8.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 439/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. kolovoza 2014. uputio Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Predmet C-409/14)

(2014/C 439/24)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

Tuženik: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Prethodna pitanja

1.

Treba li opis robe koja nosi naziv „laki duhan sušen na zraku” iz tarifnog podbroja 2401 10 35 KN u poglavlju 24. „DUHAN I PRERAĐENI NADOMJESCI DUHANA” Uredbe Komisije (EU) br. 861/2010 o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1) tumačiti na način da uključuje isključivo neižiljeni duhan sušen na zraku:

koji sadrži čitave listove biljke duhana,

koji nisu ni sjeckani ni stisnuti ni zbijeni;

koji, uz sušenje na zraku u smislu oblika „obrade”, ne dopušta da se neižiljeni duhan sušen na zraku iz podbroja [2401 10] 35 KN podvrgne drugom obliku obrade (na primjer, izdvajanju žila, sjeckanju ili zbijanju listova);

koji se ne može pušiti?

2.

Treba li pojam „carinski postupak s odgodom ili postupanje” iz članka 4. točke 6. Direktive Vijeća 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ tumačiti na način da obuhvaća i carinsku robu (trošarinsku robu) koja se nalazi u vanjskom provozu, u privremenom ili u carinskom skladištu i za koju je u pratećim dokumentima naveden pogrešan tarifni broj (2403 10 9000 KN umjesto 2401 10 35 KN[sic]), ali točno poglavlje (poglavlje 24. – duhan), dok su svi ostali podaci u tim dokumentima (broj spremnika, količina, neto težina) ispravni, a pečati netaknuti?

(Drugim riječima, može li se podvrgavanje određene robe carinskom postupku s odgodom dovesti u pitanje time što je u pratećim dokumentima ispravno navedeno poglavlje Zajedničke carinske tarife, ali je pogrešno naznačen konkretan tarifni broj?).

3.

Treba li pojam „uvoza” iz članka 2. točke (b) Direktive Vijeća 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (2) i pojam „uvoza trošarinske robe” iz članka 4. točke 8. te direktive tumačiti na način da obuhvaćaju slučaj u kojem se stvarni tarifni broj robe u režimu vanjskog provoza i tarifni broj naveden u pratećim dokumentima razlikuju, pri čemu, unatoč toj razlici, i naznaka poglavlja (u predmetnom slučaju poglavlja 24. – duhan) i količina te neto težina robe odgovaraju podacima unesenima u prateće dokumente?

4.

Obuhvaćaju li nepravilnosti na koje upućuje članak 38. Direktive Vijeća 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine [i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ], činjenicu da se na robu primjenjuje carinski postupak s odgodom ili postupanje kada je u njezinim pratećim dokumentima naveden pogrešan tarifni broj KN iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 861/2010?


(1)  (SL L 284, 29.10.2010, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 12., str. 3.)

(2)  Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL L 9, 14.1.2009, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 174.).