27.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 301/15


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. lipnja 2018. uputio Corte di appello di Napoli (Italija) – I.G.I. Srl protiv Marije Grazije Cicenia i dr.

(Predmet C-394/18)

(2018/C 301/21)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte di appello di Napoli

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: I.G.I. Srl

Tuženici: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

Prethodna pitanja

1.

Mogu li vjerovnici trgovačkog društva koje se dijeli, čije su tražbine nastale prije podjele i koji nisu primijenili pravni lijek prigovora iz članka 2503. Građanskog zakonika (odnosno, sredstvo zaštite koji je uvedeno provedbom članka 12. Direktive [82/891/CEE] (1)), ostvariti pravo podnošenja tužbe radi pobijanja pravnih radnji dužnika iz članka 2901. Građanskog zakonika nakon što je podjela provedena, s ciljem da se podjela u odnosu na njih proglasi bez učinka, pa bi time bili u povoljnijem položaju u provedbi ovrhe u odnosu na vjerovnike jednog ili više prijamnih trgovačkih društava te bili u prednosti i u odnosu na članove tih društava?

2.

Odnosi li se pojam ništavosti predviđen člankom 19. Direktive samo na radnje koje utječu na valjanost odluke o podjeli ili i na radnje koje, iako ne utječu na njezinu valjanost, dovode do toga da je takva odluka bez učinka u relativnom smislu ili da se ne može izvršiti?


(1)  Šesta direktiva Vijeća 82/891/EEZ od 17. prosinca 1982. na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora, koja se odnosi na podjelu dioničkih društava (SL L 378, str. 47.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 37.).