6.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 351/5


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. srpnja 2014. uputio High Court of Ireland (Irska) – Maximillian Schrems protiv Data Protection Commissioner

(Predmet C-362/14)

2014/C 351/06

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Ireland

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Maximillian Schrems

Tuženik: Data Protection Commissioner

Prethodna pitanja

1.

Je li uzimajući u obzir članke 7., 8. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (2000/C 364/01 (1)) i ne dovodeći u pitanje odredbe članka 25. stavka 6. Direktive 95/46/EZ (2), neovisni dužnosnik koji je po zakonu ovlašten za primjenu i provedbu zakonodavstva o zaštiti podataka, prilikom odlučivanja o podnesenoj pritužbi da se osobni podaci prenose u treću zemlju (u ovom slučaju Sjedinjene Američke Države) za čije se zakone i praksu tvrdi da osobi o čijim osobnim podacima je riječ ne pružaju primjerenu zaštitu, apsolutno vezan suprotnim stavom Zajednice koji je sadržan u odluci Komisije od 26. srpnja 2000. (2000/520/EZ (3))?

2.

Alternativno, može i/ili mora li dužnosnik o tome provesti vlastitu istragu u odnosu na činjenični razvoj događaja u vremenu od kad je ta odluka Komisije bila prvi puta objavljena?


(1)  Odluka Komisije od 26. srpnja 2000. sukladno s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o primjerenosti zaštite koju pružaju načela privatnosti „sigurne luke” i uz njih vezana često postavljana pitanja koje je izdalo Ministarstvo trgovine SAD-a (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 2441) (SL L 215, str. 7.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 16., svezak 3., str. 9.)

(2)  Povelja Europske unije o temeljnim pravima (SL C 364, str. 1.)

(3)  Direktiva 95/46/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, str. 31.)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 88.)