24.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 239/3


Mišljenje Suda (puni sastav) od 16. svibnja 2017. – Europska komisija

(Mišljenje 2/15) (1)

((Mišljenje na temelju članka 218. stavka 11. UFEU-a - Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapur - Sporazum ‚nove generacije’ o kojem se pregovaralo nakon stupanja na snagu UEU-a i UFEU-a - Nadležnost za sklapanje sporazuma - Članak 3. stavak 1. točka (e) UFEU-a - Zajednička trgovinska politika - Članak 207. stavak 1. UFEU-a - Trgovina robom i uslugama - Izravna strana ulaganja - Javne nabave - Komercijalni aspekti intelektualnog vlasništva - Trgovina s trećim zemljama i održivi razvoj - Socijalna zaštita radnika - Zaštita okoliša - Članak 207. stavak 5. UFEU-a - Usluge u području prometa - Članak 3. stavak 2. UFEU-a - Međunarodni sporazum koji može utjecati na zajednička pravila ili izmijeniti njihov opseg - Pravila sekundarnog prava Unije u području slobodnog pružanja usluga u području prometa - Strana ulaganja koja nisu izravna - Članak 216. UFEU-a - Sporazum nužan za ostvarivanje jednog od ciljeva iz Ugovorâ - Slobodno kretanje kapitala i platnog prometa između država članica i trećih zemalja - Sukcesija ugovora u području ulaganja - Zamjenjivanje sporazuma o ulaganjima između država članica i Republike Singapur - Institucionalne odredbe sporazuma - Rješavanje sporova između ulagača i država - Rješavanje sporova između stranaka))

(2017/C 239/03)

Jezik postupka: svi službeni jezici

Podnositelj zahtjeva

Europska komisija (zastupnici: U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig i M. Kocjan, agenti)

Izreka

Predviđeni sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapur pripada isključivoj nadležnosti Unije, osim sljedećih odredbi, koje pripadaju podijeljenoj nadležnosti između Unije i država članica:

odredbe odjeljka A (Zaštita ulaganja) poglavlja 9. (Ulaganja) toga sporazuma, u dijelu u kojem se odnose na ulaganja između Unije i Republike Singapur koja nisu izravna;

odredbe odjeljka B (Rješavanje sporova između ulagača i država) toga poglavlja 9.; i

odredbe poglavlja 1. (Ciljevi i opće definicije), 14. (Transparentnost), 15. (Rješavanje sporova između stranaka), 16. (Mehanizam posredovanja) i 17. (Institucionalne, opće i završne odredbe) navedenog sporazuma, u dijelu u kojem se odnose na odredbe poglavlja 9. i kada potonje pripadaju podijeljenoj nadležnosti između Unije i država članica.


(1)  SL C 363, 3. 11. 2015.