17.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 231/54


Rješenje Općeg suda od 5. svibnja 2017. – King.com protiv EUIPO-a – TeamLava

(Predmet T-95/17) (1)

(2017/C 231/71)

Jezik postupka: engleski

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 112, 10. 4. 2017.