vezi s višestrukom sukladnošću”, sadržava njezine članke 96. do 101.

12

Članak 99. te uredbe, naslovljen „Izračun administrativnih kazni”, određuje:

„1.   Administrativna kazna iz članka 91. primjenjuje se putem smanjenja ili ukidanja ukupnog iznosa plaćanja iz članka 92. koji je odobren ili se treba odobriti predmetnom korisniku u odnosu na zahtjeve za potporu koje je podnio ili će podnijeti u tijeku kalendarske godine nalaza.

[…]

2.   […]

Međutim, smanjenje ili ukidanje uvijek se primjenjuje na slučajeve neispunjavanja obveza koji predstavljaju izravan rizik za javno zdravlje ili dobrobit životinja.

[…]”

Uredba br. 1107/2009

13

Uredba br. 1107/2009 odnosi se na stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja. Uvodne izjave 24. i 35. te uredbe pobliže određuju:

„(24)

Odredbama za izdavanje odobrenja mora se jamčiti visoka razina zaštite. Posebno, kod izdavanja odobrenja za sredstva za zaštitu bilja prednost mora imati cilj zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša pred ciljem poboljšanja uzgoja bilja. Stoga se prije stavljanja na tržište sredstava za zaštitu bilja mora dokazati da ona predstavljaju izrazitu korist za uzgoj bilja te da nemaju nikakvih štetnih učinaka na zdravlje ljudi i životinja, uključujući i ranjive skupine, ili neprihvatljivih učinaka na okoliš.

[…]

(35)

Kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša, sredstva za zaštitu bilja treba [pravilno] upotrebljavati, u skladu s njihovim odobrenjem […]”

14

Članak 1. navedene uredbe određuje:

„1.   Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za odobravanje sredstava za zaštitu bilja u trgovačkom obliku te za njihovo stavljanje na tržište, uporabu i kontrolu unutar [Europske z]ajednice.

[…]

3.   Svrha je ove Uredbe osigurati visoku razinu zaštite kako zdravlja ljudi i životinja tako i okoliša te poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta usklađivanjem pravila o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja poboljšavajući time poljoprivrednu proizvodnju.

[…]”

15

U pododjeljku 1., naslovljenom „Zahtjevi i sadržaji”, odjeljka 1., naslovljenog „Odobravanje”, poglavlja III. Uredbe br. 1107/2009, koje je naslovljeno „Sredstva za zaštitu bilja”, njegov članak 28., naslovljen „Odobrenje za stavljanje na tržište i uporabu”, u stavku 1. određuje:

„Sredstvo za zaštitu bilja ne smije se staviti na tržište ili upotrebljavati ako nije odobreno u dotičnoj državi članici u skladu s ovom Uredbom.”

16

Članak 32. stavak 1. te uredbe, naslovljen „Trajanje”, određuje:

„1.   U odobrenju se utvrđuje trajanje odobrenja.

Ne dovodeći u pitanje članak 44., trajanje odobrenja utvrđuje se za razdoblje od najviše 1 godine od dana isteka odobrenja za aktivne tvari, safenere i sinergiste koje sadrži sredstvo za zaštitu bilja, a potom za toliko dugo za koliko su odobrene aktivne tvari, safeneri i sinergisti koje sadrži sredstvo za zaštitu bilja.

[…]”.

17

Članak 46. navedene uredbe, naslovljen „Razdoblje odgode”, glasi kako slijedi:

„Kad država članica povuče ili izmijeni neko odobrenje ili ga ne produlji, ona može odobriti razdoblje odgode za zbrinjavanje, skladištenje, stavljanje na tržište i uporabu postojećih zaliha.

Ako se razlozi za povlačenje, izmjenu ili neproduljenje odobrenja ne odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja ili na okoliš, razdoblje odgode je ograničeno i iznosi najviše 6 mjeseci za prodaju i distribuciju te dodatno maksimalno 1 godinu za zbrinjavanje, skladištenje i uporabu postojećih zaliha dotičnih sredstava za zaštitu bilja.”

18

U odjeljku 2. poglavlja III. te uredbe, naslovljenom „Uporaba i informiranje”, njegov članak 55. naslovljen „Uporaba sredstava za zaštitu bilja” u prvom stavku i drugom stavku prvoj rečenici predviđa:

„Sredstva za zaštitu bilja moraju se [pravilno] upotrebljavati.

