8.9.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 303/27


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. srpnja 2014. uputio Ráckevei Járásbíróság (Mađarska) – Banif Plus Bank Zrt. protiv Márton Lantos i Mártonné Lantos

(Predmet C-312/14)

2014/C 303/34

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Ráckevei Járásbíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Banif Plus Bank Zrt.

Tuženici: Márton Lantos, Mártonné Lantos

Prethodna pitanja

1.

Treba li, sukladno članku 4. stavku 1. točki 2. (investicijske usluge i aktivnosti) i točki 17. (financijski instrumenti), kao i prilogu I. odjeljku C. točki 4. (valutne terminske transakcije, izvedeni instrumenti) Direktive [2004/39/EZ] (1) smatrati da ponuda transakcije klijentu (mjeničnog posla) koja ima oblik ugovora o pozajmljivanju strane valute i sastoji se u kupoprodaji koja je promptna pri predaji valute i terminska pri njezinom vraćanju i koja se vrši tako da se iznos uknjižen u stranoj valuti preračunava u forinte te zbog koje je zajam klijenta izložen učincima i rizicima (rizik deviznog tečaja) tržišta kapitala, predstavlja financijski instrument?

2.

Treba li na temelju odredbe iz članka 4. stavka 1. točke 6. (trgovanje za vlastiti račun), i odredbe iz Priloga I. odjeljka A. točke 3. (trgovanje za vlastiti račun), Direktive 2004/39/EZ, smatrati da obavljanje aktivnosti trgovanja za vlastiti račun, opisano u prvom pitanju, čini investicijsku uslugu ili aktivnost?

3.

Mora li financijska institucija izvršiti provjeru prikladnosti propisanu člankom 19. stavcima 4. i 5. Direktive, uzimajući u obzir da je terminska valutna transakcija – koja predstavlja investicijsku uslugu u vezi s izvedenim financijskim instrumentima – ponuđena kao dio drugog financijskog proizvoda (odnosno, ugovora o zajmu) i da li izvedeni financijski instrument kao takav predstavlja složeni financijski instrument? Treba li smatrati da se članak 19. stavak 9. Direktive ne može primijeniti zato što je, s obzirom da su rizici koje preuzima klijent u pogledu zajma i financijskog instrumenta bitno različiti, nužno potrebna procjena prikladnosti s obzirom da transakcija sadrži izvedeni instrument?

4.

Dovodi li izbjegavanje primjene članka 19. stavaka 4. i 5. Direktive do proglašenja ništavosti ugovora o zajmu sklopljenog između banke i klijenta?


(1)  Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, od 21. travnja 2004., o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, str. 1.).