12.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 94/11


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. prosinca 2017. uputio Sofiyski rayonen sad (Bugarska) – Toplofikatsia Sofia EAD protiv Mitka Simeonova Dimitrova

(Predmet C-725/17)

(2018/C 094/14)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Sofiyski rayonen sad

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Toplofikatsia Sofia EAD

Tuženik: Mitko Simeonov Dimitrov

Prethodna pitanja

1.

Direktiva (1) izuzima iz svog područja primjene propise tradicionalnog ugovornog prava o sklapanju ugovora, međutim izuzima li iz njega i uređenje te posve neuobičajene, zakonski propisane strukture za nastanak ugovornih odnosa?

2.

U slučaju da Direktiva u ovom slučaju ne isključuje uređenje vlastitim pravilima: je li riječ o ugovoru u smislu članka 5. Direktive ili o nečemu drugomu? Ako je riječ o ugovoru ili ako i nije riječ o ugovoru: primjenjuje li se Direktiva u ovom slučaju?

3.

Je li ta vrsta činjeničnih ugovora obuhvaćena Direktivom neovisno o tome kada su oni nastali ili Direktiva važi samo za novo stečene stanove ili – još uže – samo za novo izgrađene stanove (dakle korisničke uređaje koji zahtijevaju priključak na mrežu centraliziranog toplinskog sustava)?

4.

U slučaju da se Direktiva primjenjuje: povređuje li nacionalno uređenje članak 5. stavak 1. točku (f) u vezi sa stavkom 2., koji propisuje pravo odnosno načelnu mogućnost raskida pravnog odnosa?

5.

U slučaju da treba sklopiti ugovor: je li za to propisan oblik i koji sadržajni opseg moraju imati informacije koje se potrošaču (ovdje: pojedinačnom vlasniku stana, a ne zajednici suvlasnika) moraju staviti na raspolaganje? Utječe li na nastanak pravnog odnosa izostanak pravodobnih i dostupnih informacija?

6.

Je li potreban izričit zahtjev, odnosno formalno izražena volja potrošača, kako bi on postao strana takvog pravnog odnosa?

7.

Ako je bio sklopljen ugovor, bilo formalno ili neformalno, je li grijanje zajedničkih dijelova zgrade (osobito stubišta) dio predmeta ugovora i je li potrošač naručio uslugu u odnosu na taj dio usluge, ako u tom smislu ne postoji izričit zahtjev s njegove strane ili čak zajednice suvlasnika zgrade (primjerice ako se odstrane toplinski uređaji, što će se trebati pretpostaviti u većini slučajeva – naime vještaci ne navode nikakve toplinske uređaje u zajedničkim dijelovima zgrade)?

8.

Je li za svojstvo potrošača vlasnika koji je zahtijevao grijanje zajedničkih dijelova zgrade značajno (odnosno čini li razliku) ako je prekinuta opskrba toplinskom energijom stana koji je u njegovu etažnom vlasništvu?


(1)  Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL 2011., L 304, str. 64.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 260.).