22.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 68/44


Tužba podnesena 30. prosinca 2015. – BelTechExport protiv Vijeća

(Predmet T-765/15)

(2016/C 068/56)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: BelTechExport ZAO (Minsk, Bjelarus) (zastupnici: J. Jerņeva and E. Koškins, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Uredbu Vijeća (EU) 2015/1948 od 29. listopada 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus (SL 2015 L 284, str. 62.) u dijelu u kojem proširuje primjenu mjera ograničavanja na tužitelja, čak i ako je njihova primjena privremeno obustavljena.

poništi Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1957 od 29. listopada 2015. o izmijeni Odluke 2012/642/ZVSO o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa (SL 2015 L 284, str. 149.) u dijelu u kojem proširuje primjenu mjera ograničavanja na tužitelja, čak i ako je njihova primjena privremeno obustavljena.

naloži Vijeću snošenje troškova tužitelja.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

1.

Prvim tužbenim razlogom tužitelj ističe da u pobijanim aktima nije dovoljno obrazloženo kontinuirano uvrštavanje tužitelja u odgovarajuće priloge i da Vijeće nije postupilo u skladu s člankom 296. stavkom 2. UFEU-a koji od Vijeća zahtjeva navođenje razloga.

2.

Drugim tužbenim razlogom tužitelj ističe da pobijani akti povrjeđuju pravo na obranu i pravo na pošteno suđenje iz članka 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije (u daljnjem tekstu: Povelja) i članke 6. i 13. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP) jer su usvojeni bez da je tužitelju dana mogućnost da stvarno iskoristi svoja prava obrane, osobito pravo na saslušanje i pravo da se primjeni postupak koji mu stvarno omogućuje da zahtjeva uklanjanje s liste osoba obuhvaćenih mjerama ograničavanja.

3.

Trećim tužbenim razlogom tužitelj ističe da su pobijani akti zahvaćen očitom pogreškom u ocijeni jer se temelje na pogrešnoj pretpostavci da tužitelju kao velikom poduzetniku u sektoru proizvodnje i izvoza oružja u Bjelorusiji koristi Lukashenkov režim.

4.

Četvrtim tužbenim razlogom tužitelj ističe da se spornim aktom povrjeđuje temeljno pravo na vlasništvo iz članka 17. Povelje i članka 1. Protokola br. 1. EKLJP-a, te da se ta povreda ne temelji na uvjerljivim dokazima, da je neopravdana i neproporcionalna.