4.8.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 253/37


Tužba podnesena 14. svibnja 2014. – Yanukovych protiv Vijeća

(Predmet T-346/14)

2014/C 253/52

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Viktor Fedorovič Janukovič (Kijev, Ukrajina) (zastupnik: T. Beazley, QC)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Vijeća 2014/119/ZVSP od 5. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL L 66, str.26), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 2014/216/ZVSP od 14. travnja 2014 (SL L 111, str. 91.) i Uredbu Vijeća (EU) br. 208/2014 od 5. ožujka 2014. (SL L 66, str.1) o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini, kako izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) 381/2014 od 14. travnja 2014. (SL L 111, str. 33.), u opsegu u kojem se odnose na tužitelja;

naloži tuženiku snošenje troškova tužitelja.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe sedam tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na tome da odluka i uredba Vijeća Europske unije (u daljnjem tekstu: Vijeće) nisu donesene na ispravnom pravnom temelju. Argumenti u prilog osnovanosti razloga uključuju to (a) da Odluka nije udovoljila uvjetima iz članka 29. UEU-a na koji se Vijeće oslanja. Među ostalim: (i)Vijeće nije moglo ostati kod svojih izričito navedenih ciljeva (učvršćivanje vladavine prava i poštovanje ljudskih prava u Ukrajini) stoga je navelo razloge za donošenje akata (vezane za navodnu pronevjeru ukrajinskih državnih sredstava i njihov nezakonit prijenos izvan Ukrajine, što tužitelj poriče) koji nikad nisu bili u skladu s navedenim ili drugim relevantnim ciljevima iz članka 21. UEU-a. (ii) Odluka i Uredba su protivne drugim relevantnim ciljevima iz članka 21. jer nisu dovele do „učvršćivanja i podrške demokraciji … i načelima međunarodnog prava.” posebice jer je u njima suprotno ukrajinskom i međunarodnom pravu pogrešno ustanovljeno da je demokratski izabrani predsjednik Ukrajine, tužitelj, „bivši predsjednik”, i jer se njima podržavaju takozvani „prijelazni predsjednik i vlada” koji su na vlast došli nezakonitom silom, što je suprotno vladavini prava, demokratskim načelima i međunarodnom pravu. (b) Nisu bili ispunjeni uvjeti za pozivanje na članak 215. UFEU-a jer nije bilo valjane odluke prema poglavlju 2. glave V. UEU-a. (c) Nije postojala dovoljna veza da bi se protiv tužitelja moglo pozvati na članak 215. UFEU-a.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na tome da je Vijeće zlouporabilo svoje ovlasti. Za razliku od ciljeva koji su navedeni u Odluci i Uredbi, cilj koji je Vijeće njihovom primjenom zapravo željelo postići jest stjecanje naklonosti takozvanog „prijelaznog režima” Ukrajine, tako da Ukrajina nastavi s uspostavom tješnjih veza s EU-om (budući da su demokratski izabrani predsjednik Ukrajine i njegova vlada to odbili).

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na tome da je Vijeće propustilo navesti razloge. Razlozi za uključenje tužitelja u uredbi i odluci, uz to što su pogrešni su i formularni, neprikladni i ne sadrže dovoljno pojedinosti.

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na tome da tužitelj nije ispunio navedene kriterije koji su potrebni za uvrštavanje osobe na popis u relevantnom razdoblju. Među ostalim, Vijeće nije dostavilo relevantne informacije, ali koliko mu je poznato, tužitelja (a) u to vrijeme niti jedno sudsko ili drugo relevantno tijelo nije smatralo odgovornim za pronevjeru ukrajinskih državnih sredstava ili njihov nezakonit prijenos, i (b) u to se vrijeme protiv njega nije vodio kazneni postupak u Ukrajini s ciljem istrage zločina vezanih za pronevjeru ukrajinskih državnih sredstava i njihov prijenos u inozemstvo.

5.

Peti tužbeni razlog temelji se na tome da je Vijeće uključenjem tužitelja u pobijane mjere počinilo očite pogreške u procjeni. Među ostalim, Vijeće ni u kojem slučaju nije imalo nikakvih „konkretnih” dokaza koji bi ukazivali na to da su optužbe protiv tužitelja „materijalno točne”, te se pogrešno oslonilo na tvrdnje nezakonitog takozvanog „prijelaznog” režima koji je pokušavao uzurpirati vlast i koji je tim optužbama jasno želio postići neprikladne ciljeve.

6.

Šesti tužbeni razlog temelji se na tome da su prekršena tužiteljeva prava obrane odnosno da mu je uskraćena učinkovita sudska zaštita. Među ostalim, Vijeće tužitelju nije pružilo puno obrazloženje, s dokazima protiv njega, kao ni precizne informacije i materijal za koji se tvrdi da opravdava zamrzavanje imovine te je bio prisiljen podnijeti ovu tužbu u pretjerano kratkom vremenskom razdoblju.

7.

Sedmi se tužbeni razlog temelji na povredi tužiteljevog prava vlasništva na temelju članka 17. stavka 1. Povelje EU-a o temeljnim pravima jer su, među ostalim, mjere ograničavanja neopravdano i neproporcionalno ograničenje tog prava.