22.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 205/21


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. travnja 2015. uputio Nacka (Švedska) – Borealis Ab i drugi protiv Naturvårdsverket

(Predmet C-180/15)

(2015/C 205/30)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB, Höganäs Sweden AB

Tuženik: Naturvårdsverket

Prethodna pitanja

1.

Je li kod računanja međusektorskog faktora korekcije za industrijski sektor, u skladu s člankom 10.a stavcima 1. i 4. direktive o trgovanju (1) raspodijeliti sve emisije od spaljivanja rezidualnih plinova za proizvodnju električne energije dražbenom bubnju a ne Industritaketu [(plafon za besplatnu raspodjelu emisijskih jedinica; ‘industrijski plafon’)], unatoč činjenici da se za emisije od rezidualnih plinova može besplatno raspodijeliti emisijske jedinice prema članku 10.a stavku 1. direktive o trgovanju?

2.

Je li kod računanja međusektorskog faktora korekcije za industrijski sektor, u skladu s člankom 10.a stavcima 1.) i 4. direktive o trgovanju raspodijeliti sve emisije proizvedene u proizvodnji topline u kogeneracijskim postrojenjima za kasniju isporuku za … postrojenja [pokrivena sustavom trgovanja emisijama (‘ETS postrojenja’)] za dražbeni bubanj a ne za industrijski plafon, unatoč činjenici da se za emisije od proizvodnje topline može besplatno raspodijeliti emisijske jedinice prema članku 10.a stavku 4. direktive o trgovanju?

3.

Ako su odgovori na pitanja 1. i 2. negativni, je li u tom slučaju izračun industrijskog udjela (34,78 posto) od ukupnih emisija u referentnom razdoblju točan?

4.

Je li Odluka Komisije 2013/448/EU (2) nevaljana i nespojiva s trećim podstavkom članka 10.a stavka 5. direktive o trgovanju, s obzirom na to da Komisijin izračun industrijskog plafona znači da se međusektorski faktor korekcije neizbježno mora primijeniti umjesto da se primijeni „ako je to potrebno”?

5.

Je li referentna vrijednost za proizvod za vruću kovinu uspostavljena u skladu s člankom 10.a stavkom 2. direktive o trgovanju na temelju činjenice da pri definiranju načela postavljanja ex-ante referentnih vrijednosti, početna točka mora biti prosječni učinak 10 posto najučinkovitijih postrojenja u relevantnom sektoru?

6.

Što se tiče besplatne raspodjele emisijskih jedinica za izvoz topline privatnim kućanstvima, je li u skladu s člankom 10.a stavkom 4. direktive o trgovanju da se ne odobri raspodjela besplatnih emisijskih jedinica u pogledu topline koja se izvozi u privatna kućanstva?

7.

U vezi sa zahtjevom za besplatnu raspodjelu emisijskih jedinica, je li u skladu s Prilogom IV Odluci Komisije 2011/278/EU (3) ne navesti sve emisije stakleničkih plinova koji nastaju iz proizvodnje topline koja se izvozi u privatna kućanstva, kao što je to učinila Naturvårdsverket (švedska agencija za zaštitu okoliša)?

8.

Kod raspodjele besplatnih emisijskih jedinica za izvoz topline privatnim kućanstvima, je li u skladu s člankom 10.a stavcima 1. i 4. direktive o trgovanju i člankom 10. stavkom 3. Odluke Komisije 2011/278/EU da se ne raspodijeli dodatne besplatne emisijske jedinice vezano za emisije fosilnih goriva koje prekoračuju raspodjelu za toplinu izvezenu u privatna kućanstva?

9.

U vezi sa zahtjevom za raspodjelu besplatnih emisijskih jedinica, je li u skladu s Prilogom IV Odluci Komisije 2011/278/EU, prilagoditi brojke u zahtjevu kako bi emisije stakleničkih plinova koje su pripisive sagorijevanju rezidualnog plina bile jednake onima koje su pripisive sagorijevanju prirodnog plina, kao što je to učinio Naturvårdsverket?

10.

Znači li članak 10. stavak 8. Odluke Komisije 2011/278/EU da se subjektu ne može raspodijeliti besplatne emisijske jedinice za potrošnju topline za referentne vrijednosti topline potpostrojenja proizvedene u potpostrojenju s različitom referentnom vrijednosti za gorivo?

11.

Ako je odgovor na pitanje 10. potvrdan, da li je članak 10. stavak 8. Odluke Komisije 2011/278/EU protivan članku 10.a stavku 1. direktive o trgovanju?

12.

Je li kod raspodjele besplatnih emisijskih jedinica u pogledu potrošnje topline u skladu s direktivom o trgovanju i smjernicama br. 2. i 6. prilikom procjene uzeti u obzir izvor grijanja koji proizvodi potrošenu toplinu?

13.

Je li Odluka Komisije 2013/448/EU ništava i nespojiva s člankom 290. UFEU-a i člankom 10.a stavcima 1. i 5. direktive o trgovanju na temelju toga da mijenja metodu izračuna iz članka 10.a stavka 5. , drugog podstavka, (a) i (b) direktive o trgovanju, isključujući iz temelja za izračun emisije koje je prouzrokovalo sagorijevanje rezidualnih plinova i proizvodnja kombinirane topline i energije, unatoč činjenici da je besplatna raspodjela emisijskih jedinica dozvoljena u tom smislu sukladno članku 10.a stavcima 1. i 4. direktive o trgovanju i Odluke Komisije 2011/278/EU?

14.

Treba li smatrati da mjerljiva toplina u obliku pare iz ETS postrojenja koja se dostavlja parnoj mreži s mnogo potrošača pare, od kojih najmanje jedan nije ETS postrojenje, predstavlja potpostrojenje s referentnom vrijednosti za toplinu prema članku 3. točki (c) Odluke Komisije 2011/278/EU?

15.

Je li za pitanje 14. relevantno:

(a)

posjeduje li najveći potrošač pare u mreži parnu mrežu i da je taj potrošač ETS postrojenje,

(b)

koliki dio ukupne isporuke topline parnoj mreži koristi najveći potrošač,

(c)

koliko dobavljača i potrošača pare ima u parnoj mreži,

(d)

ima li nesigurnosti oko toga tko je proizveo mjerljivu toplinu koju potrošači pare nabavljaju, i

(e)

može li se raspodjela potrošnje pare unutar mreže izmijeniti na način da se broj potrošača pare koji nisu ETS postrojenja pridruži ili se postojeća potrošnja ETS postrojenja koja nisu ETS poveća?

16.

Ako odgovor na pitanje 14. ovisi o činjenicama individualnog slučaja, kojim činjenicama treba dati poseban značaj?


(1)  Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL 2003 L 275, str. 32.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 9., str. 28.).

(2)  Odluka Komisije od 5. rujna 2013. o nacionalnim provedbenim mjerama za prijelaznu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica stakleničkih plinova u skladu s člankom 11. stavkom 3. Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 5666) (SL 2013 L 240, str. 27.).

(3)  Odluka Komisije od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2772) (SL 2011 L 130, str. 1.)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 257.).