29.5.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 168/22


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. veljače 2017. uputila Curtea de Apel Pitești (Rumunjska) – SC Cali Esprou SRL protiv Administraţia Fondului pentru Mediu

(Predmet C-104/17)

(2017/C 168/29)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Pitești

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SC Cali Esprou SRL

Tuženik: Administraţia Fondului pentru Mediu

Prethodna pitanja

Može li se članak 15. Direktive 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (1) tumačiti na način da mu se protivi donošenje propisa u državi članici Europske unije kojim se za gospodarski subjekt koji stavlja na nacionalno tržište pakiranu robu i ambalažu, ali ni na koji način u njih ne zadire, već ih u istom obliku prenosi na gospodarski subjekt koji ih pak prenosi krajnjem potrošaču, uvodi doprinos čiji iznos se utvrđuje prema kilogramu (kg) na temelju razlike između, s jedne strane, količine ambalažnog otpada kojom se ispunjavaju minimalni ciljevi obnove i spaljivanja u spalionicama otpada uporabom otpada za energetske svrhe i obnovom pomoću recikliranja i, s druge strane, količine ambalažnog otpada koja je stvarno obnovljena ili spaljena u spalionicama otpada uporabom otpada za energetske svrhe i obnovom pomoću recikliranja?


(1)  Direktiva 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL 1994., L 365, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 64., str. 12.)