[Pravilna] uporaba obuhvaća primjenu načela dobre zaštite bilja u praksi i ispunjavanje uvjeta utvrđenih u skladu s člankom 31. koji su navedeni na etiketi.”

19

Članak 83. drugi stavak Uredbe br. 1107/2009 određuje:

„Pozivanja na Direktive stavljene izvan snage tumače se kao pozivanja na ovu Uredbu. Posebno, pozivanja u drugim pravnim propisima Zajednice, kao npr. pozivanje u Uredbi [br. 1782/2003] na članak 3. Direktive [Vijeća] 91/414/EEZ [od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL 1991., L 230, str. 1.)], tumači se kao pozivanje na članak 55. ove Uredbe.”

Direktiva 91/414

20

Direktiva 91/414 stavljena je izvan snage Uredbom br. 1107/2009, a primjenjivala se do 13. lipnja 2011.

21

Članak 3. te direktive glasio je kako slijedi:

„1.   Države članice propisuju da se sredstva za zaštitu bilja ne smiju stavljati na tržište ili rabiti na njihovom području, ako one nisu registrirale sredstvo u skladu s ovom Direktivom, osim ako je predviđena uporaba iz članka 22.

[…]

3.   Države članice propisuju pravilnu uporabu sredstava za zaštitu bilja. Pravilna uporaba uključuje ispunjavanje uvjeta utvrđenih u skladu s člankom 4. i navedenih na etiketi te primjenu načela dobre poljoprivredne prakse i po mogućnosti načela integrirane zaštite bilja

[…]”

Nizozemsko pravo

22

Članak 20. Weta gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Zakon o sredstvima za zaštitu bilja i biocidima), od 17. veljače 2007., u verziji koja se primjenjuje u glavnom postupku, glasi kako slijedi:

„Povrede uredbe

1. Zabranjeno je postupati protivno članku 28. stavku 1., članku 52. stavcima 1. i 5., članku 55., članku 56. stavku 1. i članku 58. stavku 1. i članku 64. Uredbe [br. 1107/2009] ili propisima donesenima na njezinu temelju. […]”

23

Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB nr. WJZ/14194346 (Odluka ministarstva br. WJZ/14194346 o provedbi ZPP‑a što se tiče izravnih plaćanja i višestruke sukladnosti), od 11. prosinca 2014. (Stcrt. 2014, 36127), u verziji koja se primjenjuje u glavnom postupku (u daljnjem tekstu: Provedbena odluka ministarstva), u članku 3.1., stavku 1. predviđa:

„Višestruka sukladnost

1. Poljoprivrednik koji podnese zahtjev za izravna plaćanja […] mora postupati u skladu sa sljedećim odredbama:

a. zahtjevima u području upravljanja iz članka 93. stavka 1. Uredbe [br. 1306/2013], navedene u Prilogu 3. […]”

24

Prilog 3. članku 3.1 stavku 1. točki (a) Provedbene odluke ministarstva, glasi kako slijedi:

„Zahtjevi u pogledu upravljanja iz članka 93. stavka 1. Uredbe br. 1306/2013

[…]

Glavno pitanje: sredstva za zaštitu bilja

SMR 10 Članak 55. [prvi stavak i članak 55. drugi stavak,] prva rečenica Uredbe [br. 1107/2009]:

10.1.

Članak 55. [prvi stavak i članak 55. drugi stavak prva rečenica] Uredbe [br. 1107/2009]”

Glavni postupak i prethodno pitanje

25

Dana 20. ožujka 2018. R. en R. podnio je ministru zajedničku izjavu u kojoj je zahtijevao isplatu izravnih plaćanja po osnovi ZPP‑a.

26

Dana 11. listopada 2018. kontrolor Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteita (tijelo za sigurnost hrane i proizvoda široke potrošnje, Nizozemska) utvrdio je da je jedan od članova društva R. en R. upotrebljavao sredstvo za zaštitu bilja MECOP PP-2 (broj odobrenja 12678N) za suzbijanje konjskog štavelja (Rumex obtusifolius). To sredstvo za zaštitu bilja kao aktivnu tvar sadržava mecoprop‑P. Odobrenje navedenog sredstva za zaštitu bilja bilo je isteklo 30. siječnja 2016. Krajnji rok za stavljanje na tržište tog proizvoda bio je utvrđen za 30. srpnja 2016., a krajnji rok njegova trajanja za 30. siječnja 2017.

