3.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 104/33


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. siječnja 2017. uputio Curtea de Apel Cluj (Rumunjska) – Maria Dicu protiv Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

(Predmet C-12/17)

(2017/C 104/48)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Cluj

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Maria Dicu

Tuženici: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

Prethodno pitanje

Treba li članak 7. Direktive 2003/88/EZ (1) tumačiti na način da mu se protivi odredba nacionalnog propisa prema kojoj se prilikom određivanja trajanja radnikova godišnjeg odmora ne uzima u obzir vrijeme roditeljskog dopusta do djetetove druge godine kao razdoblje zaposlenja?


(1)  Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL L 299, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.)