8.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 48/6


Presuda Suda (sedmo vijeće) od 10. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Düsseldorf – Njemačka) – TSI GmbH protiv Hauptzollamt Aachen

(Predmet C-183/15) (1)

((Prethodni postupak - Zajednička carinska tarifa - Tarifno razvrstavanje - Kombinirana nomenklatura - Podbroj 9027 10 10 - Ultraljubičasti aerodinamični granulometri - Prijenosna brojila čestica))

(2016/C 048/09)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: TSI GmbH

Tuženik: Hauptzollamt Aachen

Izreka

Kombiniranu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1031/2008 od 19. rujna 2008., treba tumačiti na način da ultraljubičasti aerodinamični granulometri i prijenosna brojila čestica, poput onih iz glavnog postupka, ne ulaze u njezin podbroj 9027 10 10.


(1)  SL C 254, 3. 8. 2015.