8.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 364/2


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. lipnja 2018. uputio Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španjolska) – Jörg Paul Konrad Fritz Bode protiv Instituto Nacional de la Seguridad Social i Tesorería General de la Seguridad Social

(Predmet C-428/18)

(2018/C 364/02)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Jörg Paul Konrad Fritz Bode

Druge stranke u žalbenom postupku: Instituto Nacional de la Seguridad Social i Tesorería General de la Seguridad Social

Prethodno pitanje

Treba li članak 48. UFEU-a tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis koji kao uvjet za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu nalaže da je iznos ostvarene mirovine viši od iznosa najniže mirovine na koju bi predmetna osoba imala pravo na temelju istog nacionalnog propisa, pri čemu se izraz „ostvarena mirovina” mora tumačiti kao stvarna mirovina koju isplaćuje samo nadležna država članica (u ovom slučaju, Španjolska), a ne uračunava se stvarna mirovina koju bi toj osobi, na temelju davanja iste prirode, mogla isplaćivati jedna ili više drugih država članica?