5.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 83/2


Presuda Suda (deveto vijeće) od 18. siječnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Østre Landsret -Danska) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell protiv Skatteministeriet

(Predmet C-249/15) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Članak 56. UFEU-a - Slobodno pružanje usluga - Ograničenja - Automobil koji je rezident jedne države članice uzeo u leasing od leasing-društva sa sjedištem u drugoj državi članici - Porez na registraciju motornog vozila izračunan razmjerno trajanju korištenja vozilom - Nužnost postojanja sporazuma nacionalnih poreznih tijela prije stavljanja u promet - Opravdanje - Sprečavanje zaobilaženja poreznih pravila i njihove prijevarne primjene ili zlouporabe - Očuvanje porezne nadležnosti države - Proporcionalnost))

(2018/C 083/02)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Østre Landsret

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Wind 1014 GmbH, Kurt Daell

Tuženik: Skatteministeriet

Izreka

Članak 56. UFEU-a mora se tumačiti na način da mu se protive propis i upravna praksa države članice poput onih o kojima je riječ u glavnom postupku, prema kojima se

stavljanje u promet vozila koje je njezin rezident radi privremenog korištenja tim vozilom i u toj državi članici uzeo na leasing od leasing-društva sa sjedištem u drugoj državi članici uz obvezu plaćanja poreza na registraciju obračunanog razmjerno trajanju tog korištenja uvjetuje ishođenjem prethodnog odobrenja poreznih tijela prve države članice u pogledu tog plaćanja, inače se to vozilo načelno ne može staviti u promet na njezinu teritoriju i prema kojima se

mogućnost stavljanja u promet takvog vozila u prvoj državi članici odmah tijekom ispitivanja zahtjeva poreznog obveznika za primjenu povlastice plaćanja pripadajućeg poreza na registraciju tog vozila obračunanog razmjerno trajanju njegova korištenja u toj državi uvjetuje prethodnim plaćanjem cijelog iznosa poreza na registraciju, pri čemu se preplaćeni porez vraća uvećano za kamate ako i nakon što porezni obveznik od navedenih poreznih tijela dobije odobrenje za to razmjerno namirenje poreza na registraciju.


(1)  SL C 245, 27. 7. 2015.