18.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 103/6


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. rujna 2018. uputio Verwaltungsgericht Berlin (Njemačka) – Solvay Chemicals GmbH protiv Bundesrepublik Deutschland

(Predmet C-561/18)

(2019/C 103/07)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Berlin

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Solvay Chemicals GmbH

Tuženik: Bundesrepublik Deutschland

Rješenjem od 6. veljače 2019., Sud (prvo vijeće) je presudio:

Članak 49. stavak 1. drugi podstavak Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1) i točka 20. pod B njezina Priloga IV. nevaljani su jer u emisije postrojenja za kalcinaciju vapna sustavno ubrajaju ugljikov dioksid (CO2) prenesen u drugo postrojenje radi proizvodnje kalcijeva karbonata, neovisno o tome je li taj ugljikov dioksid ispušten u atmosferu.


(1)  SL 2012., L 181, str. 30.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 9., str. 308.