6.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 351/3


Žalba koju je 15. srpnja 2014. podnio Adler Modemärkte AG protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 14. svibnja 2014. u predmetu T-160/12, Adler Modemärkte AG protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

(Predmet C-343/14 P)

2014/C 351/04

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Adler Modemärkte AG (zastupnik: J.-C. Plate, Rechtsanwalt)

Druge stranke u postupku: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Blufin SpA

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da,

ukine pobijanu presudu,

predmet vrati na ponovno suđenje Općem sudu,

Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) naloži snošenje troškova

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalba je usmjerena protiv presude Općeg suda od 14. svibnja 2014. u predmetu T-160/12, kojom je navedeni sud odbio tužbu Adler Modemärkte AG protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 3. veljače 2012. (predmet R 1955/2010-2) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Blufin SpA i Adler Modemärkte AG.

Žalitelj ističe pet žalbenih razloga:

1.

Prvo, on ističe povredu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 o žigu Zajednice. Opći sud je pogrešno protumačio tu odredbu i ustaljenu sudsku praksu o određivanju sličnosti znakova i vjerojatnosti dovođenja u zabludu, time što je o sličnosti znakova i vjerojatnosti dovođenja u zabludu žigova u pitanju zaključio iz sukladnosti elemenata znaka koji odgovara čisto opisnoj oznaci svojstva proizvoda (to jest „tamnoplav” kao oznaka boje za proizvode označene žigovima u pitanju) i za koji zbog nepostojanja svojstvenog razlikovnog karaktera relevantna javnost ne smatra da upućuje na komercijalno podrijetlo proizvoda određenog poduzetnika u odnosu na proizvode drugih poduzetnika. Nadalje, u tom sporu Opći sud je pogrešno protumačio pravni pojam opisne oznake s obzirom da je smatrao da izraz „tamnoplav” ne opisuje označene proizvode, to jest odjeću, niti neko bitno obilježje proizvoda.

2.

Drugo, pobijana presuda donesena je na temelju pogrešnih činjenica. Opći sud je negirao to da oznaka „tamnoplav” može imati (u jeziku svake zemlje, osobito talijanskom i francuskom) opisno značenje za predmetne proizvode iz razreda 18 i 25, iako sporni znakovi neupitno sadrže čisto opisni pojam proizvoda, to jest „tamnoplav”, u svim jezicima Unije, i da su žig naveden u prilog prigovoru, na talijanskom „blu marino” i žig čija se prijava traži, na francuskom „marine bleu” samo neznatno različiti od tih pojmova. Nadalje, u ranijim postupcima, i pred Odjelom za prigovore i pred žalbenim vijećem OHIM-a, utvrđeno je da je „tamnoplav” (u svim jezicima europskih zemalja) opisni pojam proizvoda. Opći sud je vezan tim utvrđenjem.

3.

Treće, obrazloženje odluke Općeg suda, vezano za to da oznaka „tamnoplav” navodno ne opisuje proizvode, je proturječno te posljedično postoji nedostatak u obrazloženju. Opći sud u točki 54. sâm navodi da elementi spornih znakova označavaju nijansu predmetne boje. U točki 55. Opći sud zaključuje da je to značenje „očito”.

4.

Četvrto, pobijana odluka je donesena na temelju odredaba koje nisu bile primjenjive, odnosno odredaba Uredbe (EZ) br. 207/2009 (1). Primjenjiva je Uredba (EZ) br. 40/94 (2).


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice, SL L 78, str.1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice; SL L 011, str. 1.