13.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 46/18


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. prosinca 2016. uputio Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona (Španjolska) – Wilber López Pastuzano protiv Delegación del Gobierno Central de Navarra

(Predmet C-636/16)

(2017/C 046/20)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Wilber López Pastuzano

Tuženik: Delegación del Gobierno Central de Navarra

Prethodno pitanje

Treba li članak 12. Direktive Vijeća 2003/109/EZ (1) od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis poput onoga o kojem je riječ u glavnom postupku i sudska praksa kojom se on tumači, koji ne predviđa primjenu uvjeta za zaštitu od protjerivanja stranog državljanina s dugotrajnim boravištem na sve upravne odluke o protjerivanju, neovisno o njihovoj prirodi i pravnom obliku, već ograničava područje primjene takvih uvjeta samo na konkretan način isključenja?


(1)  SL 2004., L 16, str. 44. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 41.)