27

Dana 4. travnja 2019. ministar je, na temelju Provedbene odluke ministarstva, izrekao društvu R. en R. smanjenje od 3 % na iznos izravnih plaćanja koja mu se moraju dodijeliti za 2018. zbog nepoštovanja pravila o višestrukoj sukladnosti jer je upotrebljavao neodobreno sredstvo za zaštitu bilja.

28

Odlukom od 21. kolovoza 2019. ministar je odbio kao neosnovanu žalbu koju je R. en R. podnio protiv tog smanjenja. U toj je odluci postupanje o kojem je riječ u glavnom postupku smatrano oblikom nepoštovanja pravila o višestrukoj sukladnosti jer je uporaba neodobrenog sredstva za zaštitu bilja obuhvaćena SMR‑om 10, koji upućuje na članak 55. prvi stavak i članak 55. drugi stavak prvu rečenicu Uredbe br. 1107/2009.

29

R. en R. osporava navedenu odluku pred sudom koji je uputio zahtjev.

30

Pred tim sudom R. en R. ne osporava da je upotrijebio sredstvo za zaštitu bilja koje više nije bilo odobreno, nego ističe da to ne predstavlja povredu članka 55. Uredbe br. 1107/2009, s obzirom na to da taj članak predviđa samo da se sredstva za zaštitu bilja moraju „[pravilno] upotrebljavati”. R. en R. tvrdi da uporaba neodobrenog sredstva za zaštitu bilja ne predstavlja povredu članka 55. Uredbe br. 1107/2009, nego njezina članka 28., u skladu s kojim se sredstvo za zaštitu bilja ne smije staviti na tržište ili upotrebljavati ako nije odobreno. Budući da taj članak 28. nije naveden u prilogu II. Uredbi br. 1306/2013, njegova povreda ne predstavlja povredu pravila o višestrukoj sukladnosti. Slijedom toga, pred sudom koji je uputio zahtjev R. en R. ističe da je ministar pogrešno zaključio da je riječ o povredi SMR‑a 10, tako da nije bio nadležan izreći smanjenje od 3 % na iznos izravnih plaćanja koja je tom društvu valjalo dodijeliti za 2018. zbog nepoštovanja pravila o višestrukoj sukladnosti.

31

Prema navodima suda koji je uputio zahtjev, iz doslovnog tumačenja članka 55. Uredbe br. 1107/2009, na koji upućuje SMR 10, proizlazi da se taj članak ne odnosi na situaciju u kojoj je upotrjebljeno neodobreno sredstvo za zaštitu bilja. Međutim, sud koji je uputio zahtjev ističe da bi takvo tumačenje dovelo do „neobične, a možda i neželjene” posljedice da se u situaciji u kojoj je poljoprivrednik upotrijebio neodobreno sredstvo za zaštitu bilja, njemu ne bi moglo izreći nikakvo smanjenje zbog nepoštovanja pravila o višestrukoj sukladnosti, dok bi to bilo moguće u slučaju nepravilne uporabe odobrenog sredstva za zaštitu bilja.

32

Sud koji je uputio zahtjev pita se o spojivosti tumačenja sadržanog u prethodnoj točki s ciljevima zaštite zdravlja ljudi, životinja i biljaka te okoliša, koji se nastoje postići uredbama br. 1306/2013 i 1107/2009.

33

Sud koji je uputio zahtjev se u bitnome također pita o razlozima koji su naveli zakonodavca Unije da u članku 83. Uredbe br. 1107/2009 predvidi da se pozivanja u drugim pravnim propisima Zajednice na članak 3. Direktive 91/414 tumače jedino kao pozivanja na članak 55. Uredbe br. 1107/2009, a ne i na njezin članak 28.

34

U tim je okolnostima College van Beroep voor het bedrijfsleven (Žalbeni sud za upravne sporove u gospodarstvu, Nizozemska) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Treba li [SMR 10], u kojem se upućuje na članak 55. [prvi stavak i članak 55. drugi stavak prvu rečenicu] [Uredbe br. 1107/2009], tumačiti na način da se odnosi i na slučaj u kojem je upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koje nije odobreno u dotičnoj državi članici u skladu s potonjom uredbom?”

