201806150451954832018/C 231/122102018CJC23120180702HR01HRINFO_JUDICIAL20180323101122

Predmet C-210/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. ožujka 2018. uputio Schienen-Control Kommission (Austrija) – WESTbahn Management GmbH protiv ÖBB-Infrastruktur AG


C2312018HR1020120180323HR0012102112

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. ožujka 2018. uputio Schienen-Control Kommission (Austrija) – WESTbahn Management GmbH protiv ÖBB-Infrastruktur AG

(Predmet C-210/18)

2018/C 231/12Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Schienen-Control Kommission

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: WESTbahn Management GmbH

Druga stranka u postupku: ÖBB-Infrastruktur AG

Prethodna pitanja

1.

Treba li se Prilog II. točka 2. (a) Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora ( 1 ) tumačiti na način da element „putnički kolodvori, kolodvorske zgrade i drugi objekti” uključuje i „perone” kao sastavne dijelove željezničke infrastrukture, sukladno Prilogu I. drugoj alineji te direktive?

2.

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje:

Treba li se Prilog II. točka 1. (c) Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora tumačiti na način da element „korištenje željezničke infrastrukture” uključuje i korištenje perona sukladno Prilogu I. drugoj alineji te direktive?


( 1 ) SL 2012., L 343, str. 32. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 25., str. 136.)