18.9.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 309/15


Presuda Suda (deveto vijeće) od 26. srpnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra – Portugal) – Superfoz – Supermercados Lda protiv Fazenda Pública

(Predmet C-519/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Usklađivanje zakonodavstava - Uredba (EZ) br. 882/2004 - Službene kontrole hrane i hrane za životinje - Financiranje službenih kontrola - Članci 26. i 27. - Opće oporezivanje - Pristojbe ili naknade - Naknada na teret trgovina hranom))

(2017/C 309/20)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Superfoz – Supermercados Lda

Tuženik: Fazenda Pública

Izreka

Članke 26. i 27. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. treba tumačiti na način da se ne protive nalaganju naknade poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku samo maloprodajnim trgovinama hrane a da prihod od te naknade ne služi posebnom financiranju službenih kontrola koje se provode zbog tih obveznika ili u njihovu korist.


(1)  SL C 6, 9. 1. 2017.