22.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/46


Tužba podnesena 24. listopada 2017. – Marinvest i Porting protiv Komisije

(Predmet T-728/17)

(2018/C 022/62)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelji: Marinvest d.o.o. (Izola-Isola, Slovenija) i Porting d.o.o. (Izola-Isola) (zastupnici: G. Cecovini Amigoni i L. Daniele, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi odluku Europske komisije od 27. srpnja 2017., C (2017) 5049 final (State Aid SA.45220 (2016/FC) – Slovenia – Alleged aid in favor of Komunala Izola d.o.o.), dostavljenu društvima Marinvest i Porting 16. kolovoza 2017.;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Ova je tužba usmjerena protiv odluke Europske komisije od 27. srpnja 2017., C (2017) 5049 final (Državna potpora SA.45220 (2016/FC) – Slovenija – Navodna potpora u korist društva Komunala Izola d.o.o.), dostavljene društvima Marinvest i Porting 16. kolovoza 2017.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi prava na kontradiktorni postupak koja proizlazi iz činjenice da su se u pobijanoj odluci koristili potpuno novi elementi, koje Komisija nije navela u dopisu kojim se poziva na podnošenje primjedbi, na povredi temeljnog prava na dobru upravu iz članka 41. Povelje, na povredi općeg načela kontradiktornog postupka i na povredi članka 24. stavka 2. Uredbe 2015/1589

Odstupajući od originalnog teksta članka 20. stavka 2. Uredbe 659/1999, člankom 24. stavkom 2. Uredbe 2015/1589 priznaje se zainteresiranim strankama (podnositeljima pritužbe) pravo na podnošenje primjedbi, već u fazi prethodnog istražnog postupka. Članak 24. stavak 2. predstavlja konkretnu primjenu temeljnog prava na dobru upravu iz članka 41. Povelje i općeg načela kontradiktornog postupka.

U predmetnom slučaju, prava društava Marinvest i Porting zajamčena člankom 24. stavkom 2. grubo su prekršena. Točno je da je Komisija pozvala podnositelje pritužbe da dostave svoje primjedbe, i to dopisom od 14. veljače 2017. i da su društva Marinvest i Porting iznijela svoja stajališta o prethodnoj ocjeni sadržanoj u tom dopisu. Međutim, Komisija je nakon toga temeljila pobijanu konačnu odluku na elementima koje u dopisu od 14. veljače 2017. nisu bili uopće spomenuti i glede kojih se podnositelji pritužbe nisu mogli očitovati.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi prava na kontradiktorni postupak koja proizlazi iz odbijanja pristupu spisu i da ih se sasluša prije donošenja konačne odluke, na povredi temeljnog prava na dobru upravu iz članka 41. Povelje, na povredi općeg načela kontradiktornog postupka, na povredi članka 24. stavka 2. Uredbe 2015/1589 i na nepotpunom obrazloženju u konkretnom slučaju

Podnositelji pritužbe su zatražili pristup dokumentaciji koju su Komisiji dostavila slovenska tijela kao i da se dogovori sastanak sa Komisijinim službama kako bi dobili sva potrebna pojašnjenja, posebno u odnosu na učinak prijavljenih mjera na tržišno natjecanje i na trgovinu među državama članicama. Komisija je donijela pobijanu odluku a da pritom nije prethodno dostavila zatražene dokumente niti je održan sastanak s podnositeljima pritužbe. Time je povrijedila članak 24. stavak 2. Uredbe 2015/1589, protumačen u skladu s člankom 41. Povelje i općim načelom kontradiktornog postupka.

Pravo podnositelja pritužbe na podnošenje primjedbi na Komisijinu prethodnu ocjenu u smislu članka 24. stavka 2. nužno pretpostavlja pravo pristupu spisu i pravo tražiti susret s Komisijom. Ti elementi zapravo predstavljaju međusobno usko povezane dijelove istog temeljnog prava. U predmetnom slučaju, nepoštovanje tih prava nije bilo obrazloženo.

3.

Treći tužbeni zahtjev, koji se temelji na pogrešnom tumačenju pojma državne potpore u odnosu na uvjet negativnog utjecaja na prekograničnu trgovinu, na povredi članka 107. stavka 1. UFEU-a, na povredi Obavijesti Komisije o pojmu državne potpore, na povredi općeg načela legitimnih očekivanja i na nepotpunom obrazloženju u konkretnom slučaju

U skladu s sudskom praksom Suda Europske unije i u skladu s Obavijesti Komisije o državnim potporama, relativno mala veličina poduzetnika korisnika potpore ne isključuje a priori mogućnost da trgovina među državama članicama bude pogođena. Javna subvencija poduzetniku koji pruža usluge samo na lokalnoj ili regionalnoj razini, ali ne i izvan matične države, svejedno može utjecati na trgovinu među državama članicama ako takve usluge mogu pružati poduzetnici iz drugih država članica (također na temelju prava poslovnog nastana) i ta mogućnost nije samo hipotetska.

Komisija je u potpunosti zanemarila da su društva Marinvest i Porting u stopostotnom vlasništvu društva sa sjedištem u Italiji, društva Altan Prefabbricati. Potonje je izvršilo značajna ulaganja u izgradnju Marine u Izoli, kojom sada upravlja, u skladu s pravom poslovnog nastana u smislu članka 49. UFEU-a, preko svojih društava kćeri.

4.

Četvrti tužbeni zahtjev, koji se temelji na pogrešnom tumačenju pojma državne potpore u odnosu na uvjet narušavanja tržišnog natjecanja i na prekogranične trgovine, na pogrešnom utvrđenju i iskrivljavanju činjenica i na nepotpunom obrazloženju u konkretnom slučaju

U pobijanoj odluci Komisija je isključila postojanje narušavanja trgovine među državama članicama, time što se sadržajno usredotočila na to da usluge koje nudi Marina Komunale Izola nisu podesne za privlačenje potencijalnih korisnika usluga koje nude tužitelji.

Komisija je pogrešno utvrdila činjenice. Pored turističke luke društava Marinvest i Porting nalazi se drugi objekt kojim upravlja poduzetnik korisnik potpora (Komunala Izola) koji pruža slične usluge, s ponudom koja može doseći 505 vezova za plovila, i koji se reklamira i na talijanskom jeziku preko internetske stranice svim potencijalno zainteresiranim osobama.