4.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 243/22


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. travnja 2016. uputio Varhoven administrativen sad (Bugarska) – Asociacia na balgarskite predpijatija sa meždunarodni prevozi i patištata (AEBTRI) protiv Načalnik na Mitnica Burgas kao pravnog sljednika carinskog ureda Svilengrad

(Predmet C-224/16)

(2016/C 243/23)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Varhoven administrativen sad

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Asociacia na balgarskite predpijatija sa meždunarodni prevozi i patištata (AEBTRI)

Druga stranka u postupku: Načalnik na Mitnica (pročelnik carinskog ureda) Burgas kao pravni sljednik carinskog ureda Svilengrad

Prethodna pitanja

1.

Je li Sud radi sprečavanja proturječnih sudskih odluka nadležan za tumačenje Konvencije TIR, koju je Europska zajednica priznala Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2112/78 (1) od 25. srpnja 1978.„o sklapanju Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR (Konvencija TIR), od 14. studenoga 1975. godine iz Ženeve” (SL 1978 L 252, str. 1.; stupila je na snagu u Europskog zajednici 20. lipnja 1983.), koje je obvezujuće za sudove država članica, kad je riječ o području primjene članaka 8. i 11. te konvencije, prilikom ocjene toga postoji li odgovornost jamstvene udruge na temelju članka 457. stavka 2. Provedbene uredbe (2) o Carinskom zakoniku Zajednice?

2.

Je li na temelju tumačenja članka 457. stavka 2. Provedbene uredbe o Carinskom zakoniku Zajednice, u vezi s člankom 8. stavkom 7. (koji je postao članak 11. stavak 2.) Konvencije TIR s pripadajućim napomenama s objašnjenjem, moguće smatrati da, u slučaju poput predmetnog, kad dospiju dugovi iz članka 8. stavaka 1. i 2. Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR, carinska tijela [moraju] zahtijevati njihovo plaćanje od korisnika karneta TIR, koji izravno duguje te iznose, u granicama mogućeg, prije podnošenja zahtjeva jamstvenoj udruzi?

3.

Kad je primatelj stekao ili zadržao robu za koju zna da je prevezena uz primjenu karneta TIR i za koju nije utvrđeno da je podnesena i prijavljena (odredišnom) carinskom uredu, treba li samo zbog te činjenice smatrati da je riječ o osobi koja je morala znati da je roba bila izuzeta od carinskog nadzora i da je ona solidarno odgovorna u smislu članka 203. stavka 3. treće alineje, u vezi s člankom 213. Carinskog zakonika Zajednice?

4.

Ako je odgovor na treće pitanje potvrdan: sprječava li činjenica da carinska uprava od tog primatelja nije zahtijevala plaćanje carinskog duga uspostavu odgovornosti – koja je uređena i člankom 457. stavkom 2. Provedbene uredbe – jamstvene udruge iz članka 1. točke 16. Konvencije TIR?


(1)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2112/78 od 25. srpnja 1978. o sklapanju Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR (Konvencija TIR) od 14. studenoga 1975. (SL 1978, L 252, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 5., str. 21.)

(2)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL 1993, L 251, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 1., str. 3.)