O prethodnom pitanju

35

Svojim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u bitnome pita treba li SMR 10, koji upućuje na članak 55. prvi stavak i članak 55. drugi stavak prvu rečenicu Uredbe br. 1107/2009, tumačiti na način da se on odnosi i na uporabu sredstva za zaštitu bilja koje nije ili više nije odobreno u predmetnoj državi članici i kojem je u potonjem slučaju istekao krajnji rok trajanja.

36

U skladu s ustaljenom sudskom praksom, prilikom tumačenja odredbe prava Unije valja uzeti u obzir ne samo njezin tekst već i njezin kontekst te zadane ciljeve propisa kojeg je dio (presuda do 22. siječnja 2020., Ursa Major Services, C‑814/18, EU:C:2020:27, t. 49. i navedena sudska praksa).

37

Najprije valja primijetiti da, prema navodima suda koji je uputio zahtjev, među strankama glavnog postupka nije sporno da je odobrenje predmetnog sredstva za zaštitu bilja bilo isteklo 30. siječnja 2016. i da je u vrijeme kada je tužitelj iz glavnog postupka upotrebljavao navedeni proizvod također bio istekao i krajnji rok trajanja tog sredstva, koji je bio 30. siječnja 2017.

38

Kao prvo, valja primijetiti da na temelju uvodne izjave 35. Uredbe br. 1107/2009, „[pravilna] uporaba” sredstava za zaštitu bilja odgovara uporabi „u skladu s njihovim odobrenjem”.

39

S tim u vezi, pojam „[pravilna] uporaba”, kako je upotrjebljen u članku 55. prvom stavku i članku 55. drugom stavku prvoj rečenici Uredbe br. 1107/2009, treba razumjeti, što se tiče prve sastavnice, kao da upućuje na članak 28. stavak 1. te uredbe, koji predviđa da se sredstvo za zaštitu bilja može „upotrebljavati” samo ako je „odobreno” u dotičnoj državi članici.

40

Osim toga, iz članka 32. stavka 1. prve rečenice Uredbe br. 1107/2009 proizlazi da se u odobrenju utvrđuje trajanje odobrenja sredstva za zaštitu bilja, a iz članka 46. te uredbe da se uz povlačenje, izmjenu ili istek odobrenja može utvrditi razdoblje odgode za, među ostalim, uporabu postojećih zaliha.

41

Iz toga slijedi da „[pravilna] uporaba” sredstava za zaštitu bilja, u skladu s člankom 55. prvim stavkom i člankom 55. drugim stavkom prvom rečenicom Uredbe br. 1107/2009, pretpostavlja uporabu koja je, kako ratione materiae tako i ratione temporis, obuhvaćena odobrenjem izdanim u skladu s člankom 28. stavkom 1. te uredbe i koja proizvodi svoje učinke u skladu s odredbama njezina članka 32. stavka 1. i, ovisno o slučaju, članka 46.

42

Kao drugo, članak 1. stavak 1. Uredbe br. 1107/2009 određuje da se njome utvrđuju pravila za odobravanje sredstava za zaštitu bilja u trgovačkom obliku te za njihovo stavljanje na tržište, uporabu i kontrolu unutar Europske zajednice. Članak 1. stavak 3. te uredbe predviđa da da je njezina svrha osobito osigurati visoku razinu zaštite kako zdravlja ljudi i životinja tako i okoliša.

43

Kao što je navedeno u uvodnoj izjavi 24. Uredbe br. 1107/2009, odredbama za izdavanje odobrenja mora se jamčiti visoka razina zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša. U skladu s uvodnom izjavom 35. te uredbe, taj se cilj postiže pravilnom uporabom sredstava za zaštitu bilja, u skladu s njihovim odobrenjem. U tom kontekstu valja podsjetiti na to da je, u skladu s prilogom II. Uredbi br. 1306/2013, svrha SMR‑a 10 koji se odnosi na poštovanje članka 55. prvog stavka i članka 55. drugog stavka prve rečenice Uredbe br. 1107/2009, upravo zaštita javnog zdravlja, zdravlja životinja i biljaka. Stoga je SMR 10 dio temeljnih standarda ZPP‑a u području javnog zdravlja, zdravlja životinja i biljaka uključenih u sustav višestruke sukladnosti, čije poštovanje uvjetuje cjelokupnu isplatu korisnicima određenih potpora u okviru ZPP‑a, u skladu s uvodnim izjavama 53. i 54. Uredbe br. 1306/2013.

