28.2.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 95/3


Rješenje Suda (osmo vijeće) od 13. prosinca 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugal) – XG/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Predmet C-647/20) (1)

(„Zahtjev za prethodnu odluku - Članak 99. Poslovnika Suda - Izravno oporezivanje - Oporezivanje kapitalnih dobitaka od nekretnina - Članci 63., 64. i 65. UFEU-a - Slobodno kretanje kapitala - Veće porezno opterećenje kapitalnih dobitaka od nekretnina koje su ostvarili rezidenti trećih zemalja”)

(2022/C 95/04)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: XG

Tuženik: Autoridade Tributária e Aduaneira

Izreka

Članak 63. i članak 65. stavak 1. UFEU-a treba tumačiti na način da im se protivi propis države članice o porezu na dohodak fizičkih osoba koji kapitalne dobitke koje rezident treće zemlje ostvari prodajom nekretnina smještenih u toj državi članici podvrgava poreznom opterećenju većem od onog koje bi se primijenilo za tu istu vrstu transakcije na kapitalne dobitke koje je ostvario rezident navedene države članice.


(1)  SL C 53, 15. 2. 2021.