8.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 439/20


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. rujna 2014. uputio Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) – Fazenda Pública protiv Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, S.A.

(Predmet C-423/14)

(2014/C 439/26)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Supremo Tribunal Administrativo

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Fazenda Pública

Tuženik: Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, S.A.

Prethodna pitanja

1.

Protivi li se pravu Unije, a osobito odredbi članka 78. točke (a) Direktive 2006/112/EZ (1), to da se […] naknada za korištenje podzemlja koju plaća distributer plina kao takva odražava na krajnjeg potrošača neovisno o cijeni koju on plaća za utrošeni plin, to jest bez uključivanja naknade u tu cijenu?

U slučaju negativnog odgovora na prvo prethodno pitanje, postavlja se sljedeće:

2.

Protivi li se pravu Unije, a osobito odredbama članaka 73. do 79. Direktive 2006/112/EZ, to da se […] naknada za korištenje podzemlja koju plaća distributer plina i koja se kao takva odražava na krajnjeg potrošača neovisno o cijeni koju on plaća za utrošeni plin, ne smatra uključenom u poreznu osnovicu [za izračun PDV-a]?


(1)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.).