44

Stoga bi tumačenje koje iz područja primjene SMR‑a 10 isključuje uporabu sredstava za zaštitu bilja koja nisu odobrena u predmetnoj državi članci ili koja više nisu odobrena i čiji je krajnji rok trajanja istekao bilo u suprotnosti s načelom višestruke sukladnosti koje se sastoji u osiguranju visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja, biljaka i okoliša. Naime, takvo bi tumačenje podrazumijevalo da korisniku koji upotrebljava neodobreno sredstvo za zaštitu bilja ne bi bila izrečena administrativna kazna smanjenja iznosa izravnih plaćanja, dok bi korisniku koji upotrebljava odobreno sredstvo za zaštitu bilja ali protivno uvjetima kojima je uređena ta uporaba, bila izrečena takva kazna. Stoga bi neodobreno sredstvo za zaštitu bilja bilo isključeno iz područja primjene načela višestruke sukladnosti ZPP‑a, što bi bilo nespojivo s njegovim ciljevima.

45

Iz toga slijedi da uporaba sredstva za zaštitu bilja koje nije odobreno ili čije su odobrenje i, ovisno o slučaju, krajnji rok trajanja istekli predstavlja slučaj nepoštovanja SMR‑a 10, koji je dio Priloga II. Uredbi br. 1306/2013 naslovljenog „Pravila o višestrukoj sukladnosti u skladu s člankom 93.”, koji dovodi do administrativne kazne na temelju članaka 91. i 99. Uredbe br. 1306/2013.

46

Na taj zaključak ne utječe činjenica da se, u skladu s člankom 83. Uredbe br. 1107/2009, pozivanja u drugim pravnim propisima Zajednice, poput Uredbe br. 1782/2003, na članak 3. Direktive 91/414 tumače kao pozivanja na članak 55. Uredbe br. 1107/2009, a ne na njezin članak 28. Naime, članak 3. stavak 1. Direktive 91/414 utvrdio je obvezu država članica da propišu da se sredstva za zaštitu bilja smiju stavljati na tržište ili rabiti na njihovu području samo ako su odobrena. Ta odredba odgovara članku 28. stavku 1. Uredbe br. 1107/2009. Članak 3. stavak 3. Direktive 91/414 uspostavio je, sa svoje strane, obvezu država članica da propišu pravilnu uporabu sredstava za zaštitu bilja te odgovara članku 55. Uredbe br. 1107/2009. Zbog razloga navedenih u točkama 39. i 40. ove presude poštovanje članka 55. prvog stavka i članka 55. drugog stavka prve rečenice Uredbe br. 1107/2009 pretpostavlja da upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja ima važeće odobrenje, u skladu s njezinim člancima 28. i 32. Slijedom toga, u članku 83. Uredbe br. 1107/2009 nije bilo potrebno nikakvo izričito upućivanje na njezin članak 28.

47

S obzirom na sva prethodna razmatranja, na postavljeno pitanje valja odgovoriti tako da SMR 10, koji upućuje na članak 55. prvi stavak i članak 55. drugi stavak prvu rečenicu Uredbe br. 1107/2009, treba tumačiti na način da se on odnosi i na uporabu sredstva za zaštitu bilja koje nije ili više nije odobreno u predmetnoj državi članici i kojem je u potonjem slučaju istekao krajnji rok trajanja.

Troškovi

48

Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

 

Slijedom navedenog, Sud (deseto vijeće) odlučuje:

 

Propisani zahtjev upravljanja 10, kako je predviđen Prilogom II. Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008, u mjeri u kojoj upućuje na članak 55. prvi stavak i članak 55. drugi stavak prvu rečenicu Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ treba tumačiti na način da se on odnosi i na uporabu sredstva za zaštitu bilja koje nije ili više nije odobreno u predmetnoj državi članici i kojem je u potonjem slučaju istekao krajnji rok trajanja.

 

Potpisi


( *1 ) Jezik postupka: nizozemski