16.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 14/54


Tužba podnesena 14. studenoga 2016. – Jean Patou Worldwide protiv EUIPO-a – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

(Predmet T-808/16)

(2017/C 014/64)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Jean Patou Worldwide Ltd (Watford, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnik: S. Baran, barrister)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Emboga, SA (Petrel, Španjolska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: figurativni žig Unije s verbalnim elementom „HISPANITAS JOY IS A CHOICE” – prijava za registraciju br. 12 789 971

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 23. lipnja 2016. u predmetu R 235/2016-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

EUIPO-u i drugoj stranci u postupku naloži snošenje troškova uključujući tužiteljeve troškove iz postupka pred Uredom.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.